Pátek 11. června 1920

Předseda: Ježto promluvili oba generální řečníci, rozprava je skončena. Uděluji slovo k věcné poznámce ještě p. kol. Skalákovi.

Posl. Skalák: Vážené shromáždění! Poněvadž se strany několika řečníků bylo dotčeno našeho stanoviska ke hlasovaní o vládním programu, prohlašuji: Na základě výslovného usnesení majority našeho klubu, budou všichni členové jeho hlasovati "pro". Jsem zmocněn prohlásiti jménem levice naší strany, že podrobivše se klubovní disciplině, neopouštíme stanovisko, které v mé řeči bylo vysloveno, a že je svým voličům i veřejnosti blíže vysvětlíme.

Předseda (zvoní): Podle § 61. jedn. ř. je rozpravu o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, schvaluje-li sněmovna prohlášení čili nic. Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá k usnášení a prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Přistoupíme k hlasování. Kdo schvaluje prohlášení pana ministerského předsedy Tusara, učiněné jménem vlády, žádám, aby povstal. (Děje se.)

Abych mohl správně konstatovat poměr hlasů, žádám pány zapisovatele, aby sečetli hlasující. Pan zapisovatel dr. Markovič provede sečtení ve dvou úsecích na pravo, pan zapisovatel Špatný ve dvou středních úsecích a pan zapisovatel Kreibich ve dvou levých úsecích. (Hluk.) Prosím o klid! (Po sečtení hlasů):

Pro schválení prohlášení pana ministerského předsedy hlasovalo 140, proti němu 109 hlasů. Tím tento odstavec denního pořádku je vyřízen. (Hluk na německé straně. Předseda zvoní.)

Teď dovolte mně několik osobních slov jako svému předsedovi ku právě ukončené debatě. My jsme ukončili první rozpravu o vládním prohlášení první z voleb vyšlé sněmovny republiky Československé a zároveň první politickou rozpravu v naší sněmovně vůbec. Rozprava tato měla ráz místy velmi pohnutý, ba snad bych mohl říci i bouřlivý a snad nejeden z nás odnáší si z ní pocit neuspokojení, snad dojem zklamání, tísně a snad i trpkosti. Dopřával jsem však jako předseda této sněmovny zúmyslně všem řečníkům bez rozdílu co největší volnosti řečnické ve snaze, aby z rozpravy vyšlo nepokrytě na jevo pravé, nelíčené smýšlení všech vrstev obyvatelstva republiky a aby podán byl věrný, nezkreslený obraz o náladě a skutečných poměrech ve všech oblastech státu, abychom poznáním a kritikou dospěli k nápravě věci.

Jest však naprosto vyloučeno, aby tento způsob rozpravy, jak jsem ho na začátku označil a jehož jsme byli svědky, zahostil se trvale v naší sněmovně, aby v tomto tonu bylo jednáno snad i na příště nadále. Neníť a nemůže být úkolem sněmovny, aby rozdvojovala strany, vrstvy a národy, nýbrž aby je pojila v úsilovné svorné práci k vybudování a organisaci našeho mladého státu a jeho zabezpečení pro budoucnost. (Výborně!) Co na mně je jako na předsedovi, prohlašuji, že příště budu přísně dbát toho, aby sněmovna neposkytovala vícekráte tak neutěšeného obrazu jako v některých obdobích rozpravy právě ukončené, a že použiji všech prostředků, které mně poskytuje jednací řád, jako předsedovi sněmovny (Výkřik něm. poslanců. - Předseda zvoní.), nevyjímaje ani toho prostředku nejostřejšího (Výborně! Potlesk na českých lavicích.), o němž se zmiňuje § 52. našeho jednacího řádu.

Pochopíte pánové, že činilo by mně pramalou radost, kdybych k použití § 52. snad byl nucen přikročiti. Pochopíte však současně, řeknu-li, že jsem odhodlán přičiniti se, aby úroveň plných schůzí naší sněmovny povznesla se na výši důstojnou státu, jehož je naše sněmovna zastupitelkou a vyprošuji si, abych v této své snaze byl všemi stranami plně podporován. (Výborně! Hlučný potlesk.)

Denní pořad dnešní schůze je vyřízen a žádám p. sekretáře, aby přečetl interpelace během dnešní schůze tiskem rozdané.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk č. 40. Interpelace poslance Pelikána, Pechmanové a soudr. na min. předsedu o postupu pomocné hospodářské akce ve prospěch státních zaměstnanců podniknuté v důsledcích přijatého návrhu poslance Buřívala v býv. Národním shromáždění.

Tisk č. 41. Interpelace poslance Hrušovského a spol. na min. predsedu ako poverenému s vedením ministra národnej obrany vo veci zatknutia legionárov Františka Votavu a Stanislava Pužeja a hanebného výroku nadporučíka Obruču.

Tisk č. 42. Interpelace poslance Pelikána a soudr. na ministra obchodu, vnitra a zásobování v záležitosti nedosti rázného postupu úřadů při zjišťování a stihání vinníků na podloudnických aférách a ohledně důsledků právních, vyplývajících pro železniční zaměstnance z těchto okolností.

Tisk č. 48. Interpelace poslanců Čuříka, Bezděka, Rýpara a soudr. na min. předsedu a na ministry vnitra a spravedlnosti o násilném přepadení dělníků v kloboučnické továrně Hüklově v Novém Jičíně na Moravě.

Během dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy:

Tisk č. 35. Návrh poslance Petrovického a soudr. na dodatek k zákonu ze dne 27. května 1919 číslo 305 sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů.

Tisk č. 37. Návrh poslance Záruby, Adámka, Adamovského a soudr. v záležitosti živelních pohrom.

Tisk č. 38. Návrh poslance Mašaty a soudr. v záležitosti živelní pohromy na Českomoravské vysočině.

Tisk č. 39. Návrh poslance Petrovického, Veverky, Votruby a soudr., aby bylo zavedeno starobní a invalidní pojištění živnostnictva a malorolnictva současně s pojišťováním dělnictva.

Tisk č. 36. Návrh poslance Koška, Myslivce a soudr. v příčině živelních pohrom v okresu Novopackém.

Předseda (zvoní): Sděluji, že p. posl. Karel Kreibich mne požádal, abych zavedl řízení podle § 51. jedn. řádu pro urážlivý výrok posl. Windirsche "roter Soldatenschinder", kterým žadatel se cítí uražen. Podle uvedeného paragrafu přikazuji věc výboru imunitnímu, aby do 48 hodin rozhodl, zda poslanec jest vinen a v kladném případě aby ústní zprávou navrhl, by poslanci proviněnému byla vyslovena důtka.

Sděluji ustavení jednotlivých výborů:

Dne 11. června 1920 ustavil se výbor:

Imunitní: předseda dr. Haas Viktor, místopředsedové Dyk Viktor, Novák Antonín, zapisovatelé dr. Klimo Bohuslav, dr. Bartošek Theodor;

ústavní: předseda dr. Dolanský Josef, místopředsedové dr. Hnídek František, dr. Czech Ludvík, dr. Bartošek Theodor, zapisovatelé dr. Černý Josef, Hrušovský Igor, Ulrich Josef;

zahraniční: předseda Němec Antonín, místopředsedové dr. Blaho Pavel, dr. Czech Ludvík, zapisovatelé Skalák Josef, Hrušovský Igor;

živnostenský: předseda Slavíček Jan, místopředsedové Mlčoch Rudolf, Klein Robert, Sedláček Václav, zapisovatelé Hackenberg Theodor, Anděl Karel, Kučera Ladislav.

omluvili se churavostí poslanec Mayer Samuel a Oktávec na tento týden.

Dovolenou na příští týden pro zaneprázdnění zasedáním synodálního výboru udělil jsem posl. dr. Vanovičovi.

Přistoupím k ukončení schůze. Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 15. června 1920 o 1. hodině odpolední s tímto denním pořadem:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu o vládním návrhu zákona (tisk 21) na zřízení úřadu pro zahraniční obchod (tisk 113).

2. Zprava výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 28) o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé (tisk 118).

Jsou snad proti tomuto návrhu pokud se týče doby nebo pokud se týče denního pořadu námitky? (Nebyly.)

Není jich. Jest tedy návrh přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hodiny 3 minuty odpoledne.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP