Sobota 10. července 1920

Schůze zahájena ve 12 hod. 7 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

217 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Habrman, Johanis, Sonntág, Staněk, Stříbrný, Švehla, dr. Winter.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci: Nebuška a Mikyška.

Předseda (zvoní):

Zahajuji 13. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Františku Navrátilovi pro řízení pozůstalostní u soudu, posl. Josefu Vrabcovi a Aloisu Kaderkovi pro neodkladné zaměstnání, poslanci Rudolfu Beranovi a Adolfu Prokůpkovi pro nutné zaneprázdnění.

Dovolenou pro schůze dne 8., 9. a 10. července udělil jsem poslancům Arnoldu Bobokovi a Andreji Hlinkovi pro stávku železničních zřízenců na Slovensku.

Jako nemocní jsou ohlášeni pan ministerský předseda Tusar, poslanec dr. Mazanec pro schůze dne 8., 9. a 10. t. m. a poslanec Josef Hancko pro dnešní schůzi.

Dotazy podali tito páni poslanci: Žádám, aby byly přečteny

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Šamalíka a soudr. na ministra pro zásobování lidu ve věci rekvisic polních plodin na okrese vyškovském.

Dotaz posl. Kaderky a soudr. na ministerstvo zahraničních věcí stran Karla Valšíčka, delegáta čsl. konsulátu v Paříži.

Dotaz posl. Buřívala a spol. na ministra železnic ve věci stejnoměrného započítání vojenské služby železničním zaměstnancům, kteří byli ve válce přijati do služeb státních drah.

Interpelace posl. Astra, Brožíka, Biňovce a soudr. na ministra financí ve věci správného fungování berních správ okresních v jazykově smíšených krajích severočeských.

Interpellácia poslanca Hancka a súdruhov na vládu ve věci prenasledovania slovenského úradnictva.

Interpellácia posl. dr. Budaya, dr. Kmeťku a súdruhov na ministra školstva a národnej osvety v záležitosti nezákonného nariadenia školského referátu v Bratislave o učitelskej zkúške dospelosti na cirkevných ústavoch nadobudnutých.

Interpellácia poslancov Svetlika, Bendu a súdruhov na ministrov zemedelstva a národnej osvety ohladom obmedzovania koaličnej slobody, prenasledovania a ničenia existencie zemedelského robotnika, zamestnaného na statkoch hospodárskej školy v Oravskej-Širokej-Podzámku.

Interpelace posl. dr. Rašína, Stivína, Hudce, dr. Franke a soudr. na ministra pošt a telegrafů o zvýšení poštovného na noviny.

Interpelace posl. Molíka a soudr. ve věci živelní pohromy na Znojemsku na ministry zemědělství, financí a zásobování.

Interpelace posl. Molíka a soudr. na min. předsedu jako správce ministerstva národní obrany ve věci sproštění Auera Jana.

Interpellácia poslanca Tománka, Tomika a spol. na ministra vnútra a ministra plnomocníka pre Slovensko pre násilné sriadenie četníckej stanice v obci Uníne (župa Nitrianska).

Interpelace posl. Čuříka, Rýpara a soudr. na ministra železnic o zamýšleném obsazení místa přednosty nádraží ve Frenštátě p. R. Nathanem Nelkem.

Interpelace posl. Krause a soudr. na ministra spravedlnosti o zabavení německých novin "Leipaer Zeitung".

Pilná interpelace posl. Roudnického, dr. Noska, Myslivce, Koška a soudruhů o propuštění 430 ošetřovatelek milosrdných sester z humanních ústavů České země.

Dále došly tyto návrhy:

Návrh poslanců dr. Kafky a soudr., aby vyšetření událostí v Jihlavě, Znojmě, Děčíně, Chomutově, Olomouci a Podmoklech přikázáno bylo vyšetřovacímu výboru.

Návrh posl. Mlčocha, Vávry a spol., aby ministerstvo školství a národní osvěty učinilo ihned potřebné kroky k sestátnění obchodní akademie v Hořicích a poskytlo jí bezodkladnou okamžitou pomoc.

Návrh posl. Petrovického a soudr., aby byla dvoutřídní odborná škola hostinská v Brně postátněna.

Návrh posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudruhů na změnu zákona o cejchování měr a vah.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace:

Tisk č. 291. Interpelace poslanců dr. Keibla a soudr. na ministra zásobování o úředních rekvisicích v německém území Čech ve prospěch sokolského sletu v Praze.

Tisk č. 292. Interpelace posl. dr. Feyerfeila, inž. Kalliny, Kaisera, Zierhuta a soudruhů na ministra vnitra o jednání kaplické okresní správy vůči budějovickým německým spolkům.

Tisk č. 293. Interpelace poslanců Wenzela, Simma a soudr. na ministra vnitra o zabavení listu "Reformblatt für die Gesundheitspflege" ve Warnsdorfu.

Tisk č. 294. Interpelace poslance dr. Schollicha a soudr. na vládu o jednání moravského zemského finančního ředitelství.

Tisk č. 295. Interpelace posl. dr. Medingera a soudr. na min. předsedu o přebytečném vydržování služebních automobilů.

Tisk č. 296. Interpelace posl. Votruby, dr. Stránského a soudruhů na ministra spravedlnosti o lichvě cementem v maloměřické cementárně.

Tisk č. 297. Interpelace posl. Buřívala a spol. na ministra železnic stran srážky vlaků v Českém Brodě ve dnech všesokolského sletu.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána tato odpověď:

Tisk č. 298. Odpověď vlády na interpelaci poslanců Pechmanové, Pelikána a soudr. (č. t. 95) a dr. Matouška, dr. Lukavského, G. Navrátila a soudr. (č. t. 145) o zařazení měst do vyšší třídy místních přídavků státních úředníků.

Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán vládní návrh:

Tisk č. 290. Vládní návrh zákona o částečném přesunu příslušnosti soudů trestních změnou některých sazeb trestních.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Tisk č. 299. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o vládním návrhu (tisk č. 221) o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4. zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, čís. 418 sb. z. a n.

Tisk č. 300. Zpráva výboru ústavního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk č. 176), jímž schválena byla osnova zákona, kterým se mění zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 sb. z. a n. o složení a pravomoci senátu a zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 sb. z. a n. o jednacím řádě senátu Národního shromáždění R. Č.

Tisk č. 301. Zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 220), kterým se mění lhůta stanovená v § 18 zákona o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou ze dne 6. února 1920, č. 114 sb. z. a n.

Tisk č. 302. Zpráva I. výboru státně-zřízeneckého, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk č. 289).

Tisk č. 303. Zpráva I. státně-zřízeneckého výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk č. 287), jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým, vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 sb. z. a n., a pak patentálním invalidům a osobám, požívajícím pouze darů z milosti.

Tisk č. 304. Zpráva I. výboru státně-zřízeneckého, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk č. 288) o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým, vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 sb. z. a n., pak patentálním invalidům a osobám, pozívajícím pouze darů z milosti.

Iniciativní výbor usnesl se z návrhů jemu přidělených přikázati k projednání:

Návrh dr. Bartoška a spol. na vydání zákona o odluce církve od státu (tisk 1) výborům ústavnímu a správnímu.

Návrh posl. dr. Rašína a soudr. na změnu § 7 uvozovacího zákona k obchodnímu zákonníku (tisk 12) výboru právnímu.

Návrh posl. Hrušovského a spol., aby bol vydaný zákon o odstrojení druhých kolajnic železníčnej trati Nové Mesto pod Šiatorom-Vidrany (tisk 14) výboru dopravnímu.

Návrh posl. Tučného a spol. o převzetí postilionů do služby státní (tisk 15) výboru státně-zřízeneckému.

Návrh posl. Svobody a soudr. na zřízení osobního nádraží v Židenicích (tisk 16) výboru dopravnímu.

Návrh posl. Modráčka a soudr. o společnostech s dělnickým podílnictvím (tisk 20) výborům právnímu a socialisačnímu.

Návrh posl. Tučného a spol. o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků (tisk 33) výboru socialisačnímu a sociálně-politickému.

Návrh posl. Petrovického a soudr. na prozatímní opatření na ochranu vynálezů (tisk 35) výboru právnímu.

Návrh posl. Koška a soudr. v příčině živelních pohrom v okresu novopackém (tisk 36) výborům zemědělskému a rozpočtovému.

Návrh posl. Záruby a soudr. v záležitosti živelních pohrom (tisk 37) a návrh posl. Mašaty a soudr. v záležitosti živelní pohromy na Českomoravské vysočině (tisk 38) výborům zemědělskému a rozpočtovému.

Návrh posl. Petrovického a soudr., aby bylo zavedeno starobní a invalidní pojištění živnostnictva a malorolnictva, (tisk 39) výborům sociálně-politickému a živnostenskému.

Návrh posl. Bradáče a soudr. v záležitosti živelní pohromy (tisk 27) výborům zemědělskému, rozpočtovému a dopravnímu.

Návrh posl. Čuříka a soudr. na vydání zákona o ochraně dělnictva proti teroru (tisk 49) výboru právnímu.

Návrh posl. Šamalíka a soudr. na vybudování elektrické dráhy Brno-Jedovnice-Sloup (tisk 50) výboru dopravnímu.

Návrh posl. Berana a soudr. stran zajištění expedice strojených hnojiv (tisk 54), návrh posl. Berana a soudr. stran opatření hnojivého vápna (tisk 55), návrh posl. Berana a soudr. na zajištění výroby strojených hnojiv (tisk 56) výboru zásobovacímu.

Návrh posl. Prokůpka a spol. stran tlumení slintavky a kulhavky (tisk 57) výboru zemědělskému.

Návrh posl. Svobody a soudr. na zrušení vojenské policie (tisk 62), návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na změnu volebního řádu do poslanecké sněmovny (tisk 64) výborům ústavnímu, právnímu a brannému.

Návrh posl. Seligera a soudr. na odstranění vyživovací krise (tisk 77) výboru zásobovacímu.

Návrh posl. Najmana a soudr. na zaplacení bankovek s falešnými kolky (tisk 89) výboru rozpočtovému.

Návrh posl. Najmana a soudr. na zvýšení provise z prodeje poštovních známek (tisk 90) výboru rozpočtovému a dopravnímu.

Návrh posl. Marchy a soudr. o živelní pohromě na Domažlicku (tisk 106) výboru rozpočtovému a zemědělskému.

Návrh posl. Sladkého a spol. na přeměnu lycea ve Slezské Ostravě v reálné gymn. (tisk 104) výboru kulturnímu.

Návrh posl. Svobody a soudr. na zřízení správních komisí k výkonu práv a vedení záležitostí okresních silničních výborů na Moravě (tisk 121) výboru ústavnímu.

Usnesením téhož výboru iniciativního zamítnuty byly tyto návrhy:

Návrh posl. Bezděka a soudr. na vydání zákona o zastoupení menšin ve správách nemocenských pokladen (tisk 13).

Návrh posl. Seligera a soudr. na reformu branného zákona (tisk 25).

Návrh posl. Seligera a soudr. na podání vládní předlohy o změně ústavy (tisk 26).

Návrh posl. Šamalíka a soudr. na zabezpečení výživy obyvatelstva, zrušení ústředen, rekvisičního systému a uvolnění obchodu (tisk 34).

Návrh posl. dr. Lodgmana a soudr. na revisi veškerých zákonů vydaných v Československé republice (tisk 63).

Návrh posl. Hellera a soudr. na zrušení vázaného hospodářství (tisk 76).

Došla tato vládní nařízení:

Přípisem předsednictva ministerské rady ze dne 9. července 1920 č. 20.154/20 m. r. bylo sděleno sem vládní nařízení ze dne 25. června 1920 č. 414 sb. z. a n. o omezení výroby piva a nejnižší stupňovitosti pivní mladinky, jakož i o nejvyšších cenách piva.

Přípisem předsednictva ministerské rady ze dne 9. července 1920 č. j. 20.155/20 m. r. sděleno sem vládní nařízení ze dne 25. června 1920 č. 415 sb. z. a n. o nejvyšších cenách jatečného skotu, jakož i hovězího a telecího masa.

Předseda: Nařízení tato přikázal jsem výboru zásobovacímu.

Navrhuji, aby výboru právnímu, kterému se tento vládní návrh současně přikazuje, stanovena byla ku podání zprávy lhůta tři týdny.

Je to vládní návrh zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech tisk 219).

Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s návrhem, aby výboru právnímu ku podání zprávy o tomto vládním návrhu byla určena lhůta 3 týdnů, prosím, aby zvedl ruku! (Děje se.)

To je většina, návrh je schválen.

Navrhuji, aby výborům právnímu a rozpočtovému, kterým tyto návrhy se současně přikazují, stanoveny byly ku podání zpráv následující lhůty:

Výboru právnímu:

Tisk. č. 274. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí.

Nařízena je lhůta 14 dní.

Kdo s návrhem tímto souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, lhůta je povolena.

Tisk č. 276. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 191 trest. zákona čl. V. z roku 1878 a § 560 voj. trestního zákona ze dne 15. ledna 1855, č. 19. ř. z.

Vláda navrhuje podání zprávy ve lhůtě 14 dní.

Kdo s tím souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest schválen.

Dále výboru rozpočtovému přikázán jest tisk č. 275, vládní návrh zákona o dani z obchodu cennými papíry.

Navržena je lhůta 8 dní.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se).

To jest většina. (Poslanec dr. Juriga: To jest menšina!) Lhůta je povolena. Volám p. posl. dr. Jurigu k pořádku.

Dále přikázán jest výboru právnímu:

Tisk č. 290. Vládní návrh zákona o částečném přesunu příslušnosti soudů trestních změnou některých sazeb trestních.

Došel přípis okresního soudu v Chebu ze dne 7. července 1920, čís. U 723/20 sdělující, že trestní řízení proti poslanci Vincencu Markovi bylo zastaveno, a odvolávající tudíž původní požádání o souhlas poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání, čímž celá věc stala se bezpředmětnou.

Přistupujeme k dennímu pořadu a to k prvnímu odstavci jeho, totiž k

1. hlasování o zprávě Stálého výboru Nár. shromáždění republiky Československé o vládním návrhu (t. 92), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin (tisk 286).

Jak jsem předešle již po skončení rozpravy prohlásil, míním dáti hlasovati týmž způsobem, jakým bylo hlasováno ve Stálém výboru, totiž dám hlasovati o ratifikačním usnesení, a to o každém odstavci jeho - jsou tři celkem - zvláště. Námitek proti tomu učiněno nebylo. K hlasování si vyžádal nejprve slovo pan posl. dr. Lodgman. Uděluji mu je.

Poslanec dr. Lodgman (německy): Jménem německého parlamentního svazu prosím pana předsedu, aby hlasování o tomto předmětu dal po rozumu § 58 jednacího řádu provésti podle jmen.

Předseda (zvoní): Dále k hlasování si vyžádal slovo pan kol. Šrámek.

Posl. Šrámek: Slavná sněmovno! Náš mluvčí vytýkal vládě a vládní většině, že nebylo možno s dostatek projednati u nás v klubu a ve straně předlohu tak významnou, která nám byla dána, jak známo, na stolek zprávou výboru teprve v ten den, kdy jsme měli o ní rozhodovati. Z toho důvodu jsme se vyslovili proti takovému jednání a žádali jsme, aby nám bylo možno pro příště, ale i tentokráte, lépe prozkoumati veškerá závazná ustanovení smlouvy. My jsme zatím, pokud bylo možno v tom shonu parlamentního života, starali se o to velmi bedlivě, abychom vnikli do všech tajů této smlouvy. Tedy po té stránce jsme mohli přece jen, poněvadž již dnes je třetí den od té doby, co měla býti smlouva ratifikována, jakž takž ustoupiti od svých námitek.

Měli jsme ještě námitky, které se týkají neúplnosti této smlouvy. Také tyto námitky po delším jednání s vládou byly nám vysvětleny a můžeme prohlásiti, že již netrvá naše usnesení, které zde bylo prohlášeno, že jsme nuceni nehlasovati pro ratifikaci této smlouvy.

Předseda (zvoní): Vzhledem ku přání, vyslovenému p. dr. Lodgmanem, abych ve smyslu § 58 dal hlasovati podle jmen, prohlašuji, že zavedení jmenovitého hlasování jest podle § 59 vytčeno pro určité případy, uvedené v ústavní listině. Jinak jest ponecháno volnému uvážení předsedovu. Přání p. kol. dr. Lodgmana milerád bych vyhověl, žel však nemohu.

Abych však zabezpečil naprostou korektnost hlasování, resp. výsledku hlasování dám konstatovati poměr hlasů. Žádám za tím účelem p. zapisovatele Anděla, p. zapisovatele Bradáče, p. zapisovatele dr. Markoviče a p. zapis. dr. Spinu, aby provedli sčítání, pan zapis. Anděl na prvních dvou úsecích na pravo, p. zapis. Bradáč ve dvou středních úsecích, p. zapis. dr. Markovič ve dvou levých úsecích a p. zapis. dr. Spina na presidiu a na ministerské lavici.

Přistoupíme k hlasování. Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Nejprve bude hlasováno o 1. odstavci ratifikačního usnesení podle zprávy Stálého výboru obsažené na straně 7.

Kdo s tímto prvním odstavcem ratifikačního usnesení souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se).

Žádám pány zapisovatele, aby provedli sčítání. (Po sečtení hlasů):

Pro první odstavec ratifikačního usnesení hlasovali 164 poslanci proti 59 poslanců. Vzhledem k tomuto výsledku hlasování konstatuji, že podle textu vládní předlohy, respektive motivace, která jest jí předložena, jest potřebí 3/5 většiny všech poslanců. 3/5 většina všech poslanců činí 169 hlasů, tedy 3/5 většiny hlasů nebylo dosaženo. Já konstatuji, že ve Stálém výboru jako předseda tohoto výboru ex presidio jsem prohlásil v souhlase s názorem projeveným také se strany jednoho člena tohoto výboru, že po mém názoru není k přijetí této předlohy potřebí 3/5 většiny, nýbrž pouze prosté většiny. Konstatuji při této příležitosti, že předloha, respektive její první odstavec byl schválen prostou většinou, a bude-li jakých námitek s hlediska ústavního, mám za to, že tyto námitky budou se muset uplatniti při ratifikaci této smlouvy.

Po tomto prohlášení přistoupíme k hlasování o druhém odstavci ratifikačního usnesení. Mám snad při této příležitosti opět dáti konstatovati poměr hlasů? Myslím, že toho nebude potřebí. (Souhlas.) Kdo tedy souhlasí s odstavcem druhým ratifikačního usnesení, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, druhý odstavec jest prostou většinou přijat.

Kdo souhlasí dále s třetím odstavcem, jakož i úvodní formulí ratifikačního usnesení, prosím aby povstal. (Děje se.)

To jest prostá většina. Jest přijat.

Tím je vyřízeno první čtení.

Přistoupíme ihned ve smyslu ustanovení § 55 ke druhému čtení.

Přeje si pan zpravodaj slovo?

Zpravodaj posl. dr. Markovič: Nikoli.

Předseda: Není tomu tak.

Kdo souhlasí s ratifikačním usnesením, přijatým právě v prvém čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Ratifikační usnesení jest přijato ve druhém čtení.

Vedle toho dlužno vyříditi podané resoluce. Žádám pana zpravodaje, aby se o nich vyslovil.

Zpravodaj posl. dr. Markovič: Ctěná sněmovno! K resolucím podaným panem posl. dr. Frankem, Němcem a spol. se připojuji a doporučuji, aby byly přijaty.

Předseda (zvoní): Jest nám hlasovati ještě o dvou návrzích resolučních a to: 1. o resoluci pánů poslanců dr. Franke, Němce, Udržala, dr. Lukavského a soudr. a 2. o resoluci pánů poslanců Němce, dr. Franke, Udržala, dr. Lukavského a soudr.

Kdo s těmito resolucemi souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Obě resoluce jsou schváleny a tím první odstavec dnešního denního pořadu jest vyřízen.

Přistoupíme k druhému odstavci denního pořádku a to

2. ke zřízení a volbě výboru vyšetřovacího.

Došel dostatečně podporovaný návrh posl. dr. Kafky a soudr. na zřízení výboru vyšetřovacího o 24 členech.

Podle § 22. jedn. řádu může sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním zřizovati výbory a stanoviti počet jejich členů. Budeme tudíž hlasovati o tomto návrhu.

Kdo jest pro návrh, aby byl zřízen 24členný výbor vyšetřovací, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, návrh jest přijat.

Přistoupíme ihned k volbě výboru právě zřízeného. Nebude-li námitek, budeme voliti týmž způsobem, jako byly výbory dosud voleny, totiž dám přečísti kandidátní listinu sestavenou z kandidátek jednotlivých klubů a dám o nich hlasovati v celku. Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Žádám pana tajemníka, aby přečetl kandidátní listinu.

Zástupce sněmov. tajemníka Mikyška (čte): Geršl, Burian, Merta, Astor, Haken, Svetlik, dr. Černý, Rychtera, Botto, dr. Nosek, Vrabec, Čuřík, Pelikán, Tučný, dr. Matoušek, Dyk, Pastyřík, dr. Czech, Čermak, Hackenberg, dr. Radda, dr. Hanreich, Budig, dr. Kafka.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženými, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Jsou tedy zvoleni.

Podle § 22. jednacího řádu svolávám ustavující schůzi výboru tohoto hned po schůzi plenární do místnosti čís. 16 v budově klubovní a k řízení volby předsedy designuji pana poslance Pastyříka.

Přistoupíme k odstavci třetímu denního pořadu ke


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP