Čtvrtek 4. listopadu 1920

Začátek schůze v 11 hod. 15 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, dr. Gažík.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři: dr. Beneš, dr. Gruber, Husák, dr. Mičura, dr. Procházka, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 16. schůzi poslanecké sněmovny (3. schůzi druhého zasedání).

Dovolenou na tento týden, tudíž na dnešní a příští schůzi, si vyžádali: posl. Stodola pro rodinné záležitosti, poslanci Dubický, Windirsch a Darula pro nemoc.

Telegramem došlým dne 27. m. m. omlouvá se pro schůzi prvou a druhou posl. Roscher.

Dne 29. m. m. došel mne tento telegram:

"U příležitosti oslavy druhého výročí nezávislosti národa československého vřele Vám blahopřeje většina bulharského sobranie, poslanci agrárního svazu, přejíc všeho zdaru sesterské republice a národu. Předseda agrární skupiny sněmovní Nedělko Georgiev."

V odpověď zaslal jsem depeši tohoto znění:

"Předsednictvo poslanecké sněmovny N. S. R. Č. vřele děkuje poslancům agrárního svazu za blahopřání, zaslané předsedovi našeho sněmu u příležitosti druhého výročí československé nezávislosti a upřímně přeje bulharskému národu všeho zdaru a štěstí."

Došly tyto spisy: Žádám o jich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): Městská rada v Ústí nad orlicí zaslala k 28. říjnu předsednictvu poslanecké sněmovny tento přípis:

"My členové obecního zastupitelstva města Ústí n. orl., zástupcové veřejných korporací, škol a úřadův, shromáždění na slavnostní schůzi dne 28. října 1920, znovu radostně pozdravujeme den našeho osvobození a z hloubi srdce vděčně vzpomínáme všech, kdož pracovali o našem osvobození, kdož pro ně strádali a trpěli, kdož za ně obětovali všecko nejdražší, i své životy! Čeho jsme tak těžce a po tolikerých obětech nabyli, chtějme na věčné časy dochovati sobě i budoucím jako nejvzácnější poklad, utrpením i prací posvěcený!

Neochvějně trvajíce na zřízení republikánském, na skutečné lidovládě, tedy na vládě všech, na vybudování nejspravedlivějších řádů společenských, odmítáme všechny pokusy nepřátel naší svobody a samostatnosti, odmítáme nejen pokusy živlů zpátečnických, usilujících o obnovení vlády krvavých a křivopřísežných Habsburkův a jejich našeptavačův a pomahačův, ale odmítáme i snahy těch, kdož po hrůzných dobách světové války, jejímižto neblahými následky dosud trpíme, rádi by vnesli do mladé naší republiky nové zmatky, novou bídu, nové strádání, ne-li dokonce zmar uskutečněných dávných našich tužeb a snův o svobodě a samostatnosti. Chceme klidný a na všecky strany spravedlivý rozvoj všeho zřízení společenského i republikánského.

Den 28. října budiž na věčné časy všem dobrým českým lidem bez rozdílu politického nazírání největším svátkem celého národa, celého státu, kdy se vždy opět všichni shledáme jako členové jedné rodiny, budiž dnem klidu zbraní a rozvahy, dnem opravdového, čistého sbratření členů jednoho národa Československého.

Sláva našemu presidentovi Masarykovi! Sláva naší republice Československé!"

Předseda: Fr. Pallauf, náhradník za zemřelého posl. Seligera, vzdává se přípisem ze dne 3. t. m. nároku na mandát.

Výboru imunitnímu postoupil jsem žádost župana župy nitranskej, aby bylo svoleno ke stíhání posl. Michala Tomíka pro přestupek spadající pod trestní sankci nařízení býv. uherského ministra p. č. 766 (1898) - neohlášení politické schůze (č. 1578 pres. županského úřadu).

Předseda svazu Deutscher parlamentarischer Verband sděluje přípisem, že svaz vysílá do rozpočtového výboru za poslance dr. Hanreicha posl. Windirsche a za poslance Böhra posl. Bobka, takže v rozpočtovém výboru zastupují D. P. V. posl. dr. Baeran, Böllmann, Windirsch, Jung, Bobek.

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vysílá do výboru rozpočtového za posl. Svobodu posl. Biňovce.

Předseda klubu českoslov. socialistů vysílá do výboru rozpočtového místo posl. Slavíčka posl. dr. Vrbenského a do výboru pro obchod, živnosti a průmysl místo posl. Slavíčka posl. dr. Bartoška.

Podle sdělení předsedy klubu der Abgeordneten der deutschen sozial-demokratischen Arbeiterpartei opravuje se sdělení o změnách v rozpočtovém výboru, sdělené ve schůzi dne 8. července 1920, v ten smysl, že za klub vysláni byli tehdy do výboru rozpočtového poslanci: Dietl, dr. Hahn, Seliger, Taub.

Došly tyto návrhy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Mlčocha, Najmana a soudr. na změnu nařízení vlády republiky Československé ze dne 2. září 1920, jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920 č. 494 Sb. z. a nař. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Návrh posl. Hrizbyla, dr. Bartoška, Drobného a soudr. na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé.

Předseda: Podány byly dotazy a interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. dr. Hajna, dr. Matouška a soudr. na ministra národní obrany, min. vnitra, min. spravedlnosti a ministra zahraničí o poměrech v Josefovském táboře ruských zajatců.

Dotaz posl. Sladkého na min. pro zásob. lidu ve věci moučné dávky, uložené učitelstvu okresu místeckého.

Dotaz posl. Marka a soudr. na ministra vnitra stran nekonečného řízení zemské politické správy v Praze ve věci pensijního pojištění rýsovačů první českomoravské továrny na stroje v Praze.

Dotaz posl. Tayerle, Hampla a soudr. na ministerského předsedu a ministra sociální péče, tykající se nezaměstnanosti a otázky bytové.

Dotaz posl. dr. Matouška a soudr. na ministra vnitra o sestátnění policie v Liberci, Jablonci, Karlových Varech atd.

Dotaz posl. dr. Matouška a soudr. na min. předsedu, ministry železnic, financí, školství a národní osvěty, pošt a telegrafů a veřejných prací o kompensacích, které slíbeny byly městu Jičínu za to, že nebylo město to ustanoveno za sídlo župy.

Dotaz posl. Sajdla, Spatného a soudr. na ministra vnitra stran nepříslušného chování cizinců v republice Československé.

Dotaz posl. dr. Franke, Sladkého, Hrušovského, dr. Bartoška a spol. na ministry školství a nár. osvěty, veřejných prací, sociální péče, vnitra, financí, železnic - ve věci provedení zákona a resoluce ze dne 9. října 1919, týkající se studentstva.

Dotaz posl. Sychravové a soudr. na ministra veřejných prací o přídělu uhlí pro Vrútky.

Dotaz posl. dr. Lodgmana na ministra národní obrany o vyplacení zadržených požitků setníku hrubého dělostřeleckého pluku č. 104 Maxu Metzkemu.

Dotaz posl. dr. Stránského na předsedu posl. sněmovny o censurování sněmovních tisků.

Súrna interpelácia poslanca dr. Labaya a spol. na ministra nár. obrany v záležitosti námestovskej vraždy.

Interpelace posl. Sladkého, Zeminové a spol. na ministra pro zásob. lidu ve věci lihových obchodů na Ostravsku.

Súrna interpelácia posl. Hrušovského a spol. na ministerského předsedu ako správcu ministerstva vnútra vo veci hromadného vystěhovania sa slovenského ľudu do Ameriky.

Interpelace posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška a spol. na ministra vnitra ve věci vyřizování oznámení o výstupu z církve.

Interpelace posl. Landové-Štychové, Malé, Sychravové a spol. na ministerského předsedu v záležitosti propuštění ženských úřednických sil ze státních úřadů.

Interpelace posl. Bráneckého a soudr. na ministra pro zásobování lidu v záležitosti úpravy melného pro námezdné mlýny na Slovensku.

Interpelace posl. Tučného, Hrizbyla a spol. na ministra spravedlnosti o vzpouře trestanců v ilavské trestnici.

Interpelace posl. Bráneckého a soudr. na předsedu ministerské rady a ministra zásobování v záležitosti špatného hospodaření na velkostatcích na Slovensku.

Interpelace posl. Bráneckého a soudr. na ministra veřejných prací v záležitostech hospodaření benzinem na Slovensku.

Interpelace posl. Hrizbyla, Tučného a spol. na ministra vnitra v záležitosti propouštění výpomocných zřízenců ze státních služeb.

Předseda: Došly odpovědi na interpelace.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Koudelky a soudr. o sestavování seznamů porotců podle zákona ze dne 23. května 1919 č. 278 Sb. z. a n. (tisk 333.)

odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Svetlika, Bendy a soudr. v příčině propuštění zemědělského dělníka Andreje Faglicy, zaměstnaného na školním statku státní hospodářské školy v Oravském Podzámku-Široká (tisk 320.)

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Rýpara a soudr. o zavedení osmihodinové doby služební u poštovního úřadu v Hranicích.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Petrovického a soudr. o nevhodném způsobu úřední kontroly obchodních knih při dani z převodu statků, pracovních výkonů a dani přepychové v Pardubicích.

odpověď ministra veřejných prací na dotaz poslance Laube o přídělu otopného uhlí pro obec Velký Borek.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk 638. Vládní návrh zákona o změně sazeb daně z převodu statků a pracovních výkonův a dávky uhelné a o údělech z daně z převodu statků a pracovních výkonův.

Tisk 639. Vládní návrh zákona o vytvoření reservy cizozemských platidel v Bankovním úřadě ministerstva financí za účelem upevnění kursu Kč v cizině.

Tisk 640. Vládní návrh zákona o nouzové vypomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

Tisk 641. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců používajících služebných bytů.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 570. Návrh posl. Koudelky, A. Černého a soudr. na novelisování zákona o výkupu dlouhodobých pachtů ze dne 27./5. 1919 č. 318 Sb. z. a nař.

Tisk 571. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Vaculy a soudr, na zrušení nájemních smluv s nájemci státních pozemků na Moravě.

Tisk 572. Návrh posl. Tesky a soudr. na zveřejnění schůzí Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny.

Tisk 573. Návrh posl. Skaunicové a soudr., aby spravedlivým požadavkům stávkujících zaměstnanců pojišťoven bylo vyhověno.

Tisk 574. Návrh posl. Slavíčka, Netolického a soudr. na novelisaci opatření Stálého výboru N. S. R. Č. podle § 54. ústav. listiny ze dne 25. srpna 1920, č. 494 Sb. z. a n. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Tisk 575. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na uvolnění části sklizně chlebovin.

Tisk. 576. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na úplné uvolnění letošní sklizně bramborů.

Tisk 577. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na zavedení úplně volného obchodu veškerým dobytkem.

Tisk 578. Návrh posl. Horáka, Najmana a spol. na vydání zákazu vývozu sladu.

Tisk 579. Návrh posl. Najmana, Mlčocha a soudr., aby ministerstvo zásobování a obchodu učinilo ihned potřebné kroky ke zrušení ústředen a obecních aprovisací.

Tisk 580. Návrh posl. Šamalíka, Sedláčka, Kopřivy a soudr. na bezplatnou výrobu slivovice z vlastního pěstovaného ovoce pro domácí spotřebu.

Tisk 581. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobecnou daň výdělkovou a daň z příjmů.

Tisk 582. Návrh posl. Tučného, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o úpravě služebních požitků státních policejních úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v republice Československé.

Tisk 583. Návrh poslance Pastyříka, Mlčocha a soudr., aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.

Tisk 584. Návrh posl. Prokůpka a spol. v záležitosti přidělení subvence v obnosu 2,000.000 K Československému Červenému Kříži.

Tisk 585. Návrh posl. Laube, Zeminové, Tučného a spol. na zahájení přípravných prací, spojených s uzákoněním starobního a invalidního pojištění.

Tisk 586. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a soudr., aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé.

Tisk 587. Návrh posl. Draxla, Vrbenského a spol. na zvýšení přídavku a mimoř. platu hornickým provisionistům.

Tisk 588. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na zřízení odbor. školy pilařské.

Tisk 589. Návrh posl. inž. Bečky, inž. Botto na zřízení říšského výzkumného ústavu uhelného.

Tisk 590. Návrh posl. Horáka, Pastyříka a spol. na odstoupení a převzetí jeskyně Macochy na Moravě do státní správy.

Tisk 591. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na vybudování řádných komunikací a Nár. parku v Moravském Krasu.

Tisk 621. Návrh posl. Sedláčka a soudr. na zrušení opatření Stálého výboru o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Tisk 622. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na novelisaci zákona ze dne 9. dubna 1919 č. 260 o úpravě uhelného hospodářství část II., čl. 32 a 34.

Tisk 623. Návrh posl. dr. Mazance a soudr., aby bylo zařazeno odborné technické úřednictvo ústřed. ředitelství tabákové režie, úřednictvo továren na tabák a úřadu pro nákup tabáku do skupiny B stát. úředníků podle služební pragmatiky.

Tisk 634. Návrh poslance Mlčocha, Najmana a soudr. na změnu nařízení vlády republiky Československé z 2. září 1920, jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, č. 494 sb. z a n. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Tisk 636. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Lukavského a dr. Matouška, aby bylo zařazeno odborné technické úřednictvo ústřed. ředitelství tabákové režie, úřednictvo továren na tabák a úřadu pro nákup tabáku do skupiny B stát. úředníků podle služeb. pragmatiky.

Tisk 637. Návrh posl. Hrušovského, Sladkého a spol. na resoluciu posl. snemovny vo veci odstránenia maďarských pamiatníkov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk 592. Interpelace posl. Dietla, Čermaka, Fischera a Schweichharta na min. pro zásob. lidu za příčinou hrozícího shroucení se vyživovacího hospodářství.

Tisk 593. Naléhavá interpelace posl. Zeminové, Drobného, Laube a spol. na min. zásobování a financí pro náhlé úřední vyhlášení neslýchaně vysokých cen cukru den před sejitím se parlamentu a pro neústavní ignorování zamítavého stanoviska majority Stálého výboru N. S. v této věci.

Tisk 594. Interpelace posl. Zeminové, Hrušovského a spol. na min. spravedlnosti v záležitosti zavedení trestních pracovních kolon a zrušení podmínečného odsouzení pro lichvu, předražovatele a podloudné vývozce.

Tisk 595. Interpelace posl. Hrizbyla, Tučného a spol. na ministra zás. v zál. zrušení státní revisní kanceláře.

Tisk 596. Interpelace posl. Zeminové. Sladkého a spol. na min. vnitra, hodlá-li v nejbližší době vypsati volby vrátivších se legionářů do parlamentu.

Tisk 597. Interpelace posl. Pastyřika, Anděla a soudr. na min. financí stran nových voleb do odhadních komisí daňových.

Tisk 598. Interpelace posl. Pastyříka, Najmana a soudr. na ministra soc. péče stran osnovy nemocenského zákona.

Tisk 599. Interpelace posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Vaculy a soudr. na vládu v zál. zakupování cukrovarů na Moravě holandskou finanční skupinou, v zál. zrušení pachtovních smluv na státních velkostatcích a v zál. provádění pozemkové reformy na těchto velkostatcích.

Sněmovní taj. dr. Říha (čte):

Tisk 600. Interpelace posl. Bradáče, Dubického a spol. na ministra vnitra a zásobování o započítání deputátního obilí do kontingentu.

Tisk 601. Interpelace posl. Dubického, Bradáče a soudr. na ministra vnitra o udělování domovského práva obcemi, zvláště německým cizincům.

Tisk 602. Interpelace posl. Bergmana, dr. Mazance a soudr. na min. předsedu a min. vnitra v zálež. vynětí velkostatku Velké Dvory ze záboru a způsobu jeho zadlužení.

Tisk 603. Interpelace posl. dr. Matouška, Votruby, Petrovického, Veverky a soudr. na vládu o tom, zda hodlá vláda podat návrh, jímž by reformováno bylo opatření Stálého výboru a o dávce moučné.

Tisk 604. Interpelace posl. Daruly, Nagyho a Borovszkého na min. vnitra o provádění stanného práva na Slovensku.

Tisk 605. Interpelace posl. Pastyříka, Horáka na min. pošt a železnic pro stálé zvyšování poplatků poštovních a dopravních.

Tisk 606. Interpelace posl. Skaláka a soudr. na min. vnitra o zakročování pražské policie při veřejných projevech.

Tisk 607. Interpelace posl. Surányiho, Daruly, Tausika a soudr. na min. vnitra o porušování práva asylu na území Českoslov. republiky.

Tisk 608. Interpelace posl. Pika, Remeše a soudr. na min. školství a nár. osvěty o zákonné úpravě živnostenského školství pokračovacího.

Tisk 609. Interpelace posl. Pika, Remeše, Prokeše, Svobody a soudr. na ministra financí ve věci sanace obecních financí.

Tisk 610. Interpelace posl. Roudnického, dr. Noska, Myslivce, Koška a soudr. na min. vnitra o násilnostech v Č. Křemži.

Tisk 620. Interpelace posl. Roudnického, Myslivce, Rozsypalové, dr. Noska a soudr. na min. školství o výplatě náhrady za vyučování náboženství v přespočetných nižších třídách.

Tisk 624. Interpelace posl. Landové-Štychové, Malé, Sychravové a spol. na min. předsedu v zálež. propuštění ženských úřednických sil ze státních úřadů.

Tisk 625. Interpelácia posl. Bráneckého a súdruhov na min. pre zásobovanie ľudu v zálež. úpravy melného pre námezdné mlýny na Slovensku.

Tisk 626. Interpelace posl. Tučného, Hrizbyla a spol. na min. spravedlnosti o vzpouře trestanců v Ilavské trestnici.

Tisk 627. Interpelacia posl. Bráneckého a súdruhov na předsedu ministerskej rady, ministra zásobovania v zálež. zlého hospodarenia na velkostatkoch na Slovensku.

Tisk 628. Interpelácia posl. Bráneckého a súdruhov na ministra verejných prác v záležitosti hospodarenia benzinom na Slovensku.

Tisk 629. Interpelace posl. Hrizbyla, Tučného a spol. na ministra vnitra v záležitosti propuštění výpomoc. zřízenců ze státních služeb.

Tisk 630. Súrna interpelácia posl. dr. Labaya a spol. na ministra národní obrany v záležitosti namestovskej vraždy.

Tisk 631. Interpelace posl. Sladkého, Zeminové na ministra zásobování v záležitosti lihových obchodů na Ostravsku.

Tisk 632. Súrna interpelácia poslance Hrušovského a spol. na minister. předsedu ako správcu ministerstva vnútra vo veci hromadného vysťahovania sa slovenského ľudu do Ameriky.

Tisk 633. Interpelace posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška a spol. na ministra vnitra v záležitosti vyřizování oznámení o výstupu z církve.

Tisk 642. Interpelace poslanců Zeminové, Landové-Štychové, Pechmanové a spol. na vládu stran vydání zákona k potírání prostituce a léčení nakažlivých chorob pohlavních.

Tisk 643. Naléhavá interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, dr. Kafky, Junga, dr. Baerana, Bobka, Böllmanna, dr. Brunara, Budiga, dr. E. Feyerfeila, dr. W. Feierfeila, Fischera, dr. Hanreicha, Hellera, Kaisera, Kalliny, dr. Keibla, Kostky, Krause, dr. Lehnerta, dr. Luschky, Marka, Matznera, Mayera, dr. Medingra, dr. Petersilky, Pittingera, dr. Raddy, Röttela, Schälzkyho, Scharnagla, dr. Schollicha, Schuberta, dr. Spiny, Windirsche, Zierhuta, Knirsche, Patzela, Simma, Wenzela na vládu o některých nejdůležitějších požadavcích německého národa.

Tisk 644. Interpelace poslance inž. Kalliny a soudr. na min. železnic o neprovedení výnosu z 11./II. 1920, jednajícího o nápisech na nádražních budovách v místech s více než 20% německého obyvatelstva.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 611. odpověď ministra vnitra na interpelaci poslanců Petrovického, dr. Rašína a soudr. o svémocných prohlídkách v živnostech i v soukromých domácnostech z organisované strany socialistické v Č. Budějovicích.

Tisk 612. Odpověď min. zásobování na interpelaci poslance Štefana Daruly a soudr. o nedostatečném zásobování zaměstnanců Košicko - Bohumínské dráhy.

Tisk 613. odpověď ministra zásobování, veř. prací, železnic na interpelaci poslanců Bezděka, Čuříka, Sedláčka a soudr. stran obtíží, způsobovaných správou provozu čs. státních drah v Brně při odesílání zásilek Moravsko-slezskou potravní jednotou v Brně.

Tisk 614. odpověď min. železnic na interpelaci posl. Čuříka, Rýpara a spol. o zamýšleném obsazení místa přednosty nádraží ve Frenštátě p. R. Nathanen Nelkem.

Tisk 615. odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci poslanců Votruby, dr. Stránského a soudr. o lichvě s cementem v maloměřické cementárně.

Tisk 616. odpověď ministra vnitra a zásobování na interpelaci poslanců dr. Noska, Šamalíka, Koška a soudr. o postupu okresní politické správy v Novém Městě n. Met. při reparticích vojenských výloh.

Tisk 617. Odpověď min. vnitra na interpelaci poslanců Berana, Tůmy a soudr. o násilném počínání si dělnictva v Poříčí u Českých Budějovic.

Tisk 618. odpověď min. železnic na interpelaci poslance Buřívala a spol. stran srážky vlaků v Českém Brodě ve dnech všesokolského sletu a na interpelaci posl. Koudelky v záležitosti železničního nestěstí v Českém Brodě a stavby nádraží v Čes. Brodě a v Kolíně.

Tisk 619. odpověď min. vnitra a min. nár. obrany na interpelaci posl. Tučného a spol. ve věci bezdůvodného stihání a věznění Frant. Záruby.

Předseda (zvoní): Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze tiskem rozdané návrhy výboru iniciativnímu. Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 570. Návrh posl. Koudelky, A. Černého a soudr. na novelisování zákona o výkupu dlouhodobých pachtů ze dne 27./V. 1919 č. 318 Sb. z. a n.

Tisk 571. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Vaculy a soudr. na zrušení nájemních smluv s nájemci státních pozemků na Moravě.

Tisk 572. Návrh posl. J. Tesky a soudr. na zveřejnění schůzí Stálého výboru podle § 54. ústavní listiny.

Tisk 573. Návrh posl. Skaunicové a soudr., aby spravedlivým požadavkům stávkujících zaměstnanců pojišťoven bylo vyhověno.

Tisk 574. Návrh posl. Slavíčka, Netolického a soudr. na novelisaci "Opatření Stálého výboru Národního shromáždění rep. Českoslov. podle § 54. ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, č. 494 sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků".

Tisk 575. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na uvolnění části sklizně chlebovin.

Tisk 576. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na úplné uvolnění letošní sklizně bramborů.

Tisk 577. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na zavedení úplně volného obchodu veškerým dobytkem.

Tisk 578. Návrh posl. Horáka, Najmana a spol. na vydání zákazu vývozu sladu.

Tisk 579. Návrh posl. Najmana, Mlčocha a soudr., aby ministerstvo zásobování a obchodu učinilo ihned potřebné kroky ke zrušení ústředen a obecních aprovisací.

Tisk 580. Návrh posl. Šamalíka, Sedláčka, Kopřivy a soudr. na bezplatnou výrobu slivovice z vlastního pěstovaného ovoce pro domácí spotřebu.

Tisk 581. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobecnou daň z příjmů.

Tisk 582. Návrh posl. Tučného, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o úpravě služebních požitků stát. policejních úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v republice Československé.

Tisk 583. Návrh posl. Pastyříka, Mlčocha a soudr., aby byla obmezena činnost bank v obchodu se zbožím.

Tisk 584. Návrh posl. Prokůpka a spol. v záležitosti přidělení subvence v obnosu 2,000.000 K Československému Červenému Kříži.

Tisk 585. Návrh posl. Laube, Zeminové, Tučného a spol. na zahájení přípravných prací, spojených s uzákoněním starobního a invalidního pojištění.

Tisk 586. Návrh posl. Tučného, Hrizbyla a soudr., aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé.

Tisk 587. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na zvýšení přídavku a mimoř. platu hornickým provisionistům.

Tisk 588. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na zřízení odbor. školy pilařské.

Tisk 589. Návrh posl. inž. Bečky, inž. Botto na zřízení říšského výzkumného ústavu uhelného.

Tisk 590. Návrh posl. Horáka, Pastyříka a spol. na odstoupení a převzetí jeskyně Macochy na Moravě do státní správy.

Tisk 591. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na vybudování řádných komunikací a Nár. parku v Moravském Krasu.

Tisk 621. Návrh posl. Sedláčka a soudr. na zrušení Opatření Stálého výboru o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Tisk 622. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na novelisaci zákona ze dne 9. dubna 1919, č. 260 o úpravě uhelného hospodářství část II. čl. 36 a 34.

Tisk 623. Návrh posl. dr. Mazance a soudr., aby bylo zařaděno odborné technické úřednictvo ústřed. ředitel tabákové režie, úřednictvo továren na tabák a úřadů pro nákup tabáku do skupiny B stát. úředníků podle služební pragmatiky.

Tisk 634. Návrh posl. Mlčocha, Najmana a soudr. na změnu nařízení vlády republiky Československé z 2. září 1920, jímž se provádí Opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, č. 494 Sb. z. a n. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků.

Tisk 636. Návrh posl. G. Navrátila, dr. Lukavského a dr. Matouška, aby bylo zařazeno odborné technické úřednictvo ústřed. ředitelství tabák režie, úředn. tov. na tabák a úřadů pro nákup tabáku do skupiny B stát. úředníků podle služební pragmatiky.

Tisk 637. Návrh posl. Hrušovského, Sladkého a spol. na resoluciu posl. sněm. vo veci odstranenia maďarských pamiatnikov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP