Čtvrtek 2. prosince 1920

Začátek schůze v 9 hodin 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Markovič, Špaček.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý, ministři dr. Beneš, dr. Brdlík, dr. Fatka, dr. Hotowetz, Průša, dr. Šusta; zástupci ministerstva financí odb. přednosta Groš, min. rada dr. Janík; zástupce ministerstva školství odb. rada Valouch.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 29. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluveni jsou: Pan posl. Mayer Samu nemocí do konce tohoto týdne, Kubál zaslal lékařské vysvědčení.

Přistupujeme k prvnímu odstavci denního pořádku, k

1. pokračování ve specielní rozpravě o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro rok 1921, a to ve specielní debatě, tykající se rozpočtu ministerstva školství a národní osvěty.

Žádám předem pana tajemníka, aby přečetl podané návrhy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

XXI. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 250.000 Kč. ke kap. XIII. tit. 3. § 1 na zřízení odboru pro zvěrolékařské vysokoškolské studium na německé universitě v Praze:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 není stanovena částka na zřízení zvěrolékařské vysoké školy, pokud se týče opatření vnitřních zařízení, která by umožňovala posluchačům německé národnosti zvěrolékařské vysokoškolské studium na domácím ústavu. Pilný návrh na zřízení takového ústavu nepotřebuje zajisté zvláštního odůvodnění.

Podepsaní proto navrhují, aby do mimořádných vydání státního rozpočtu na rok 1921 byla pojata shora jmenovaná částka k tomuto účelu."

XXII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na zvýšení částky, uvedené ve státním rozpočtu, na 6000 Kč. ke kap. XIII. tit. 3. § 1 na subvencionování báňských exkursí posluchačů dotyčných přednášek na právnické fakultě na německé universitě v Praze:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest pod položkou 42 pojata pro tento účel částka 800 Kč. Tato částka jest příliš nepatrná, a stěží dala by se jí hraditi nějaká exkurse. Není pochyby, že tato exkurse má mimořádný význam pro nabytí vědeckého vzdělání posluchačů, a podepsaní proto navrhují, aby částka 800 Kč., rozpočtená ve státním rozpočtu na rok 1921 pro tento účel, byla zvýšena na 6000 Kč."

XXIII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 2.500 Kč. ke kap. XIII. tit. 3. státního rozpočtu na rok 1921 na systemisování místa ředitele kanceláře v VII. hodn. třídě pro rektorát německé vysoké školy technické:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest systemisováno pouze jedno tajemnické místo v VIII. tř. hodn. pro rektorát. Na každé vysoké škole vede však kancelářské práce ředitel a podepsaní proto navrhují, aby částka, zařazená do rozpočtu pro úředníka VIII. hodn. třídy, byla zvýšena na požitky úředníka VII. hodn. třídy, aby se umožnilo dosazení ředitele kanceláře."

XXIV. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny, dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga a druhů na pojetí částky 50.000 Kč. ke kap. XIII. tit. 3. § 4 na zřízení třetího ročníku báňských studií na německé vysoké škole technické v Praze:

"Již stávající prvé dva ročníky báňských studií na německé vysoké škole technické v Praze buďtež dále vybudovány zavedením třetího ročníku těchto studií.

K tomu je potřebí dvou učitelských stolic a to: pro horní měřírnu, pro nauku o hornictví a upravování pro horníky a druhá pro nauku o železe, kovech a solivarnách pro hutníky.

Pro každou učitelskou stolici jest potřebí:

Řádného profesora, asistenta, sluhy a řádné roční dotace.

Příslušných výdajů na to není však potřebí na celý rok 1921, nýbrž jen na poslední čtvrt roku 1921, ježto studijní rok počne teprve koncem září.

Tyto výdaje by činily:

Pro 2 řádné profesory 80.000 děleno 4 20.000 Kč.
Pro 2 asistenty 20.000 děleno 4 5.000 Kč.
Pro 2 sluhy 14.000 děleno 4 3.500 Kč.
Na dvě roční dotace 6.000 děleno 4 1.500 Kč.
Tím činí požadavek na poslední čtvrt roku 1921 30.000 Kč.

Podepsaní proto navrhují, aby do mimořádných výdajů státního rozpočtu na rok 1921 byla pojata částka 30.000 Kč."

XXV. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 600.000 Kč. ke kap. XIII tit. 3 § 4 státního rozpočtu na rok 1921 na poskytnutí státních stipendií pro posluchače báňského odboru německé technické vysoké školy v Praze:

"Na báňských odborných školách jsou stanovena pro posluchače státní stipendia. Jen pro posluchače báňského odboru na německé vysoké škole technické v Praze není ve státním rozpočtu na rok 1921 taková částka zařazena. Podepsaní proto navrhují, aby byla do státního rozpočtu na rok 1921 zařazena částka 6.000 Kč, t. j. 10 státních stipendií po 600 Kč, ke shora zmíněnému účelu."

XXVI. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojeti částky 1,200.000 Kč. ke kap. XIII., tit. 3., § 4 bod 5. mimořádných výdajů na rok 1921:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest zařazena v mimořádných výdajích částka 600.000 Kč. na vnitřní zařízení novostavby chemického ústavu na německé universitě v Praze. Tato částka s ohledem na nesmírné stoupnutí cen surovin nepostačuje, aby bylo opatřeno zařízení tohoto ústavu, odpovídající vědeckým požadavkům.

Podepsaní navrhují proto, aby částka 600.000 Kč. byla zvýšena na 1,200.000 Kč. a pojata do mimořádných výdajů na rok 1921."

XXVII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 100.000 Kč. ke kap. XIII tit. 3. § 4 na zvýšení všech řádných dotací na věcné potřeby na německé vysoké technické škole v Praze:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jsou dotace na potřeby vyučovací s ohledem na drahotu dotyčných předmětů mimořádně nízké.

Podepsaní proto navrhují, aby dotyčná částka byla s ohledem na mimořádné zdražení o 100.000 Kč. zvýšena."

XXVIII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 200.000 Kč. ke kap. XIII. tit. 3. § 4 na zařízení lesnického odboru na německé vysoké škole technické:

"Ježto v republice není německé lesnické vysoké školy, jest mimořádně nutno zříditi lesnický odbor na německé vysoké škole technické.

Podepsaní navrhují proto, aby částka 200.000 Kč. byla pojata do mimořádných vydáni státního rozpočtu na rok 1921."

XXIX. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí 60.000 Kč ke kap. XIII., tit. 3., § 4 státního rozpočtu na rok 1921 na zařízení děkanství německé technické vysoké školy v Praze:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 není pro to částka vůbec stanovena. K řádnému úřadování těchto správ jest bezpodmínečně potřebí, aby se jim dostalo příslušně zařízených místností a aby byly také příslušně jako úřady zařízeny.

Podepsaní navrhují proto, aby byla částka 60.000 Kč pojata k bodu 9. shora uvedené kapitoly XIII., tit. 3., § 4 do mimořádných výdajů na rok 1921."

XXX. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 200.000 Kč ke kap. XIII., tit. 3., § 4 do státního rozpočtu na rok 1921 na opatření učebných pomůcek pro báňský odbor německé vysoké školy technické:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 nebyla stanovena částka pro tyto nutné učebné pomůcky a zařazení této částky nepotřebuje zvláštního odůvodnění.

Podepsaní navrhují proto, aby částka 200.000 Kč byla pojata do mimořádných vydání státního rozpočtu na rok 1921 ke shora uvedenému účelu."

XXXI. Návrh poslanců dr. Schollicha a soudr. na pojetí sumy 2,000.000 Kč do kap. XIII., položka 3., § 4 státního rozpočtu na rok 1921 jako roční subvence na novostavbu německého domu pro techniky v Brně:

"Nynější německý dům pro techniky jest úplně nedostatečný, novostavba nutná. Navrhovaný obnos 2,000.000 Kč považuje se za první splátku na rok 1921."

XXXII. Návrh poslanců dr. Schollicha a druhů na pojetí částky 3,700.000 Kč ke kap. XIII., tit. 3., § 4 státního rozpočtu na rok 1921 jako mimořádné subvenční částky na náklady na rozšíření Německého domu pro techniky v Brně:

"Silným přílivem německých studujících na techniku v Brně staly se ubytovací poměry samy sebou nesnesitelnými.

U Německého technického domu jeví se nutny tyto novostavby:

1. Postavení jednoho poschodí, nákladem 700.000 Kč.

2. Rozšíření domu pro umístění mensy a studoven, nákladem 3,000.000 Kč."

XXXIII. Návrh poslanců dr. Schollicha a druhů na pojetí částky 50.000 Kč ke kap. XIII., tit. 3., § 4 státního rozpočtu na rok 1921 jako roční subvence na režijní náklady Německého domu pro techniky v Brně:

"Pro mimořádné zdražení nemohou dobročinné ústavy, jako jest Německy dům pro techniky v Brně, trvati bez podpory. Jest požadavkem nutnosti, pomoci jim státní roční subvencí."

XXXIV. Návrh poslanců dr. Schollicha a soudr. o pojetí obnosu 1,500.000 Kč do kap. XIII., položka 3., § 6. státního rozpočtu na rok 1921 na zřízení a vydržování zemědělského a lesnického oddělení na německé vysoké škole technické v Brně:

"Nutnost takového ústavu vysvítá už ze skutečnosti, že v celé říši existuje pro německé posluchače jenom zemědělská vysoká škola v Děčíně-Liebwerdě, po případě vyšší lesnický ústav v Zákupech a že jmenovitě Morava nemá žádné takové vysoké školy. Náklady navrženy jsou 50% nákladů na českou zemědělskou vysokou školu v Brně."

XXXV. Návrh poslance dr. Schollicha a soudruhů na zařazení částky Kč 1,323.000 do kap. XIII., tit. 4. státního rozpočtu pro rok 1921 jako další subvence na úplné postátnění všech německých dívčích lyceí, pokud se týče převzetí všech učitelských sil:

"Tento požadavek jeví se býti odůvodněným stanoviskem vlády k požadavkům českých dívčích lyceí, jež téměř všechna úplně (alespoň pokud se týče převzetí veškerých učitelských sil), byla postátněna, a obtížným finančním postavením kuratorií německých dívčích lyceí, jejichž požadavky na převzetí ústavů nebo alespoň převzetí učitelských sil pouze v malé míře byly vzaty v úvahu."

XXXVI. Návrh poslanců dr. Schollicha a dr. Luschky a soudr. na pojetí sumy 200.000 Kč do kap. XIII. položka 4., § 2 státního rozpočtu na rok 1921 jako vydržovacího příspěvku na ústav pro vzdělání učitelek v Opavě, jenž má býti opět aktivován:

"Ústav pro vzdělání učitelek v Opavě byl zrušen, třeba že jako jediný svého druhu ve Slezsku jest nezbytný ku vzdělání německých učitelek. Opětné otevření tohoto ústavu jest příkazem bezpodmínečné nutnosti."

XXXVII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 30.000 Kč. ke kap. XIII., tit. 4., § 1 jako subvence na vydávání filosofického časopisu správci filosofického semináře:

"V československém státě nevychází vůbec filosoficky časopis v německém jazyce. Vydání časopisu vyžaduje však velkých nákladů, takže není možno nalézti soukromého vydavatele bez státního příspěvku na udržování.

Podepsaní proto navrhují, aby do mimořádných výdajů státního rozpočtu na rok 1921 byla pro shora jmenovaný účel pojata částka 30.000 Kč."

XXXVIII. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí 10.000 Kč ke kap. XIII., tit. 4., pol. 183., § 1 na zařízení psychologického experimentálního semináře na psychologickém oddělení německé university v Praze:

"Experimentální psychologické badání učinilo všude mimořádné pokroky a na všech větších universitách byla již zřízena taková zařízení, aby tato badání umožňovala. Nemá-li psychologická fakulta německé university v Praze zůstati za vědeckým významem svých sesterských ústavů, jest naléhavě potřebí, aby také na ní byl zřízen experimentální psychologický seminář. Na opatření nezbytně nutných aparátů a zařízení jest příliš nízce stanovena částka 10.000 Kč., kterážto částka budiž zařazena pro shora jmenovaný účel do mimořádných vydání státního rozpočtu na rok 1921."

XXXIX. Návrh poslanců dr. Kafky, dr. Spiny a druhů na pojetí částky 5000 Kč ke kap. XIII., tit. 4., § 1 pol. č. 183 jako roční dotace pro filosofický seminář německé university v Praze:

"V rozpočtu na rok 1921 jest zařazena pro filosofický seminář částka 500 Kč. Tato částka jest směšně nepatrná, ježto by stěží umožňovala koupi dvou větších děl. Nyní jest právě význam filosofie pro naši dobu se svým rozervaným světem myšlení a cítění mimořádný a prohloubení filosofického studia jest bezpodmínečně potřebí. Vybavení filosofického studia musí býti proto věnována zvláštní pozornost, jež se neprojevuje nikterak státní výpomocí 500 Kč.

Podepsaní proto navrhují, aby položka 500 Kč ve státním rozpočtu na rok 1921 byla zvýšena na 5.000 Kč."

XL. Návrhy poslance Patzela ke kap. XIII.:

"Tit. 5., § 1 obchodní akademie v Karlových Varech: Zvýšení subvence z 16.000 na 30.000 Kč.

Německá obchodní akademie v Plzni: 101.000 Kč (služební požitky a přídavky pro učitelské síly)."

XLI. Návrh poslance inž. Kalliny a druhů ke kap. XIII., tit. 5., § 1: "státního rozpočtu na rok 1921 na zvýšení subvence pro obchodní akademii v Karlových Varech ze 16.000 Kč. na 40.000 Kč".

XLII. Návrh poslance dr. Schollicha a soudr.: "aby pojat byl obnos dalších 300.000 Kč do kap. XIII., položka V., § 1 státního rozpočtu na rok 1921 na úplné postátnění německé obchodní akademie v Plzni."

XLIII. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky a druhů, na pojetí částky 1,800.000 Kč ke kap. XIII., tit. 6., § 1 na poskytnuti stipendií a žákovských podpor průmyslovým ústavům:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest vyměřena k tomuto účelu částka 202.570 Kč. Vzhledem k mimořádné drahotě nesplňuje tato částka nižádným způsobem účelu, pro nějž jest věnována. Před válkou byly částky, vyměřené pro stipendia, tak velké, aby starší žáci z těchto částek mohli žíti, neboť to jest přece účelem stipendií, aby zprostředkovaly starším osobám, které byly po více let prakticky činný v nějaké živnosti, bezplatnou návštěvu školy, aby se jednostrannost učedníkova vzdělání opravila vyučováním ve škole. Jest skutečností, že naše odborné školy nabyly rozmachu a rozvoje obzvláště tehdy, když žákovský materiál rekrutoval se ze řad takovýchto osob. Při nynějších drahotních poměrech s jedné strany a s druhé strany, pozorujeme-li možnost výdělku ze živnosti, jest jasno, že k návštěvě odborné školy jsou podněcovány řádné osoby, které jsou již v nějakém zaměstnání průmyslovém, jen tehdy, mohou-li poskytnutím státních stipendií zapraviti poněkud svoji životní výživu po dobu návštěvy škol. Částka stipendia 4000 Kč jest zde částkou minimální.

Podepsaní proto navrhují, aby částka 200.000 Kč vyměřená v rozpočtu na rok 1921, byla zvýšena na 2,000.000 Kč.

XLIV. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky a soudruhů na zařadění obnosu 2,000.000 Kč do kap. XIII., tit. 6, § 1 na zvýšení dotace pro průmyslové a odborné školy na zaopatření učebních prostředků a na uhražení režijních výloh:

"Zdárné působení průmyslových vyučovacích ústavů závisí jmenovitě na zřízení dílen, laboratoří atd. Dotace těchto ústavů, ze kterých musí býti uhražovány úpravy a doplňování, jakož i dodatečné opatřování pomůcek nutných po válečné době, mají tedy obzvláštní význam se zřetelem na vyučování. Uváží-li se, že svítiplyn a elektrická energie stojí desetkrát, uhlí 20-25krát, nářadí a stroje pro laboratoře 12 až 20krát a knihy 10krát tolik než v roce 1914, jest každému beze všeho jasno, že by bylo třeba nejméně pateronásobné dotace proti roku 1914 ku řádnému provozování těchto ústavů. Při tom jest faktum, že všechny tyto školy jsou dost zadluženy následkem snahy, aby učinily zadost svým úkolům, neboť správy těchto ústavů nemohly se vyhnouti tomu, aby opatřily, co jest bezpodmínečně nutno. Dotace, zařaděná do státního rozpočtu na rok 1921, však ani nedostačuje, aby zaplaceny byly dluhy ústavů, nemluve ani o tom, aby provozování bylo umožněno na další rok.

Podepsaní proto navrhují, aby dotace zmíněných ústavů zvýšily se na dvojnásobný počet, t. j. asi o 2,000.000 K, a tato zvýšená položka aby byla zařaděna do státního rozpočtu na rok 1921."

XLV. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky, dr. Lehnerta a druhů na pojetí částky 20.000 Kč na udržovací a opravné práce na budově odborné školy pro textilní průmysl v Liberci:

"Náklady na provedení těchto prací jsou tak enormní, že obchodní a živnostenská komora v Liberci, která tyto náklady z vlastních prostředků hradila, není již s to tato břemena nésti.

Podepsaní proto navrhují, aby do mimořádných výdajů na rok 1921 byla pojata jako subvence částka 20.000 Kč."

XLVI. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky, dr. Lehnerta a soudruhů na zařazení částky Kč 100.000 v kap. XIII., tit. 6, pol. 20 na vybudováni chemického oddělení při odborné škole pro průmysl tkalcovský zřízením pokusného oddělení apreturního a barvířského v Liberci:

"V odborné škole pro průmysl tkalcovský má býti předveden a dokonale vysvětlen celý postup výroby tkaniv. Schází důležitá součást v řetězu této, apretura surového tkaniva. Kdo chce poznati a studovati výrobu suken, může snad započíti toto studium na ústavě libereckém, nemůže však je odborně uzavříti a skončiti, neboť teprve při apretuře objeví se vlastnosti surovin. Tu teprve objeví se nedostatky vadného sestavení jednotlivých oddílů tkaniv a míšení jich a ukáží se chybné způsoby vázání. Ve škole tkalcovské, jež činí si nárok býti odbornou školou textilní, nelze trvale postrádati oddělení úpravního a barvířského.

Proto navrhují podepsaní, aby pro zmíněný účel zařazena byla částka 100.000 Kč mezi mimořádná vydání státního rozpočtu pro rok 1921."

XLVII. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky, dr. Lehnerta a druhů na pojetí částky 10.000 Kč ke kap. XIII., tit. 6, § 1, č. 45 na vedení uměleckoprůmyslové školy v Jablonci:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest zařazena na stipendia a na podpory žáků částka 4000 Kč. Z toho má býti rozděleno 10 stipendií po 400 Kč. Jest ovšem jasno, že tato částka s ohledem na enormní drahotu potravin neodpovídá v nižádném směru dnešním poměrům.

Zvýšení stipendií na 1000 Kč jeví se více než oprávněným. Tím jeví se potřeba další částky 6000 Kč. Dále také částka zařazená ve státním rozpočtu na potřeby k vyučování a na režijní vydání 13.000 Kč nižádným způsobem nedostačuje k udržení hospodářského vedení tohoto ústavu. Zvýšení na 17.000 Kč jeví se z tohoto důvodu nevyhnutelným.

Podepsaní navrhují tedy, aby se zvýšila rozpočtená částka pro uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci na 10.000 Kč."

XLVIII. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky a druhů na pojetí částky 20.000 Kč na vybavení státní odborné školy v Boru:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 byla pro exkurse žákovské vyměřena částka jen 250 Kč. Dále činí částka stanovená na stipendia 3300 Kč, pro učební potřeby jest vyměřena částka 17.000 Kč.

Z 250 Kč mohou býti sotva hrazeny výdaje na žákovskou exkursi a z částky 3300 Kč mohou býti vydány jen mimořádně nepatrné žákovské podpory. Z toho důvodu navrhují podepsaní, aby částka, vyměřená ve státním rozpočtu pro odbornou školu v Boru, byla zvýšena o 20.000 Kč."

XLIX. Návrhy posl. Patzela ke kap. XIII., tit. 6, § 1 a 2:

"Tit. 6, § 1 odborná škola tkalcovská v Aši, zvýšení požadavků vyučovacích z 5000 Kč na 9000 Kč.

Státní škola průmyslová v Chomutově: Požadavky na vyučování 90.000 Kč (místo 54.000 Kč).

Škola tkalcovská odborná v Benešově, Slezsko, požadavky vyučovací 8000 Kč (místo 3400 Kč).

Státní odborná škola tkalcovská v Bruntále, požadavky vyučovací 15.000 Kč (místo 12.000 Kč).

Tit. 6, § 2, pokračovací škola obchodní v Chebu, subvence 7000 Kč."

L. Návrh posl. inž. Kalliny, dr. Schollicha a druhů:

"Na pojetí částky 60.000 Kč ke kap. XIII., tit. 6, § 2 do státního rozpočtu na rok 1921 na subvenci pro německou úřednickou školu s tříletým kursem, jež má býti zřízena obcí Jáchymovem, která jest určena pro osoby, které usilují o postavení, jež nepředpokládá vysokoškolského vzdělání, jako státní úředníci u pošt, telegrafů a finančnictví, dále jako kancelářští úředníci u okresní správy nebo jako úředníci soukromí."

LI. Návrh poslance dr. Schollicha a druhů na pojetí částky 300.000 Kč ke kap. XIII., tit. 11, § 3 státního rozpočtu na rok 1921, jako mimořádná subvenční částka k osobním nákladům pro učitelky na mateřských školách:

"Hmotné postavení učitelek na mateřských školách jest neutěšené; zlepšení jejich požitků, přiměřené dnešní drahotě, jest nezbytné. Ježto vydržovatelé učitelek mateřských škol nemohou sami nésti náklady úpravy, nechť se jim dostane subvence od státu."

LII. Návrh poslance Warmbrunna a druhů:

"Hájíme zásadu, že všem žákům obecných a občanských škol mají býti dodány potřebné učebné prostředky a pomůcky bezplatně, a že školy vesměs mají býti vybaveny učebnými prostředky a školními knihovnami době odpovídajícími. Takovýto slib byl dán již v červnu 1920 místním školním radám a úřední šetření k tomu potřebná byla již vykonána. Bez újmy na plném splnění těchto zásadních a době přiměřených požadavcích navrhujeme, aby do státního rozpočtu byla zařazena minimální částka 8,000.000 Kč. Úhrada budiž získána příslušnými škrty v rozpočtu na účely kultu."

LIII. Návrh poslanců dr. Kafky, Kostky a druhů na zvýšení částky 100.000 Kč ve státním rozpočtu na r. 1921 určené pro společnost ku povznesení německého uměni, vědy a literatury na 300.000 Kč ke kap. XIII., tit. 9, odd. IV., číslo 4:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 byla vyměřena pro společnost ku povznesení německého umění, vědy a literatury částka 100.000 Kč. Tato částka nedostačuje, aby umožnila společnosti provedení jejích úkolů, jež má dle stanov plniti a jež jí vlastně jako akademii německého umění a věd přísluší. Částka 100.000 Kč není také v poměru k osvětovému významu němectví v tomto státě a podepsaní podávají proto návrh, aby částka 100.000 Kč byla zvýšena na 300.000 Kč."

LIV. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky a druhů na pojetí částky dalších 10.000 Kč ke kap. XIII., tit. 9, VI., bod 3 jako subvence pro severočeské průmyslové museum v Liberci:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest pro toto museum stanovena částka 20.000 Kč.

Ježto pro tři německá musea vůbec jest stanovena jen částka 24.600 Kč naproti částce 155.600 Kč pro musea česká, jeví se německá musea mimořádně zkrácena. Zvláště severočeskému průmyslovému museu přísluší mimořádný význam pro náš hospodářský život a vzhledem k této okolnosti, jež musí býti také státem obzvláště cenná, jeví se náš návrh oprávněným, aby částka 20.000 Kč byla zvýšena na 30.000 Kč."

LV. Návrh poslanců Kostky, dr. Kafky a druhů na pojetí další částky 6000 Kč ke kap. XIII., tit. 9, VI., bod 3 pod oddělení 10 jako subvence pro teplické museum:

"Ve státním rozpočtu na rok 1921 jest stanovena částka 4000 Kč jako subvence pro teplické museum. Tato částka jest příliš nepatrná, aby jen poněkud umožnila získání oněch objednávek, jichž museum potřebuje k svému vybavení a k udržení svému významu.

Podepsaní proto navrhují, aby položka 4000 Kč byla zvýšena na 10.000 Kč."

LVI. Návrhy posl. Patzela ke kap. XIII.:

"Tit. 9. Teplické museum, subvence 8000 K (místo 4000 K).

Tit. 9. Německý spolek na ochranu pomníků v Karlových Varech 25.000 K."


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP