Pátek 17. prosince 1920

Začátek schůze v 1 hod. 30 minut odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Kreibich, Špatný.

236 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, dr Fatka, dr. Gruber, dr. Hotowetz, Husák, dr. Kovařík, Průša, dr. Šusta; za ministerstvo spravedlnosti odb. přednosta dr. Polák, za ministerstvo financí odb. přednostové Groš a dr. Vlasák a odb. rada dr. Brabenec.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Místopředseda dr. Hruban (zvoní):

Zahajuji 35. schůzi poslanecké sněmovny.

Do konce tohoto týdne se omlouvají chorobou posl. Buříval, Hrizbyl a Pelikán.

Dovolenou udílím na tento týden posl. Kaufmannovi pro důležitá jednání v Chomutově a posl. Kovačičovi, Zvercovi a Albínu Chalupovi pro neodkladné záležitosti.

Staly se některé změny ve výborech. Prosím, aby byly ohlášeny.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda klubu poslanců československé sociálně-demokratické strany dělnické vysílá

do výboru zahraničního posl. Marka za posl. dr. Charváta a posl. Chalupníka za posl. Tusara,

do výboru ústavního posl. Sychravovou za posl. J. Marka,

do výboru kulturního posl. Karpíškovou za posl. dr. Charváta,

do výboru sociálně-politického posl. Geršla za posl. Kleina,

do výboru pro průmysl, obchod a živnosti posl. Aloise Kříže za posl. Kleina.

Do výboru sociálně-politického vysílá

klub čsl. socialistů do dnešní schůze na místě posl. Tučného posl. Slavíčka.

Bund der Landwirte na místě posl. Schuberta posl. Mayera,

klub poslanců strany živnostensko-obchodnické na místo posl. Anděla posl. Vávru.

Místopředseda dr. Hruban: Došlé návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh poslanců Rýpara, Chalupníka, Špačka a druhů, aby osobní zastávka v Jilešovicích u Opavy na dráze Opava-Svinov byla řádně vypravena a převzata zcela do správy čs. stát. drah a vystavěna byla přiměřená nádražní budova.

Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. na zrušení smluv, týkajících se pozemků obcemi pronajatých.

Místopředseda dr. Hruban: Dotazy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Krause ministru obchodu pro chystané vyjednávání o vládní smlouvě s Rumunskem,

dotaz posl. Krause ministru národní obrany o volné jízdě mužstva, jdoucího na dovolenou,

dotaz posl. Rýpara a druhů o žádosti obce Jilešovic u Opavy stran osobní zastávky,

dotaz posl. dr. Noska a soudr. ministru školství a nár. osvěty a financí o zvýšení předběžného vzdělání státního účetního úřednictva a o zařazení účetního úřednictva do kategorie "B".

dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru spravedlnosti o nepřístojnostech u okresního soudu Brno-město.

Místopředseda dr. Hruban: Interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Interpellácia poslancov Bečku, Bendu, Čundrlíka a spol. na ministra vnútra a spravedlnosti ohľadom preťahovania vyšetrovania, poťažmo zistenia pričiny zmiznutia Tomaša Švedu, 43ročného robotníka, otca štyroch maloletých dietok,

interpelace posl. Křemena, Jaroslava Hálka a soudr. na vládu o premii za brambory z loňské sklizně, dodané nad kontingent, a za oves ze sklizně letošní, dodaný nad kontingent,

interpellácia poslancov Bečku, Oktávca, Čundrlíka, Ertla a spol. na ministra zemedelstva o protizákonnom úradovaní štátneho lesného úradu v Starých Horách,

interpelace posl. Dubického a soudr. ministru veřejných prací o nedostatečném přídělu uhlí pro okresy Poděbrady a Král. Městec,

interpelace posl. Buřívala a spol. ministru železnic

1. o odepření náhrad dělmistrům za práci přes čas nad zákonitou dobu pracovní.

2. o odškodnění za spoluúčast dělmistrů při úředních prohlídkách parních kotlů.

(Předsednictví ujímá se předseda Tomášek.)

Předseda: Iniciativní výbor ve své schůzi dne 16. prosince 1920 usnesl se tyto návrhy přikázati výborům k projednání: Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Výboru právnímu:

Tisk 381. Návrh posl. Matznera a soudr. na vydání zákona o označení hranic.

Tisk 418. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na změnu §§ 32 a 33 zákona o zamezování a potlačováni nemocí sdělných ze dne 14. dubna 1913, č. 67 ř. z. (současně přikázán též výboru zdravotnímu).

Tisk 635. Návrh posl. Hrizbyla, dr. Bartoška, Drobného a soudr. na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé.

Tisk 653. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu § 130 c) odst. 1. ř. z. v tom směru, by byla vyslovena přístupní povinnost odborných společenstev živnostenských ku příslušným svazům (jednotám) zemským aneb teritoriálním (dle polit. okresů, obvodů obchod. a živn. komor) a těchto posledně jmenovaných ku svazům (jednotám) řádu vyššího (současně přikázán též výboru živnostenskému).

Tisk 694. Návrh posl. Landové-Štychové, dr. Vrbenského, dr. Bartoška a spol. na novelisaci ustanovení XVI. hlavy, I. dílu všeob. tr. zákona ze dne 27. května 1852 o vyhnání plodu ze života.

Tisk 695. Návrh posl. Trnobranského, Spatného, Drobného a spol., aby upraveny byly poměry výměnkářů.

Tisk 697. Návrh posl. Oktávca a spol., aby sa Národné shromaždenie usnieslo na zákone, ktorým sa rozširuje na Slovensko platnost zákona zo dňa 20. února 1919, č. 111 Sb. z. a n., ktorým sa doplňuje § 303 tr. z. r.

výbor pro obchod, živnosti a průmysl:

Tisk 339. Návrh posl. Petrovického, veverky, Votruby a soudr. na změnu zákona o cejchování měr a vah.

Tisk 351. Návrh posl. Kříže, Chalupy, Tesky a soudr. na stavbu spojovací trati dráhy mezi městy Týn n. Vlt.-Bechyně (současně přikázán též výboru dopravnímu).

Tisk 353. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na utvoření monturního skladiště v Praze (současně přikázán též výboru brannému).

Tisk 578. Návrh posl. Horáka, Najmana a spol. na vydání zákazu vývozu sladu (současně přikázán též výboru zásobovacímu).

Tisk 579. Návrh posl. Najmana, Mlčocha a soudr., aby ministerstvo zásobování a obchodu učinilo ihned potřebné kroky k zrušení ústředen a obec. aprovisací (současně přikázán též výboru zásobovacímu).

Tisk 581. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobecnou daň výdělkovou a daň z příjmů.

Tisk 583. Návrh posl. Pastyříka, Mlčocha a soudr., aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím (současně přikázán též výboru zásobovacímu).

Tisk 588. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na zřízení odborné školy pilařské (současně přikázán též výboru kulturnímu).

Tisk 653. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu § 130 c) odst. 1. ř. z. v tom směru, aby byla vyslovena přístupni povinnost odborných společenstev živnostenských ku příslušným svazům (jednotám) zemským neb teritoriálním (dle polit. okresů, obvodů obchod. a živn. komor) a těchto posledně jmenovaných ku svazům (jednotám) řádu vyššího (současně přikázán též výboru právnímu).

Tisk 688. Návrh posl. Chalupníka a soudr. na změnu §§ 77 a 82 živn. řádu, novela z r. 1885 (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Výboru ústavnímu:

Tisk 506. Návrh posl. Křepka, dr. Hanreicha, dr. Spiny, Schuberta a soudr. na změnu zákona o jednacím řádu.

Tisk 350. Návrh posl. Blažka, Ulricha a soudr. na změnu § 8 zákona ze dne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských (č. 663 Sb. z. a n.).

Tisk 572. Návrh posl. Tesky a soudr. na zveřejnění schůzí Stálého výboru podle § 54 úst. listiny.

Tisk 655. Návrh posl. dr. Keibla a soudr. na změnu § 20 odst. 1. ústavní listiny Československé republiky (zákon z 19. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.).

Tisk 658. Návrh posl. dr. Bartoška, Tučného, Sladkého a spol. na úpravu poměrů samosprávné stráže v republice Československé (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Tisk 680. Návrh posl. dr. Lelleye a soudr. na zrušení jednotl. ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. o řádu volení do poslanecké sněmovny.

Výboru kulturnímu:

Tisk 419. Návrh posl. Warmbrunna, Čermáka a soudr. o protiprávním provádění zákona o zřizování škol ze dne 3. 4. 1919, č. 189 Sb. z. a n.

Tisk 421. Návrh posl. Mlčocha, Vávry a spol., aby min. školství a nár. osvěty učinilo ihned potřebné kroky k sestátnění obchodní akademie v Hořicích a poskytlo bezodkladnou okamžitou pomoc této (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 444. Návrh posl. Petrovického a soudr., aby byla dvoutřídní odborná škola hostinská v Brně postátněna (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 446. Návrh posl. Hillebranda, Warmbrunna, dr. Czecha, Čermáka, Blatné, Kreibicha a soudr. na vydání přechodných ustanovení pro německé školy.

Tisk 588. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na zřízení odbor. školy pilařské (současně přikázán též výboru živnostenskému).

Tisk 590. Návrh posl. Horáka, Pastyříka a spol. na odstoupení a převzetí jeskyně Macochy na Moravě do státní správy (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 591. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na vybudování řádných komunikací národního parku v Mor. Krasu (současně přikázán též výb. rozpočtov.).

Tisk 637. Návrh posl. Hrušovského, Sladkého a spol. na resoluciu posl. snem. N. S. vo veci odstranenia maďarských pamätníkov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Tisk 654. Návrh posl. Staňka, Vaculy, Marchy a soudr. na vybudování hydrologického ústavu v Brně (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 696. Návrh posl. Chalupníka, Prokeše a soudr. na zařadění obnosu 5 mil. kor. do státního rozpočtu pro rok 1921 na stavbu stát. prům. školy ve Vítkovicích na Moravě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru zemědělskému:

Tisk 331. Návrh posl. Ant. Černého a soudr., aby prodlouženy byly drobné pachty pozemků.

Tisk 442. Návrh posl. Zierhuta a soudr. na dodatek k zákonu ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 445. Návrh posl. dr. Lehnerta a soudr. na změnu zákona 27. května 1919 o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 352. Návrh posl. Samalíka a soudr. ve věci živelních pohrom v kraji brněnském.

Tisk 570. Návrh posl. Koudelky a soudr. na novelisování zákona o výkupu dlouhodobých pachtů ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n.

Tisk 571. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. na zrušení nájemních smluv s nájemci státních pozemků na Moravě.

Tisk 659. Návrh posl. Marka a soudr. v záležitosti regulování toku Mošťěnky (Bystřičky) okres přerovský ve středu její části (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 679. Návrh posl. dr. Matouška, Bergmana, dr. Lukavského, G. Navrátila a soudr. na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 332. Návrh posl. dr. Hálka a soudr. v záležitosti požiaru.

Tisk 380. Návrh posl. dr. Petersilky, Böhra, Scharnagla a soudr. na vystavení místní dráhy Nové Hrady-Německý Benešov (současně přikázán výboru dopravnímu).

Tisk 420. Návrh posl. Böhra, Bobka, Hellera, Krause, dr. Lehnerta, Windirsche, Kostky a soudr. o obrovských škodách, způsobených živelní pohromou ve šluknovském, frýdlandském a jabloneckém okresu.

Tisk 580. Návrh posl. Samalíka, Sedláčka, Kopřivy a soudr. na bezplatnou výrobu slivovice z vlastního pěstovaného ovoce pro domácí spotřebu.

Tisk 622. Návrh posl. Draxla, Vrbenského a spol. na novelisaci zákona ze dne 9. února 1919 č. 260 o úpravě uhelného hospodářství, část II., čl. 32 a 34. Tisk 623. Návrh posl. dr. Mazance a soudr., aby bylo zařaděno odborné technické úřednictvo u Ústředního ředitelství tabákové režie do skupiny B (současně přikazuje se též výboru státně-zřízeneckému.

Výboru dopravnímu:

Tisk 354. Návrh posl. Kasíka, Tesky a soudr. na zřízení místní dráhy Žichovice-Rábí-Kašperské Hory-Vimperk.

Tisk 589. Návrh posl. inž. Bečky, inž. Jana Botto a spol. na zřízení říšského výzkumného ústavu uhelného.

Tisk 691. Návrh posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Kunovicích u Uh. Hradiště.

Tisk 692. Návrh posl. Landové-Štychové, Laube a soudr., týkající se stavební povinnosti bank a peněžních společností v republice Československé (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Výboru zásobovacímu:

Tisk 385. Návrh posl. dr. Czecha, Čermáka, Seligera, Dietla a soudr. na změnu soustavy veřejné vyživovací služby a státního hospodaření s polními plodinami.

Tisk 504. Návrh posl. Zeminové a spol. na zabezpečení výživy a ošacení obyvatelstva.

Tisk 505. Návrh posl. Zeminové a spol. na organisaci výkupu, přidělování, prodeje a stanovení levnějších cen mléka.

Tisk 348. Návrh posl. Pika, Stivína, Tesky a soudr. na zavedení pokuty pro zemědělské producenty, kteří neodvedou státem předepsaný kontingent obilí.

Tisk 574. Návrh posl. Slavíčka, Netolického a soudr. na novelisaci opatření Stálého výboru republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, č. 494 sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 575. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na uvolnění části sklizně chlebovin.

Tisk 576. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na úplné uvolnění letošní sklizně bramborů.

Tisk 577. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na zavedení úplně volného obchodu veškerým dobytkem.

Tisk 621. Návrh posl. Sedláčka a soudr. na zrušení opatření Stálého výboru o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 634. Návrh posl. Mlčocha, Najmana a soudr. na změnu nařízení vlády Československé republiky ze dne 2. září 1920, jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, č. 94 Sb. z. a n. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 645. Návrh posl. Zeminové, Landové-Štychové, Pechmanové a spol. na rychlé opatření sladové a žitné kávy pro domácnosti a na stíhání zjevně neoprávněného zdražování kávy zrnkové, cikorek a kávových náhražek.

Tisk 689. Návrh posl. Záruby a soudr. ve příčině zrušení odběrních lístků cukerních.

Výboru soc.-politickému:

Tisk 349. Návrh posl. Matznera, dr. Brunara a soudr. na vydání zákona, jímž se zakazuje v továrnách práce mladistvých osob do 18 let.

Tisk 584. Návrh posl. Prokůpka a spol. v záležitosti přidělení subvence v obnosu 2,000.000 Kč Československému červenému kříži (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 585. Návrh posl. Laube, Zeminové, Tučného a spol. na zahájení přípravných prací, spojených s uzákoněním starobního pojištění.

Tisk 586. Návrh poslance Tučného, Hrizbyla a soudr., aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé.

Tisk 587. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na zvýšení přídavků a mimořádných platů hornickým provisionistům (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 647. Návrh posl. Johanise, Tayerle, Svobody, Pociska a soudr. na vydání zákona o sociálním pojištění.

Tisk 677. Návrh posl. Knirsche, Křepka, Böhra, dr. Baerana, dr. Kafky a soudr. na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n. a odst. IV. vlád. nařízení z 24. ledna 1920, č. 53 Sb. z. a n. o poplatku z propůjčení služeb při služebních smlouvách.

Tisk 693. Návrh posl. Anděla, Mlčocha a soudr. o poskytnutí státní pomoci požárem postiženým obyvatelům v Třešti (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 698. Návrh posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové a soudr. na doplnění ustanovení zákonů o pojištění pracujících vrstev, povinným pojištěním mateřským (současně přikázán též výboru právnímu).

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 398. Návrh posl. dr. Feierfeila, dr. Spiny, dr. Lehnerta a soudr. na zvýšení mimořádných výpomocí pro státní zaměstnance a učitele ve státní službě.

Tisk 636. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Lukavského, dr. Matouška a soudr., aby bylo zařaděno odborné technické úřednictvo ústředního ředitelství tabákové režie, úřednictvo továren na tabák a úřadů nákupu tabáku do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky (současně přikazuje se výboru rozpočtovému).

Tisk 582. Návrh posl. Tučného, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o úpravě služebních požitků státních policejních úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v republice Československé.

Tisk 656. Návrh posl. inž. Junga, Křepka, dr. Baerana, Böhra, dr. Kafky a soudr. na zlepšení postavení státních zaměstnanců a státního učitelstva,

Tisk 678. Návrh posl. Junga, Křepka, dr. Baerana, Böhra, dr. Kafky a soudr. na zlepšení postavení státních železničních zaměstnanců.

Výboru socialisačnímu:

Tisk 649. Návrh posl. dr. Vrbenského, Draxla a spol. na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství.

Tisk 690. Návrh posl. Roučka a soudr. na vyvlastnění velkostatkářských mlýnů.

Výboru zdravotnímu:

Tisk 657. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. o úlevách pro dovoz alkoholu prostých nápojů (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Ve schůzi iniciativního výboru byly zamítnuty návrhy:

Tisk 443. Návrh posl. dr. Lodgmana a soudr. o násilí, jež páchají černí, žlutí a bílí Francouzi, jakož i belgičtí vojáci v německém obsazeném území na Rýně.

Tisk 573. Návrh posl. Skaunicové a soudr., aby spravedlivým požadavkům stávkujících zaměstnanců pojišťoven bylo vyhověno.

Předseda (zvoní): Přistupujeme k prvnímu odstavci dnešního denního pořadu, kterým jest

1. zpráva právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 565), kterým se určuje podle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských (tisk 743).

Zpravodajem je posl. dr. Matoušek. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Matoušek: Vážené Národní shromáždění! Podle § 99 ústavní listiny republiky Československé jsou soudci z povolání ustanoveni na svá místa vždy trvale. Proti své vůli nemohou býti přeloženi, sesazeni nebo do výslužby dáni, jen v případě nové organisace soudní po dobu zákonně stanovenou.

Hned po převratu bylo první povinností zákonodárných sborů našich, abychom prodloužili tuto dobu organisační, a to nyní pro 2 roky proto, poněvadž bylo třeba soudní organisace jmenovitě na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Dnem 4. listopadu t. r. vypršela platnost zákona ze dne 2. listopadu 1918, č. 6 Sb. z. a n., kterým ve smyslu § 6 zákl. zák. st. ze dne 21. prosince 1867, č. 144 ř. zák. byla prohlášena za dobu organisace řádných soudů I. a II. stolice doba dvou let od vyhlášení jeho. Nová organisace soudů v celém státním území nemohla však býti dosud úplně provedena, zejména pokud jde o území dříve uherské, kde teprve v nedávné době některá území byla obsazena. Aby mohla vláda při nové organisaci soudů obsaditi soudy I. a II. stolice vhodnými osobami po případě i proti jejich vůli, potřebuje zákona, kterým by prohlášen byl další rok jako doba soudní organisace ve smyslu § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. Z těchto důvodů podává vláda vládní návrh, v němž mimo to žádá, aby prodloužení organisační doby platilo též pro všechny soudy vojenské.

Právní výbor jednal o této vládní osnově ve schůzi dne 10. listopadu 1920 a v uvážení toho, že poměry na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pokud soudní organisace se týče, jsou opravdu nehotové, usnesl se doporučiti Národnímu shromáždění, aby přijalo vládou navrhovanou osnovu zákona a to s těmito změnami: Právní výbor maje za to, že úchylky od zásady nepřesaditelnosti soudců mají býti omezeny jen na skutečnou potřebu soudní organisace, připojil k § 1 dodatek: "ale jen potud, pokud bude třeba soudců pro Slovensko nebo Podkarpatskou Rus". Tím chtěl výbor omezit přesaditelnost jen na skutečnou potřebu, kterou spatřuje pouze v těchto částech Československé republiky. Přesazení soudců v ostatním území bylo by přípustno jen tenkrát, když přímo souvisí s obsazením soudcovských míst na Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi.

Při tom uvažoval tenkráte právní výbor tuto otázku s té stránky, že musí dbáti neodvislosti a nepřesaditelnosti soudcovské a omezovati ji jen potud, pokud je omezení nezbytně nutno. Co se vojenských soudů týče, vyloučil vojenské soudy jen z důvodů legislativních a také proto, že tenkrát zástupce ministerstva národní obrany nebyl přítomen a že jsme byli toho mínění, že to tak příliš nespěchá, aby organisace soudní u vojenských soudů byla prodloužena. Proto se tenkráte vyloučily soudy vojenské z platnosti tohoto zákona.

Nyní však je situace jiná, jednak proto, že podán byl, jak mně bylo sděleno, pozměňovací návrh, aby totiž prodloužení organisace na dobu jednoho roku platilo nejen s omezením pro Karpatskou Rus a Slovensko, nýbrž vůbec, a já jako referent informoval jsem se u ministerstva spravedlnosti a tam bylo mně sděleno, že potřeba prodloužení organisace na dobu jednoho roku nevztahuje se jen na Slovensko a Karpatskou Rus, nýbrž že ministerstvo spravedlnosti potřebuje prodloužení této organisační doby také pro jiné části našeho území, že musí na př. v Moravské Ostravě zřizovati krajský soud, a tu že je nutně třeba prodloužiti organisační lhůtu nejen pro území naše, Slovensko, Podkarpatskou Rus, nýbrž i pro Hlučínsko, jakož i ostatní části, které jsme připojili, a že jest nutno tuto lhůtu prodloužiti, má-li býti soudní organisace provedena dokonale. Co se vojenských soudů týče, ministerstvo národní obrany dodatečně žádalo, abychom platnost tohoto zákona rozšířili také na vojenské soudy. Zástupce ministerstva národní obrany žádal o to a poněvadž také této věci týkají se pozměňovací návrhy, které byly podány většinou klubů této sněmovny, já jako referent po vyšetření věcí u ministerstva národní obrany a spravedlnosti připojil bych se k tomu, aby tento návrh ve smyslu pozměňovacího návrhu byl přijat tak, jak původní osnova zněla, to jest, aby byla prodloužena lhůta organisace na jeden rok nejen na Slovensku a Podkarpatské Rusi, nýbrž aby byl všeobecně stanoveno, že v republice Československé organisační doba stanoví se ještě jeden rok od vyhlášení zákona a že toto ustanovení platí také pro soudy vojenské.

Ze všech těchto důvodů navrhuji, aby osnova zákona podle pozměňovacího návrhu a tudíž podle původní vládní osnovy byla slavnou sněmovnou přijata.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP