Úterý 23. listopadu 1920

Začátek schůze v 1 hodinu 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Marek, Záruba.

267 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fatka, dr. Kovařík, dr. Procházka; zástupci ministerstva financí odb. přednostové Groš a dr Vlasák, min. rada dr Janík.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr Říha, jeho zástupci Nebuška a dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 23. schůzi poslanecké sněmovny.

Chorobou omluvili se poslanci: Tusar na dnešní schůzi, Bergman a Netolický na tento týden.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem pro neodkladné zaměstnání posl. Albínu Chalupovi, dr Haasovi, Hamplovi, Sajdlovi, Kreibichovi; pro naléhavé záležitosti rodinné posl. Janalíkovi. Dovolenou na tento týden pro neodkladné záležitosti úřední udělil jsem dr Vanovičovi.

Dne 22. t. m. dosel od předsedy správní komise okresu Jaroměřského tento projev:

"Dovolujeme si zaslati oddaný projev u příležitosti otevření první státní rolnické školy v býv. cís. zámku ve Smiřicích."

Ministerstvo vnitra oznámilo přípisem ze dne 13. listopadu 1920 č. j. 70.944/7, že na místo odstoupivšího posl. Pallaufa nastupuje Johann Uhl, soukromý úředník v Duchcově, a že mu vydán byl ověřující list.

Ježto se dotyčný dostavil do schůze, přikročíme podle §u 6 jedn. řádu ke slibu.

Ten koná se tím způsobem, že dám přečísti formuli slibu, a to podle §u 49 odst. 6. jedn. řádu v řeči české a německé, načež na mé vyzvání p. posl. Uhl vykoná slib a podá mi ruku.

Žádám p. tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a pana posl. Uhla, aby ke mně přistoupil k podání ruky a vykonání slibu.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a budu zachovávati zákony a mandát vykonávati podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten, sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.

Předseda: Pan posl. Uhl.

Posl. Uhl (podávaje předsedovi ruku - německy): Slibuji.

Předseda (zvoní): Došly tyto spisy: Žádám o jich přečtení.

Zást. sněm. taj. dr Mikyška (čte):

Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky král. Českého až do výše 8,000.000 Kč.

Vládní návrh zákona, kterým se opravuje § 7 Opatření Stálého výboru N. S. R. Č. podle §u 54 úst. list. ze dne 8. října 1920, č. 583 Sb. z. a n. o měně na Československém Těšínsku.

Vládní nařízení podle § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920 čís. 337 o jedn. řádu rozhodčích soudů pro spory mezi státním obilním ústavem a komisaři resp. mlýny smluvními.

Předseda: Přikazuji toto nařízení výboru právnímu a výboru pro obchod, průmysl a živnosti.

Došly některé návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zást. sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Jokla, Heegra, Hackenberga a druhů, aby změněn byl zákon ze dne 23. září 1919 čís. 530 Sb. z. a nař. o poskytování státních vyživovacích příspěvků.

Návrh posl. Dubického, dr. Kubíčka, Mašaty, Vraného a soudr. na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919 č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Návrh posl. dr. Franke, dr. Lukavského, Němce, Mlčocha, Modráčka, Šrámka a Udržala, aby byl vydán zákon o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-lotrinské.

Předseda: Došly některé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zást. sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Interpelace posl. Spatného a Trnobranského k ministru vyučování v záležitosti zrušení večerního a nedělního vyučování na pokračovacích školách průmyslových.

Interpellácia posl. Tománka a společníkov na ministra pre zásobovanie ľudu ohľadom žalostného položenia mlynárstva na Slovensku.

Interpelace posl. Roudnického, Myslivce, dr. Noska a soudr. k ministru zásobování o zásobovacích poměrech v okrese česko-krumlovském.

Naléhavá interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a soudr. veškerému ministerstvu o událostech v Praze dne 16. listopadu 1920.

Interpelace posl. Szentiványiho a soudr. k vládě v zájmu zrušení tajných a veřejných teroristických spolků, působících na Slovensku, utvořivších se na pronásledování Maďarů, jakož i potrestání násilností tam se zdržujících legionářů a o rozpuštění úřední maffie jménem "Propagační kancellária".

Interpelace posl. dr. Schollicha a druhů k ministru školství a národní osvěty o vydání schematismu čs. vyšších a středních učebných ústavů a učitelů.

Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. k ministru školství a národní osvěty o vydávání nových českých jízdních průkazů německým středoškolským učitelům.

Interpelace posl. Sladkého, Draxla, Trnobranského a spol. k minist. předsedovi, k ministru veřejných prací a ministru spravedlnosti v záležitosti majitelů povrchu revíru ostravsko-karvínského.

Interpelace posl. dr. Hnídka, Staňka a dr. Hodži k ministru věcí zahraničních o jurisdikci cizích biskupů na území republiky Československé a dále o obsazení biskupství na Slovensku.

Naléhavá interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, dr. Kafky a soudr. k ministru veřejných prací o vydávání úředních zpráv jeho oboru také v německém jazyku.

Interpelace posl. Kreibicha, Heegra, dr. Czecha a soudr. k ministerskému předsedovi, ministru vnitra, ministru s plnou mocí pro Slovensko a ministru národní obrany o pronásledováních.

Interpelace posl. Josefa Mayera a soudr. k ministerskému předsedovi a ministru vnitra o zabavení dvou čísel časopisu "Deutsches Agrarblatt".

Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. k ministr u vnitra a ministru školství a národní osvěty o jednání okresního hejtmana v Hlučíne proti tamějšímu obyvatelstvu.

Interpelace posl. Schälzkého, dr. Luschky a soudr. k ministru vnitra o nespravedlivém pensionování německých četnických strážmistrů před tím, než vstoupila v platnost nová úprava platů.

Předseda: Podány byly některé dotazy. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. dr. Brunara a soudr. k ministru vnitra o vypovídání cizinců ze Šternberka na Moravě.

Dotaz posl. Molíka a Staňka k ministru vnitra a spravedlnosti o poměrech na Znojemsku.

Dotaz posl. Hrušovského k minist. předsedovi ako správci ministerstva vnútra v záležitosti sčítania ľudu.

Dotaz posl. Langra k ministru železnic v záležitosti zřízení čekárny na zastávce v Černovicích u Brna.

Dotaz posl. Sladkého k ministru zdravotnictví v záležitosti: Proč nebyly vyplaceny diety státním sekundářům nemocnice státní v Košicích?

Dotaz posl. Sladkého k ministru zahraničních věcí v záležitosti obnoveného polského násilí na Těšínsku.

Dotaz poslance Sladkého k ministru železnic v záležitosti vybudování moderního nádraží v Opavě.

Dotaz posl. Adámka k ministru školství o počínání si řídícího učitele Valáška v Blatné u Hlinska o nezákonném vyhození křížů z učebních síní.

Dotaz posl. Adámka k ministru financí o předpisování daně z obratu hospodářským spolkům a odborovým organisacím vůbec i jednotlivcům zvláště.

Dotaz posl. Sladkého k ministru národní obrany v záležitosti přiznání nových polních požitků evidenčním důstojníkům u slezských okresních hejtmanství.

Dotaz posl. inž. Junga a soudruhů k veškeré vládě o štvanicích proti německým zřízencům (dělníkům a úředníkům) v závodech ostravsko-karvínského revíru, v továrnách na vagony v Kopřivnici a ve Studánce.

Předseda: Došly odpovědi na interpelace. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Odpověď předsedy vlády, ministra vnitra, sociální péče a obchodu na interpelaci posl. dr. Noska a soudr. o hrozící nezaměstnanosti textilního dělnictva (tisk 358).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci dr. Hanreicha a soudr. o užívání jazyka ve styku s podřízenými úřady (tisk 396).

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. inž. Junga a soudr. o rozloučení obce Loděnic ve dvě místní obce Loděnice a Tábor.

Odpověď vlády republiky Československé na dotaz posl. dr. Kafky a soudr. ve věci vnucené správy velkostatku Střítěž a Horní Cerekve.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Lodgmana ve věci obce Stvolny.

Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslanců Leibla, Schweichharta a soudr. o vypuknutí slintavky a kulhavky (tisk 406).

Odpověď ministra zahraničních věcí, železnic a veřejného zdravotnictví na interpelaci posl. Hillebranda, Blatné, dr. Holitschera, Pohla, Leibla, Schustera a soudr., týkající se poškozování lázeňských míst v republice a osob, které v nich hledají ozdravění, chybnými vládními opatřeními (tisk. 205).

Odpověď ministra sociální péče a ministra vnitra na interpelaci posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. stran vydání zákona o starobním a invalidním pojištění, jakož i stran vybudování chudobinců ve venkovských obcích (tisk 309).

Předseda: Počátkem dnešní schůze bylo tiskem rozdáno usnesení. Žádám, aby bylo sděleno.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk 854. Usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny N. S. R. Č. (tisk 717) o vládním návrhu zákona (tisk 640) o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk 798. Vládní návrh zákona, kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

Tisk 799. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje lhůta v §§ 2 a 3 zák. z 5./11. 1919, č. 599 Sb. z. a n. o prozatímní úpravě notářství.

Tisk 800. Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím.

Tisk 815. Vládní návrh zákona o zvýšení zaopatř. požitků vojen. gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon z 20./2. 1920, c. 142 Sb. z. a n. a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonů a nařízení.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 752. Návrh poslance J. Černého, Prokeše, Chalupníka a soudr., aby do stát. rozpočtu pro rok 1921 zařaděna byla částka 28,000.000 Kč pro potřeby Slezska a Hlučínska.

Tisk 757. Návrh poslance Tučného, dr. Frankeho, Zeminové a spol., aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích.

Tisk 770. Návrh posl. Kostky, dr. Kafky, Matznera, Hellera, dr. Feierfeila a soudr. ve věci moučné dávky.

Tisk 771. Návrh posl. Myslivce, Roudnického, Vrabce a soudr. v příčině vojenských pensistů včetně vdov a sirotků a úpravy jejich pensijních požitků.

Tisk 772. Návrh posl. Myslivce, Roudnického, Vrabce a soudr. v příčině vojenských pensistů, včetně jich vdov a sirotků.

Tisk 795. Návrh pol. Ulricha, Johanise, Pika a soudr. na postátnění profesorského sboru veř. družstevní školy a obchodní akademie v Berouně v Čechách.

Tisk 796. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na započtení roku 1919 jako roku válečného pro státní zaměstnance.

Tisk 797. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr., aby staropensisté byli postaveni na roveň s úředníky, již byli po 1./9. 1919 převzati na trvalý odpočinek, a aby všechny drahotní a nákupní přídavky byly započteny do základny výslužného.

Tisk 820. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a soudr., aby byl změněn a doplněn zákon ze dne 17./12. 1919, č. 17 Sb. z. a n. 20, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců, cestařů okres. zast. v Čechách a okr. silnič. výborů na Moravě a ve Slezsku.

Tisk 825. Návrh posl. Dubického a soudr., aby na dráze Sudoměř-Stará Paka zavedeny byly nákladní vlaky, zdokonalena doprava osobní a zřízeny neb opraveny čekárny.

Tisk 832. Návrh posl. Dubického, dr. Kubíčka, Mašaty, Vraného a soudr. na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon z 27./5. 1919, č. 318. Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk. 833. Návrh posl. Jokla, Heegera, Hackenberga a soudr., aby změněn byl zákon z 23./9. 1919, č. 530 Sb. z. a n. o poskytování státních vyživovacích příspěvků.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 773. Interpelace posl. Sajdla, Spatného a spol. na min. železnic, proč Böhmerwaldbundu v Českých Budějovicích vystavena byla volná jízdenka.

Tisk 774. Interpelace posl. Špatného, Trnobranského a spol. na min. předsedu jakož i na min. vnitra o protičeských násilnostech v Tachově.

Tisk 775. Interpelace posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na min. soc. péče, proč nebylo dosud vyhověno požadavkům hornictva o nemocenském pojištěni.

Tisk 777. Interpelace posl. Koutného, dr. Hahna a soudr. na ministra vnitra o persekuci nekompromisního socialismu na Ostravsku.

Tisk 778. Interpelace posl. Zeminové, dr. Franke, Sladkého a spol. na min. zahran. věcí o neplnění st. germainské a brněnské smlouvy vládou Rakouské republiky v zálež. povinného zřizování českých škol ve Vídni.

Tisk 780. Interpelace posl. Sladkého, Langra a spol. k min. železnic, aby doplněna byla železniční síť župy Slezsko-Ostravské.

Tisk 781. Interpelace posl. Sladkého a spol. k min. vnitra o volbách na Hlučínsku, na Těšínsku a ve Velké Ostravě.

Tisk 790. Interpelace posl. Kreibicha, Deutschové, dr. Czecha a druhů k min. předsedovi a k splnomocněnému ministrovi pro správ u Slovenska pro vypovězení českosl. stát. občanky Hedviky Gyemántové (Diamantové) županem župy Nitranské.

Tisk 791. Interpelace posl. dr. Luschky Schälzkého a druhů na min. vnitra o provádění jazykového zákona zemskou politickou správou ve Slezsku.

Tisk 792. Interpelace posl. Jokla, Heegra, dr. Haase a druhů k minister. předsedovi, aby konečně vykonány byly volby do obecních zastupitelstev a Národního shromáždění ve východním Slezsku a v okresu Hlučínském.

Tisk 793. Interpelace posl. Schuberta, Kaisera, Zierhuta a druhů na min. nár. obr., aby vydána byla novela k čsl. brannému zákonu ze dne 19. března 1920.

Tisk 794. Interpelace posl. Matznera a druhů k min. zásobování o odpovědi okres. obilního úřadu ve Valašském Meziříčí skladištnímu družstvu ve Frenštátě u Šumperka na Moravě.

Tisk 802. Interpelace posl. Petrovického, veverky, Votruby a soudr. k min. zásobování a min. předsedovi, kdo je vinníkem zmrznutí 731 vagonů zemáků.

Tisk 803. Interpelace posl. Adámka a soudr. k min. vnitra o nešetření stát. základních zákonů rekvisičními komisemi.

Tisk 804. Interpelace posl. Kostky, dr. Kafky a soudr. na min. pro zásobování ve věci anket o hospodaření potravinami, konaných poslední dobou ministerstvem zásobování.

Tisk 816. Interpelace posl. dr. Schollicha, dr. Luschky, inž. Junga a soudr. k min školství o zavření německého ústavu pro vzdělání učitelek.

Tisk 819. Interpelace posl. Hudce, Modráčka, Stejskala a soudr. k min. spravedlnosti o teroru proti svědkovi v Muňově procesu.

Tisk. 821. Interpelace poslance dr. Lodgmana a soudr. na min. veř. prací o nouzi uhelné.

Tisk 822. Interpelace poslance dr. Lodgmana a soudr. k min. vnitra o zabavení cestovního pasu zástupci ligy národů v Československu, Korcovi v Karlových Varech.

Tisk 823. Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. na min. železnic o šovinistických přehmatech v olomouckém ředitelství státních drah.

Tisk 824. Interpelace posl. inž. Kalliny a soudr. na min. financí o vyplacení odpočinkových požitků pensistům rakouskouherské banky, kteří v čsl. republice mají sídlo a domovské právo.

Tisk 827. Interpelace posl. Špatného, Trnobranského a soudr. k min. školství v zálež. zrušení večerního a nedělního vyučování na pokračovacích školách průmyslových.

Tisk 828. Interpellácia posl. Tománka a spol. na min. pre zásob. ľudu ohľadom žalostného položenia mlynárstva na Slovensku.

Tisk 829. Interpelace posl. Roudnického, Myslivce, dr. Noska a soudr. na min. zásobování o zásobovacích poměrech v okrese Česko-krumlovském.

Tisk 831. Naléhavá interpelace posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a soudr. veškerému ministerstvu o událostech v Praze dne 16. listopadu 1920.

Tisk 834. Interpelace posl. Langra, Sladkého, Drobného, Hrušovského a spol. k min. zdravotnictví o předání nemocničního pavilonu při veř. nemocnici v Třebíči jeho účelu.

Tisk 835. Interpelace posl. Tučného, Sladkého a spol. na min. vnitra v zálež. jmenování Jana Mattla policejním inspektorem v Opavě.

Tisk 836. Interpelace posl. Langra, Drobného a Sladkého k min. sociální pece o zařazení železničních vrátných pod § 12 zákona o osmihodinové době pracovní.

Tisk 837. Interpelace posl. Trnobranského, Špatného a spol. k min. vnitra o nevyřizování podání občanů z Dobřichovic okres. správě na Smíchově o vystoupení z církve římsko-katolické.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 787. Odpověď min. průmyslu, obchodu a živností na interpelaci poslance Petrovického a soudr. pro povolování nadpotřebných koncesí hostinských v republice.

Tisk 805. Odpověď min. vnitra, spravedlnosti a zemědělství k interpelaci posl. Leibla a soudr. o zneužívání zákona o přeměně obecního statku v obecní kmenové jmění.

Tisk 806. Odpověď min. školství na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. o právu k volnému stěhování vysokoškolských posluchačů Československé republiky a Německé říše.

Tisk 807. Odpověď min. železnic na interpelaci posl. inž. Kalliny, Krause a soudr. stran okamžitého dosazení všech od převratu propuštěných železničních úředníků a zřízenců na jejich dřívější místa.

Tisk 808. Odpověd min. financí na interpelaci posl. dr. Brunara a soudr. o dosazování legionářů k finanční stráži jejich používání a chování v pohraniční, službě.

Tisk 809. Odpověď min. předsedy a min. železnic na interpelaci posl. inž. Junga a soudr. stran opětovného dosazení všech železničních zaměstnanců, kteří byli v důsledku státního převratu sproštěni, propuštěni, přeloženi a jinak postiženi, na jejich dřívější místa a odčinění všech škod.

Tisk 810. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. J. Mayera a soudr. o vypsání obecních voleb v obci Řeži (okres Jesenický).

Tisk 811. Odpověď min. financí na interpelaci posl. Astera, Brožíka, Biňovce a soudr. v záležitosti správného fungování berních správ v jazykově smíšených krajích severočeských.

Tisk 812. Odpověď min. s plnou mocou pro správu Slovenska na interpelaci posl. dr. Vanoviča a spol. o protištátnych pikloch na Slovensku.

Tisk 813. Odpověď min. veř. prací na interpelaci posl. J. Černého a soudr., týkající se využití spádu Vltavy u Štěchovic.

Tisk 814. Odpověď vlády na interpelaci posl. Šamalíka a soudr. o zabavení a státním obhospodařování letošní polní sklizně.

Tisk 817. Odpověď min. nár. obr. na interpelaci posl. Schweichharta, Čermaka, Beutla a soudr. o hanebnostech českých vojáků v Děčíně a Podmoklech.

Tisk 818. Odpověď min. školství na interpelaci posl. Budiga, Schälzkého, dr. Baerana a soudr. o zastavení nezákonně začaté novostavby ženské měšťanské školy v Mor. Chrastavě (okres Mor. Třebová) a přeložení staveniště na příhodnější místo.

Tisk 826. Odpověď vlády na interpelaci poslanců dr. Noska, Koška a soudr. o hrozící nezaměstnanosti textilního dělnictva.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly rozdány tiskem některé zprávy. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 830. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1921 (tisk 561).

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy

o 14. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 26. října 1920,

o 15. schůzi posl. sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 27. října 1920.

Předseda: Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 752. Návrh posl. J. Černého, Prokeše, Chalupníka a soudr., aby do stát. rozpočtu pro rok 1921 zařaděna byla částka 28,000.000 Kč pro potřeby Slezska a Hlučínska.

Tisk 757. Návrh posl. Tučného, dr. Franke, Zeminové a spol., aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích.

Tisk 770. Návrh posl. Kostky, dr. Kafky, Matznera, Hellera, dr. Feierfeila a soudr. ve věci moučné dávky.

Tisk 771. Návrh posl. Myslivce, Roudnického, Vrabce a soudr. v příčině vojenských pensistů včetně vdov a sirotků a úpravy jejich pensijních požitků.

Tisk 772. Návrh posl. Myslivce, Roudnického, Vrabce a soudr. v příčině vojenských pensistů, včetně jich vdov a sirotků.

Tisk 795. Návrh posl. Ulricha, Johanise, Pika a soudr. na postátnění profesorského sboru veř. družstevní školy a obchodní akademie v Berouně v Čechách.

Tisk 796. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na započtení roku 1919 jako roku válečného pro státní zaměstnance.

Tisk 797. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr., aby staropensisté byli postaveni na roveň s úředníky, kteří byli po 1./IX. 1919 převzati na trvalý odpočinek, a aby všechny drahotní a nákupní přídavky byly započteny do základny výslužného.

Tisk 820. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a soudr., aby byl změněn a doplněn zákon ze dne 17./XII. 1919, č. 17 Sb. z. a n. 20, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců, cestařů okres. zast. v Čechách a okr. silnič. výborů na Moravě a ve Slezsku.

Tisk 825. Návrh posl. Dubického a soudr., aby na dráze Sudoměř-Stará Paka zavedeny byly nákladní vlaky, zdokonalena doprava osobní a zřízeny neb opraveny čekárny.

Tisk 832. Návrh posl. Dubického, dr. Kubíčka, Mašaty, Vraného a soudr, na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon z 27./V. 1919, č. 818 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 833. Návrh posl. Jokla, Heegera, Hackenberga a soudr., aby změněn byl zákon z 28. září 1919, č. 530 Sb. z. a n. o poskytování státních vyživovacích příspěvků.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP