Čtvrtek 8. července 1920

Schůze zahájena v 1 hod. 25 min. odp.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Kreibich, Špatný.

224 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Tusar; ministři: dr. Engliš, Habrman, dr. Meissner, Sonntág, Staněk, Stříbrný, Švehla, dr. Vrbenský, dr. Winter; odb. přednosta ministerstva věcí zahraničních profesor dr. Hobza.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda: Zahajuji 11. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé.

Došel přípis ministerského předsedy ze dne 25. června 1920 č. j. 18.717/20 m. r. o změně ve vládě sproštěním ministra zemědělství Karla Práška a pověřením min. obchodu Kuneše Sonntága zatímní správou ministerstva zemědělství.

Žádám, aby dopis byl přečten.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): Presidiu poslanecké sněmovny Národního shromáždění v Praze. President republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 24. června 1920 žádosti ministra zemědělství Karla Práška za propuštění z úřadu ministra zemědělství a pověřil zatímní správou ministerstva zemědělství ministra obchodu Kuneše Sonntága. O tom kladu si za čest presidium poslanecké sněmovny Národního shromáždění vyrozuměti. Ministerský předseda Tusar, v. r.

Předseda: omluvili se churavostí: posl. Dubický, Jokl, Mašata, každý na 7 dní.

Pro stávku na dráze košicko-bohumínské nemůže se dostaviti posl. Bobok.

Vyžádanou 7denní dovolenou udělil jsem poslanci Josefu Křížovi pro nutnou služební cestu, dr. Keiblovi pro úmrtí v rodině, dovolenou na dnešek udělil jsem posl. Hausmannovi pro vyřízení nutných organisačních záležitostí, posl. Nejezchlebu-Marchovi pro kolidující důležitou schůzi a posl. Prokešovi pro důležitou schůzi v Mor. Ostravě.

Do schůze se dostavil a poslanecký slib do mých rukou vykoná poslanec Jiří Krejčí.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a pana poslance Krejčího žádám, aby ke mně přistoupil, podal mně ruku a pronesl slovo "slibuji".

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Poslanec Krejčí (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Dále dostavil se do schůze poslanec Jan Pociska vykoná slib.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl slovenskou formuli slibu, a pana poslance Pociska žádám, aby ke mně přistoupil, podal mně ruku se slovem "Sľubujem".

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): "Sľubujem, že budem verny Československej republike a že budem zachovávať zákony a svoj mandát zastavať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Poslanec Pocisk (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda: Došlo sdělení předsednictva senátu ze dne 26. června 1920 a to: čís. 53. sen. t. oznamující, že senát přijal osnovu zákona o úřadu pro zahraniční obchod ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou, a dále

čís. 59. sen. t. oznamující, že senát přijal osnovu zákona o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o IV. státní půjčce republiky Československé ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Došly tyto vládní návrhy: Žádám pana tajemníka, aby je přečetl.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Z předsednictva minist. rady dosel pod čís. j. 19.385/20 m. r. ze dne 3. července t. r. vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí;

pod čís. j. 188.921/20 m. r. z 2. července 1920 vládní návrh zákona o dani z obchodu cennými papíry;

pod čís. 19.396/20 m. r. z 3. července 1920 vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 191. trestního zákona čl. V. z r. 1878 a § 560 voj. tr. zákona ze dne 15. ledna 1855 č. 19 ř. z.,

pod čís. 19.834/20 m. r. ze 7. července 1920 vládní návrh zákona o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných,

pod čís. 19.835/20 ze dne 7. července 1920 vládní návrh zákona, jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva, neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920 č. 142 sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti;

pod čís. 19.886/20 ze 7. července 1920 vládní návrh zákona o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920 č. 142 sb. z. a n. - pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti;

pod čís. 19.857/20 ze dne 7. července 1920 vládní návrh zákona o částečném přesunu příslušnosti soudů trestních změnou některých sazeb trestních.

Předseda: Došel tento návrh: Žádám aby byl přečten.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): Návrh posl. Roschera, Schäfera, Hausmanna a soudr. stran péče o nezaměstnané

Předseda: Dále došly tyto dotazy: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Laube na min. železnic o změně jízdního řádu na lokální trati Jilemnice-Martinice-Roketnice.

Dotaz posl. Laube na min. školství o zvýšení pense Emilie Opltové, vdovy po učiteli v Bakově.

Dotaz posl. Laube na min. železnic o německých nadpisech v českých stanicích.

Dotaz posl. Gustava Navrátila k ministru pro sociální péči o vypovídání veřejných úředníků v Praze z bytů.

Předseda: Dále byly podány tyto interpelace: Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): Naléhavá interpelace posl. Hellera, Mayera, dr. Hanreicha, Zierhuta, Windirsche, Böllmanna, Schuberta a soudr. na ministra pro zásobování lidu o zrušení vázaného hospodářství.

Interpelace posl. dr. Schollicha a soudr. na vládu o jednání morav. zemského finančního ředitelství.

Interpelace posl. dr. Medingera a soudr. na ministerského předsedu o přebytečném vydržování služebních automobilů.

Interpelace posl. Wenzela, Simma a soudr. na ministra vnitra o zabavení listu "Reformblatt für die Gesundheitspflege" ve Varnsdorfu.

Interpelace posl. dr. Feyerfeila, inž. Kalliny, Kaisera, Zierhuta a soudr. na ministra vnitra o jednání kaplické okresní správy vůči budějovickým německým spolkům.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly rozdány tiskem vládní návrhy. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): Tisk č. 219. Vládní návrh zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919 č. 305 sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897 č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech).

Tisk č. 220. Vládní návrh zákona, kterým se mění lhůta stanovená v § 18 zákona ze dne 6. února 1920 č. 114 sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou.

Tisk č. 221. Vládní návrh zákona o prodloužení lhůty stanovené v § 18 bod 4. zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919, č. 438 sb. z. a n.

Dále bylo rozdáno tiskem usnesení:

Tisk č. 176. Usnesení senátu N. S. rep. čsl. o vládním návrhu zákona č. t. 1., kterým se rozšiřuje počet členů předsednictva senátu.

Dále byla tiskem rozdána zpráva:

Tisk č. 191. Zpráva I. ústavního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 7), jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 mor. z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána zpráva:

Tisk č. 286. Zpráva Stálého výboru o vládním návrhu (tisk 92), aby schválena byla smlouva uzavřená v Brně dne 7. června 1920 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a o ochraně menšin.

Dále rozdány byly tiskem interpelace:

Tisk č. 169. Interpelace poslanců Skaláka, dr. Šmerala a soudr. na vládu ohledně návratu ruských zajatců z území Československé republiky do sovětového Ruska.

Tisk č. 171. Interpelace poslanců dr. Brunara, Matznera, Schälzkyho a soudr. k ministru zásobování o zásobovacích poměrech v okresu rýmařovském.

Tisk č. 172. Interpelace poslance Hellera a soudr. k ministru zásobování o zastoupení německé výroby v komisi pro obchod ovocem a zeleninou.

Tisk č. 175. Interpelace poslanců Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. na min. zemědělství a min. vnitra o zrušení hospodářských rad.

Tisk č. 178. Interpelace poslanců Sladkého, dr. Uhlíře, Slavíčka a spol. na ministra školství a národní osvěty v záležitosti bezodkladné záchrany a restaurace t. zv. Vladislavské části hradu pražského.

Tisk č. 179. Interpelace poslanců Zeminové, Sladkého, Laube a spol. na ministra zásobování v záležitosti náležitého zabezpečení ovocné sklizně pro potřebu nejširších kruhů obyvatelstva.

Tisk č. 180. Interpelace poslanců Zeminové, Laube a spol. na ministra zásobování v záležitosti nedostatečného a nepravidelného zásobování obyvatelstva nouzových okresů semilského a jilemnického.

Tisk č. 181. Interpelace poslanců Najmana, Mlčocha a soudr. na mini stra financí stran vysokého předpisování daní v okresu hořovickém a berounském.

Tisk č. 182. Interpelace poslanců Zeminové, Sladkého, Laube a spol. na ministra spravedlnosti v záležitosti trestání lichvářů, předražovatelů a podloudných vývozců.

Tisk č. 184. Interpelace poslance dr. Brunara a soudr. k ministru nár. obrany o zmenšení branné moci.

Tisk č. 185. Interpelace poslance dr. Brunara a soudr. k vládě o opatřeních na ochranu peněžních ústavů.

Tisk č. 190. Interpelace poslanců Budiga, Schälzkyho a soudruhů na ministra vnitra o obecních volbách v Guttenfeldu, Fellersdorfu a Novém Přerově (okres Mikulov).

Tisk č. 197. Interpelace poslance dr. Mazance a soudr. na ministra vnitra stran ochrany obyvatelstva při veřejných výkonech náboženských.

Tisk č. 198. Interpelace poslanců Pelikána, Spatného, Hrušovského a spol. na ministerského předsedu v záležitosti lezeckých kursů vojenských na Tatrách, projektovaných za účelem ochrany hranic a zemským velitelstvím na Slovensku zakázaných.

Tisk č. 199. Interpelace poslanců dr. Körmendy Ékese, Toblera a soudr. na min. školství a národ. osvěty v záležitosti nepřístojnosti košického školního inspektora.

Tisk č. 200. Interpelace poslanců dr. Körmendy Ekese a soudr. na ministra zemědělství v záležitosti ponechání košické státní hospodářské akademie v dosavadním nezměnitelném stavu.

Tisk č. 201. Interpelace poslanců dr. Körmendy Ekese, dra Lelleye, dr. Jablonitzkého a soudr. na ministra spravedlnosti o užívání menšinového jazyka před soudem.

Tisk č. 202. Interpelace poslanců dr. Körmendy Ékese a soudr. na ministerského předsedu stran potlačování maďarského tisku a zákazu dovozu tiskovin z Maďarska.

Tisk č. 203. Interpelace poslance Füssy na ministra zemědělství stran znovupronajmutí pastvin vojenského státního eráru.

Tisk č. 204. Interpelace poslance dr. Schollicha a soudr. na ministra školství o vydávání českých nařízení ředitelstvím německých škol.

Tisk č. 205. Interpelace poslanců Hillebranda, Blatné, dr. Holitschera, Pohla, Leibla, Schustera a soudr. na ministry: zahraničních věcí, železnic a veřejného zdravotnictví týkající se poškozování lázeňských míst v republice a osob, které v nich hledají ozdravění, chybnými vládními opatřeními.

Tisk č. 206. Interpelace posl. Josefa Mayera a soudr. na ministra vyučování a národní osvěty o požadavku hudební školy v Bečově.

Tisk č. 207. Interpelace poslance Krause a soudr. na min. obchodu o vydání pohledávek poštovní spořitelny v plné měně československé poštovním spořitelním úřadem ve Vídni.

Tisk č. 208. Interpelace poslanců Patzela, Wenzela a soudr. na ministra financí týkající se nedostatku drobných peněz.

Tisk č. 210. Interpelace poslanců Hillebranda, Warmbrunna, dr. Czecha, Čermáka, Deutschové, Kreibicha a soudruhů na ministra školství o rozpuštění německých školních ústavů.

Tisk č. 211. Interpelace poslanců inž. Kalliny, Krause a soudr. na ministra železnic stran okamžitého dosazení všech od převratu propuštěných železn. úředníků a zřízenců na jich dřívější místa.

Tisk č. 212. Interpelace poslance dr. Schollicha a soudruhů na ministra vnitra o poměrech ve Frýdku.

Tisk č. 213. Interpelace poslanců Budiga, Schälzkyho, dr. Baerana a soudr. na ministra školství a národní osvěty stran zastavení nezákonně začaté novostavby české měšťanské školy v Mor. Chrastové (okr. M. Třebová) a přeložení staveniště na příhodnější místo obecním zastupitelstvem označené.

Tisk č. 214. Interpelace poslance Jos. Mayera a soudruhů na ministra zemědělství ohledně boje proti července v Československém státě.

Tisk č. 215. Interpelace poslanců Budiga, Schälzkyho, dr. Raddy a soudr. na ministra vyučování a lidové osvět o německých školách v Gutenfeldu, Frelichově a Novém Přerově (okr. mikulovský).

Tisk č. 216. Interpelace poslanců Hillebranda, Blatné, Palme a soudr. na ministra obchodu o podvázání průmyslu zavedením vývozní dávky.

Tisk č. 227. Interpelácia poslancov Jos. Kříža a Svetlíka na ministra zemedelstva ohladne nesprávného postupu proti delnictvu, zamestnanému u lesnej správy v Liptovskom Hrádku na Slovensku a neuznavanie organizacie a dôvernikov.

Tisk č. 228. Interpelácia poslance dr. Labaya a jeho společníkov na ministra vňutra ohladom vyhlašovania zákonov a nariadení v slovenskej reči.

Tisk č. 229. Interpelace poslance Dyka a druhů na ministra veřejných prací stran výstavby samostatné budovy pro české státní ref. reál. gymnasium v Duchcově.

Tisk č. 230. Interpelace poslanců Zeminové, Landové-Štychové, Tučného a spol. na min. předsedu, jako zástupce ministra národní obrany v záležitosti náhlého a neodůvodněného propuštění uklizeček z M. N. O.

Tisk č. 231. Interpelace poslanců Petrovického, Votruby a soudr. na ministry vnitra a obchodu pro povolování nadpotřebných koncesí hostinských v republice.

Tisk č. 232. Interpelace poslanců Zavřela, Bergmana, Maška a soudr. na ministerského předsedu o hrubém porušování znění ústavních zákonů ministerstvem zásobování.

Tisk č. 233. Interpelace poslance dr. Schollicha a soudr. na ministra národní obrany o vojenském přehmatu v Memkovicích u Oder.

Tisk č. 234. Interpelace poslanců Kreibicha, Roschera, dr. Hahna a soudr. na ministra vnitra, ministra národní obrany a ministra spravedlnosti o událostech ve Vrchlabí dne 17. května 1920 a o vládních opatřeních.

Tisk č. 235. Interpelace poslance dr. Luschky a soudr. na ministra vnitra o nepravidelném vydávání německých zákonů a nařízení.

Tisk č. 236. Interpelace poslance Patzela a soudr. na ministra vnitra a ministra školství o užívání německé řeči ve styku ústředních úřadů s německými školami.

Tisk č. 240. Interpelace poslance Windirsche a soudr. na ministra železnic a ministra pošt o překaženém dvojjazyčném označení nádražní budov Horka-Vidochov.

Tisk č. 241. Interpelace poslanců Kostky, dr. Kafky a soudr. na ministra financí ve věci dávky z majetku.

Tisk č. 242. Interpelace poslanců dr. Schollicha, dr. Spiny, dr. Feierfeila, Simma a soudr. na ministra školství a národní osvěty o zrušení německých školních ústavů.

Tisk č. 243. Interpelace poslance Palme a soudr. na ministra vnitra, jednající o tom, jak okresní politická správa obmezuje povolení k podomnímu obchodu.

Tisk č. 244. Interpelace poslance Windirsche a soudr. na ministra zemědělství o přikázání dusíkatého hnojiva německým zemědělcům.

Tisk č. 245. Interpelace posl. Kostky a soudr. na ministerského předsedu, ministra financí a ministra obchodu o pohledávkách československých věřitelů za dodávky býv. rakousko-uherské vojenské správě.

Tisk č. 246. Interpelace poslanců Jokla, Hackenberga, Häuslera a soudr. na ministra zemědělství o jednání revírní správy v Zigharticích ve Slezsku, jsoucí pod státní vnucenou správou, s malopachtýři.

Tisk č. 247. Interpelace poslanců Leibla, Schweichharta, dr. Hahna, Tauba a soudr. na celou vládu o postavení pozemkového úřadu při provádění § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 sb. z. a n. o přidělování půdy do zatímního drobného pachtu.

Tisk č. 248. Interpelace poslanců Beutela, Grünznera, Hausmanna, Pohla, Schweichharta, Schustra a soudr. na ministra železnic o snížení cen dělnických jízdních lístků.

Tisk č. 249. Interpelace poslance Junga a soudr. na ministerského předsedu a ministra železnic stran opětovného dosazení všech železničních zaměstnanců, kteří byli v důsledku státních převratů sproštěni, propuštěni, přeloženi a jinak postiženi, na jich dřívější místa a odčinění všech škod.

Tisk č. 250. Interpelace posl. Josefa Mayera a soudruhů na ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra o nouzi, jež vznikla úplným selháním vázaného hospodářství v okresech dubském a výprtském.

Tisk č. 251. Interpelace poslanců dr. Kafky, Kostky a soudr. na ministerského předsedu o nehospodářském zacházení "Prager Abendblattem".

Tisk č. 256. Interpelace poslanců Schälzkyho, Budiga a soudr. na ministra obchodu o obchodních a živnostenských společenstvech.

Tisk č. 257. Interpelace poslance J. Mayera a soudr. na ministra zemědělství o rozdělování umělého hnojiva.

Tisk č. 258. Interpelace poslanců Matznera a dr. Feyerfeila na ministra národní obrany o stanovení a vyplácení přejímací ceny za koně, podělené evidenčními lístky.

Tisk č. 259. Interpelace poslance Junga a soudr. na ministra vnitra ve věci rozpuštění obecních zastupitelstev na Hlučínsku.

Tisk č. 265. Interpelace poslanců dr. Brunara, dr. Schollicha, Matznera a soudr. na ministra zemědělství ve věci státního hospodaření na velkostatcích.

Tisk č. 266. Interpelace poslanců Schälzkyho, Scharnagla, Budiga a soudr. na ministra pro zásobování lidu ve věci zrušení maximálních cen třešní.

Tisk č. 267. Interpelace poslanců Deutschové, Blatné, Kirpalové, Hillebranda a soudr. na ministra školství a národní osvěty o vyloučení dávek ze studií středoškolských v místech, kde jsou lycea.

Tisk č. 272. Interpelace poslance dr. Brunara a soudr. k ministru financí a celé vládě o upisování státních půjček.

Tisk č. 273. Interpelace poslanců Schäfera, Grünznera, Roschera, Hausmanna a soudr. na ministra pošt a telegrafů ve věci pronásledování poštovních úředníků pro řeči na schůzích.

Tisk č. 277. Naléhavá interpelace poslanců Hellera, Mayera, dr. Hanreicha, Zierhuta, Windirsche, Böllmana, Schuberta a soudr. na ministra zásobování o zrušení vázaného hospodářství.

Tisk č. 280. Interpelace poslanců dr. Spiny, Budiga, Knirsche a soudr. na ministerského předsedu pokud se týče na ministra příslušného odboru o překládání převážně českých vychovávacích ústavů do německého města Mor. Třebové.

Tisk č. 281. Interpelace poslanců Heegera, Leibla, Deutschové, Beutla a soudr. na vládu o ochraně drobných pachtýřů proti nezákonným soudním rozhodnutím.

Předseda: Přikazuji tyto počátkem dnešní schůze tiskem rozdané návrhy výboru iniciativnímu: Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk č. 170. Návrh poslancov dr. Kmeťka, dr. Budaya a ich společníkov o revizii prenájomných smlúv uzavretých pred 1. januárom r. 1916.

Tisk č. 177. Návrh poslance dr. Rašína a spol. na vydání směnečného řádu.

Tisk č. 186. Návrh posl. dr. Schollicha a soudr. na úpravu užívání jazyků na železnicích.

Tisk č. 187. Návrh posl. Malypetra a soudr., aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelních pohromách v okresu rakovnickém a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních.

Tisk č. 188. Návrh poslanců Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na okamžité rozpuštění výboru zemědělských rad a vypsání nových voleb podle nového volebního řádu.

Tisk č. 189. Návrh poslanců Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol., na doplnění zákona č. 421 ze dne 17. července 1919 o přeměně obecního statku ve kmenové jmění

Tisk č. 192. Návrh poslanců Tučného, Buřívala a spol., aby telegrafní dělmistři zařazeni byli do hodnostních tříd úřednických na základě zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. z. a n.

Tisk č. 193. Návrh poslance Josefa Kříže a soudr. na okamžité vypracování projektu stavby dráhy Tisovec-Muráň k zupě gemerské na Slovensku.

Tisk č. 194. Návrh poslanců dr. Mazance, Sedláčka, Rýpara, dr. Jurigy a soudr. o úpravě platů a jiných požitků ošetřovatelek ve všeobecných veřejných nemocnicích zaměstnaných.

Tisk č. 195. Návrh poslanců dr. Bartoška, Trnobranského, Draxla a soudr., aby upravena byla zákonem státní služba technická.

Tisk č. 196. Návrh poslance Karpíškové a soudr., aby byl vydán zákaz přimíchávati mouku bobovou do chlebové mouky z obilí ušlechtilého.

Tisk č. 209. Návrh poslance Koudelky a soudr. v záležitosti živelní pohromy na Kouřimsku.

Tisk č. 217. Návrh poslanců dr. Hahna, Leibla, Schweichharta, Heegera a soudr. týkající se změny nového zákona o pozemkovém úřadě.

Tisk č. 218. Návrh poslanců Zierhuta, dr. Spiny, Kaisera, Schuberta, Pittingera, Hellera a soudr. na vypracování řádu pro převod pozemků.

Tisk č. 222. Návrh poslanců dr. Kramáře, dra Lukavského, dra Rašína a spol. na vydání zákona o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní.

Tisk č. 223. Návrh poslanců Pelikána, Pechmanové a spol. na změnu dosud platných ustanovení předpisu č. XXVI., I dílu IX. čl., ohledně používání pseudoisochromatických tabulek ke zkoušení zrakové způsobilosti železničních zaměstnanců.

Tisk č. 224. Návrh poslanců Sladkého, Landové-Štychové, Draxla a soudr., aby byla bezodkladně vybudována účelná a důstojná budova pro české státní reformní reálné gymnasium v Duchcově.

Tisk č. 225. Návrh poslanců Purkyňové, G. Navrátila a soudr., aby odstraněna byla všechna ustanovení, která brání ženám zaměstnaným ve službách veřejných uzavříti sňatek a zůstati ve službě (zrušení ženského celibátu).

Tisk č. 226. Návrh poslanců G. Navrátila, dr. Lukavského, dr. Matouška a druhů na zařazení Vysokého Mýta do II. třídy místních přídavků státních zaměstnanců.

Tisk č. 237. Návrh poslance dr. Keibla a soudr. na zavedení povinného starobního pojištění dělníků a volného starobního pojištění živnostníků a rolníků.

Tisk. č. 238. Návrh poslanců Roschera, Schäfera, Hausmanna a soudr. stran péče o nezaměstnané.

Tisk č. 239. Návrh poslance dr. Luschky a soudr. na zrušení oddílu E nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 321 sb. z. a n. o dosazení školní komise pro úpravu školství v Hlučínském území.

Tisk č. 252. Návrh poslanců Schweichharta, Jokla, Leibla, dra Hahna a soudr. na změnu zákona, jenž se týká přeměny obecního statku, v obecní kmenové jmění (zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 sb. z. a n.).

Tisk č. 253. Návrh poslance dr. Schollicha a soudr. na zřízení zemědělského odboru na německé technice v Brně.

Tisk č. 254. Návrh poslanců Vávry, Horáka a spol., aby vládě bylo uloženo, učiniti patřičné a rychlé kroky ke snížení cen veškerých stavebních hmot, t. j. cihel, dříví, železa, cementu, vápna atd. a ke snížení tarifu jich dovozu.

Tisk č. 255. Návrh poslanců Matznera, dr. Feyerfeila, dr. Schollicha a soudr. na vydání zákona o zrušení odvodu koní.

Tisk č. 260. Návrh poslanců Zierhuta, Hellera, Kaisera, dr. Spiny a soudr., aby byl rozšířen zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům a podpachtýřům.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP