Sobota 18. prosince 1920

Začátek schůze v 1 hod. 50 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, dr. Gažík.

158 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr. Gruber, Husák, Průša; správce ministerstva financí dr. Engliš; zástupce ministerstva financí odbor. přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 36. schůzi poslanecké sněmovny.

Pro neodkladné práce udělil jsem dovolenou na dnešek posl. Čundrlíkovi, na týden posl. Vrabcovi, pro nemoc v rodině na týden posl. Malíkovi a pro dnešní schůzi posl. Dubickému.

Došly tyto spisy: Žádám o jich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. dr. Lodgmana podle § 23 odst. 3 j. ř., aby jeho iniciativní návrh tisk 433, zamítnutý výborem iniciativním, přikázán byl příslušnému výboru k meritornímu projednání.

Interpelace posl. Tesky a soudr. ministru vnitra o hromadném zatýkání účastníků generální stávky.

Interpelace posl. Skaláka a soudr. ministerskému předsedovi o jednání orgánů ozbrojené moci na Kladensku.

Interpelace posl. dr. Lukavského, dr. Hajna a soudr. ministerstvu školství a národní osvěty o nepřípustném jednání učitelky Brabcové v Chrudimi.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru spravedlnosti o nepřístojnostech u okresního soudu Brno-město.

Dotaz posl. dr. Noska a soudr. ministru školství a národní osvěty a ministru financí o zvýšení předběžného vzdělání státního účetního úřednictva a o zařazení účetního úřednictva do kategorie B.

Dotaz posl. Rýpara a soudr. ministru železnic o zlepšení poměrů na osobní zastávce v Jilešovicích u Opavy.

Dotaz posl. Laube ministru železnic o ustanovení Oldřicha Krále, vrch. revidenta stát. drah.

Dotaz posl. Sladkého ministru vnitra o rozpuštění spolku "Nordmark" v Opavě.

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby výboru živnostenskému a zahraničnímu, kterým se tento návrh současně přikazuje, stanovena byla ku podání zprávy lhůta 10denní:

Je to vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (tisk 1070).

Konstatuji, že sněmovna je schopna usnášeti se.

Kdo jest pro navrženou lhůtu, nechť zvedne ruku (Děje se.)

To jest většina. Navržená lhůta jest přijata.

Přikročíme k dennímu pořadu dnešní schůze.

Prvním odstavcem jest

1. volba 12 přísedících volebního soudu podle zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n.

Podle §§ 1 a 2 tohoto zákona má poslanecká sněmovna voliti na 10 let 12 přísedících, kteří jsou znalí práv, dokonali 40. rok věku, nejsou vyloučeni z práva voliti do obcí a nejsou členy ani Národního shromáždění ani župního zastupitelstva.

Po dohodě stran byla mně podána tato kandidátní listina:

1. JUDr. Oto Bondy, advokát v Kutné Hoře,

2. JUDr. František Svatoň, advokát v Jindř. Hradci,

3. J. Bukvaj, vrch. soudní rada v Písku,

4. JUDr. Frant. Novák, odb. rada pozemk. úřadu v Praze.

5. JUDr. Josef Prouza, senát. president nejvyš. soudu v Brně.

6. JUDr. Václav Houser, ředitel okres. nemoc. pokladny pražské na Kr. Vinohradech,

7. JUDr. Otakar Hübschman, advokát v Praze,

8. JUDr. Václav Hora, universitní profesor v Praze,

9. JUDr. Vilém Haas, advokát v Mor. Ostravě,

10. Minist. rada prof. JUDr. Artur Skedl na Smíchově,

11. JUDr. Karel Schreitter-Schwarzenfeld v Praze, Růžová 7.

12. Karel Havelka, zemský rada v Brně, Zemský dům.

Není-li námitky, dám podle § 61 odst. 2 jedn. ř. provésti volbu povstáním. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Žádám tudíž pp. poslance, kteří souhlasí s navrženou kandidátní listinou, aby povstali. (Děje se.)

To je většina. Navržení kandidáti jsou tudíž zvoleni za přísedící soudu volebního.

Byl mi podán návrh, aby odstavce 2, 3, a 4 denního pořadu byly přesunuty na konec schůze.

Jest snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Přistoupíme tedy k odstavci 5, jímž jest

5. druhé čtení osnovy zákona, kterým se určuje podle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n. doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (tisk 743).

Zpravodajem jest pan posl. dr. Matoušek. (Hlasy: Není zde !) Není přítomen. Vyzývám pana posl. dr. Hnídka, aby převzal referát.

Má pan zpravodaj nějaké návrhy změn nebo oprav textových?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Ne.

Předseda (zvoní): Poněvadž není žádných korektur ani žádných změn, dám hlasovati o zákonu tom, jak jest přijat ve čtení prvém, také ve čtení druhém.

Kdo souhlasí se zákonem, který byl přijat ve čtení prvém, a v tom znění, jak byl přijat, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Zákon je schválen také ve čtení druhém.

Přerušuji projednávání denního pořadu dnešní schůze a sděluji, že během dnešní schůze byl tiskem rozdán a zároveň přikázán výboru iniciativnímu návrh posl. Kirpalové, Sychravové, Deutschové, Karpíškové, Blatné a soudr. na zákon o ochraně matek a kojenců (tisk 1042).

Přistupuji k ukončení schůze a svolávám příští schůzi na dnes o 11. hod. v noci s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 800), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1097).

2. Zpráva výboru pro prozkoumání činnosti Stálého výboru o opatřeních, usnesených Stálým výborem v době mezi 1. a 2. zasedáním prvního volebního období Národního shromáždění republiky Československé, pokud nebyla již schválena.

3. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 1046) o zabírání bytů obcemi.

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1028), kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920.

5. Druhé čtení osnovy zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní s dodatkovou zprávou o téže věci (tisk 890).

6. Zpráva výboru zemědělského a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 887) o opatření strojených hnojiv pro rok 1921 (tisk 1084).

7. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1037), jímž se mění způsob zdaňování piva (tisk 1086).

8. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 638) o změně sazeb daně z převodu statků a pracovních výkonů a dávky uhelné a o údělech z daně z převodu statků a pracovních výkonů.

Je snad proti mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 1 hod. 56 min. odp.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP