Středa 10. listopadu 1920

Začátek schůze ve 12 hodin v poledne.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

247 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Burger, dr. Fatka, Husák, dr. Popelka; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 19. schůzi poslanecké sněmovny.

Zahajuje dnešní schůzi nemohu než s politováním vzpomenouti událostí, jichž jsme byli svědky včera v této sněmovně. Hluboce toho želím, že chování dvou členů poslanecké sněmovny přimělo mne k tomu, abych použil § 52 jedn. řádu v zájmu udržení autority a pořádku ve sněmovně. Tím více však želím, že oba pánové vyzvání mému, schválenému celou sněmovnou, nevyhověli a že tím uvalili na sebe následky posledního odstavce citovaného paragrafu jedn. řádu.

Nemůže býti sporu o tom, že jednání takové neblaze působí na poměr mezi námi na parlamentní půdě a citelně poškozuje důstojnost našeho parlamentu doma i v zahraničí. My všichni víme stejně dobře, co od zákonodárného našeho sboru očekává obyvatelstvo tohoto státu. Čeká nás celá řada naléhavých reforem, jichž brzké splnění je neodkladnou potřebou našeho veřejného života, jak jasně vysvitlo z konané právě rozpravy o vládním prohlášení. Jest naší přední povinností vlastním příkladem povzbuzovati shodu a pracovitost všech vrstev obyvatelstva. Doufám tudíž, že celá sněmovna uvědomí si svoji zodpovědnost a svůj veliký úkol, a sdílí se mnou nejvřelejší přání, aby zjevy, jež se přihodily ve včerejší schůzi, zůstaly v našem parlamentě skutečně ojedinělou výjimečnou episodou.

Dovolenou pro neodkladné úřední zaměstnání udělit jsem, jak dodatečně sděluji, na schůzi včerejší pánům poslancům Čermakovi, Roscherovi, Samu Mayerovi, Palmemu, dr. Haasovi, Ulrichovi, Nagymu, Albínu Chalupovi.

Pro dnešní schůzi uděluji dovolenou panu posl. Chalupovi, dále panu posl. Geršlovi pro 11. a 12. t. m., posl. dr. Markovičovi a Lehockému pro tento týden.

Jako nemocní hlásili se páni posl. Burian a Rouček.

Sděluji, že mne došel telegram předsedy francouzské sněmovny poslanecké tohoto znění:

Pan předseda poslanecké sněmovny, Československo Praha.

Zahajujíc zasedání francouzská poslanecká sněmovna pozdravila jednomyslným a opětovaným potleskem depeši, kterou jste mi oznámil, že Národní shromáždění republiky Československé přidružilo se k oslavě slavného 50. výročí naší republiky. Pověřila mne, abych Vás poprosil tlumočiti zástupcům československého národa s výrazem naší živé vděčnosti za tento cenný projev naše nejhoroucnější přání zdaru Vaší mladé republice, založené na věčných zásadách práva a svobody. - Předseda Raoul Peret. (Výborně! Dlouhotrvající potlesk. - Posl. Kreibich: Vive la commune!)

Došly tyto spisy: Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Vládní návrhy:

Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci.

Vládní návrh zákona, jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu.

Vládní návrh zákona o změně zákona ze dne 17. října 1919 č. 572 Sb. z. a n. o zvláštní dávce z vína v lahvích a zákona ze dne 25 září 1919 č. 533 Sb. z. a n. o všeobecné dani nápojové.

Vládní návrh zákona, jímž se upravuje clo na automobily.

Návrhy:

Návrh zákona posl. Hrušovského a spol. o upotrebení štátnych klimatických liečebných miest pre mládež chudobných pracujúcich tried.

Návrh posl. Mašaty, Vraného, Křemene a spol. na státní výpomoc obětem strašlivých požárů v Senožatech, okres Humpolec.

Návrh poslance Staňka, Molíka, dr. Dolanského, Janalíka, Merty a soudr. na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okres jihlavský na Moravě.

Návrh posl. Sopka, dr. Hodžu, Stodoly a spol. o vysťahovalectvu na slov. východe.

Návrh posl. Sopka, dr. Hodžu a Stodoly na výpomoc pri vybudovanie bytov a hospodárskych príbytkov po čas svetovej vojny rozrumenych obcí severného Šaryša a Zemplina.

Návrh posl. Trnobranského, Špatného a spol., aby pro sociální péči o pracující dorost zařazena byla do stát. rozpočtu na rok 1921 položka Kč 2,000.000.-.

Návrh posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého a spol., aby upravena byla organisace ženských škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.

Návrh posl. Landové-Štychové, Sladkého, Drobného a soudr., aby mlýn čp. 218 a 303 v Karlíně, který je státním majetkem, byl odevzdán ministerstvu školství a toto aby zřídilo při mlýnu státní odbornou školu mlynářskou.

Dotazy:

Dotaz posl. dr. Lodgmana, Krause a soudr. na ministra vnitra a veřejných prací o podpoře pro vyhořelou obec Náhlov.

Dotaz posl. Sladkého k ministru školství a národní osvěty v záležitosti zřízení odborné sklářské školy ve Vsetíně na Moravě.

Dotaz posl. Sladkého k ministru zemědělství v záležitosti zřízení veterinářského ústavu pro výrobu zvířecích sér v Ivanovicích na Hané.

Dotaz posl. dr. Vanoviča a spol. na ministra čs. republiky s plnou mocou pre správu Slovenska a na ministra spravedlnosti v otázke krvavého ľudového shromáždenia československej ľudovej strany v Námestove.

Dotaz posl. Štolby a Berana na ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti v záležitosti zatčení a uvalení vazby na Antonína Kadlece, Josefa Šmejkala, Františka Kališka, Jana Štípka, Jiřího Kresila, Josefa Černého, Františka Kadlece, Václava Rusníka. Matěje Strádala, Josefa Jandu, Antonína Šleise a Václava Sedlbauera z Hluboké, soudní okres Nová Kdyně, politický okres Domažlice.

Dotaz posl. Sladkého k ministru školství a národní osvěty, proč upuštěno bylo od zřízení české odborné školy pro zpracování dřeva ve Slezsku.

Dotaz posl. Bezděka, Čuříka, Sedláčka a soudr. k ministru financí stran záchrany válečných půjček upisováním IV. československé státní půjčky podle zákona ze dne 24. června 1920 č. 417 a dle vládního nařízení ze dne 27. července a 3. října 1920 č. 454 a 558 a vyhlášky I. ministra financí ze dne 27. července, 20. září a 29. září 1920 č. 455, 535 a 551 Sb. z. a n.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Vaculy a soudr. k ministru národní obrany a ministru zemědělství v záležitosti veřejných dražeb erárních přebytečných koní.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Mašaty a soudr. k ministru spravedlnosti v záležitosti potrestání dlouhodobých pachtýřů na Třebíčsku, kteří byli odsouzeni za obsah stížnosti podané na ministerstvo spravedlnosti.

Dotaz posl. Dubického, Bradáče a soudr. k ministru železnic stran nedostatečného bezpečnostního opatření na lokální dráze od Králova Městce do Křince.

Dotaz posl. Rýpara a spol. k ministru školství a národní osvěty, zda jest ochoten dáti vyšetřiti jednání učitelů v Drahotuších okres Hranice, Morava, při oslavě 28. října a ministerským nařízením úpravu oslavy provésti.

Dotaz posl. Blažka a soudr. na ministra soc. péče a zemědělství stran propouštění z práce deputátních rodin zemědělského dělnictva následkem přídělu půdy podle § 73 přídělového zákona na okrese Lounském.

Dotaz posl. Aloise Kříže a soudr. k ministru vnitra v záležitosti praxe shromažďovacího zákona v politickém okrese vltavotýnském.

Dotaz posl. Aloise Kříže a soudr. k ministru vnitra v záležitosti provedení obecních voleb v obci Netřebicích, v politickém okrese česko-krumlovském.

Interpelace:

Interpelace posl. Tučného, Sladkého a spol. na ministra vnitra v záležitosti jmenování Jana Mattla policejním inspektorem v Opavě.

Interpelace posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. k ministru sociální péče, proč nebylo dosud vyhověno požadavkům hornictva o nemocenském pojištění.

Interpelace posl. Tučného, dr. Uhlíře a spol. k ministru obchodu v záležitosti povolování dovozu textilních polotovarů do naší republiky.

Interpelace posl. Zeminové, dr. Franke, Sladkého a spol. k ministru zahraničních věcí ve příčině neplnění st. germainské a brněnské smlouvy vládou Rakouské republiky v záležitosti povinného zřizování českých škol ve Vídni.

Súrna interpellácia posl. dr. Jurigu, Tománka a spol. na ministra pre zásobovanie ľudu, na ministra financií a na ministra plnomocníka pre Slovensko pre tie neslýchané hriechy - kminstvá - ktoré zlí ľudia v Ústrednom družstve v Bratislave popáchali.

Interpelace posl. Bradáče, Dubického a soudr. k ministru zemědělství o náhradách škod způsobených slintavkou a kulhavkou.

Interpelace posl. Dubického, Vraného, Mašaty a soudr. k ministru spravedlnosti o provádění zákona ve příčině výkupu dlouholetých pachtů.

Interpelace posl. Staňka, Nejezchleba-Marchy, Molíka a soudr. na ministerstvo zemědělství ve příčině zdržování melioračních prací na Moravě.

Interpelace posl. Koutného, dr. Hahna a soudr. k ministru vnitra stran persekuce nekompromisního socialismu na Ostravsku.

Došla tato odpověď:

odpověď předsedy vlády, ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Čuříka a soudr. o násilném přepadení dělníků v kloboučnické továrně Hücklově v Novém Jičíně na Moravě (tisk 48).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zápisy:

Zápis o 1. (ustavující) schůzi posl. sněmovny N. S. dne 26. května 1920.

Zápis o 1. schůzi N. S. (společné schůzi posl. sněmovny senátu).

Zápis o 2. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 1. června 1920.

Zápis o 3. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 2. června 1920.

Zápis o 4. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 8. června 1920.

Zápis o 5. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 10. června 1920.

Zápis o 6. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 10. června 1920.

Zápis o 7. schůzi posl. sněmovny N. S. dne 15. června 1920.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi: Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 681. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Feyerfeila, inž. Kalliny, Kaisera, Zierhuta a soudr. o jednání kaplické okresní správy vůči budějovickým německým spolkům.

Tisk 682. odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Patzela a soudruhů o železničním spojení s krajským městem Chebem.

Tisk 683. Odpověď ministra železnic a pošt na interpelaci posl. Windirsche a soudr. o překaženém dvojjazyčném označení nádražní budovy Horka-Vidochov.

Tisk 68.4. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékése a soudr. stran potlačování maďarského tisku a zákazu dovozu tiskovin z Maďarska.

Tisk 685. odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Hellera, Mayera, Kaisera, dr. Hanreicha, Zierhuta, Windirsche, Böllmanna, Schuberta a soudr. o zrušení vázaného hospodářství.

Tisk 686. odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o nošení odznaků černo-červeno-zlatých.

Tisk 687. odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. dr. Hahna, Schweichharta, Čermaka a soudr. o bezměrných přehmatech pohraničních kontrolních orgánů ve Znojmě.

Předseda: Přikazuji následující vládní návrh výboru ústavnímu:

Tisk 648. Vládní návrh zákona, kterým se mění článek I. zák. ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. (řád volební do poslanecké sněmovny), dále § 9. zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n. (zákon o složení a pravomoci senátu), a příloha A k § 2. zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n. (zákon o zřízení župních a okresních úřadů).

Přikazuji ty to počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu: Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 678. Návrh posl. Junga, Křepka, dr. Baerana, Böhra, dr. Kafky a soudr. na zlepšení postavení státních zeleznicnich zaměstnanců.

Tisk 688. Návrh posl. dr. Lelleye a soudr. na zrušení jednotlivých ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. o řádu volení do poslanecké sněmovny.

Tisk 689. Návrh posl. Záruby a soudr. ve příčině zrušení odběrních lístků cukerních.

Tisk 690. Návrh posl. Roučka a soudr. na vy vlastnění velkostatkářských mlýnů.

Tisk 691. Návrh posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Kunovicích u Uherského Hradiště.

Předseda (zvoní): Nastaly tyto změny ve výborech:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Z klubu poslanců strany republikánské vysláni:

do výboru zemědělského posl. Sonntág za posl. Chlebounovou, do výboru sociálně-politického posl. dr. Blaho za posl. dr. Hálka, do výboru právního posl. dr. Medvecký za posl. dr. Hnídka.

Z klubu národně-demokratického do výboru rozpočtového: posl. Votruba opětně za posl. Dyka.

Z klubu německé socialistické strany dělnické do výboru rozpočtového: posl. Grünzner za posl. dr. Holitschera, jenž zastupoval posl. Warmbrunna, a posl. dr. Hahn za posl. Heegera, jenž zastupoval posl. dr. Haase.

Předseda: Měli bychom přistoupiti ihned k dennímu pořádku. Byl mně podán formální návrh pana posl. Křepka a soudruhů. Žádám jeho sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Křepka a soudr. ve smyslu § 45. jedn. řádu.

Pan předseda prohlásil ve včerejší schůzi po vykonaném prvním čtení předlohy o státních úřednících, že dá druhé čtení jakožto první odstavec na denní pořad dnešní schůze.

Jelikož však toto sdělení dodrženo nebylo, navrhujeme:

Druhé čtení předlohy o státních úřednících budiž jakožto první odstavec dnešního denního pořadu vyřízeno.

Předseda: K motivaci, která jest k návrhu připojena, konstatuji, že jest tomu tak, jak uvedeno, že jsem totiž prohlásil, že dám tuto věc na denní pořad dnešní schůze jako první odstavec. Průběhem jednání o věci samé objevilo se však tolik inkongruencí, že jsem pokládal v zájmu sněmovny samé za lepší, aby byla poskytnuta možnost ještě během dnešního jednání stranám se dohodnouti, a proto jsem to dal jako poslední odstavec. Ale nemám nejmenších námitek proti tomu a doporučuji to sám, aby návrh pana posl. Křepka a soudruhů byl přijat a věc byla vyřízena jako první odstavec denního pořadu.

Kdo s návrhem pana posl. Křepka, aby totiž poslední odstavec denního pořadu dnešní schůze byl dán na první místo pořadu dnešní schůze, souhlasí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh jest přijat

Přikročíme tudíž ke

1. druhému čtení předlohy zákona o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Uděluji slovo panu zpravodaji posl. Černému.

Zpravodaj posl. Jan Černý: Ujímaje se slova ke druhému čtení zmíněného panem předsedou zákona, navrhuji, aby podle § 54 jedn. řádu tento schválený návrh byl vrácen výboru státně-zřízeneckému.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj navrhuje, aby ve smyslu § 54 našeho jednacího řádu bylo usnesení sněmovní vráceno výboru. (Hluk na levici.)

Budeme hlasovati. Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby usnesení poslanecké sněmovny bylo vráceno výboru, prosím, aby povstal. (Děje se.) To jest většina. (Německé výkřiky: Nikoli! Sečíst hlasy!) Pánové, když jsem slušně požádán, nemám nejmenších námitek a také bych přání vyhověl. Ale když se žádost hlásí způsobem, který není slušný, tedy přáni nevyhovím. (Potlesk a souhlas československých poslanců. - Hluk na německé straně. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. Navrhuji ve smyslu § 55 jedn. ř., aby se výboru k podání zprávy... (Hřmot na levici. Německé výkřiky: Počítat hlasy!) Vyzývám pány, aby zachovali klid. (Hluk německých poslanců.) Navrhuji ve smyslu § 55 jedn. řádu, aby předloha tato ve výboru vyřízena byla zkráceným řízením ve lhůtě 48 hodin. (Výkřiky německých poslanců. - Předseda zvoní.) Kdo s návrhem tímto souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat. (Potlesk na českých lavicích.)

Přistoupíme k druhému odstavci denního pořadu, kterým jest

2. pokračování v rozpravě o prohlášení vlády.

Uděluji slovo dalšímu řečníku, jímž jest p. posl. dr. Brunar. (Výkřiky a hluk německých poslanců. - Předseda zvoní.)

Slovo má p. posl. dr. Brunar. (Trvalý hluk.)

Pan posl. dr. Brunar není přítomen? (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Posl. dr. Brunar (německy): Dámy a pánové! Se zřetelem na poměry zde vládnoucí a se zřetelem na způsob, jakým se provádí jednací řád, pokládám to jako německý poslanec pod svou čest, abych zde mluvil. (Souhlas a potlesk na levici. - Smích na české straně. - Různé výkřiky.)

Předseda (zvoní): volám pana posl. Dr. Brunara za tento výrok k pořádku. (Hluk. Výkřiky německých poslanců.)

Slovo má dále p. posl. dr. Stránský. (Trvalý hluk a různé výkřiky na levici. - Předseda zvoní.) Žádám o klid a vyzývám pana řečníka, aby se ujal slova. (Výkřiky.)

Posl. dr. Stránský: Slavná sněmovno! Prosím, pánové, snažně... (Německé výkřiky: Dosti! Hluk. Trvalá vřava.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Kallinu pro jeho neslušné chování k pořádku. (Potlesk na české straně, odpor a hluk na německé straně. - Posl. Bobek [německy]: V této sněmovně se již vůbec nebude mluvit!) Volám pana posl. Bobka pro tento výrok k pořádku. (Veliký hluk a různé výkřiky na levici.)

Posl. dr. Stránský: Slavná sněmovno! Dovolte... (Posl. dr. Lehnert [německy:] To nemá účelu, nenecháme ho mluvit!) Má to účel, pane kolego! (Trvalá vřava. - Posl. dr. Baeran tluče do pultu.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. dr. Baerana k pořádku. (Vřava na levici nepřestává.)

Posl. dr. Stránský (pokračuje): Němci si stěžovali před celou Evropou, že jsme je nepozvali do Národního shromáždění. Toto jest činnost, ke které chtěli býti pozváni. (Výborně! Potlesk. Hlas: To jest kultura! - Různé výkřiky a trvající hřmot na levici.) Já si dovolím přes projevy německé kultury, které jsme zde svědky, pokračovati v rozpravě, která včera byla přerušena. Možná, že to moje německé kolegy unaví dříve než mne. (Neustávající hluk.)

Předseda (zvoní): Ve smyslu § 52 jednacího řádu vylučuji pp. posl. dr. Raddu a dr. Baerana na 5 schůzi z jednání sněmovního. (Výborně! Potlesk českých poslanců. Vřava u poslanců německých.)

Přerušuji schůzi.

(Schůze přerušena ve 12 hod. 25 min. odp. - Znovu zahájena v 6 hod. 15 min. večer.).

Předseda (zvoní): Zahajuji opět schůzi.

Před přerušením schůze vyloučil jsem ve smyslu § 52 našeho jednacího řádu pana posl. dr. Raddu a pana pos.. dr. Baerana na 5 schůzí z jednání sněmovního, a to proto, poněvadž mařili tito páni poslanci svým jednáním, jmenovitě tlučením na stoly, jednání schůze. Ve smyslu § 52 našeho jednacího řádu mám za povinnost rozhodnutí své předložiti poslanecké sněmovně k schválení. Dám tedy o svém opatření hlasovati.

Prosím pány poslance, aby se posadili. (Děje se.) Kdo souhlasí s vyloučením obou jmenovaných pánů poslanců na 5 schůzí z jednaní sněmovního, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Oba páni poslanci také rozhodnutím poslanecké sněmovny jsou vyloučeni na 5 schůzí. (Výkřiky na levici.)

Přikročuji k ukončení schůze a navrhuji, aby nejbližší 20. schůze poslanecké sněmovny konala se zítra dne 11. listopadu o 4. hodině odpolední s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva výboru státně-zřízeneckého o vládním návrhu zákona o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 640).

2. Rozprava o vládním prohlášení.

3. Rozhodnutí o návrhu poslance Hellera a posl. dr. Lodgmana, aby jejich návrhy č. tisku 76. a 63., které iniciativní výbor odmítl, byly meritorně projednány.

Jest proti mému návrhu, pokud se týče doby nebo pokud se týče pořadu, nějaká námitka? (Nebyla.)

Není tomu tak. Návrh můj je schválen.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 20 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP