Úterý 9. listopadu 1920

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Marek, Záruba.

218 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Gruber, Husák, dr. Kovařík, dr. Mičura, dr. Procházka, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 18. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně - pro 16. schůzi - uděluji dovolenou posl. Čundrlíkovi pro neodkladné zaměstnání, posl. dr. Haasovi na dnešek pro neodkladné záležitosti hornické. Dovolenou na tento týden uděluji posl. dr. Markovičovi pro neodkladné zaměstnání ve veřejném zájmu.

Posl. dr. Kmeťko se pro tento týden omlouvá churavostí. Nemocí omlouvá se posl. Burian.

Došly tyto návrhy. Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Chalupníka a soudr. na změnu §§ 77. a 82. živnostenského řádu (nov. z r. 1885).

Návrh posl. Záruby a soudr. ve příčině zrušení odběrných lístků cukerních.

Návrh posl. Roučka a soudr. na vyvlastnění velkostatkářských mlýnů.

Návrh posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Kunovicích u Uh. Hradiště.

Návrh posl. Landové-Štychové, Laube a soudr., týkající se stavební povinnosti bank a peněžních společností v republice Československé.

Návrh posl. Landové - Štychové, dr. Vrbenského, dr. Bartoška a spol. na novelisaci ustanovení XVI. hlavy I. dílu všeob. trest. zákona ze dne 7. května 1852 o vyhnání plodu ze života.

Návrh posl. Trnobranského, Spatného, Drobného a spol., aby upraveny byly poměry vyminkářů.

Návrh posl. Anděla, Mlčocha a soudr. o poskytnutí státní pomoci požárem postiženým obyvatelům v Třešti.

Návrh posl. Chalupníka, Prokeše, Černýho a soudr. na zařazení obnosu 5 mil. korun do státního rozpočtu na rok 1921 na stavbu státní průmyslové školy ve Vítkovicích na Moravě.

Návrh posl. Oktávca a spoločníkov, aby sa Národné shromaždenie usnieslo na zákone, ktorým sa rozširuje na Slovensko platnost zákona zo dňa 20. února 1919, c. 111 Sb. z. a n., ktorým sa doplňuje § 303 tr. z.

Předseda: Došly dotazy.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. dr. Labaya a spol. na ministra vnútra v záležitosti prehmatov četnickej stráže v Rybárpoli pri Ružomberku.

Dotaz posl. Svetlika a Kunsta na ministra verejných prác a ministra socialnej opatery ohľadom zneužívania úradnej moci pri pojednavaniu robotnikov so zamestnavateľmi pri mzdových hnutích na Slovensku.

Dotaz posl. Svetlika a Krejčiho na ministerstvo pre zásobovania ľudu a ministerstvo pravosudia ohľadom nesriadených pomerov pri vydavaniu dopravných osvedčeni na obilniny na Slovensku.

Dotaz posl. Šamalíka a soudr. k ministru zemědělství stran úpravy poškozeného břehu řeky Svratky u Velkých Němčic (okres Hustopeč na Moravě).

Dotaz posl. Sladkého k ministru vnitra ve vyživovací záležitosti horníka Karla Zuskeho v Heřmanicích na Těšínsku.

Dále došly interpelace.

Interpelace posl. dr. Noska, Koška a soudr. na ministra zásobování ve příčině nadměrné drahoty textilního zboží.

Interpelace posl. dr. Noska, Adámka a soudr. na ministra veřejných prací o nesnesitelné drahotě uhlí.

Interpelace posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. k vládě o přídělu petroleje a mouky pro domácký průmysl, jakož i o utvoření komise ústřední a komisí obvodových a o podpoře pro Ústřední svaz domáckého průmyslu se sídlem v Praze.

Naléhavá interpelace posl. Hillebranda a soudr. na ministra národní obrany o krvavých událostech chebských.

Interpelace posl. dr. Kubíčka a soudr. k ministru národní obrany a k ministru vnitra, týkající se bezodkladné repatriace bývalých ruských zajatců z tábora v Josefově.

Předseda: Došly tyto odpovědi: Žádám o jejich přečtení.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. E. Feierfeila a soudr. o jednání kaplické okresní správy vůči budějovickým německým spolkům (tisk 292).

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Patzela a soudr. o železničním spojení s krajským městem Chebem (tisk 495).

Odpověď ministra železnic a ministra pošt na interpelaci posl. Windirsche a soudr. o překaženém dvojjazyčném označení nádražní budovy Horka-Vidochov (tisk 240).

Odpověď min. předsedy na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. stran potlačování maďarského tisku a zákazu dovozu tiskovin z Maďarska (tisk 202).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Hellera a soudr. o zrušení vázaného hospodářství (tisk 277).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. pro nošení odznaků černo-červeno-zlatých (tisk 66).

Odpověď ministra financí na interpelaci posl. dr. Hahna a soudr. o bezměrných přehmatech pohraničních kontrolních orgánů ve Znojmě (tisk 403).

Odpověď ministra obchodu v souhlasu s ministrem veřejných prací, sociální péče, financí a národní obrany na dotaz posl. Langra, Drobného, Sladkého, Hrušovského a spol. a dále na dotaz posl. Svobody, Skaunicové a soudr. ohledně milionové lichvy cementem, statisícových daňových podvodů, a bezpečnostně-hygienických závad v továrně na cement firmy Leo Czech a spol. v Brně-Maloměřicích.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Sladkého o rozšíření obvodu ředitelství pošt a telegrafů v Opavě.

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Zeminové, Slavíčka a spol. v záležitosti zabrání budovy pro nově zřízené veřejné dívčí školy v Třeboni (tisk 327).

Odpověď ministrů zemědělství, financí a zásobování na interpelaci posl. Molíka a soudr. ve věci živelní pohromy na Znojemsku. (tisk 318).

Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpelláciu posl. dr. Budayho, dr. Kmeťku a súdruhov v záležitosti nezákonného nariadenia školského referátu v Bratislave o učiteľskoj zkúške dospelosti na cirkevných ústavoch nadobudnutej (tisk 321).

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Sladkého o zřízení okresního soudu v orlové ve Slezsku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Laube o bytových a platových poměrech státních úředníků exponovaných ve smíšeném území.

Předseda: Počátkem schůze byl tiskem rozdán vládní návrh tohoto znění:

Sněmovní taj. dr. Říha (čte):

Tisk 648. Vládní návrh zákona, kterým se mění čl. I. zákona ze dne 29./2. 1920 č. 123 Sb. z. a n. (řád volení do posl. sněm.), dále § 9 zákona z 29./2. 1920 č. 124 Sb. z. a n. (zákon o složení a pravomoci senátu), a příloha A k § 2 zákona z 29./2. 1920, č. 126 Sb. z. a n. (zákon o zřízení župních a okresních úřadů).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy.

Sněmovní taj. dr. Říha (čte):

Tisk 635. Návrh poslanců Hrizbyla, dr. Bartoška, Drobného a soudr. na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé.

Tisk 645. Návrh poslanců Zeminové, Landové-Štychové, Pechmanové a spol. na rychlé opatření sladové a žitné kávy pro domácnosti a na stihání zjevně neoprávněného zdražování kávy zrnkové, cikorek a kávových náhražek.

Tisk 647. Návrh poslanců Johanise, Tayerle, Svobody, Pociska a soudr. na vydání zákona o sociálním pojištění.

Tisk 649. Návrh poslanců dr. Vrbenského, Draxla a spol. na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství.

Tisk 653. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu § 130 c) odst. 1. živn. rádu v tom směru, by byla vyslovena přístupní povinnost odborných společenstev živnostenských ku příslušným svazům (jednotám) zemským anebo teritoriálním (dle polit. okresů obvodů obch. a živn. komor) a těchto posledně jmenovaných ku svazům (jednotám) řádu vyššího.

Tisk 654. Návrh posl. Staňka, Vaculy, Marchy a soudr. na vybudování hydrologického ústavu v Brně.

Tisk 655. Návrh posl. dr. Keibla a soudr. na změnu § 20 odst. 1. úst. listiny Československé republiky (zák. z 19./II. 1920 č. 121 Sb. z. a n.).

Tisk 656. Návrh posl. Junga, Křepka, dr. Baerana, Böhra, dr. Kafky a soudr. na zlepšení postavení stát. zaměstnanců a stát. učitelstva.

Tisk 657. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. o úlevách pro dovoz alkoholuprostých nápojů.

Tisk 658. Návrh posl. dr. Bartoška, Tučného, Sladkého a spol. na úpravu poměrů samosprávné stráže v rep. Československé.

Tisk 659. Návrh posl. Marka a soudr. v záležitosti regulování toku Moštěnky (Bystřičky) okres přerovský ve středu její části.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto odpovědi: Prosím o jich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 668. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslance Koudelky o sestavování seznamů porotců podle zákona ze dne 23./7. 1919, č. 278 Sb. z. a n.

Tisk 669. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci poslanců Svetlíka, Bendy a soudr. v příčině propuštění zemědělského dělníka Andreje Faglicy, zaměstnaného na školním statku státní hospodářské školy v Oravském Podzámku- Široké.

Tisk 670. Odpověď ministra obchodu a sociální péče na interpelaci poslanců Netolického, Slavíčka, dr. Franke a druhů o hrozící nezaměstnanosti obuvnického dělnictva vůbec a ve Skutči zvlášť

K tisku 339. Dodatek k odpovědi ministra obchodu na interpelaci poslanců Mlčocha, Najmana a soudr. (tisk 51.) o zdlouhavém vyřizování živnostenských opovědí, rekursů a podobných okresními a zemskými politickými správami.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 646. Interpelace poslanců Hakena, Landové-Štychové, dr. Hahna a soudr. na ministerského předsedu ohledně amnestie pro útočníka na dr. Kramáře, Gregora.

Tisk 650. Interpelace poslanců Pika, Geršla, Remeše a soudr. na ministra školství: 1. o výnosu pres. zemské školní rady v Praze z 11. 10. 1920, 2. o neprovedení res. návrhu N. S. přijatého dne 9./4. 1920 o zatímním zřízení okresních komisí školních pro přechodnou dobu, 3. o provádění ustanovení paritního zákona z 23./7. 1919 o právních poměrech učitelstva při poskytování drahotní výpomoci státním zaměstnancům.

Tisk 651. Interpelace poslanců Langra, Sladkého, Drobného a druhů na ministry vnitra, financí i spravedlnosti ohledně provedení likvidace cizozemských pojišťoven.

Tisk 652. Naléhavá interpelace poslanců inž. Kaliny a soudr. na veškeré ministerstvo o událostech v Chebu při narukování branců ve dnech 12., 13. a 14. října 1920.

Tisk 743. Naléhavá interpelace poslanců Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, dr. Kafky, Junga, dr. Baerana, Bobka, Böllmanna, dr. Brunara, Budiga, dr. Feyerfeila, dr. Feierfeila, Fischera, dr. Hanreicha, Hellera, Kaisera, inž. Kalliny, dr. Keibla, Kostky, Krause, dr. Lehnerta, dr. Luschky, Marka, Matznera, Mayera, dr. Medingera, dr. Petersilky, Pittingera, dr. Raddy, Röttela, Schälzkyho, Scharnagla, dr. Schollicha, Schuberta, dr. Spiny, Windirsche, Zierhuta, Knirsche, Patzela, Simma, Wenzela na vládu o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa.

Tisk 660. Interpelace poslanců dr. Uhlíře, Bradáče, Jana Černého, dr. Hajna, Laube, Chalupy, Trnobranského, Pechmanové a spol. k ministru železnic o železničních poměrech na českém severovýchodě.

Tisk 661. Interpelace poslanců Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. k ministru školství a národní osvěty o zmaření sloučení veřejných škol obecných v Nasislavi poštvaným katolickým lidem.

Tisk 662. Interpelácia poslancu Becku, Oktávce, Ertla a spol. k vláde ohľadne zvýšenia odpočinných požitkov bývalým zamestnancom uhorského systemu na Slovensku a ích pozostalým.

Tisk 663. Interpelace poslanců Zavřela, Bergmana, Maška a soudr. k ministru pro zásobování lidu ve příčině předepsaného obilního kontingentu moravského a uvolnění obilního obchodu.

Tisk 664. Interpelace poslance dr. Lukavského a soudr. k ministerskému předsedovi o dnešních poměrech ve zněmčeném území.

Tisk 665. Interpelace poslanců A. Chalupy, Biňovce, A. Černého a soudr. k ministru vnitra ve věci velké stávky na panství křivoklátském, patřícím bývalému knížeti Fürstenbergovi, nyní pod vnucenou správou Pozemkového úřadu.

Tisk 666. Interpelace poslance dr. Lodgmana a soudr. k celé vládě ve věci súčtování peněz při okresním zastupitelstvu chebském, tvořivších v době převratu výtěžek za bývalý rakouský a rakouskouherský vojenský majetek.

Tisk 667. Interpelace poslance dr. Lodgmana a soudr. k ministru vnitra o protiprávním zabavení potravin neoprávněnými osobami.

Tisk 671. Interpelácia posl. dr. Markoviča, Oktávca, Zverca a spol. na vládu o otázke prevádzania nariadení ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska o pretvorení obecných výborov.

Tisk 672. Interpelace posl. Koudelky, Karpíškové, A. Černého a soudr. k min. předsedovi o monarchistické oslavě narozenin Jana Liechtensteina v Kounicích.

Tisk 673. Interpelácia posl. Vrabca a spol. na min. vonkajších zálež. ohladom prenásledovania Slovákov v Maďarsku.

Tisk 674. Interpelácia posl. Vrabce a spol. na predsedu min. rady ohladom massového vysťahovania Slovákov do Ameriky.

Předseda: Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu: Žádám o jejich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 635. Návrh poslanců Hrizbyla, dr. Bartoška, Drobného a soudr. na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé.

Tisk 645. Návrh poslanců Zeminové, Landové-Štychové, Pechmanové a spol. na rychlé opatření sladové a žitné kávy pro domácnost a na stíhání zjevně neoprávněného zdražování kávy zrnkové, cikorek a kávových náhražek.

Tisk 647. Návrh poslanců Johanise, Tayerle, Svobody, Pociska a soudr. na vydání zákona o sociálním pojištění.

Tisk 649. Návrh poslanců dr. Vrbenského, Draxla a spol. na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství.

Tisk 653. Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu § 130 c) odst. 1. zák. ř. v tom směru, by byla vyslovena přístupní povinnost odborných společenstev živnostenských ku příslušným svazům (jednotám) zemským nebo teritoriálním (dle polit. okresů, obvodů, obch. a živn. komor) a těchto posledně jmenovaných ku svazům (jednotám) řádu vyššího.

Tisk 654. Návrh posl. Staňka, Vaculy, Marchy a soudr. na vybudování hydrologického ústavu v Brně.

Tisk 655. Návrh posl. dr. Keibla a soudr. na změnu § 20 odst. 1. úst. listiny Československé republiky, zákon z 19. II. 1920 č. 121 Sb. z. a n.

Tisk 656. Návrh posl. Junga, Křepka, dr. Baerana, Böhra, dr. Kafky a soudr. na zlepšení postavení stát. zaměstnanců a stát. učitelstva.

Tisk 657. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. o úlevách pro dovoz alkoholuprostých nápojů.

Tisk 658. Návrh posl. dr. Bartoška, Tučného, Sladkého a spol. na úpravu poměrů samosprávné stráže v republice Československé.

Tisk 659. Návrh posl. Marka a soudr. v zálež. regulování toku Moštěnky (Bystřičky), okres přerovský, ve středu její části.

Předseda: Iniciativní výbor usnesl se ve své schůzi dne 5. listopadu 1920 přikázati tyto návrhy k řádnému projednání výborům. Žádám o jejich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výboru soc.-politickému:

Tisk 58. Návrh posl. Tučného, Špatného a spol., aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů.

Tisk 124. Návrh posl. dr. Dolanského a soudr. na bezodkladné opravení čl. XVI. odst. 1. úrazového zákona z 21./8. 1917, č. 363 ř. z.

Tisk 158. Návrh posl. Zeminové, Tučného, Laube, Buřívala a spol., aby zvýšena byla stát. podpora staveb. ruchu obecně prospěšným stavebním družstvům pro rok 1920 o 20,000.000 Kč.

Výboru živnostenskému:

Tisk 58. Návrh posl. Tučného, Špatného a spol., aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů.

Tisk 99. Návrh posl. Pika, Remeše, Kasíka a soudr. na úpravu provozování pohřebnictví.

Tisk 157. Návrh posl. Veverky a soudr. na zdokonalení řemeslné výroby ve směru technickém i živnostensko-obchodním větší účastí ústavů pro zvelebování živností na odborné výchově řemeslnického dorostu.

Tisk 160. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr., aby lhůta k podávání žádostí živnostníků válkou poškozených o pomocný úvěr poválečný, končící dne 4./7. 1920, byla prodloužena do konce roku 1920.

Výboru zemědělskému:

Tisk 100. Návrh posl. J. Mayera a soudr. v záležitosti živelní pohromy krupobitím v obci Pilmersreuthu, okres Cheb.

Tisk 161. Návrh posl. Nejezchleba- Marchy, dr. Kubíčka, Stoupala, Mašaty, Vraného a soudr., aby byly prodlouženy krátkodobé drobné pachty.

Tisk 167. Návrh posl. Šamalíka, Janalíka a soudr. na zabezpečení topiva lesního pro venkovský a městský lid.

Výboru ústavnímu:

Tisk 120. Návrh posl. Windirsche, Hellera, dr. Lehnerta, Bobka, Kostky a soudr. na změnu zákona ze dne 29. února 1920, č. 123 (volební řád do poslanecké sněmovny).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 122. Návrh posl. Pika, Remeše a soudr., aby doplněno bylo ustanovení o vyměřování dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí.

Tisk 125. Návrh posl. Pika, Remeše, Ulricha a soudr. na urychlené projednání sanace obecních financí.

Tisk 126. Návrh posl. Svobody, Roučka a soudr. o zřízení státní regulační komise pro Velké Brno.

Tisk 158. Návrh posl. Zeminové, Tučného, Laube, Buřívala a spol., aby zvýšena byla státní podpora stavebního ruchu obecně prospěšným stavebním družstvům pro rok 1920 o 20,000.000 Kč.

Tisk 160. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr., aby lhůta pro podávání žádostí živnostníků válkou poškozených o pomocný úvěr poválečný, končící dne 4. července 1920, byla prodloužena do konce roku 1920.

Výboru právnímu:

Tisk 161. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy, dr. Kubíčka, Stoupala, Mašaty, Vraného a soudr., aby byly prodlouženy krátkodobé drobné pachty.

Výboru dopravnímu:

Tisk 126. Návrh posl. Svobody, Roučka a soudr. o zřízení státní regulační komise pro Velké Brno.

Tisk 155. Návrh posl. Kříže, Tesky a soudr. na úpravu okresní silnice budějovicko-novohradské a přeměnu její v silnici říšskou.

Výboru socialisačnímu:

Tisk 123. Návrh posl. Toužila a soudr. na socialisaci zlatodůlu v Roudné.

Předseda: Byly provedeny tyto změny ve výborech: Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Předseda klubu "Klub der Abgeordneten der deutschen soz.-dem. Arbeiterpartei" vysílá do výboru rozpočtového na místo posl. Warmbrunna posl. dr. Holitschera, na místo dr. Haase posl. Heegera.

Předseda klubu poslanců českoslov. národní demokracie vysílá do výboru rozpočtového za posl. Dyka posl. Votrubu.

Předseda: Výboru imunitnímu postoupil jsem žádost zemského trestního soudu v Praze odděl. XIV., Vr. XIV. 120/20, o svolení k trestnímu stihání poslance Drobného pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Posl. dr. Ivan Hálek je určen ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, aby se súčastnil studijní cesty, pořádané Rockefellerovou nadací po Americe. Cesta je vyměřena na tři měsíce.

Navrhuji tudíž, aby posl. dr. Hálkovi udělena byla dovolená se zpětnou platností od 5. t. m. do 10. února 1921.

Kdo souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest potřebná většina. Dovolená jest udělena.

Přistupujeme k prvnímu odstavci dnešního denního pořadu, jímž jest

1. pokračování v rozpravě o vládním prohlášení.

Uděluji slovo prvnímu řečníku, zapsanému v řečnickém seznamu na straně "kontra", jímž jest posl. Szentiványi.

Posl. Szentiványi (maďarsky): Ctěné dámy a pánové! Když jsme se připojili k politickému životu československému, učinili jsme do v domnění, že zajistíte zde žijícímu a do této země vnucenému lidu úplnou národní svobodu. Na místě toho súčtovali jste s nejsvětějšími city všech nečeských národů, pronásledujete je brutálně a útočíte proti nim. (Místopředseda Buříval převzal předsednictví.)

Chci učiniti poslední pokus, když odtud vyzývám maďarský lid, aby určil parlamentními prostředky podmínky své sebeobrany, ale konstatuji, že na prostředku parlamentním zůstati nelze, vždyť se nyní dovídám o těžkém útoku, kterým postižen byl německý národ, který učinila vláda, když rozkázala odstraniti historický a umělecký pomník císaře Josefa v Teplicích. Tento vandalismus uráží hluboce rovnoprávnost a národní cítění německého lidu, toto nařízení znamená znehodnocení velké tvorby umění sochařského. Tento neslýchaný útok donucuje mne, abych prohlásil jménem poslanců oprávněně zastupujících Maďarstvo (Posl. Borovszky [maďarsky]: Maďarskou buržoasii!) solidaritu s německými stranami, a pokud ministerský předseda nesúčtuje o příkazu a stanovisku vlády zde před plénem, zříkám se slova.

Místopředseda Buříval (zvoní): K slovu je dále přihlášen pan kolega Hlinka. Uděluji mu slovo.

Poslanec Hlinka: Slavné Národné shromaždenie! Veľactení pánovia a dámy! Cítím sa celkom úplne tak ako pri prevrate 1918 dňa 30. októbra v ten historický deň, keď sme v Turčianskom sv. Martine dobrovoľne vydali proklamáciu, že my Slováci a Česi chceme tvoriť jednu spoločnú vlasť a jeden spoločný štát, že sa schádzame a cítíme ako rovný s rovným, ako brat s bratom, že my dvaja bratia budeme stavať tento mohútny dom, túto budovu nášho práva. Od tých dôb prežil náš ústavný život dva roky. Za tieto dva roky, veľactené shromaždenie, vidíme už dnes štvrtú vládu. Dnes je to už tretí systém, ktorým zkúšame po čas nášho života ústavného. A čo znamená ten dnešný systém a vláda? Nič iného než bankrot politického rozumu pána Švehlu. (Tak jest!)

Veľactené shromaždenie! Všenárodná koalícia neobstála, koalícia agrárníkov so socialistmi neobstála a dnes prišla vláda úradnícka, za ktorou nik nestojí a ktorá doznáva, že neobstojí, poneváč je len dočasná. Vôči tejto vláde ľudová strana zaujíma nasledujúce stanovisko. Výkonný výbor ľudovej strany v Žiline 22. septembra usniesol sa na tejto rezolúcii (čte):


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP