UDRŽAL František

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - Stál. a zahran.

Jmenován ministrem národní obrany 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Jmenován opětně ministrem nár. obrany 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zákona o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-Lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zákona o uvolnění obchodu s veškerými plodinami zemědělským, t. 1842.

66, 31. III. 1921; 8. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o rozlučování a slučování obcí a změně hranic obcí, okresů, žup a zemí (zpr. t. 1097), týkající se podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zákona o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání škůdců rostlinných.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

na zřízení 24členného výboru k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

pilný, na vyšetření událostí v Teplicích vyšetřov. výb. ihned.

20, 11. XI. 1920; 298. II.

Resoluce:

týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a soukromého čsl. školství ve Vídni (zpr. Stál. výb. t. 286).

11, 8. VII. 1920; 607. I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

2, 1. VI. 1920; 23. I.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

16, 4. XI. 1920; 83. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830); události teplické.

23, 23. XI. 1920; 394. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 733. II.

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1289. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1999. II.

o naléh. interp. t. 2499, 2524, 2550 a 2561 o stávce bankovních úředníků.

83, 5. VIII. 1921; 1101. III.

Interpelace:

stran nepřístojností, které se dějí na berních úřadech,

t. 2493. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/III. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o doplnění zahraniční služby zpravodajské se zřetelem na poměry zahraničních trhů se zemědělskými produkty,

t. 2764. 81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. t. 3322/ IV. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

pilná, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 297. II.

Dotazy:

ve věci Ant. Jiskry, starosty v Sopotnici u Poštýna.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

 

UHL Johann

VI. voleb. kraj

NSD

Nastoupil za Pallaufa Františka, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 22, 17. XI. 1920; 350. II.

Volba verifikována 40, 11. I. 1921; 1570. II.

Slib vykonal 23, 23. XI. 1920; 361. II.

Byl členem výb. bran. - inic. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. - vyšetřov. a zeměd.

Návrhy:

na zrušení čl. II. nařízení vlády R. Č. ze dne 27. března 1919, č. 157 Sb. z. a n., o prodloužení působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných, t. 1902.

66, 31. III. 1921; 11. III.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položky pro tělovýchovu a pro nemocniční zařízení státu.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 199.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se § 18.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 10.

83, 5. VIII. 1921; 1066. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 14.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě výplaty drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3289).

112, 19. XII. 1921; 1737. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 4 a 9.

115, 20. XII. 1921; 1871. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 9.

154, 24. VI. 1922; 1359. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 1.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1548. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 21. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k § 13.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 1.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915) k § 1.

178, 12. XII. 1922; 1559. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 6 a 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674, 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 12.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923 (zpr. t. 3936) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1920; 1946. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 18.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nakladatelské smlouvě (zpr. t. 4126) k § 17.

208, 8. V. 1923; 309. VII.

2 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. II. a XI.

236, 30. XI. 1923; 1163-64. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemní (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 318. IX.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569) k §§ 8 a 31.

263, 15. IV. 1924; 606, 608. IX.

event. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklízení místností (zpr. t. 4083) k § 3.

202, 19. IV. 1923; 165. VII.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

k témuž předmětu, týkající se přibrání malorolníků a zeměd. dělníků do zeměd. rad a podpory nezaměstnaných zemědělských a lesních dělníků.

31, 4. XII. 1920; 1235, 1238. II.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XI., XIV. a XVIII.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1290, 1293. IV.

k dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373), týkající se postupu při poukazování úvěrů v rozpočtu pro rok 1921 povolených.

125, 25. I. 1922; 2499. IV.

k osnově zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se zadržování požitků provinivším se vojínům.

146, 14. VI. 1922; 827. V.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se provedení voleb do Pozemkového úřadu a podání výkazu o udělení veškerých státních subvencí.

175, 29. XI. 1922; 1383, 1390. VI.

k osnově zák. o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4205), týkající se podání zprávy ministerstvem soc. péče o počtu nevyřízených žádostí o důchod podle zákona o válečných poškozencích a neprovedení novely k tomuto zákonu.

217, 28. VI. 1923; 550. VII.

Řeč v rozpravě:

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2824. II. (něm. 2859)

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1084. III. (něm. 1144)

o změně a doplnění ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1848. IV. (něm. 1282)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2369. IV. (něm. 2431)

o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 750. V. (něm. 766)

o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650).

146, 14. VI. 1922; 822. V. (něm. 821)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 729. VI. (něm. 765)

o úpravě drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (zpr. t. 3915).

178, 12. XII. 1922; 1553. VI. (něm. 1578)

o upravení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923 (zpr. t. 3963).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1945. VI. (něm. 2062)

o zákonech na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 147. VII. (něm. 228)

o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4205).

217, 28. VI. 1923; 546. VII. (něm. 607)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 536. VIII.

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1922 (zpr. t. 5189).

353, 8. VII. 1925; 415. XI. (něm. 425)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1142. XI. (něm. 1221)

Interpelace:

aby postiženým obcím dostalo se v plné výměře zaplacení za ubytování vojska,

t. 1914. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2203. 68, 31. V. 1921; 140. III.

jak postupuje okres. polit. správa sušická proti stávkujícímu dělnictvu,

t. 3158/X. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

odpov. t. 3430/XXIV. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o těžkém poškozování zemědělského a lesního dělnictva zřizováním samostatných zemědělských nemocenských pokladen,

t. 3780/XIV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/XVI. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

aby se v Režích provedly obecní volby,

t. 4098/XVIII. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4458/XX. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XII. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

odpov. t. 4442/VI. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o článku ministra nár. obrany "O demokracii a milici", který vyšel ve "Venkově",

t. 4274/XVIII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4458/XVIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že správce žatecké okres. politické správy vládní rada dr. Tauer násilně a své mocně otevřel žatec. městské divadlo,

t. 4841/VI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5090/XIII. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

Dotazy:

o pohledávání lesních pozemků obcí Hroby.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o zabezpečení zaměstnanců na velkém pozemkovém majetku.

278, 25. VI. 1924; 1041. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

 

UHLÍŘ Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

na přiměřené obeslání mezinárodní parlamentní konference obchodní v Lisaboně v květnu 1921, t. 1891.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na organisaci lidové výchovy, t. 3302.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

obnoven t. 3910/XXII.

182, 16. XII. 1922; 178. VI.

na podporu staveb veřejných nemocnic,

t. 3352. 121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven č. 3764; viz. t. 3765;

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

podle § 65 jedn. řádu, aby o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327) byla zahájena rozprava v příští schůzi.

363, 22. IX. 1925; 618. XI.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 1408 (ratifikace obchodní a celní úmluvy mezi R. Č. a Švýcarskem, uzavřené v Bernu v r. 1920).

51, 4. II. 1921; 2087. II.

zahran. výb. zpr. t. 3353 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži r. 1920).

122, 19. I. 1922; 2201. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3283 (úmluva uzavřená v Paříži 18. I. 1921 mezi republ. Francouzskou a R. Č. o statcích, právech a zájmech soukromých).

128, 27. I. 1922; 2710. IV.

zahran. výb. (zpr. t. 3450) schválení obchodní dohody mezi R. Č. a král. Španělským uzavřené v Madridu r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 219. V.

zahran. výb. zpr. t. 3476 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republ. Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. V. 1921).

137, 5. IV. 1922; 279, 289. V.

zahran. výb. zpr. t. 3720 (ratifikace mezinárodní úmluvy o zřízení "Mezinárodního ústavu zimného").

154, 24. VI. 1922; 1319. V.

zahran. výb. zpr. t. 3771 (úprava osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek).

164, 7. XI. 1922; 350, 356. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4103 (Úmluva a statut o svobodě transitu, sjednaná v Barceloně 20. IV. 1921).

205, 27. IV. 1923; 278. VII.

kult. výb. zpr. t. 4139 (úprava vyučování státnímu jazyku a jazyku menšin na středních školách).

211, 12. V. 1923; 361, 377. VII.

zahran. výb. zpr. t. 4311 (Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě).

138, 10. XII. 1923; 1260. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4632 (dodatečná dohoda mezi R. Č. a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a čsl. chmele ze 7. XI. 1923).

355, 9. VII. 1925; 452. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5242 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 18. XII. 1924).

357, 10. VII. 1925; 498. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 629. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1948. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1066. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 537. X.

Interpelace:

o krisi v textilním průmyslu,

t. 98. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 383. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o železničních poměrech na česk. severovýchodě,

t. 660. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1613. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o neplacení daní textil. podniky na Náchodsku,

t. 991. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1526. 55, 16. II. 1921; 2253. II.

o poměrech v kinematografii,

t. 1487. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2738. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o projektu čes. severovýchodní hlavní dráhy,

t. 1881. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2128. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o velkoněmecké propagační manifestaci v Broumově,

t. 2788. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3159/XI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

Dotazy:

o úpravě nájemného za ubytování četnictva.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

ve věci porušení jazykových předpisů Chebskou spořitelnou.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

stran propagačních básniček, hanobících český stát a rozšiřovaných z Vídně.

236, 30. XI. 1923; 1097. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

 

ULRICH Josef

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - rozp. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na odstranění bytové krise, t. 706.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

na postátnění profesorského sboru veřej. družstevní školy a obchodní akademie v Berouně v Čechách, t. 795.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

na vydání zákona, jímž se upravuje rozdílení nouzových podpor při živelních pohromách, t. 4030.

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

na vydání zákona o drobných pachtech, t. 4116.

208, 8. V. 1923; 306. VII.

aby byl vydán zákon o sborech stráže vězeňské, t. 4175.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1391 (změna zák. o sestavení seznamu znalců pro řízení k vyvlastnění za účelem výstavby a provozování železnic).

50, 3. II. 1921; 2071. II.

ústav. výb. zpr. t. 2408 (24hodinové počítání času).

69, 24. V. 1921; 209. III.

práv. výb. zpr. t. 2497 (užití dluhopisů města Brna k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

74, 19. VII. 1921; 582. III.

ústav. výb. zpr. t. 2784 (úprava finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním).

82, 4. VIII. 1921; 1029. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3225 (prodloužení lhůty v § 21 novely k obecním zřízením do konce r. 1923).

105, 7. XII. 1921; 1455. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3746 (úprava právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1463. V.

ústav. práv. výb. ústní zpr. o t. 3551 (prodloužení platnosti ustanovení o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1638. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3927 (změna zákona o slučování a rozlučování obcí).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1909, 1933. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4037 (úprava knihovních věcí na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

203, 24. IV. 1923; 237, 239. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4087 (úprava počítání lhůt v soudním řízení a při poručenských úřadech na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

204, 26. IV. 1923; 250. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4834 (změna zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

292, 24. IX. 1924; 2100. IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (t. 118).

10, 19. VI. 1920; 486. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 703. VIII.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 670. IX.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (t. 4567 a 4568), v níž odpovídá J. Hakenovi ohledně prací v ústav. práv. výb. a dr. Budayovi ohledně postupu ľudové strany při volbách v nitranské župě.

264, 16. IV. 1924; 679. IX.

Dotazy:

jak magistrát hlavního města Prahy provádí opce cizích příslušníků ve prospěch Č. R.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o pojmenování stanice Nakří-Netolice.

74, 19. VII. 1921; 575. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o poměrech nemocnič. personálu v Košicích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání a ublížení na cti tiskem podle § 1, §§ 3/I-II zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Gagatko)

312, 12. XII. 1924; 850. X.

zpr. t. 5187; zprav. V. Votruba;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1505. XI.Přihlásit/registrovat se do ISP