Úterý 1. června 1920

Předseda: Pan poslanec Bradáč a soudruzi podali písemný návrh, aby o učiněném právě vládním prohlášení byla ihned zahájena rozprava. Prosím pány a dámy, aby zaujali svá místa. (Hluk. - Zvoní.) Prosím o klid. (Hluk. - Zvoní.) Znovu prosím o klid!

Žádám pány poslance, kteří souhlasí s návrhem, aby ihned zahájena byla rozprava, aby pozvedli ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh jest přijat.

Ke slovu jsou přihlášeni:

proti vládnímu prohlášení p. dr. Lodgman, p. inž. Jung, p. kol. Seliger, Körmendy, Modráček, dr. Kafka, Kostka, Wittich.

pro: p. kol. Udržal, Stivín a Skalák.

Uděluji prvnímu řečníku proti přihlášenému p. kol. dru Lodgmanovi slovo. (Výkřiky: Heil! Potlesk německých poslanců.)

Posl. dr. Lodgman (německy): Dámy a pánové! (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Poslanec dr. Lodgman (pokračuje): Jménem a z příkazu německého parlamentního svazu mám čest ve jménu tohoto svazu k vládnímu prohlášení a ohledně poměru německého národa k tomuto státu prohlásiti:

Jako zvolení zástupci utlačovaného německého národa v českém státě (Bravo!) prohlašujeme při svém vstupu do československého parlamentu slavnostně před obyvatelstvem tohoto státu, před celou Evropou a veškerým kulturním světem:

Mírovou smlouvou St. Germainskou vznikl uprostřed Evropy stát, který chová vedle asi šesti milionů Čechů mimo jiné téměř čtyři miliony Němců. (Posl. Špatný: To bývalo, ale už není!) Marno bylo naše volání po celou dobu mírového vyjednávání, marny naše jednomyslné snahy... (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Poslanec dr. Lodgman (pokračuje): ... abychom sami určovali osud území námi obývaného, marně poukazovali jsme na to, že stát takto utvořený neodpovídá 14 bodům Wilsonovým ani pojmům demokracie, že zde nikdy nebude klidu a že stát ten bude tvořiti - již následkem svého nemožného složení - stálé ohrožování evropského míru. (Souhlas německých poslanců.) My, zástupcové německého národa... (Posl. dr. Hahn [německy]: Německých kapitalistů, nikoliv německého národa! Potlesk českých poslanců. Výkřiky německé: Vy jste zrádci národa! Hluk.) My zástupcové německého národa v českém státě konstatujeme, že podmínky a zásady, jimiž řídily se spojené mocnosti při sestavení mírové smlouvy, byly chybné, že tento stát vznikl na úkor historické pravdy a že rozhodující velmoci byly klamány o pravém stavu věcí. (Souhlas německých poslanců.)

Smlouva, kterou Československá republika - zastoupená výhradně příslušníky českého národa - uzavřela dne 10. září 1919 se spojenými hlavními mocnostmi, vychází z předpokladu, "že se národové v Čechách, na Moravě, na části Slezska jakož i národ na Slovensku z vlastní vůle rozhodli (Výkřiky německých poslanců.) spojiti se a že se také skutečně spojili v trvalý svazek k vytvoření jednotného suverenního a neodvislého státu, pod jménem Československá republika".

Proti tomu konstatujeme: Němci v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku nikdy neměli vůle, spojiti se s Čechy (Bravo!) a s nimi uzavříti svazek k vytvoření československé republiky. Naopak: v německých sudetských zemích roku 1911 zvolení rakouští poslanci jako povolaní zástupci své vlasti prohlásili po shroucení se Rakouska ve vykonávání všeobecného přání svého národa, zřejmě projeveného v nesčetných schůzích a obecních usneseních: že chtějí se přičleniti k německému Rakousku a to jako Německé Čechy, země sudetská, německo-jižní Morava i župa Šumavská. (Bravo!) Českosl. republika jest tedy výsledkem jednostranné české vůle, obsadila německá území proti všemu právu násilím zbraní. (Bravo! Nikdo netázal se sudetských zemí po jejich vůli a výsledek mírových smluv není tedy s ohledem na ně ničím jiným než sankcí násilnického, ale nikoliv právního stavu. Bravo!) I hubená ochrana, kterouž spojené velmoci německý národ obmyslily, byla zničena násilným způsobem československého revolučního shromáždění. (Výkřiky německých poslanců.) Veškeré československé zákonodárství i s oktroyovanou ústavou znamená zřejmé porušení menšinové smlouvy ochranné. (Bravo!) Proto prohlašujeme slavnostně, že žádný těchto zákonů, jako pro nás závazný neuznáváme. Pro nás Němce, kteříž jsme neměli vůbec účasti na jakémkoli jednání o zřízení tohoto státu, jsou jeho státní i vládní formy, jeho poměr k nám a k národnostím mezi sebou, jeho základní státní práva a svobody jeho obyvatelů jakož i jeho stanovisko k ostatním státům Evropy, problémy dosud nerozřešené a proto žádáme, aby byly řešeny jedině a výhradně s hlediska pravé demokracie a nerušené národní svobody. (Výkřiky německých poslanců.)

Odmítáme proto bajku o čistě českém státě, o "českosl. národě", o "československém" jazyku, protože se skutečností stojí v přímém rozporu. Nikdy neuznáme Čechy za pány (Výkřiky německých poslanců.) jako sami se nepodáme co otroci v tomto státě. Neprávo nemůže tisíciletou praxí býti změněno v právo, dokud není uznáno samotnými dotčenými na základě svobodného rozhodnutí a proto prohlašujeme slavnostně, že nikdy neustaneme domáhati se sebeurčení našeho národa (Heil!) a že je pokládati budeme za nejvyšší zásadu všech našich akcí a našeho poměru k tomuto státu; nynější stav však prohlašujeme za nás nehodný a se zásadami moderního vývoje neslučitelný.

Tento odkaz zanechati oněm, kteří po nás přijdou, pokládáme za svou nejsvětější povinnost. (Hlučný potlesk německých poslanců a výkřiky: Heil!)

Předseda: Než udělím slovo dalšímu řečníku, mám za svou povinnost konstatovati toto: Pan poslanec dr. Lodgman ve svém prohlášení, které mám před sebou v českém překladu, prohlásil mimo jiné, že neuznávají páni poslanci německé strany zákony Národním shromážděním usnesené a potom vydané pro sebe za závazné. Konstatuji, že fakticky páni poslanci s p. dr. Lodgmanem tím, že vstoupili na půdu tohoto Národního shromáždění a vykonávají mandáty poslanecké, zákony usnesené už uznali. (Bouřlivý potlesk českých poslanců. Odpor poslanců německých.)

Poněvadž však tento výrok jest v rozporu se slibem (Oho!), který p. posl. dr. Lodgman vykonal do rukou pana min. předsedy, volám jej za tento výrok k pořádku. (Výborně! Bouřlivý potlesk českých poslanců. Hluk a odpor poslanců německých.)

Uděluji slovo dalšímu řečníku "pro" zapsanému, p. kol. Udržalovi.

Posl. Udržal:

Vážené Národní shromáždění! Ctěné dámy a ctění pánové! Přes prohlášení kol. Lodgmana, které jsme zde právě slyšeli a které se samo kvalifikuje a nad to bylo ještě kvalifikováno napomenutím předsedy domu, považuji za svou povinnost hledati především to, co nás pojí, co nám má do budoucnosti umožniti spolupráci. (Výborně!) Kdybych hledal to, co nás dvojí, potřeboval bych - mám zde právě v ruce požadavky Němců po znovuzřízení Rakouska - potřeboval bych z nich jen citovati, úloha to velmi snadná, a tento program by našel zde také jistou ozvěnu. Jsou to: "Forderungen der Deutschen Österreichs zur Neuordnung nach dem Kriege". K tomu však snad přijde svým časem, kdyby nebylo vyhnutí.

My chceme dnes především umožniti pánům spolupráci s námi, my jim chceme vyjíti vstříc, my s nimi společně chceme budovat blaho všeho obyvatelstva, které obývá náš československý stát. (Výborně!) Nepůjdeme nikdy těmi cestami, kterými jste šli vy, vážení pánové, za starého Rakouska. (Výborně! Potlesk českých poslanců.) Na ty cesty nás nikdo nedostane, děj se co děj. (Výborně! Hlučný potlesk českých poslanců.) Nerozpakuji se hned předem prohlásiti, že před celým kulturním světem až do útrob duše bychom se styděli, kdybychom někdy měli s bratrskými národy, obývajícími s námi tento stát, tak zacházeti, jako bylo po staletí zacházeno s námi. (Výborně! Hlučný potlesk českých poslanců. Výkřiky německých poslanců.) Já jsem jen zběžně zachytil některé stati z prohlášení, které zde bylo právě čteno. Pan kol. dr. Lodgman nám připomenul, že nedbali jsme 14 bodů Wilsonových atd. (Hluk.) Pan kol. dr. Lodgman ví, že krvavě byly potupeny ony body Wilsonovy především jeho spojenci, jeho kolegy, jeho kon-nacionály v té době, kdy věc ovšem ještě neležela na dlani a kdy se nevědělo, co přijde. Pánové, vy jste zůstali věrni své staré praktice, že užíváte těch zbraní, které se vám na ten čas zrovna hodí do krámu. Při tom mluvíte o poctivosti, mužnosti, občanských ctnostech a t. d., ve skutečnosti však jest to zatím panovačnost. (Výborně! Hlučný potlesk českých poslanců. Odpor německých poslanců.) S největším klidem jsme vyslechli vaše prohlášení, že nikdy neuznáte Čechoslováky jako Herrenvolk. (Posl. dr. Schollich [německy:] My podáme důkaz!) My to od vás nechceme, my nejsme žádným Herrenvolkem. To slovo jste vynašli vy, vážení pánové. (Poslanec dr. Feyerfeil [německy]: Kramář je vynašel! Výkřiky německé: Lodgman takhle mluvil již ve Vídni! Sociální demokraté také!) To jest typický výraz mentality vaší duše a my se toho slova zase budeme nejen ve slově, ale ve skutcích varovati. (Výborně! Potlesk.) O těch věcech snad budeme jednou za klidnější atmosféry moci mluviti poněkud podrobněji. Dnes i na vaší straně jest atmosféra velmi neklidná. (Výkřiky něm. poslanců.) A já vlastně nevím, čí jménem zde mluvil kolega Lodgman, když i mezi vámi jest to sporné. Z vašich řad se ozval hlas, že kolega Lodgman zde mluví jménem německých kapitalistů. (Výborně! Potlesk. Výkřiky německé: Jménem německého parlamentního svazu! To volali Liberečtí bolševici! Jménem německého národa. Odpor německých sociálních demokratů.) V každém případě uklidnění nějaké jest nanejvýš žádoucí. My toho opravdu litujeme a nerozpakovali jsme se tak prohlásiti ihned na počátku našeho t. zv. revolučního Národního shromáždění, že revoluční nálada způsobená těžkými dějinnými otřesy vyvolala tenkráte takové milieu, že nebylo možno nám hned v počátcích zřízení českého státu s vámi ruku v ruce budovat ústavu, pracovati na zabezpečení našeho státu. Naší vinou to nebylo, my jsme nevyvolávali revolty v uzavřeném t. zv. německém území, my jsme nevyvolávali revolty na Slovači. (Ministr Švehla: Freiwilligenkorps!) To musíte, pánové, súčtovati s těmi, kteří vyvolali to milieu revoluční, které znemožnilo vám spolupracovati s námi. Kdybyste bývali přišli, my bychom vás jistě jako pokojné mírumilovné občany přijali s náručí otevřenou. (Výkřiky německých poslanců.) Jak nastanou klidné poměry - a věřím pevně, že nastanou a že i vy všichni, kteří to se svým lidem dobře myslíte, se o uklidnění ve vlastních řadách přičiníte - pak jistě budeme všichni společně spojenými silami pracovati na vybudování, na zdokonalování státu (Výkřiky německých poslanců.) ve kterém jsme osudem určeni, abychom všichni žili. Já doufám v tuto spolupráci, věřím v ní a přál bych si jen, aby ta doba přišla co nejdříve, abychom nepromarnili mnoho drahého času. Máme dosti odstrašující příklad ze státu starého, kde vaší vinou nebylo možno pracovati.

My, řekl jsem, neznáme žádného národa pánů. (Výkřiky německých poslanců.) Vážení pánové - my neznáme také rozdílů stavovských. Ráčíte to sami dobře věděti, že prvním naším činem bylo odstranění všech privilegií ať jakýchkoliv, stavovských (Výkřiky německých poslanců.) nebo rodových, po případě privilegií německých nápisů. (Výborně! Hlučný potlesk.) Ty musily býti také odstraněny. (Výkřiky německých poslanců.) Všechna privilegia bez výjimky. My jsme se postarali o to, aby byla zjednána jednotná platforma, na jejímž podkladě jest možno každému, ať Čechoslováku, ať Němci, ať Maďaru uplatniti se podle sil, podle vůle k práci, podle té potence, která jest mu vlastní. (Místopředseda inž. Botto ujímá se předsednictví.)

V dalším nemohu polemisovati s p. kolegou Lodgmanem, kde on řekl, že byli "widerrechtlich mit Waffen" znásilněni. To jsou věci, které vylučují polemiku, poněvadž naprosto stojí v rozporu s pravdou, stojí v rozporu se skutečností. (Výborně! Potlesk českých poslanců. Výkřiky německých poslanců.)

Dovolte mně, velevážení pánové, abych několika slovy se ještě dotkl hospodářské podstaty prohlášení pana ministerského předsedy. S velkou radostí jistě všichni zástupcové zemědělství, zástupcové tříd výrobních zde slyšeli, že vláda bude především podporovati výrobu zemědělskou (Výkřiky německých poslanců.), produkci každou. (Výkřiky německých poslanců.) v tom my všichni vidíme právem záruku úspěchu do budoucna. Bylo by chybou, kdybychom, jako až dosavade namnoze se děje, veškeré své zření obraceli jen ke kontrole, k inspicirování, abych tak řekl, k rozdělování a zapomněli na to nejdůležitější, na výrobu. (Výborně!) Nejprve všemi silami musíme podporovati výrobu, nejprve musíme vyráběti a pak ovšem budeme moci také děliti, poněvadž budeme míti co děliti. (Výborně!) Ale velmi těžko se dělí, jak jsme se přesvědčili v posledním čase, když zhruba nebylo následkem pokleslé výroby, co by se dělilo.

Za tuto stať prohlášení vlády upřímně vděčím a s radostí my všichni bereme na vědomí, že vláda jest přesvědčena, že především v pořádku (Výborně!) vězí všechno to, co potřebujeme. Bylo by chybou, kdybychom říkali, jak to často bohužel slyšíme, že nejprve musí býti všeho dost a pak že začneme nebo budeme moci začíti se zavedením pořádku.

Vážené shromáždění! Nikdy nebude všeho dost, nebude-li pořádku. Nejdříve pořádku dosíci a pak bude dána základna pro rozvinutí těch energií pracovních, které nás teprve mohou přivésti k tomu konečnému cíli, aby bylo všeho dost (Výborně!Potlesk.) a toho, prosím, hleďme, a jistě přijdeme na této cestě brzo ke spasnému cíli. Vláda pomýšlí na podporování meliorací, na podporování chovu zvířectva atd. atd. To jsou všecko odstavce programu hospodářského, se kterým my naprosto souhlasíme a který se nám v celém svém rozsahu velmi zamlouvá. Já jsem jist, jak jsem již řekl, že jest třeba vyčkati jen jistého uklidnění, které čas přinese a které snad přinese již čas nejbližší a že bude možno nám všem pracovati ke zdaru republiky a že prohlášení, které jsme zde slyšeli od kolegy dra Lodgmana, zůstane jen (Hlas: Idylické!) takovou malou nevysvětlitelnou episodou, že za krátko i vy snad se budete ptáti: "Jak se to stalo, že ten náš vůdce (Veselost) v československém parlamentě, ve státě, jehož jest součástí mohl při prvém svém vystoupení dáti takové prohlášení! " Ode mne prosím přijměte ještě jednou v závěrečném slově ujištění: nechť cokoli se děje z vašich řad, nikdy se nedočkáte se strany naší takového zacházení s vámi, o jakém nám vypravují po dlouhou dobu, ale i z bezprostřední doby válečné, předválečné, nesčetné starorakouské žaláře. (Výborně! Potlesk. - Výkřiky německých poslanců.)

Místopředseda inž. Botto: Následující řečník "proti" jest pan inž. Jung.

Posl. inž. Jung (německy:) Vážené dámy a pánové! Navazuje na vládní prohlášení mám jménem německých národních socialistů podati následující státoprávní prohlášení:

Říšští poslanci německých sudetských zemí, zvolení dle všeobecného rovného a přímého volebního práva, spojili se ve vykonávání práva sebeurčení - slavnostně prohlášeného spojenými mocnostmi hned po rozkladu Rakouska za jednomyslného souhlasu a součinnosti svého národa na požadavku území německých Čech, sudetské země, německé jižní Moravy a župy Šumavské.

Přes toto prohlášení veškerého národa sudetských zemí a proti všem zásadám národnostních práv byly tyto kraje českým vojskem obsazeny, a to jednak násilím, jako mocností, dohodou spojené, a s odvoláním na příměří ze dne 4. listopadu 1918. Mírovou smlouvou St. Germainskou byly pak československé republice přičleněny s tím, všem historickým skutečnostem odporujícím odůvodněním, že se tato německá území z vlastní vůle novému státu přičlenila. Toto přivtělení jeví se jako úplné zneuznání práva sebeurčení, hlásaného spojenými a sloučenými mocnostmi. (Výkřiky německých poslanců.) Na mírové smlouvě St. Germainské neměli účast zástupci jmenovaných území. Nebyli ani přivoláni ani nebylo slyšeno jich protestů a varování. Také možnost volného hlasování lidu o jich státní příslušnosti byla sudetským Němcům vzata.

My němečtí národní socialisté prohlašujeme tímto v okamžiku, kdy vstupujeme do Národního shromáždění před celým světem, že ustanovení mírové smlouvy vztahující se na určení státního území Československé republiky znamenají ohromnou historickou lež a že tuto smlouvu nebudeme nikdy uznávati jako právní podklad. (Bravo!)

Bezpráví, které se na německém národě páše, ruší uklidnění celého světa a jest překážkou hospodářského obnovení Evropy. Jen volnou vůlí národů jest možno semknutí států, které poskytuje bezpečnou základnu pro sociální znovuzřízení a výměnu všech kulturních vymožeností. Pro toto přesvědčení chceme také na půdě československého státu a jeho prvním voleném zastoupením národů vždy svůj hlas pozvednouti a pro svépráví a pro vlastní život svého národa veškeré své síly nasaditi, až dostane se mu téhož práva jako národům ostatním: práva volného sebeurčení. (Bravo! Heil!)

Naše spolupráce při zákonodárství tohoto státu nemá býti nijak zkrácena tímto naším právním stanoviskem. Blaho našeho národa a vymožení jeho svobody budiž naším nejvyšším zákonem. (Výkřiky: Heil! Heil! Potlesk německých poslanců.)

Místopředseda inž. Botto (zvoní): Na půl hodiny přerušuji schůzi, poněvadž budeme musiti provésti volby. Pokračování v debatě bude později, po volbách. (Posl. dr. Juriga: Nie "později", ale neskôr!)

(Schůze přerušena ve 12 hodin 48 minut odpoledne, opět zahájena ve 3 hod. odp.)

Místopředseda inž. Botto: Zahajujem znova schôdzu.

Dovoľujem si oznámiť, že teraz prišel do dnešnej schôdze pán poslanec Szentiványi a má složiti slib. Prosím, aby bola prečítaná československá formula sľubu a preložená do maďarčiny lebo sa vyhlásil za Maďara, aby potom složil slib maďarsky. (Posl. dr. Blaho: On zná výborně slovensky!)

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): "Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Předseda Tomášek přejímá předsednictví.)

Tlumočnice sl. Burešová (čte): "Fogadom, hogy hű leszek a csehszlovák köztársasághoz és hogy a törvényeket megtartani és mandátumomat legjobb tudomásom és lelkiismeretem szerint gyakorolni fogom."

Posl. Szentiványi (podávaje předsedovi ruku [maďarsky]): Slibuji. (Heil! Éljen!)

Předseda (zvoní): Přikročíme ku vlastnímu předmětu dnešní schůze, to jest

k volbě výborů.

Návrh na poměrnou volbu výboru iniciativního, rozpočtového a imunitního byl odvolán a o volbě 24členného stálého výboru stala se dohoda. Budou tedy všechny 4 výbory, které jsou na pořádku voleb, voleny z plena. Není-li námitek, provede se volba zvednutím ruky na základě § 61. našeho jedn. řádu. (Poslanec Šrámek: Povstáním.)

Poněvadž se žádá místo zvednutí ruky hlasování povstáním, tedy vyhovím tomuto přání. (Souhlas.)

Námitek proti tomuto způsobu není, budou se tedy všecky 4 výbory voliti povstáním s místa. Prosím o zaujetí míst. Prosím pány poslance! (Zvoní.)

Pan tajemník přečte nejprve kandidátní listinu do výboru iniciativního, 32 členného.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte): Do výboru iniciativního kandidováni jsou pp. poslanci: Seliger, Taub, Hillebrand, Pohl, dr. Hanreich, dr. Lodgman, dr. Luschka, dr. Kafka, dr. Keibl, dr. Medvecký, Malypetr, dr. Černý, Mašata, Hudec, dr. Matoušek, dr. Hajn, Tučný, Trnobranský, Langr, dr. Hruban, dr. Budaj, Rýpar, dr. Mazanec, Blažek, Černý Antonín, Hampl, Chalupník, Kubal, Merta, Srba, Svetlík, Horák.

Předseda: Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.) To jest většina. Jsou zvoleni. (Hlas německý: To byla první jednohlasnost!).

Žádám, aby přečtena byla dále kandidátní listina výboru rozpočtového.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Do výboru rozpočtového kandidováni jsou pp. poslanci: Windirsch, dr. Baeran, Bobek, Böllmann, inž. Jung, Seliger, Taub, dr. Hahn, Dietel, dr. Srdínko, dr. Vanovič, Modráček, Bradáč, Černý Jan, Pastyřík, dr. Rašín, Votruba, Benda, Chalupa Rudolf Kasík, Koutný, Němec, Remeš, Ulrich, Svoboda, dr. Dolanský. dr. Nosek, Bobok, Záruba, Slavíček, Sajdl, Buříval.

Předseda: Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Jmenovaní pp. poslanci jsou zvoleni za členy výboru rozpočtového.

Žádám dále, aby byla přečtena kandidátní listina do výboru imunitního.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Do výboru imunitního kandidováni jsou pp. poslanci: dr. Haas, Beutel, dr. Labay, Adamovský, dr. Kubíček, dr. Klimo, Nejezchleb-Marcha, Dyk, Zierhut, dr. Lehnert, Scharnagl, dr Bartošek, Aster, Hvizdák, Novák, Koudelka.

Předseda: Kdo s navrženými souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Jsou zvoleni.

Teď přistoupíme ještě k volbě 24členného výboru t. zv. stálého podle § 54. naší ústavní listiny. Žádám pana zapisovatele o přečtení dohodnuté kandidátní listiny členův a náhradníků. Při té příležitosti se volí nejen členové, nýbrž současně také náhradníci.

Žádám pana sekretáře, aby je přečetl.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Do stálého výboru navrženi jsou pp. poslanci: Seliger - náhradník dr. Czech, Čermak - náhradník Hackenberg, dr. Spina - náhradník Heller, dr. Lodgman - náhradník Patzel, Böhr náhradník dr. Luschka, Němec - náhradník Hampl, Tomášek - náhradník Teska, Dr. Markovič - náhradník Tadlánek, Bechyně - náhradník Merta, dr. Franke - náhradník Laube, Šrámek - náhradník dr. Dolanský, dr. Mazanec - náhradník dr. Juriga, Udržal - náhradník Malypetr, inženýr Botto - náhradník Bradáč, Rychtera - náhradník dr. Srdínko, dr. Rašín - náhradník dr. Hajn.

Předseda: Kdo s navrženými členy stálého výboru, jakož i s navrženými náhradníky souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Navržení členové stálého výboru, jakož i náhradníci jeho jsou zvoleni a tím denní pořad dnešní schůze vyřízen.

Přistoupím k ukončení schůze a navrhuji na základě usnesení předsednictva, aby příští schůze poslanecké sněmovny konala se zítra ve středu dne 2. června o 11. hod. dop. s tímto denním pořadem:

Pokračování v rozpravě o vládním prohlášení.

Činí snad někdo proti tomu návrhu nějaké námitky? (Nikdo se nehlásí.)

Není tomu tak. Návrh můj jest tedy přijat. Končím schůzi.

(Konec schůze o 3 hod. 9 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP