Úterý 23. listopadu 1920

Začátek schůze v 7 hod. 50 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

267 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fatka, dr. Kovářík, dr. Procházka, dr. Šusta; zástupci ministerstva financí: odb. přednostové Groš a dr. Vlasák, min. rada dr. Janík.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 24. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou dostali ode mne páni posl. Hirsch, Svoboda, Jung, Hampl, Tusar, Krejčí pro schůzi dne 24. t. m., pan posl. dr. Brunar na schůzi středeční a čtvrteční, po případě i páteční a podobně pan posl. Svetlík.

Nemocí se omluvil pro tento týden posl. Anděl.

Provedeny byly některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Ve výboru branném zvolen zapisovatelem posl. Novák za vystoupivší posl. Karpíškovou.

Ve výboru rozpočtovém nastupuje z klubu der Abgeordneten der deutschen nationalsozialistischen Arbeiterpartei posl. Wenzel za poslance inž. Junga.

Ve výboru státně-zřízeneckém z téhož klubu posl. Patzel za posl. inž. Junga, z klubu der Abg. der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei posl. dr. Hahn za posl. Hirsche.

Ve výboru zemědělském z klubu národně-demokratického posl. Mašek za posl. Bergmana.

Ve výboru dopravním z téhož klubu posl. Votruba za poslance Bergmana.

Ve výboru zásobovacím z téhož klubu posl. Petrovický za posl. Veverku.

Předseda: Došly některé interpelace. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Interpelace posl. dr. Rašína a soudr. k ministru zahraničních záležitostí o zacházení s československými státními příslušníky v Polském Těšínsku.

Interpelace posl. dr. Lukavského, dr. Matouška a soudr. k vládě o provokativním vyvěšení černo-žlutého praporu v Nýrsku.

Interpelace posl. Petrovického a soudr. k ministru veřejných prací o přídělu otopného uhlí živnostem hostinským.

Interpelace posl. Tučného, Brodeckého, Hrizbyla a soudr. k ministerskému předsedovi vlády o stanovisku vlády k dělnickému družstevnictví.

Interpelace posl. dr. Charváta a soudr. k ministru železnic o neplnění zákona i o legionářích č. 462 ze dne 24. července 1919.

Interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky, dr. E. Feyerfeila a soudr. k vládě o nakládání s německými gažisty, kteří z povolání sloužili v býv. rakousko-uherské armádě a jsou čsl. stát. příslušníky.

Interpelace posl. dr. Brunara, dr. Schollicha, Matznera a soudr. k ministru pro zásobování lidu a železnic o časopiseckých zprávách, že na severní Moravě a ve Slezsku zmrzly brambory.

Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. k ministru veřejných prací o zásobování obyvatelstva špatným uhlím.

Interpelace posl. dr. Brunara a soudr. k ministru národní obrany o surovostech českých vojáků.

Interpelace posl. dr. Brunara, Matznera a soudr. k ministru nár. obrany o těžkém poškozování lázeňského místa Greifenbergu ve Slezsku vojskem tam ubytovaným.

Interpelace posl. dr. Medingra a soudr. k ministru pro zahraniční obchod o jmenování členů stálé komise k určování obchodních hodnot pro zahraniční statistiku.

Interpelace posl. Schweichharta, Leibla, Hackenberga a soudr. o změně směrnic pro formální řízení při přidělování zabavené půdy.

Interpelace posl. dr. Feierfeila, Scharnagla a soudr. k ministru železnic o nedostatečných ba nebezpečných dopravních zařízeních na zastávce Novosedlice.

Interpelace posl. dr. Földessyho k ministru financí o vyměřování daní na Slovensku.

Interpelace posl. dr. E. Feyerfeila a soudr. k vládě, pro nerovné nakládání s četníky německé a české národnosti.

Dále došly:

Dotaz posl. dr. Kafky k ministru vnitra o disciplinování německého sekundárního lékaře moravským zemským výborem.

Dotaz posl. J. Mayera a soudr. k ministru zásobování o nařízení okresní politické správy v Teplé, jednajícím o dodávání obilí.

Předseda: Došly tyto návrhy: Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. dr. Lukavského, Kasíka a soudr., aby město Klatovy bylo zařazeno do vyšší třídy místních přídavků.

Návrh posl. Housera, Hakena a spol. na změnu zákona o školách obecných.

Návrh posl. dr. Franke, dr. Lukavského, Němce, Mlčocha, Modráčka, Šrámka, Udržala a soudr., aby byl vydán zákon o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-Lotrinské.

Návrh posl. Sychravové a súdruhov na zákonné upravenie kompentencie jednotlivých ministerstev.

Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a spol., aby stráži bezpečnostní za mimořádnou službu ve dnech pražských demonstrací přiznána byla mimořádná odměna ve výši jednoměsíčního služného.

Dále došlo:

Zpráva výboru zemědělského o návrhu posl. Prokůpka, Mašaty a spol., aby vládě bylo uloženo bezodkladné mimořádné tlumení slintavky a kulhavky a další opatření s tím nutně související.

Vládní návrh na přistoupení republiky Československé k mezinárodní smlouvě, podepsané dne 26. září 1906 v Bernu, o zákazu používání bílého fosforu při výrobě zápalek. (Dodatek k návrhu na schválení ujednání, přijatých na Mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919, tisk 530.)

Předseda (zvoní): Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace. Žádám za jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 838. Interpelace posl. inž. Kalliny a soudr. k ministru sociální péče o nedostatečnosti rent, které vyplácí Všeobecný pensijní ústav.

Tisk 839. Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. k ministru vnitra o postupu při udělování československého státního občanství.

Tisk 840. Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. k min. vnitra, min. školství a národní osvěty a min. pro zásobování lidu o jednání českého učitele Václava Soukupa v Libčevsi proti obvodnímu a pokladenskému lékaři dr. Rudolfu Hohlerovi.

Tisk 841. Interpelace posl. dr. Luschky a soudr. na min. předsedu, aby uveřejněna byla z mírových smluv ustanovení o opčním právu.

Tisk 842. Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. k min. vnitra o insultování pro nošení odznaků U. D. C.

Tisk 843. Interpelace posl. Szentiványiho a soudr. k vládě v zájmu zrušení tajných a veřejných teroristických spolků působících na Slovensku, utvořivších se na pronásledování Maďarů, jakož i potrestání násilností tam se zdržujících legionářů a o rozpuštění úřední maffie jménem "Propagační kancellária".

Předseda: Rozpočtový výbor žádá za prodloužení lhůt, a to k projednávání vládního návrhu zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 710) o dalších 7 dní, k projednávání vládního návrhu zákona o změně zákona ze dne 17. října 1919 č. 572 Sb. z. a n. o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona ze dne 25. září 1919 č. 533 Sb. z. a n. o všeobecné dani nápojové (tisk 711) o dalších 5 dní.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Žádám paní a pány poslance o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s prodloužením lhůt, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou prodlouženy.

Usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny N. S. republiky Československé (tisk 717) o vládním návrhu zákona o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 854), rozdané ve 23. schůzi poslanecké sněmovny, přikazuji výborům státně-zřízeneckému a rozpočtovému a navrhuji, aby k podání zprávy stanovena byla lhůta 24 hodin.

Kdo souhlasí s touto lhůtou, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.

Přistoupím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze konala se zítra ve středu dne 24. listopadu 1920 o 11. hod. dopol. s tímto

denním pořadem:

1. Pokračování v rozpravě rozpočtové.

2. Hlasování o návrhu na zkrácené projednávání podle § 55 j. ř. o usnesení senátu o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

3. Rozhodnutí o návrhu posl. Hellera a soudr. a posl. dr. Lodgmana, aby jejich návrhy, tisk 76 a tisk 63, které iniciativní výbor odmítl, byly meritorně projednány.

Jsou snad námitky proti mému návrhu? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hodin večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP