Úterý 30. listopadu 1920

Začátek schůze v 11 hod. 30 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

229 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři: dr. Brdlík, dr. Fatka, Husák, dr. Kovařík, dr. Procházka, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš; zástupci ministerstva financí odb. přednostové Groša dr. Vlasák, min. rada dr. Janík.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 27. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvil svou nepřítomnost chorobou na tento týden posl. Ertl.

Dovolenou na týden vzhledem k nutnému úřednímu jednání udílím poslanci Jančekovi; vzhledem k úmrtí v rodině posl. Koškovi; pro práce ve veřejném zájmu na dnešní a zítřejší schůzi posl. Svobodovi.

Ve výborech provedeny byly některé změny. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda klubu poslanců a senátorů čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské oznamuje, že do výboru státně-zřízeneckého a do výboru sociálně-politického vysílá na místo posl. Anděla posl. Vávru.

Imunitní výbor oznamuje, že zvolil za odstouplého místopředsedu posl. Nováka posl. dr. Markoviče.

Předseda: Došly tyto spisy: Ministerský předseda sděluje přípisem ze dne 26. t. m., že president republiky rozhodnutím z téhož dne nepřijal demisi správce ministerstva financí dr. Karla Engliše.

Předsednictvo senátu sděluje přípisem ze dne 26. listopadu, že na základě autonomní změny § 5 jedn. řádu senátu, přijaté ve schůzi dne 17. listopadu 1920, provedena byla v téže schůzi volba dvou dalších místopředsedů senátu, jimiž zvoleni senátoři Josef Kadlčák a Wilhelm Niessner.

Posl. dr. Hahn, Schweichhart a soudr. podali formální návrh, aby návrh na změnu zákona o pozemkovém úřadě (tisk 217), jejž výbor iniciativní ve své schůzi dne 15. listopadu zamítl, předložen byl poslanecké sněmovně k řízení podle § 23 jedn. řádu.

Byl podán návrh. Žádám o jeho sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Langra, Drobného a spol., aby soudní okres Velká Byteš na Moravě odloučen byl od župy jihlavské a přidělen byl k župě brněnské.

Předseda: Byly podány tyto interpelace: Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Interpelace posl. dr. Baerana a soudr. k ministru vyučování o rdousení škol v Modřicích a Břeclavě.

Interpelace posl. dr. Raddy a soudr. ministru národní obrany o zabrání tělocvičny německého tělocvičného spolku v Jihlavě vojskem.

Naléhavá interpelace posl. Hausmanna, Schustra a soudr. ministrům veř. prací a sociální péče o nezákonném zasahování do mzdového práva stavebních dělníků.

Interpelace posl. dr. Schollicha, Matznera a soudr. na ministerského předsedu a ministra zemědělství o tom, jak se vyjádřil ministr zemědělství vůči německým rolníkům Slezska.

Interpelace posl. dr. Feyerfeila a soudr. na vládu o zoufalém stavu takových majitelů úrazových rent, kteří dostávají své renty od vídeňské Dělnické úrazové pojišťovny.

Interpelace posl. Ant. Nováka, Johanise a soudr. ministru železnic o způsobu, jakým zadávány jsou nádražní restaurace.

Interpelace posl. dr. Baerana a soudr. k ministru vyučování o protizákonném zavření obecné školy v Božím Požehnání.

Interpelace posl. dr. Haase, Tauba, Pohla a soudr. k ministru sociální péče o vydání tarifu pro zvýšené dávky po rozumu čl. IV. zákona o pensijním pojišťování.

Naléhavá interpelace posl. Pohla, Brožíka, Draxla a soudr. k vládě o mzdových požadavcích pro severočeskou hnědouhelnou oblast.

Interpelace posl. Adamovského a soudr. na ministra vojenství ve věci protináboženského počínání některých vojenských orgánů.

Interpelace posl. Sajdla, Langra a spol. k ministru financí o oceňování akcií Spolku moravských cukrovarů k zdanění při dávce z majetku a přírůstku.

Interpelace posl. Merty, Svetlíka a Tausika k ministru pro zásobování lidu o zvláštních poměrech v Zemském obilním ústavě v Bratislavě.

Interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga a soudr. na celou vládu ve věci bývalých rakouských a rakousko-uherských státních zaměstnanců německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými občany, jichž existence byla převratem r. 1918 bez jejich viny ohrožena a oni ve svém povolání poškozeni a kteří usilují o své převzetí do služeb československého státu.

Interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a soudr. na celé ministerstvo ve věci bývalých rakouských neb rak.-uherských státních zaměstnanců německé národnosti, kteří se stali mírovou smlouvou saint-germainskou československými občany a převratem byli přímo nebo nepřímo ohroženi ve své existenci.

Interpellácia poslancov Bečku, Bendu a Oktávca na ministra verejnych prác v záležitosti predaju štátnej železiarne Podbrezová Živnostenskej banky.

Interpelace posl. Nagy a soudr. k ministru železnic v záležitosti znovudosazení propuštěných maďarských železničářů, slovenských příslušníků, na jejich dřívější místa.

Interpelace posl. dr. Brunara a soudr. ministrovi pošt a telegrafů o vydání českých jízdních lístků na autobusové trati Štemberk-Rýmařov na severní Moravě.

Interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a soudr. panu ministru vnitra o usnesení okresní správní komise v Plzni.

Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. ministru školství a národní osvěty o ministerském výnosu stran stávky na německých školách.

Interpelace posl. dr. Medingera a soudr. ministru vnitra o opčním právu na československé státní občanství.

Interpelace posl. dr. Lehnerta a soudr. ministru sociální péče o stranickém úřadování okresní nemocenské pokladny v Králové Dvoře.

Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. ministru vnitra a národní obrany o zabavení zbraní všeho druhu.

Předseda (zvoní): Došly dotazy. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Sladkého k ministru železnic o nepřístojnostech na dráze Opava - Svinov.

Dotaz posl. Tausika a soudr. na ministra financí o činnosti občana Karáska, přednosty odbočky Československé lihové komise v Bratislavě.

Dotaz posl. Roudnického a soudr. k ministru vnitra o neprovádění obecních voleb v česko-krumlovském okrese.

Dotaz posl. Langra k ministru pro zásobování lidu o zadržení přídavků revisním orgánům při lichevním úřadě v Brně.

Dotaz posl. dr. Dolanského, Janalíka a soudr. k ministru národní obrany o trestání vojínů posádky jihlavské pro účast na bohoslužbách.

Dotaz posl. v. Marka k ministerskému předsedovi a k ministru zahraničí o zvláštních právech Chebska a města Chebu.

Dotaz posl. dr. Lodgmana k ministru spravedlnosti o udělení milosti pro Arnolda Nettla v Liberci.

Dotaz posl. Krause k ministru financi pro zakročení ve prospěch obchodníka Linke k odstranění škod utrpěných v Alsasku i Československé republice.

Dotaz posl. dr. Lodgmana k ministru financí o odepření osobního přídavku Aloisi Koszlerovi, ministerskému radovi na odpočinku.

Dotaz posl. J. Mayera a soudr. k ministru veřejných prací o poměrech v rozdělovně uhlí v Zelíně.

Dotaz poslance dr. Brunara k ministru zásobování o nezaplacení dodaných brambor.

Dotaz posl. dr. Brunara ministru vnitra o urychlené vyřízení záležitosti o sloučení města a obce Javorníka.

Dotaz posl. dr. Brunara k ministru pošt a telegrafů o zvýšení vdovské pense vdově po vrchním poštovním radovi dr. H. Rodlerovi z Opavy.

Dotaz posl. dr. Brunara o vyúčtování Státní okresní komise ke kolkování bankovek v Cukmantlu.

Předseda: Došly odpovědi. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Laube o přídělu uhlí neb dříví pro obec Plavy.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Sladkého, aby zahájeno bylo dolování černého uhlí na Brušpersku v severní Moravě.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz poslance Sladkého o přeměně finančního ředitelství v Opavě na obvodové finanční ředitelství teritoriální a rozšíření jeho působnosti.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 858. Vládní návrh zákona, kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, c. 583 Sb. z. a n. o měně na československém Těšínsku.

Tisk. 861. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě, podepsané dne 26. září 1906 v Bernu na potlačení používání bílého fosforu při výrobě zápalek.

Tisk 887. Vládní návrh zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921.

Tisk 895. Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8,000.000 Kč.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 746. Návrh posl. Buřívala, dr. Franke, Pechmanové, Sladkého stran osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance.

Tisk 856. Návrh posl. Wenzela a druhů na prominutí trestů, jež byly uloženy při nuceném očkování a zastavení soudních řízení, zavedených v této souvislosti.

Tisk 857. Návrh posl. Böhra, dr. Petersilky, Schälzkyho, Scharnagla, dr. Luschky, V. Marka, Budiga a druhů na zařadění technických úředníků tabákové režie ze skupiny C do skupiny B.

Tisk 862. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a spol., aby stráži bezpečnostní za mimořádnou službu ve dnech pražských demonstrací přiznána byla mimořádná odměna ve výši jednoměsíčního služného.

Tisk 863. Návrh posl. dr. Lukavského, Kasíka a soudr., aby město Klatovy bylo zařaděno do vyšší třídy místních přídavků.

Tisk 864. Návrh posl. Sychravové a soudr. na zákonné upravenie kompetencie jednotlivých ministerstev.

Tisk 865: Návrh posl. dr. Franke, Fr. Lukavského, Němce, Mlčocha, Modráčka, Šrámka, Udržala a soudr., aby byl vydán zákon o odstranění pomníků členů rodiny habsburské nebo habsbursko-lotrinské.

Tisk 866. Návrh posl. Housera, Hakena a spol. na změnu zákona o školách obecných.

Tisk 888. Návrh posl. Prokeše, J. Černého, Chalupníka a soudr. na stavbu nouzové silnice od oderského mostu k nádraží v Jistebnici.

Tisk 894. Návrh posl. dr. Franke, Zeminové, Laube a spol. o stanovení jednotné ceny 6 K za 1 kg. cukru v obvodu republiky Československé pro dobu do 1. října 1921 a stanovení nezměnitelné dávky 1 1/4 kg. cukru na osobu měsíčně do téže doby.

Tisk 896. Návrh posl. Langra, Drobného a spol., aby soudní okres Velká Byteš na Moravě odloučen byl od župy jihlavské a přidělen k župě brněnské.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška čte):

Tisk 860. Zpráva výboru soc. polit. o vládním návrhu zákona o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Tisk 874. Zpráva rozpočtového výhoru o vládním návrhu zákona o změně zákona ze 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n. o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona z 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n. o všeobecné dani nápojové.

Tisk 890. Zpráva dopravního výboru o vládním návrhu zákona o převzetí soukromých železnic do správy státní.

Tisk 891. Zpráva imunitního výboru o žádosti okres. politické správy v Litomyšli za svolení ke stihání posl. Anny Chlebounové pro přestupek dopravního řádu.

Tisk 892. Zpráva imunitního výboru o žiadosti okresného súdu pre priestupky v Prahe, aby posl. snemovňa dala svolenie k stíhaniu posl. Tusara pre priestupok proti bezpečnosti cti.

Tisk 893. Zpráva imunitního výboru o žiadosti okres. súdu v Krnově, aby posl. snemovňa svolila k trest. stihániu posl. Rudolfa Heegera pre priestupok proti bezpečnosti cti.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 859. Naléhavá interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, dr. Kafky a druhů na min. veř. prací o vydávání úředních zpráv jeho oboru také v německém jazyku.

Tisk 867. Interpelace posl. Schälzkyho dr. Luschky a soudr. k min. vnitra o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů.

Tisk 868. Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. k min. vnitra a min. školství a nár. osvěty o jednání okresního hejtmana v Hlučíně vůči tamějšímu obyvatelstvu.

Tisk 869. Interpelace posl. dr. Charváta a soudr. k min. železnic o neplnění zákona o legionářích č. 462 z 24. července 1919.

Tisk 870. Interpelace posl. dr. Hnídka, Staňka, dr. Hodži a soudr. k min. věcí zahraničních o jurisdikci cizích biskupů na území republiky Československé a dále o obsazení biskupství na Slovensku.

Tisk 871. Interpelace posl. dr. Rašína a soudr. k min. zahraničních záležitostí o zacházení s českoslov. státními příslušníky v Polském Těšínsku.

Tisk 872. Interpelace posl. Petrovického a soudr. k ministru veř. prací o přídělu otopného uhlí živnostem hostinským.

Tisk 873. Interpelace posl. dr. Lukavského, dr. Matouška a druhů k vládě o provokativním vyvěšení černožlutého praporu v Nýrsku.

Tisk 881. Interpelace posl. J. Mayera a druhů na min. zemědělství, zásobování a národní obrany o používání masa z nouzových porážek.

Tisk 882. Interpelace posl. Modráčka a soudr. na min. soc. péče o vyřizování žádostí stavebních družstev.

Tisk 883. Interpelace posl. Hillebranda, Blatné, dr. Holitschera, Palme, Pohla a soudr. k minister. předsedovi o krvavých výtržnostech legionářů v Aši.

Tisk 884. Naléhavá interpelace posl. J. Fischera, J. Mayera, inž. Kalliny a soudr. veškerému ministerstvu o krvavých událostech v Aši.

Tisk 885. Interpelace posl. Tučného, Brodeckého, Hrizbyla a soudr. k min. předsedovi o stanovisku vlády k dělnickému družstevnictví.

Tisk 886. Interpelace posl. Prokeše, J. Černého, Chalupníka a soudr. na ministra spravedlnosti v příčině zákona o ochraně majitelů pozemků proti škodám vzniklým dolováním.

Tisk 889. Naléhavá interpelace posl. Hellera a soudr. k min. nár. obrany o nezákonném jednání organisovaných vojenských oddílů v Dobranově u Zákup dne 22. listopadu 1920.

Tisk 897. Interpelace posl. Merty, Svetlíka, Tausika na min. pro zásob. lidu o zvláštních poměrech v zemském obilním ústavě v Bratislavě.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 851. Odpověď min. předsedy na interpelaci poslanců dr. Medingera a soudr. o přebytečném vydržování služebních automobilů.

Tisk 852. Odpověď min. pro zahraniční obchod na interpelaci posl. Hillebranda a soudr. o podvázání průmyslu zavedením vývozní dávky.

Tisk 853. Odpověď min. nár. obrany na interpelaci posl. J. Fischera a soudr. o zabití rolníka Voita v Rosbachu u Aše.

Tisk 855. Odpověď min. soc. péče a min. vnitra na interpelaci posl. Bergmana, Zavřela a soudr. stran vydání zákona o starobním a invalidním pojištění, jakož i stran vybudování chudobinců ve venkovských obcích.

Tisk 876. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. Krause a soudruhů o zabavení časopisu "Deutschböhmischer (správně Nordböhmischer) Volksanzeiger" z 2. června 1920.

Tisk 877. Odpověď min. národní obrany na pilnou interpelaci posl. dr. Hanreicha, dr. Schollicha, inž. Kalliny a soudr. o užívání jazyka ve styku s podřízenými úřady.

Tisk 878. Odpověď min. pošt a telegrafů na int. posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o zákazu používání maďarské řeči v meziměstském styku telefonním na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Tisk 879. Odpověď správce min. financí na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. k min. financí a celé vládě o upisování státních půjček.

Tisk 880. Odpověď min. zásobování a min. vnitra na interpelaci posl. J. Mayera a soudr. o nouzi, jež vznikla úplným selháním vázaného hospodaření v okrese Přísečnicí a Výprtech.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána příloha k tisku 531 o korekturách v překladu mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Bulharskem (podepsané v Neuilly-Sur-Seine dne 27. listopadu 1919) a 5 map.

Přikazuji počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu: Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 746. Návrh posl. Buřívala, dr. Franke, Pechmanové, Sladkého stran osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance.

Tisk 856. Návrh posl. Wenzela a druhů na prominutí trestů, jež byly uloženy při nuceném očkování a zastavení soudních řízení zavedených v této souvislosti.

Tisk 857. Návrh posl. Böhra, dr. Petersilky, Schälzkyho, Scharnagla, dr. Luschky, Marka, Budiga a druhů na zařadění technických úředníků tabákové režie ze skupiny C do skupiny B.

Tisk 862. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a spol., aby stráži bezpečnostní za mimořádnou službu ve dnech pražských demonstrací přiznána byla mimořádná odměna ve výši jednoměsíčního služného.

Tisk 863. Návrh posl. dr. Lukavského, Kasíka a soudr., aby město Klatovy bylo zařaděno do vyšší třídy místních přídavků.

Tisk 864. Návrh posl. Sychravové a soudr. na zákonné upravenie kompetencie jednotliv. ministerstev.

Tisk 865. Návrh posl. dr. Franke, dr. Lukavského, Němce, Mlčocha, Modráčka, Šrámka, Udržala a soudr., aby byl vydán zákon o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-Lotrinské.

Tisk 866. Návrh posl. Housera, Hakena a spol. na změnu zákona o školách obecných.

Tisk 888. Návrh posl. Prokeše, J. Černého, Chalupníka a soudr. na stavbu nouzové silnice od oderského mostu k nádraží v Jistebnici.

Tisk 894. Návrh posl. dr. Franke, Zeminové, Laube a spol. o stanovení jednotné ceny 6 K za 1 kg cukru v obvodu republiky Československé pro dobu do 1. října 1921 a stanovení nezměnitelné dávky 1 1/4 kg cukru na osobu měsíčně do téže doby.

Tisk 896. Návrh posl. Langra, Drobného a spol., aby soudní okres Velká Byteš na Moravě odloučen byl od župy jihlavské a přidělen k župě brněnské.

Předseda: Ve věcech imunitních hlavné štátné zastupitelstvo v Bratislavě žádá přípisem ze dne 24. listopadu 1920 č. 9756/1920 hl. št. z., aby vysloven byl souhlas se stiháním posl. Aloise Roudnického pro zločin pobuřování podle §u 1 72 trest. zák. uherského 2. odst. a podle §u 19 zákonného článku LXIII. z r. 1912.

Postoupím tuto žádost výboru imunitnímu.

O prodloužení dovolené, která mu byla udělena pro neodkladné záležitosti úřední od 11. t. m. do konce listopadu, do 15. prosince 1920 žádá předseda Ustredného družstva posl. dr. Medvecký.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti a navrhuji udělení dovolené.

Kdo souhlasí s návrhem na prodloužení dovolené, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je potřebná většina. Dovolená je udělena.

Některé výbory žádají o prodloužení lhůt. Žádám, aby to bylo přečteno.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte): Podána byla žádost rozpočtového výboru o prodloužení lhůty k projednávání vládního návrhu zákona o daňi z obchodu cennými papíry (tisk 275) o dalších 10 dní.

Rovněž výbor zahraniční žádá o prodloužení lhůty k projednávání vládního návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva ve příčině schválení ujednání, přijatých na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk 530), a vládního návrhu, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení mírové smlouvy s Maďarskem, Bulharskem atd. (tisk 531) o dalších 10 dní.

Branný výbor žádá za prodloužení lhůty o 7 dní u návrhů

tisk 815 o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě atd.,

tisk 563 o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním,

tisk 564 o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výsl., invalidním poddůstojníkům z povolání atd.

Předseda: Výbory rozpočtový, zahraniční a branný žádají za prodloužení lhůt dle návrhů, které byly právě přečteny. Kdo souhlasí s požadovaným prodloužením lhůt, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty požadované jsou prodlouženy.

Přistupujeme k I. odstavci dnešního denního pořadu, jímž jest

1. pokračování rozpravy o zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu finančního zákona pro rok 1921.

Přistoupíme k debatě specielní. Podle dohody, učiněné v konferenci klubovních předsedů, navrhuji s poukazem na ustanovení § 55 jedn. řádu, aby rozprava byla rozdělena na tyto čtyři skupiny: 1. politickou, 2. finanční, 3. školskou, 4. hospodářskou a sociálně-politickou.

Skupině první bylo by přikázáno 16 hodin, skupině druhé 8 hodin, třetí 9 hodin a čtvrté 17 hodin, takže úhrnem celá rozpočtová debata specielní bez prohlášení vládních zástupců by byla rozvržena na 50 hodin. Při tom by debata musela býti ukončena nejpozději v sobotu 4. prosince 1920 do 8. hod. večerní.

Kdo s tímto mým návrhem na upravení rozpočtové rozpravy souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, je schváleno.

Rozdělení na jednotlivé skupiny je míněno tímto způsobem:

Do I. skupiny politické byly zařaděny kapitoly: 1. president republiky, 2. kancelář presidenta republiky, 3. Národní shromáždění, 4. nejvyšší správní soud, 9. předsednictvo min. rady, 10. ministerstvo zahraničních věcí, 11. ministerstvo národní obrany, 12. a 12. a) ministerstvo vnitra, 19. a 19. a) ministerstvo spravedlnosti a konečně kap. 25. ministerstvo pro sjednocení správy a zákonodárství.

Do II. skupiny finanční zahrnuty jsou kapitoly: 5. Nejvyšší účet. kontrol. úřad, 6. příděly zemím, 7. státní dluh, 8., 8. a) pensijní a zaopatřovací platy, 14., 14 a) minist. financí.

Do III. skupiny školské kapitoly: 13., 13. a) min. školství a nár. osvěty.

Poslední skupinu IV. hospodářskou a sociálně politickou tvořily by tyto kapitoly: 15., 15. a) min. průmyslu obch. a živností 16, 16 a) min. pošt. a telegrafů, 17. min. železnic, 18., 18. a) min, zemědělství, 20., 20. a) min. veř. prací, 21. min. sociální péče, 22., 22. a) min. pro zásob. lidu, 23., 23. a) min. veř. zdravotnictví a těles. výchovy, 24., 24. a) opatření přechodné doby poválečné, 26., úřad pro zahraniční obchod.

Proti tomuto rozdělení námitek není? (Nebyly)

Přistoupíme tudíž k podrobné debatě o skupině I. (politické):

Řečníci zapsáni jsou tímto způsobem: "Pro" p. posl. dr. Hodža, dr. Matoušek, Hummelhans, dr. Uhlíř, Mašata, Udržal, Trnobranský. "Proti" pp. posl. Schubert, Nagy, Kreibich, Merta, dr. Keibl, dr. E. Feyerfeil, Heeger, Surányi, dr. Haas, Häusler, Josef Mayer, Jokl a Kaufmann.

Uděluji slovo prvnímu řečníku zapsanému na straně kontra panu posl. Schubertovi.

Poslanec Schubert (německy): Slavná sněmovno! Rozpočet, který projednáváme, chová v sobě hojnost ústrků. Zlatý proud teče jiným, nikoli nám. My jsme odsouzeni k úloze popelky. Rozpočet ministerstva spravedlnosti obsahuje velký štáb úředníků; příslušníci našeho národa přijímání německých soudců zde je skoro úplně pochybné - jsou nyní vyloučeni z této úřednické kariéry.

Naše kritika může býti tudíž jen trpká, zamítavá a nezastaví se, neumdlí, dokud se nám nedostane ve všech oborech veřejného života a také zde práva nám příslušejícího, nejenom skoupého práva dýchati, nikoli, také práva býti rovnoprávnými občany tohoto státu v každém směru. V nejbližší době mají býti provedeny osobní změny v úřednictvu na venkove a u ústředních úřadů. Administrativa má býti vyčištěna od živlů, které neschopností neb jinými nedostatky ochromují organismus státní. Má býti snad toto opatření, tato reforma, zase opatřením proti našim justičním úředníkům? Neboť všecko, co jste dosud učinili, jest z největší části politikum. U našeho justičního úřednictva schází ještě jen jediné a snad jest i toto jediné již zde, scházejí jen ještě proskripční listiny Sullovy a Pompejovy. Konfiskací německých listů i bez toho je dostatek. Potřebujeme domorodých soudců, kteří našim svéráznostem rozumějí, kteří naše nářečí ovládají, abychom byli uchráněni chybných rozsudků.

Neobyčejná právní nejistota všude se rozmohla. Soudnictví není již klidným pólem v běhu událostí. Zajisté v žádné době nebyl počet žádostí o abolici tak veliký jako nyní. Právní příkoří, jež se na nás páchají, jsou na denním pořádku, a i okolnost, že mnoho těchto příkoří je mírněno v kanceláři presidenta republiky, nemůže nás již klamati o neudržitelnosti systému. Konkretních případů by nebyl nedostatek. Prostí vesničané vesnice Bukovce budou co nejdříve posazeni na lavici obžalovaných, poněvadž chtěli hájiti právo na svoji prastarou kostelní řeč. Budou k soudu vedeni pod značkou rušení náboženství. Zdá se, že výnos o amnestii svého času vydaný nemá v tomto směru pro nás vůbec platnosti. Tak tímto způsobem vhánějí se řady rozmyslného německého obyvatelstva, nemilujícího každý zbytečný boj, ještě mnohem dále než do oposice. Vaši státníci, jichž úsudek o právu a bezpráví jest zakalen, jsou dychtivi slávy Cromwellovy. Této slávy možno ovšem dosáhnouti lacino. Zakládá se na zneužití moci a v tomto rozpočtu ministerstva spravedlnosti, lze falešné užití moci čísti v zahalené formě. Ovšem tíže než slávy Cromwellovy lze získati slávy Gladstonovy. Avšak k tomu, aby se snažili o tuto, scházela vašim státníkům dosud duševní velikost a vůle. A byly-li tu pokusy, skromné náběhy, byly v prvním zárodku udušeny vetem ulice a vetem politických stran. Vaše slovo bylo pro nás dosud velmi slabou zárukou. Slíbili jste nám spříseženstvo. Ve všech svých názorech spějete za západními vzory. Zřídlo německé vědy a zřídlo německého právního nazírání, jež tu v této zemi platí a vžito jest od staletí, má býti vaší studující mládeži zasypáno, zajisté proto, aby snad nebylo již pravdou slovo jednoho z vašich heroů, jenž kdysi řekl, že jste česky mluvícími Němci. Zdá se, že se chcete i ve svých právních pojmech orientovati západně, kopírujete francouzské vzory, ale ne tam, kde vystupuje francouzský půvab, nýbrž jen tam, kde mluví francouzský chauvinismus. Francie zapudila v době politických zmatků své nejlepší syny, tito uprchlíci stali se nejlepšími občany své nové vlasti. I u nás se tak jedná. Všecky právní rozklady zůstávají bezvýslednými, justice kryje toto bezpráví. Z plzeňských závodů Škodových byli němečtí úředníci a zřízenci ve velkém počtu zahnáni a tím udělen jim smutný osud emigrantů. A výsledek těchto opatření? Otřes právním vědomím a kvalitativní i kvantitativní pokles výroby. (Posl. Patzel [německy]: Schneider-Creuzot odváží vám nejlepší stroje od Škody!) Zcela správně. Co říká... (Posl. Pik: Tam byla většina německých úředníků v českém městě. A redukuje se to spravedlivě, aby tam byli čeští a němečtí úředníci.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP