Úterý 14. prosince 1920

Začátek schůze v 11 hod. 16 min. dop.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inženýr Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

229 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fajnor, dr. Fatka, dr. Gruber, Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka, Průša, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 32. schůzi poslanecké sněmovny.

Nepřítomnost svou v dnešní schůzi omlouvají chorobou pan místopředseda Buříval, dále p. posl. Matzner. Na týden p. posl. Krejčí a posl. Tusar. Posl. Bergman a Netolický zasílají lékařské vysvědčení.

Neodkladným zaměstnáním a úředními záležitostmi zaneprázdněni jsou: pan posl. Pohl, na dnešní schůzi Nejezchleb-Marcha a Zverec na tento týden, Prokeš na dnešní a zítřejší schůzi. Udílím jim dovolenou.

Byly provedeny některé změny ve výborech a klubech. Žádám o sdělení jich.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výbor sociálně-politický zvolil ve své schůzi dne 9. t. m. předsedou posl. Toužila.

Předseda klubu Klub der Abgeordneten der deutschen christlichsozialen Volkspartei vyslal do výboru sociálně-politického na místo posl. Schälzkyho posl. Bobka.

Předseda klubu poslanců čsl. strany sociálně-demokratické vysílá do téhož výboru za posl. Brožíka posl. Antonína Nováka.

Předseda klubu Klub der Abgeordneten der deutschen demokratischen Arbeiterpartei vysílá do téhož výboru místo posl. dr. Holitschera poslance Roschera.

Předseda klubu Klub der deutschen sozial-demokratischen Arbeiterpartei vyslal do výboru rozpočtového na schůzi dne 9. t. m. na místo posl. dr. Hahna posl. Deutschovou.

Týž klub vysílá do výboru zahraničního na místo posl. Kreibicha posl. Schäfera.

Předseda klubu čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vysílá do výboru iniciativního místo posl. Kubala posl. Albína Chalupu a do výboru sociálně-politického za poslance Geršla posl. Tayerle.

Předseda klubu Klub der deutschen christlichsozialen Volkspartei oznamuje, že klub zvolil za místopředsedu poslance Schälzkyho a za zapisovatele posl. dr. Petersilku.

Předseda: Došla tato vládní nařízení: Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. taj. Nebuška (čte):

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 1920 o nejvyšších cenách piva.

Nařízení vlády ze dne 26. listopadu 1920, č. 627 Sb. z. a n., kterým se zrušuje neb mění nařízení o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodina mi atd., jakož i o přejímacích cenách plodin.

Nařízení vlády ze dne 3. prosince 1920, č. 632 Sb. z. a n. o nadkontingentním příplatku za dodané obilí.

Předseda: Nařízení prvé přikazuji výboru zásobovacímu, druhé zásobovacímu a výboru pro průmysl, živnosti a obchodu třetí přikazuji výboru zásobovacímu, zemědělskému a rozpočtovému.

Došly spisy ve věcech immunitních. Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. taj. Nebuška (čte):

Okresní soud v Telči žádá přípisem ze dne 28. listopadu 1920 čís. U 383/20-4 za projev souhlasu se stíháním poslance Janalíka pro přestupek maření exekuce.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave žádá pod čís. C 9635 ze dne 22. listopadu 1920 o souhlas s trestním stíháním posl. Hlinky pre poburovánie na verejnom shromaždeniu dňa 15. augusta 1920 v Púchove.

Předseda: Žádosti tyto přikáži výboru immunitnímu.

Došly tyto vládní návrhy, které ještě nebyly rozdány tiskem.

Zástupce sněm. taj. Nebuška (čte):

Vládní návrh zákona, jímž se mění způsob zdaňování piva.

Vládní návrh zákona o oběhu čsl. státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, československém Těšínsku a na Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo.

Vládní návrh zákona, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

Osnova zákona o zabírání bytů obcemi a současná žádost, aby tento vládní návrh projednán byl řízením zkráceným dle § 55 jedn. ř.

Návrh vlády, aby vládní návrh zákona o opatření strojených hnojiv projednáván byl zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř.

Návrh vlády, aby osnova zákona, jímž se vláda zmocňuje k slučování a rozlučování obcí atd., projednáván byl zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu poslanecké sněmovny, a to ještě před 1. lednem 1921.

Předseda: Došly tyto návrhy: Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. taj. Nebuška (čte):

Návrh posl. J. Mayera a druhů na změnu zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z. o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky).

Návrh posl. Černého, Biňovce, Prokeše a soudr. na změnu zákona ze dne 30. března 1920, č. 219 Sb. z. a n. o podpoře soukromého stavebního podnikání.

Návrh poslanců Beutla, Kirpalové, Grünznera a druhů na zařadění Kramlu, Nestomic, Novosedlic, Bukova, Předlic, Střekova a Trmice do II. třídy místních přídavků.

Návrh posl. Beutla, Kirpalové, Grünznera a druhů na zařadění města Chabařovic do II. třídy místních přídavků.

Návrh posl. Sychravové, Kirpalové, Karpíškové, Deutschové a soudr. na zákon o ochraně matek a kojenců.

Návrh posl. Leibla, Schweichharta, Jokla a druhů k zákonu ze dne 17./7. 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění.

Návrh posl. Laibla, Schweichharta a druhů, aby zrušeny byly hospodářské přednosti a výhody určitých čtvrtí míst a měst.

Předseda: Byl podán tento dotaz:

Zást. sněm. taj. Nebuška (čte): Dotaz posl. Laube ministru obchodu stran tiskařské koncesse Josefa Kareše v Ml. Boleslavi, Severní ul. č. 257.

Předseda: Podány byly tyto interpelace. Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. taj. Nebuška (čte):

Interpelace posl. inž. Junga a druhů ministrovi vnitra o zákazu schůzí na Hlučínsku.

Interpelace posl. Jos. Mayera, Fischera a soudr. ministrovi národní obrany o nedostatečné péči při nastoupení nováčků.

Interpelace posl. Schälzkyho a soudr. ministrovi sociální péče o sociálních lékařských komisích pro válečné poškozence.

Interpelace posl. Böhra a soudr. celé vládě o ochraně shromažďovací svobody a shromažďovacího práva dělníků.

Interpelace posl. Schweichharta, Dietla, Beutela a soudr. celé vládě, aby nebylo používáno v ústřednách oněch úředníků, kteří mají osobní zájem na podnicích.

Interpelace posl. Schälzkyho a soudr. ministru sociální péče

1. o používání zápůjčkového fondu pro válečné poškozence,

2. o zákoně o nuceném umísťování válečných poškozenců,

3. o válečných slepcích,

4. o rozdělení fondů, na které není zákonitých nároků, dle národností.

Interpelace posl. dr. Raddy, Pittingera a soudr. ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra o zřizování českých pokoutních škol.

Naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha, Křepka, dr. Luschky, dr. Kafky, dr. Keibla a soudr. ministrovi vnitra a správci ministerstva financí o jazykových a jiných přehmatech berního správce Sesra ve Stětí.

Naléhavá interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a soudr. vládě o pamětním spise, předloženém r. 1919 mírové konferenci, pojednávajícím o problému Němců v Čechách.

Naléhavá interpelace posl. Hausmanna, Schustra a druhů min. veř. prací a soc. péče o nezákonném zasahování do mzdového práva stavebních dělníků.

Interpelace posl. dr. Lehnerta a druhů k min. vnitra o zákazu veř. schůze posl. Simmovi v Rokytnici nad Jizerou okres. hejtm. v Jilemnici.

Interpelace posl. J. Mayera, Fischera a druhů min. národní obrany o nedostatečné péči při nastoupení nováčků.

Interpelace posl. Schälzkyho a druhů min. soc. péče o sociálních lékařských komisích pro válečné poškozence.

Interpelace posl. dr. Hanreicha, Pittingera, dr. Raddy a soudr. na ministra vnitra a min. nár. obrany o obecních volbách v Miroslavě.

Interpelace posl. inž. Junga, dr. Brunara, dr. Schollicha a soudr. ministru spravedlnosti o úředním jazyku u západoslezských okresních soudů.

Interpelace posl. dr. Földessyho a soudr., ministru financí o vyplacení 300.000 Kč mimořádné státní podpory městu Komárnu.

Předseda: Došly tyto odpovědi: Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz poslance Sladkého o stavbě obytných domů pro státní zaměstnance v Opavě.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. dr. Lelleye o výplatě mimořádného drahotního přídavku pensistům v Nitře.

Odpověď ministerského předsedy na dotaz posl. dr. Mazance a soudr. o nedostatečné pensi býv. 95 ošetřovatelek Všeobecné nemocnice pražské.

Odpověď ministra vnitra na dotaz poslance Sladkého v záležitosti vyživovacího příspěvku pro Karla Zuzkého v Heřmanicích na Těšínsku.

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Füssyho o protiprávně rekvirovaných hospodářských vozech (tisk

Odpověď ministra vnitra a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o protizákonném sesazení košického městského fysika dr. Nagye (tisk 429).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. o opětném vyplácení úroků z cenných papírů starého Rakouska (tisk 437).

Odpověď ministra vnitra a ministra školství na interpelaci posl. Patzela a soudr. o užívání německé řeči ve styku úřadů ústředních s německými školami (tisk 236).

Odpověď ministra vnitra a ministra obchodu na interpelaci posl. Křepka a soudr. o událostech v Praze dne 16. listopadu 1920 (tisk 831).

Odpověď ministra vnitra a ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci posl. inž. Kalliny dr. Lehnerta a soudr. o udělování průkazů k podomnímu obchodu a hudební licence okresní správou politickou v Přísečnici (tisk 429).

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. Laube ve věci invalidy Luňáka o zastavení podpory.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Labaye a soudr. o přehmatech četnictva v Rybárpoli u Růžomberka.

Odpověď ministra zahraničí na dotaz posl. Patzela soudr. o zprávách týkajících se použití černého vojska v Čsl. republice.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Böhra a soudr. o zabrání katolického spolkového domu ve Frývaldově k účelům vojenským.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám o sdělení jich.

Sněmovní tajemník Dr. Říha (čte):

Tisk 968. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje, resp. mění odst. 1. č. 1. zákona z 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n. o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu Československého.

Tisk 969. Vládní návrh zákona, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

Tisk 1016. Vládní návrh zákona, kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jímž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní.

Tisk 1017. Vládní návrh zákona, kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou. (Výkřiky posl. soc. dem. levice proti min. předsedovi Černému, který se právě dostavil do schůze.)

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 970. Zpráva rozpočtového výboru o vlád. návrhu zákona (tisk 710), jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zák. o dani z lihu.

Tisk 977. Zpráva výboru branného a výboru rozpočtového o vlád. návrhu zákona o mimoř. výpomocích vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstoj. z povolání a jich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým, vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon z 20./2. 1920, č. 142 Sb. z. a n., a pak patentál. invalidům a osobám, požívajícím pouze darů z milosti.

Tisk 1023. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala záruku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.

Tisk 1024 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, kterým se opravuje § 7 Opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 583 Sb. z. a n. o měně na Českoslov. Těšínsku.

Tisk 1025. Zpráva I. rozpočtového výboru, I. státně-zřízeneckého výboru a II. branného výboru o vládním návrhu zákona o zvýšení zaopatřovacích požitků vojen. gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva, neb jejich pozůstalým vyjímajíc váleč. poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20./2. 1920, č. 142 Sb. z. a n. a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonův a nařízení.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 949. Interpelace posl. dr. Medingera, Kostky, dr. Lehnerta a druhů na min. předsedu a ministra pro zahran. obchod o přibrání něm. hlav. svazu průmyslového k spolupráci na všech hospodářských otázkách.

Tisk 950. Interpelace posl. dr. Schollicha, Matznera a druhů na min. vnitra o nepravdivém podávání zpráv Českoslov. tisk. kanceláří.

Tisk 952. Interpelace posl. Kostky, dr. Kafky, dr. Medingera a druhů k min. obchodu o dani ze zisků vývozních.

Tisk 956. Interpelace posl. Windirsche a druhů min. předsedovi o nuceném odnětí pozemků drobných pachtýřů v okresu libereckém.

Tisk 957. Interpelace posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů min. nár. obrany o provedení §u 39 branného zákona.

Tisk 958. Interpelace posl. Dietla a druhů min. vnitra o události na nádraží v Cartlech, okres kaplický.

Tisk 959. Interpelace posl. Dubického a soudr. k min. školství a nár. osvěty o poměrech českého školství v Českém Dubě se zřetelem na interpelaci něm. senátora Hartla a soudr.

Tisk 962. Interpelace posl. Johanise a soudr. k min. železnic o rozšíření platnosti dělnických lístků pro duševní pracovníky.

Tisk 963. Interpelácia posl. dr. Hodžu, dr. Klima a spol. min. školství a nár. osvety v otázke odstránenia Eda Valu, Jána Kovalíka a Jána Moyresa, slovenských profesorov čo dočasných správcov.

Tisk 964. Interpelace posl. Bezděka, Sedláčka a soudr. na min. školství a nár. osvěty, zda jsou mu známy smutné poměry českého reálného gymnasia v Hustopeči na Moravě.

Tisk 972. Interpelácia posl. Hrušovského, Lehockého, inž. Botto a spol. na min. predsedu ako spravca min. vnitra na min. zahraničí, národnej obrany a spravedlnosti vo veci protištátnej akci maďarskej v Českoslov. republike.

Tisk 973. Naléhavá interpelace posl. dr. Leleye a soudr. celé vládě o hromadném zatýkání v poslední době na Slovensku se vyskytujícím a o nelidském trýznění zatčených i jiných nepřístojnostech.

Tisk 974. Naléhavá interpelace posl. dr. Hajna, dr. Lukavského a soudr. na zahr. ministra o vměšování říšského ministra německého dr. Simonsa do našich vnitřních poměrů a o jeho řeči v říšském sněmu německém.

Tisk 975. Naléhavá interpelace posl. Bendy a soudr. na předsedu ministerstva o monopolu výbušných látek.

Tisk 976. Interpelace posl. dr. Hahna, Čermaka a druhů k min. nár. obrany o nakládání s nováčky nastoupivšími vojenskou službu.

Tisk 978. Interpelace posl. Merty, Svetlíka, Tausika a soudr. min. zásobovaní o zvláštních poměrech v Zemském obilním ústavě v Bratislavě.

Tisk 979. Interpelace posl. Langra a spol. min. železnic o přeložení německých zřízenců z Hrušovan-Sanova.

Tisk 980. Interpelácia posl. Hrušovského a spol. ministru školstva vo veci Vendelína Machaya, hlavného učiteľa na učiteľskom ústave v Modre.

Tisk 981. Interpelace posl. dr. Matouška a soudr. min. spravedlnosti o překládání úředníků ministerstev k soudům a od soudů ke státním zastupitelstvům.

Tisk 982. Interpelace posl. Staňka, Molíka, Nejezchleba-Marchy, Vaculy a soudr. vládě o zásobování obyvatelstva na Moravě palivem.

Tisk 983. Interpelace posl. Hakena a soudr. min. soc. péče, zahraničí o českých dělnících ve Francii.

Tisk 984. Interpelace posl. Tausika a soudr. na min. nár. obr. o nepřijímání válečných invalidů s četnou rodinou do služeb vojenské správy.

Tisk 985. Interpelace posl. Petrovického, Dubického a soudr. k min. zásobování o hospodářství sladové komise.

Tisk 986. Interpelace posl. Rýpara a spol. min. zahraničí, zda jest ochoten dáti vyšetřiti, zda jsou čes. vojíni zajatci v mramorových dolech v Italii a postará se o jejich brzký návrat do vlasti.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 965. Odpověď vlády na interpelaci poslanců Tayerle, Kleina, Svetlika a soudr. o bezprávích v Uhrách za přechodné vlády dělnické.

Tisk 966. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila, inž. Kalliny, Kaisera, Zierhuta a soudr. o zabrání "Lázeňského domu" v Lázních sv. Markéty u Prachatic.

Tisk 967. Odpověď správce min. financí na interpelaci posl. Pastyříka, Anděla a soudr. stran nových voleb do odhadních komisí daňových.

Tisk 971. Odpověď vlády na interp. posl. Hackenberga a soudr. o používání vojska k národnostnímu znásilňování a polit. utiskování ve volbách do obcí.

Předseda: Během dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně výboru iniciativnímu přikázány tyto návrhy:

Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 961. Návrh posl. Kučery a soudr. na zvýšení z přebytků, docílených při prodeji průmyslového cukru.

Tisk 1003. Návrh posl. Roschera, Pohla, Hausmanna, Kaufmanna a druhů o zavírání závodů.

Tisk 1004. Návrh posl. dr. Kafky, dr. Schollicha, Pittingera, dr. Feierfeila, Simma a druhů o návrhu zákona o služebních poměrech a služebních platech učitelek na mateřských školách.

Tisk 1005. Návrh poslanců Leibla, Schweichharta, Jokla a soudr. k opatření Stálého výboru N. S. ve smyslu § 54 úst. list. z 8. října 1920, Sb. z. a n. 586 uveřejněném dne 30. října 1920.

Tisk 1006. Návrh posl. Vahaly, Cuříka, Špačka, Prokeše, Pastyříka a soudr. za vybudování železničního spojení Krásno-Rožnov-Makov na Slovensku.

Tisk 1007. Návrh posl. Hirsche, Tauba a druhů stran zákona z 27. listopadu 1890, č. 218 ř. z. vyhlášený dne 5. prosince 1896 o zavedení živnostenských soudů a soudnictví v rozepřích ze živnostenského poměru pracovního, učebního a námezdního.

Tisk 1008. Návrh posl. Malé a soudr. na převzetí péče o nemajetné šestinedělky a novorozené děti jejich státem.

Tisk 1009. Návrh posl. dr. Kubíčka, Vraného, Dubického, Mašaty a soudr. na rychlou odpomoc bytové nouzi.

Tisk 1010. Návrh posl. dr. Mazance a soudr. na úpravu platů personálu venkovských poštoven.

Tisk 1011. Návrh posl. dr. Mazance a soudr. na úpravu platů stráže bezpečnosti.

Tisk 1012. Návrh posl. dr. Mazance a soudr. na úpravu platů zřízenců obecních a okresních.

Tisk 1013. Návrh posl. Modráčka a soudr., aby vydán byl zákon o úlevách daňových a poplatkových pro obecně prospěšná stavební družstva.

Tisk 1014. Návrh posl. Daruly a súdr. na zriadenie železničnej zástavky v obci Koštany.

Tisk 1015. Návrh posl. J. Mayera a druhů na změnu zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z. o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky). (Hluk. Různé výkřiky.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Došel mne dotaz inž. Kalliny podle § 70 jedn. řádu, kterým se dotazuje, jaká byla učiněna opatření v tom směru, že výbor pro dopravu a veřejné práce dne 25. listopadu 1920 konal schůzi a usnášel se současně, co zatím konala se plenární schůze poslanecké sněmovny.

Na tento dotaz podle § 70 jedn. řádu odpovídám toto:

Již v soukromé rozmluvě sdělil jsem p. tazateli, že jsem pp. předsedy výborů upozornil, že schůze výborové nemají se konati současně se zasedáním plena.

Upozornění toto jsem ještě znovu opakoval prostřednictvím porady klubovních předsedů a činím je znovu s tohoto místa.

Pokud jde o jednání a hlasování ve chůzích zmíněného výboru dne 25. listopadu, nenasvědčuje zápis ani presenční listina, že by se nedbalo příslušných předpisů, zejména §§ 25 a 31 jedn. řádu.

Návrhy, které podány byly po této schůzi, na moje upozornění ukončené, byly předmětem další schůze výboru, konané dne 3. prosince 1920 na můj podnět, kterážto poslanecké sněmovně podává zvláštní zprávu dodatečnou, tisk k č. 860, o návrzích přijatých.

Tím sdělil jsem způsobem v § 70 jedn. řádu předepsaným opatření, na které se pan tazatel dotazoval.

Než přistoupíme k projednávání denního pořádku dnešní schůze, vyžádal si slovo pan ministerský předseda. Uděluji mu je. (Hlučné výkřiky poslanců soc. dem. levice proti ministerskému předsedovi. - Předseda zvoní): Prosím o klid! Páni, je mně zde již ohlášen návrh na zahájení debaty o prohlášení pana ministerského předsedy. Kdybyste neslyšeli co povídá, přirozeně potom nemůžete debatovat. Doporučuji proto a vyzývám, abyste zachovali klid, poněvadž jinak by debata o tom neměla žádného podkladu a smyslu. (Různé výkřiky. Hluk.)

Ministerský předseda Černý: Slavná sněmovno! V posledních dnech udály se a odehrávají se v zemích našich důležité události, jež pro svou závažnost nutí mne k tomu, bych o nich učinil sněmovně sdělení.

Dne 16. září t. r. zabrala levice československé strany sociálně demokratické Lidový dům v Hybernské ulici v Praze čp. 1023/II. připsaný Lidové knihtiskárně J. Skalák a spol., komanditní společnost v Praze a převzala místnosti Práva Lidu a provozovací aparát nakladatelství utvořením závodní rady ve svou správu. Dosavadní majitelka, československá sociálně-demokratická strana, domáhala se vrácení svého práva cestou soudní. Rozsudky ve věci vydané vyzněly dosud vesměs v její prospěch. Konečným usnesením okresní ho soudu pro Dolní Nové Město ze dne 3. listopadu 1920 dáno bylo místo žalobě posl. Antonína Němce na členy závodní rady a vydavatele Rudého Práva pro rušení držby. Usnesení to potvrzeno bylo usnesením zemského soudu ze dne 9. prosince t. r. Konečným usnesením okresního soudu pro Dolní Nové Město ze dne 3. prosince t. r. vyhověno bylo žalobě senátora Antonína Svěceného na členy závodní rady pro rušení držby ohledne Lidového knihkupectví a nakladatelství v domě se nalézajícího. Obchodní soud v Praze nařídil pak výmaz pp. posl. Jana Skaláka, Jos. Tesky a dr. Housera z komanditní společnosti Lidová knihtiskárna Práva Lidu J. Skalák a spol., a to výmaz p. posl. Jos. Skaláka usnesením ze dne 21. září t. r. a výmaz pp. posl. Josefa Tesky a dr. Housera usnesením ze dne 29. září t. r. Usnesení tato byla potvrzena rozhodnutím vrchního zemského soudu ze dne 30. listopadu t. r. a rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně ze dne 3. prosince t. r. Koncese knihtiskárenská pro knihtiskárnu v Lidovém domě se nalézající udělena byla výnosem zemské politické správy ze dne 10. srpna 1911 č. 3 B-516/5 knihtiskárně Práva Lidu J. Skalák a spol., komanditní společnost se sídlem v Praze čp. 1033/3 a schválen byl za zástupce při provozování živnosti dle § 33 a 55 živn. ř. výměrem magistrátu města Prahy ze dne 27. listopadu 1911 č. 20.260 pan posl. Frant. Hummelhans.

Dle oznámení došlého magistrátu hlavního města Prahy bylo p. poslanci Hummelhansovi dne 9. prosince 1920 násilně zabráněno zastupování zmíněné koncese knihtiskárenské, takže nemohl dle živnostenského řádu býti de facto odpověden a nebylo pro provozování živnosti té úředně schváleného způsobilého zástupce. Následkem toho zakázal živnostenský referát magistrátu hlavního města Prahy výměrem ze dne 9. prosince 1920 č. 29.112-II A koncesionářce zvané nyní "Lidová knihtiskárna Práva Lidu J. Skalák a spol., komand. spol." používání knihtiskárny a provozování knihtiskárenské živnosti až do dalšího rozhodnutí. Za účelem zajištění úspěchu zákazu provozování nařídil živnostenský referát magistrátu hlavního města Prahy dle § 152 živn. řádu jakožto nezbytné opatření neodkladné uzavření místností provozovacích. Opatření toto bylo provedeno tímto způsobem: Čtyřčlenná komise magistrátní, vyžádavši si asistenci bezpečnostní stráže a četnictva odebrala se dne 9. t. m. do Lidového domu. (Různé výkřiky. Hluk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP