Úterý 26. října 1920

Předseda (zvoní): Prosím o klid!

K vládnímu prohlášení došel návrh pánů poslanců Němce, Bechyně, Hampla a soudr. Navrhují, aby o vládním prohlášení byla provedena debata a aby ve smyslu dohody učiněné v konferenci klubovních předsedů byla zahájena v první listopadové schůzi poslanecké sněmovny.

Dále mně došel druhý návrh pana poslance Josefa Tesky. Navrhuje, aby o prohlášení pana ministerského předsedy byla zahájena ihned debata.

Budeme hlasovati. Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti. Žádám pány, aby se posadili. (Děje se.)

Dám nejprve hlasovati o návrhu pánů posl. Němce, Bechyně, Hampla a soudr., aby provedena byla o vládním prohlášení debata a aby zahájena byla v první listopadové schůzi poslanecké sněmovny. Kdo souhlasí s návrhem, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, návrh je přijat.

Ministerstvo vnitra přípisem z 22. října 1920 čís. 6567 oznámilo, že za zemřelého poslance Seligera nastupuje jako zvolený poslanec František Pallauf, tajemník horníků v Ervěnicích.

Dr. Körner oznámil mi, že byl panem presidentem republiky vlastnoručním listem jmenován dne 29. září 1920 předsedou Nejvyššího účetního kontrolního úřadu a že nastoupil tento úřad dne 5. t. m.

Omluvili nepřítomnost svou churavostí poslanec Petrovický na neurčito, poslanec Kunst na dva dny, poslanec dr. Lodgman pro dnešní schůzi, poslanec Füssy pro tento týden.

Dovolenou pro dnešní schůzi udělil jsem poslanci Ertlovi a Leiblovi.

O dovolenou na 14 dní žádá poslanec Fischer Josef pro úmrtí v rodině. Podle § 2 jednacího řádu rozhodne o žádosti sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním.

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti, a navrhuji udělení dovolené.

Kdo souhlasí s mým návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, dovolená jest udělena.

Došlo mne sdělení, že se ustavil klub poslanců československé sociálně-demokratické strany dělnické (levice). Předsedou zvolen poslanec Josef Teska, místopředsedy Josef Skalák a Edmund Burian, jednatelem Josef Haken. (Hlasy: To jsou komunisti!) Prosím o klid.

Došly tyto spisy: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Přípisem ze dne 7. října 1920 sděluje presidium ministerské rady, že se nová vláda usnesla ve schůzi konané dne 5. října t. r. k návrhu ministerstva vnitra odvolati dvě osnovy, a to:

1. zákona, kterým se částečně mění zákon ze dne 31. ledna 1919 čís. 75 Sb. z. a n. o řádu volení v obcích republiky Československé (tisk 108),

2. zákona, jímž se upravuje přejímání četnických gážistů bývalého rakouskouherského četnictva do četnictva republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých četnických gážistů, kteří se na československém národě provinili (tisk 388).

Uvedené osnovy byly sice přikázány příslušným výborům k podání zprávy, leč k meritornímu jich schválení Národním shromážděním dosud nedošlo.

Předseda (zvoní): Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. taj. dr. Mikyška (čte):

Tisk k č. 371. Dodatek k odpovědi min. veř. prací na interpelaci poslanců Vávry, Horáka a spol. (tisk 140) pro nedostatečné zásobování uhlím, dřívím a svítivem mistrů pekařských, krejčů a živnostnictva vůbec.

Tisk k č. 478. Dodatek k odpovědi min. školství a nár. osvěty na interpelaci poslanců dr. Ed. Feyerfeila a soudr. (tisk 68) o surovostech správce české obecné školy v Nových Hradech Fr. Svobody proti německému dítěti.

Tisk 547. Odpověď ministrů obchodu, zásobování, železnic na interpelaci posl. Pelikána a soudr. v zálež. nedosti rázného postupu úřadů při zjišťování a stihání podloudnictví a ve příčině důsledků právních, vyplývajících pro železniční zaměstnance z těchto okolností.

Tisk 548. Odpověď min. pošt na interpelaci posl. Petrovického, dr. Hajna a soudr. o rozmnožení přímého vlakového pošt. spojení župního města Hradce Král. s hlavním městem republiky Prahou.

Tisk 549. Odpověď min. zásobování na interpelaci poslanců Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. ve věci ošacení zemědělského dělnictva.

Tisk 550. Odpověď min. vnitra na interpelaci poslance dr. Matouška a soudr. o tom, zda ministerstvo vnitra dalo povolení, aby okresní hejtmanství zmocňovalo civilní obyvatelstvo, aby konalo domovní prohlídky v domácnostech občanů, proti nimž není nejmenšího podezření trestního nebo nezákonného činu.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 551. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Čuříka a soudr. o porušení občanské i náboženské svobody kněží a příslušníků katol. církve v Michálkovicích ve Slezsku.

Tisk 552. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Bendy a spol. (tisk 147.) o bezdůvodném censurování článku v Robotnických novinách.

Tisk 553. Odpověď min. pošt na interpelaci posl. Petrovického a soudr. o uveřejňování statistiky o vyplacení náhrad za ztracené a poškozené poštovní zásilky.

Tisk 554. Odpověď ministra N. O. na interpelaci posl. Füssy a soudr. stran znovupronajmutí pastvin vojenského státního eráru.

Tisk 555. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Draxla, Landové-Štychové a soudr. (tisk 146.) stran úplného přehlížení autonomie v rozhodování o věcech školských obce a okresu Duchcova a ve věci rozhodnutí zemské školní rady v Praze ze dne 2. dubna 1920 č. j. 339.

Tisk 556. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Raddy a soudr. o zamezení nesnesitelných poměrů při pohraniční kontrole na nádražích.

Tisk 557. Odpověď vlády na interpelaci posl. Bergmana a soudr. o stanovení obilních cen z nové sklizně a zřízení cenové obilní komise.

Tisk 558. Odpověď vlády na interpelaci posl. Maška a soudr. ve věci zásobování obyvatelstva.

Tisk 559. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o zabavení časopisu "Deutsche Post".

Předseda (zvoní): Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 530. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva v příčině schválení ujednání přijatých na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919.

Tisk 531. Vládní návrh, kterým se předkládá N. S. ke schválení 1. mírová smlouva mezi mocnostmi spoj. a sdruž. na straně jedné a Maďarskem na straně druhé dne 4./6. 1920 v Trianonu podepsaná; 2. mírová smlouva mezi mocnost. spoj. a sdruž. a Bulharskem dne 27./11. 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná ; 3. smlouva o hranicích mezi Celnými mocnostmi a Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem a úpravě vzájemných vztahů dne 10./6. 1920 v S@evres podepsaná; 4. smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Čechoslovenskem a úpravě vzáj. vztahů dne 10./3. 1920 v S@evres podepsaná.

Dále byly počátkem dnešní schůze tiskem rozdány těsnopisecké zprávy:

Těsnopisecká zpráva o 1. (ustavující) schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze ve středu, dne 26. května 1920.

Těsnopisecká zpráva o 1. schůzi N. S. R. Č. (společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu) v Praze ve čtvrtek, dne 27. května 1920.

Těsnopisecká zpráva o 2. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze, v úterý, dne 1. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 3. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze ve středu, dne 2. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 4. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v úterý, dne 8. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 5. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze ve čtvrtek, dne 10. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 6. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v pátek, dne 11. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 7. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v úterý, dne 15. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 8. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze ve středu, dne 16. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 9. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v pátek, dne 18. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 10. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v sobotu, dne 19. června 1920.

Těsnopisecká zpráva o 11. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze ve čtvrtek, dne 8. července 1920.

Těsnopisecká zpráva o 12. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v pátek, dne 9. července 1920.

Těsnopisecká zpráva o 13. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v Praze v sobotu, dne 10. července 1920.

Publikace "Z cizích parlamentů", vydána knihovnou Národního shromáždění.

Předseda: Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze rozdané návrhy výboru iniciativnímu: Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 331. Návrh poslanců Černého, Biňovce, Chalupy a soudr., aby prodlouženy byly drobné pachty pozemků.

Tisk 332. Návrh poslanca dr. Hálka a súdruhov v záležitosti požiaru.

Tisk 339. Návrh poslanců Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu zákona o cejchování měr a vah.

Tisk 348. Návrh poslance Pika, Stivína, Tesky a soudr. na zavedení pokuty pro zemědělské producenty, kteří neodvedou státem předepsaný kontingent obilí.

Tisk 349. Návrh poslanců Matznera, dr. Brunara a soudr. na vydání zákona, jímž se zakazuje v továrnách práce mladistvých osob do 18 let.

Tisk 350. Návrh poslanců Blažka, Ulricha a soudr. na změnu § 8. zák. ze dne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských, č. 663 Sb. z. a n.

Tisk 351. Návrh poslanců Al. Kříže, Chalupy, Tesky a soudr. na stavbu spojovací trati dráhy mezi městy Týn nad Vlt.-Bechyně.

Tisk 352. Návrh poslanců Šamalíka, Šrámka, Bezděka a soudr. ve věci životních pohrom v kraji brněnském.

Tisk 353. Návrh poslanců Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na utvoření monturného skladiště v Praze.

Tisk 354. Návrh poslanců Kasíka, Tesky a soudr. na zřízení místní dráhy Žichovice, Rábí, Kašperské Hory, Vimperk.

Tisk 380. Návrh poslanců dr. Petersilky, Böhra, Scharnagla a soudruhů na vystavení místní dráhy Nové Brody-Německý Benešov.

Tisk 381. Návrh poslanců Matznera a soudr. na vydání zákona o označení hranic.

Tisk 385. Návrh poslanců dr. Czecha, Čermáka, Seligera, Dietla a soudr. na změnu soustavy veřejné vyživovací služby a státního hospodaření s polními plodinami.

Tisk 398. Návrh poslanců dr. Feyerfeila, dr. Spiny, dr. Lehnerta a soudr. na zvýšení mimořádných výpomocí pro státní zaměstnance a učitele ve státní službě.

Tisk 418. Návrh poslanců Purkyňové a soudr. na změnu §§ 32 a 33 zákona o zamezování a potlačování nemocí sdělných ze dne 14./4. 1913, č. 67 ř. z.

Tisk 419. Návrh poslanců Warmbrunna, Čermaka a soudr. o protiprávním provádění zákona o zřizování škol ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n.

Tisk 420. Návrh poslanců Böhra, Bobka, Hellera, Krause, dr. Lehnerta, Windirsche, Kostky a soudr. o obrovských škodách, způsobených živelní pohromou ve šluknovském, frýdlanském a jabloneckém okresu.

Tisk 431. Návrh poslance Mlčocha. Vávry a spol., aby ministerstvo školství a nár. osvěty učinilo ihned potřebné kroky k sestátnění obchodní akademie v Hořicích a poskytlo bezodkladnou okamžitou pomoc této.

Tisk 442. Návrh poslance Zierhuta a soudr. na dodatek k zákonu ze dne 15. dubna 1920, č. 311 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 443. Návrh posl. dr. Lodgmana a soudr. o násilí, jez páchají černí, žlutí a bílí Francouzi, jakož i bolševičtí vojáci v německém obsazeném území na Rýně.

Tisk 444. Návrh poslance Petrovického a soudr., aby byla dvoutřídní Odborná škola hostinská v Brně postátněna.

Tisk 445. Návrh poslanců dr. Lehnerta, dr. Feyerfeila a soudr. na změnu zákona z 27. května 1919 o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 446. Návrh poslanců Hillebranda, Warmbrunna, dr. Czecha, Čermaka, Blatné, Kreibicha a soudr. na vydání přechodných ustanovení pro německé školství.

Tisk 504. Návrh poslance Zeminové a spol. na zabezpečení výživy a ošacení obyvatelstva.

Tisk 505. Návrh poslance Zeminové a spol. na organisaci výkupu přidělování prodeje a stanovení levnějších cen mléka.

Tisk 506. Návrh poslanců Křepka, dr. Hanreicha, dr. Spiny, Schuberta a soudr. na změnu zákona o jednacím řádu.

Předseda: Přikazuji následující vládní návrhy: Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výboru právnímu:

Tisk 389. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč. k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů. (Současně přikázán též výboru rozpočtovému.)

Výboru ústavnímu:

Tisk 390. Vládní návrh zákona, kterým se mění § 17. zákona ze dne 25. února 1919, č. 84. Sb. z. a n. o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

Výboru zahraničnímu:

Tisk 422. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení N. S. obchodní a celní úmluva mezi Československem a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou ze dne 9. září 1919, a uvedená v prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé ze dne 18. května 1920 č. 379 Sb. z. a n. (Současně přikázán též výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností.)

Výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností:

Tisk 423. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu dne 6. března 1920 připojenými notami, a uvedená v prozatimní platnost nařízením vlády republiky Československé ze dne 18. května 1920 č. 378 Sb. z. a n. (Současně přikázán též výboru zahraničnímu.)

Výboru technickému:

Tisk 447. Vládní návrh zákona o jednotné organisaci základů polohopisných prací geometrických, t. zv. geodetických triangulací, na území Československé republiky.

Výboru právnímu:

Tisk 470. Vládní návrh zákona o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 471. Vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku.

Tisk 521. Vládní návrh zákona, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n. o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek na 1920.

Tisk 528. Vládní návrh zákona, kterýmž se mění § 54. odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové.

Tisk 529. Vládní návrh zákona o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé.

Výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností:

Tisk 546. Vládní návrh o doplnění čl. IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906 č. 20 ř. z. a uh. zák. čl. LIII. z r. 1907.

Mimo to rozdán byl tiskem:

Tisk 561. Vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1921, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok.

Předseda (zvoní): Seznam dotazů, interpelací a došlých odpovědí na interpelace, které - pokud byly vytištěny - byly za letních prázdnin sněmovních rozeslány členům poslanecké sněmovny, vyložen jest ve sněmovní kanceláři (výpravna), kde možno v něj nahlédnouti (§ 41, ods. 3. jedn. ř.).

Došly tyto žádosti o svolení k trestnímu stihání: Žádám, aby byly přečteny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): 1. Okresní politická správa v Sušici přípisem ze dne 14. t. m. č. 27.799/20 o svolení k trestnímu stihání posl. Jos. Sajdla vzhledem k výnosu ministerstva pro zásobování lidu ze dne 26. září 1920 č. 79.331, jímž se žádá, aby proti p. posl. Sajdlovi a panu senátoru Štelclovi, kteří disponovali neoprávněně zabraným obilím, bylo zakročeno podle stávajících předpisů.

2. okresní politická správa v Litomyšli o svolení ke stihání posl. A. Chlebounové pro přestupek dopravního řádu (19./9. 1920 č. 29.466).

3. okresní soud ve Stříbře o svolení k trestnímu stíhání posl. Wolfganga Zierhuta, č. j. U 471/20-I pro přestupek urážky na cti dle § 496 trest. zák.

4. okresní soud pro přestupky v Praze o svolení ke stihání posl. Vlastimila Tusara pro přestupek proti bezpečnosti cti. (U II 910/20-I. 21./8. 1920.)

5. okresní soud v Litoměřicích, odděl. IV., ze dne 3. září 1920 U 248-19-6 o svolení ke stihání posl. Čermaka pro přestupek § 9. tiskového zákona.

6. Zemský trestní soud v Praze o svolení ke stihání poslance Fr. Síse pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem. (Pr XIV. 87/20 ze dne 5./8. 1920.)

7. Okresní soud v Kroměříži přípisem ze dne 24. září 1920 (odděl. IV. Z 81/20) za svolení ke stihání posl. Josefa Pastyříka pro podezření z přečinu dle § 4. cís. nař. ze dne 12. října 1914 č. 275 ř. z.

8. Okresní soud v Chebu přípisem ze dne 9. července 1920 (IV. č. j. U 588/20-l) o svolení ke stihání posl. Hillebranda pro zanedbání povinné pozornosti podle článku III. zákona ze dne 15./10. 1868 č. 142 ř. z.

9. Okresní soud v Holešově přípisem ze dne 16. července 1920 (III. U 425/20-4) o svolení ke stihání posl. Zavřela pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 489. a 491 trest. zák.

10. Zemský soud v Opavě přípisem ze dne 4. července 1920 (VIII. 14.593-26D/20) o svolení ke stihání poslance dr. Schollicha pro zločiny dle § 58. lit. c) trest. zákona 65. lit. a) a b) trest. zákona a pro přestupek § 488 tr. z. a článku. V. zák. ze dne 17./12. 1862 č. 8 ex 1863.

11. Státní zastupitelství v Beregsásu přípisem ze dne 28. srpna 1920 (č. 6270/203330/20) o svolení k trestnímu stihání posl. Tausika pro přečin pobuřování dle § 172 odst. II. trest. zák.

12. Krajský soud v Uherském Hradišti přípisem ze dne 3. září 1920 (Vr. XI./2379-20/3) za souhlas k stihání posl. Františka Zavřela pro přečin podvodu dle § 197 tr. z., svádění ke zneužití úřední moci dle § 105 tr. z. a zločinu dle §§ 2, 3 a 7 zákona ze dne 1./8. 1919 č. 568 Sb. zák. a nař.

13. Státní zastupitelstvo v Trenčíně přípisem ze dne 9./9. 1920 (č. 7894/20 š. z.) o svolení k trest. stihání posl. Hlinky pro zločin pobuřování podle § 172 I. a II. odst. trest. zákona a § 19 zákonného článku LXIII/1912.

14. Zemský trestní soud v Praze přípisem ze dne 29. září 1920 (Pr XIV. 69/20) za svolení ke stihání posl. Bergmana pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem.

15. Krajský soud v Liberci přípisem ze dne 15. října 1920 (odděl. VIII. Vr. 1568/20) o souhlas k stihání posl. dr. Wolframa Lehnerta pro zločin dle § 65 a. b. tr. z.

Předseda (zvoní): Přikazuji tyto žádosti výboru imunitnímu.

Došly dále tyto návrhy pp. poslanců Brodeckého, J. Kříže a Grünznera:

1. na změnu jedné části zákona ze dne 7. října 1919 Sb. z. a n. č. 541 o úpravě měsíčních drahotních přídavků státním zaměstnancům,

2. na změnu zákonů č. 214 a 446 Sb. z. a n. z r. 1920, týkajících se mimořádné výpomoci státním zaměstnancům,

3. na poskytnutí vánoční nákupní výpomoci státním zaměstnancům a učitelům.

Místopředseda inž. Botto (přejímaje předsednictví - zvoní): Pristúpime k pojednávaniu denného poriadku.

Prvým odstavcom denného poriadku je zpráva predsedy Stáleho vyboru podža § 54 ústavnej listiny o činnosti tohoto výboru.

Než udelím slovo predsedovi výboru pánu poslancovi Tomáškovi, sdežujem, že mi bož v tejto veci podaný formálny dostatočne podporovaný návrh poslancov Tomáška a súdr. tohoto znenia.

Žiadam, aby bol prečítaný.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Návrh posl. Tomáška, Němce, Udržala, Šrámka, Franke, Tesky, dr. Lukavského, Mlčocha, dr. Czecha, Křepka, dr. Lehnerta, Böhra, Knirsche, dr. Kafky, Witticha, aby zřízen byl a dle zásady poměrného zastoupení podle § 63 j. ř. zvolen byl zvláštní výbor pro prozkoumání zprávy o činnosti Stálého výboru, podané dne 26. října t. r. poslanecké sněmovně předsedou Stálého výboru poslancem Tomáškem, čítající 24 členů. Dále navrhujeme, aby k podání zprávy stanovena byla lhůta 3 neděl, t. j. do 17. listopadu 1920.

Místopředseda inž. Botto (zvoní): Udežujem slovo pánu predsedovi Tomáškovi.

Předseda Stálého výboru posl. Tomášek: Vážené shromáždění! Mám podati zprávu ze Stálého výboru, ze schůzí jeho, které byly konány v období mezi posledním zasedáním a mezi dnešní plenární schůzí. Míním se omeziti čistě na chronologický výpočet jeho usnesení již proto, poněvadž bude příležitost jednak o politické stránce věci, jednak o meritorní stránce projednat, až usnesení Stálého výboru se vrátí znovu do plena poslanecké sněmovny.

Stálý výbor podle § 54 ústavní listiny konal v období mezi skončením prvního zasedání prvého volebního období Národního shromáždění, které se stalo prohlášením presidenta republiky ze dne 15. července 1920, až do zahájení 2. zasedání Národního shromáždění, jež svoláno bylo rozhodnutím presidenta republiky ze dne 6. října 1920, celkem 12 schůzí.

Ve složení výboru nastaly tyto změny:

Když posl. dr. Markovič jmenován byv rozhodnutím presidenta republiky ze dne 16. července 1920 ministrem národní obrany, vzdal se členství ve Stálém výboru a tím i funkce zapisovatelské, zvolen byl zapisovatelem prozatímně pro schůzi Stálého výboru konanou dne 23. července 1920 posl. dr. Srdínko, v následující schůzi pak dne 4. srpna zvolen byl zapisovatelem za dr. Markoviče jeho náhradník posl. Tadlánek.

Dne 18. října 1920 zemřel člen Stálého výboru posl. Josef Seliger.

Ve schůzi dne 23. července 1920 bylo zásadně usneseno vyslati zástupce do mezinárodní parlamentní konference obchodní (Conférence Parlamentaire Internationale du Commerce), konané v měsíci říjnu a listopadu 1920 v Paříži.

Ve schůzi Stálého výboru, konané dne 4. srpna 1920, zvolen byl delegátem Národního shromáždění pro Mezinárodní parlamentní konferenci obchodní v Paříži JUDr. František Rambousek.

Z došlých předloh projednal Stálý výbor tyto věci: Ve schůzi konané dne 23. července 1920, projednáváno bylo k návrhu vládnímu neodkladné Opatření o částečném přesunu příslušnosti soudů trestních změnou některých sazeb trestních. Bylo pak schváleno ve schůzi 5. dne 4. srpna 1920 a vyšlo jako Opatření Stálého výboru ze dne 4. srpna 1920 o změně některých ustanovení trestního práva pod č. 480 Sb. z. a n.

Dále bylo schváleno Opatření Stálého výboru ze dne 23. července 1920 o inkorporaci Vitorazska a Valčicka, uveřejněné ve Sbírce zák. a nař. pod čís. 450.

Ve schůzi Stálého výboru dne 18. srpna 1920 byla prozkoumána a schválena tato vládní nařízení, vydaná a předložená Stálému výboru na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337. Sb. z. a nař. a to:

1. Nařízení vlády ze dne 24. června 1920, č. 421 Sb. z. a nař., o zrušení Československé textilní komise a zřízení Československé lnářské komise.

2. Nařízení ze dne 6. července 1920, č. 425 Sb. z. a n., o zpracování ovoce a hospodaření ovocnými výrobky v zásobovacím období 1920/1921.

3. Nařízení ze dne 1. července 1920, č. 419 Sb. z. a nař., o nejvyšších cenách droždí.

4. Nařízení ze dne 6. července 1920, č. 432 Sb. z. a nař., kterým se obmezuje převádění a zavazení majetku horního.

5. Nařízení ze dne 6. července 1920, č. 443 Sb. z. a nař., o organisaci okresních (župních) obilních úřadů.

6. Nařízení ze dne 13. července 1920, č. 441 Sb. z. a nař., kterým ukládá se československým státním příslušníkům povinnost přihlásiti své majetkové zájmy na cizích plavebních podnicích říčních a námořních.

7. Nařízení ze dne 15. července 1920, č. 438 Sb. z. a nař., o ochraně polního majetku.

Ve schůzi, konané dne 23. srpna 1920, jednáno bylo především o vládním návrhu Opatření o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků. K předběžné poradě o této věci ustanoven a zvolen byl osmičlenný subkomitét.

V téže schůzi bylo schváleno vládní nařízení ze dne 27. července 1920, č. 457 Sb. z. a nař., kterým se obmezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského, vydané a předložené podle citovaného zmocňovacího zákona.

Ve schůzi, konané dne 24. srpna 1920, bylo pokračováno v jednání o Opatření stran úpravy a úhrady cen mlýnských výrobků. Osnova tohoto opatření byla pak ve schůzi dne 25. srpna 1920 schválena ve znění, uveřejněném ve Sbírce zák. a nař. pod c. 494.

Ve schůzi Stálého výboru, konané dne 1. září 1920, schváleno bylo k vládnímu návrhu Opatření ze dne 1. září 1920, č. 519 Sb. z. a nař., o podporách v nezaměstnanosti. Mimo to byla v této schůzi projednána a schválena vládní nařízení, vydaná podle zmocňovacího zákona, a to:

1. nařízení ze dne 27. července 1920, č. 462 Sb. z. a nař., jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva;

2. nařízení z téhož data, c. 459 Sb. z. a nař., o obchodu osivem obilí, luštěnin a olejnatých plodin;

3. nařízení, vydané podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 76 Sb. z. a nař., datované ze dne 27. července 1920, č. 456 Sb. z. a nař., o rozšíření působnosti zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsku. Při schválení tohoto nařízení byla přijata zároveň resoluce, navržená sen. dr. Spieglem tohoto znění:

"Vláda se vyzývá, aby odložila odvody nařízením ze dne 27. července 1920 nařízené."

Ve schůzi Stálého výboru, konané dne 29. září 1920, schváleno bylo k návrhu vládnímu opatření, jimž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, čís. 40 ř. z. a uherského zák. čl. XXVI. z r. 1901 o poplatcích konsulárních.

V téže schůzi schválena byla podle zmocňov. zákona vydaná a předložená vládní nařízení:

1. ze dne 3. srpna 1920, č. 469 Sb. z. a n., o Státní nákupně oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele. Při této příležitosti přijata byla resoluce dr. Kloudy a dr. Franke tohoto znění:

"Vláda republiky Československé se vyzývá, aby ošacovací akci ve prospěch státních zaměstnanců rozšířila též na zaměstnance zemské tak, aby i tito stali se účastnými státní akce ošacovací. Sleduje nařízení vládní o akci Státní nákupny a přihlížeje k poměrům státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců zemských, připomíná Stálý výbor, že nutno celou akci provésti bezodkladně tak, aby nákupna mohla ještě před počátkem letošní zimy potřebu státních a zemských zaměstnanců uspokojiti.

K tomu jest třeba, aby ministerstvo financí umožnilo, aby částka nejméně 300,000.000 Kč, které bude třeba k zahájení akce, uvolňována byla sukcesivně, avšak v pravidelných, krátkodobých poukazech. Vláda se upozorňuje na okolnost, že možnost okamžitého vyrovnání předložených účtů je jedinou zárukou, že nákupna nezklame a stane se pro státní a zemské zaměstnance částečnou pomocí.

Stálý výbor upozorňuje dále, že nákupnu podle vládního nařízení organisovanou nelze považovati za vyplnění požadavku stanoveného resolucí Buřívalovou a žádá, aby vláda republiky Československé působila všemi prostředky k tomu, aby dobrovolná nabídka průmyslu neobsahovala požadavků cenové době nepřiměřených. V případě nezdaru nechť vláda na základě požadovacího práva opatří Státní nákupně nutné zásoby.

Zejména výrobky průmyslu bavlnářského za stávajících běžných cen surovin i výrobků nebudou moci přicházeti v úvahu, neumožní-li vláda pro tuto akci dovoz levnějších surovin, již by bylo lze nákupně za hotový tovar v přiměřené ceně vyměniti.

Vláda republiky Československé nechť zařídí okamžitě vše potřebné ve smyslu této resoluce, aby vládní nařízení o Státní nákupně mohlo býti se zdarem realisováno."

Mimo to přijata byla resoluce navržená sen. dr. Frantou: "Vláda se žádá, aby vydala dodatek nařízení ze dne 3. srpna 1920, č. 469 Sb. z. a nař., kterým se prohlašuje, že Státní nákupny oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele jsou účastni také zaměstnanci zemští, okresní a obecní."

Rovněž přijaty byly resoluce posl. Patzela:

"Vláda se vyzývá, aby při provádění této akce vstoupila ve styk s příslušnými svazy odborovými"

a resoluce posl. Böhra:

"Státní péče o odívání nechť pojme do zásobení levnějšími předměty oděvními také soukromé úředníky a zaměstnance s pevným platem, a to aspoň ty, kteří mají plat pod 1500 Kč měsíčně."

2. Schváleno nařízení ze dne 3. srpna 1920, č. 473 Sb. z. a n., o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko a vybudování organisace náhradní.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP