"R" resp. Rad-Rem "R" resp. Ros-Rou "R" resp. Rou-Rych "R" resp. Rýp

ROSCHER Anton

IV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. a soc. pol.

Návrhy:

o zavírání závodů, t. 1003.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

obnoven č. 3510; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vydání zákona o pojištění proti nezaměstnanosti, t. 1559.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3161.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

aby živnost čističů parních kotlů byla zařaděna mezi podniky podrobené úrazovému pojištění, t. 3532.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na prodloužení a změnu zákona ze dne 12. srpna 921, č. 322 Sb. z. a n., a ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 3846.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

aby byla osobám, poškozeným povodní v severních Čechách, poskytnuta státní podpora, t. 4783.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, t. 4843.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 180.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o podpoře nezaměst. (zpr. t. 2830), týkající se §§ 4 a 18.

85, 6. VIII. 1921; 1242. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3211), týkající se § 2.

104, 6. XII. 1921; 1401. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3309), týkající se změny v § 3 zák.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 24 a 25.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 8.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1551. V.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI. a k investicím.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 9.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 5 a 8.

202, 19. IV. 1923;157, 158. VII.

2 pozměňov. návrhy k státnímu rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XXI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1170. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 4342), týkající se změn v celé osnově původního zákona.

240, 11. XII. 1923; 1292-4. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 16.

245, 19. XII. 1923; 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 8.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 26.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 6.

154, 24. VI. 1922; 1358. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydávání Sb. z. a n. v německém jazyce.

28, 1. XII. 1920; 807. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1293. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zastoupení dělníků při živnostenské inspekci.

175, 29, XI. 1922; 1390. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se podílu Němců na dodávkách a subvencích státem poskytovaných, poměrů Němců-úředníků a stanovení jednotného pravidla pro státní dodávky.

235, 29. XI. 1923; 1068. VIII.

2 resoluce k témuž rozpočtu, týkající se směrnic při poskytování podpory v nezaměstnanosti.

232, 30. XI. 1923; 1160. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1098. II. (něm. 1195)

o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 2830).

85, 6. VIII. 1921; 1239. III. (něm. 1289)

o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr (zpr. t. 3211).

104, 6. XII. 1921; 1399. IV. (něm. 1436)

o změně a doplnění zákona z 12. VIII. 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309).

115, 20. XII. 1921; 1839. IV. (něm. 1880)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 84. V. (něm. 128)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1245. VI. (něm. 1291)

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201).

217, 28. VI. 1923; 576. VII. (něm. 617)

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1278. VIII. (něm. 1317)

Interpelace:

naléhavá, aby byla ihned vykonána opatření, potírající hospodářskou krisi a nezaměstnanost,

t. 3562. 140, 26. V. 1922; 486. V.

zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o sporu kovodělníků,

t. 3582. 142, 30. V. 1922; 587. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, o výluce 3.000 textilních dělníků v tanwaldském území,

t. 4505. 253, 1. IV. 1924; 247. IX.

odpov. t. 4524. 255, 3. IV. 1924; 267. IX.

odpov. t. 4612/V. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

aby "Union der Textilarbeiter" v Liberci dostalo se většího zastoupení v odborných komisích textilních,

t. 1799. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2976. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o nezaměstnanosti ve výrobě výšivek, krajek, síťkových tkanin a záclon,

t. 3519/XVIII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3807/VIII. 164, 7. XI. 1922; 347. VI.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 441/XVII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o omezení oboru působnosti libereckého magistrátu,

t. 4085/X. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o výluce 3.000 textilních dělníků v území tanwaldském, v okrese jabloneckém,

t. 4443/XIX. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

Dotazy:

o přijímání poštovních balíčků v okrese frýdlantském a o obtížích, které se činí dopravě rychlozboží.

53, 8. II. 1921; 2176. II.

 

ROSOLOVÁ Josefa

XI. voleb. kraj

ND

Nastoupila za Stránského Jaroslava dr., jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonala 67, 19. V. 1921; 51. III.

Byla členem výb. kult. a ústav. práv

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 4376 (organisace odborných skol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č.).

246, 20. XII. 1923; 1762, 1772. VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349).

122, 19. I. 1922; 2207. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2412. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1050. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 551. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1440. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1073. XI.

 

RÖTTEL Franz

XII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Zemřel 5. XI. 1924. 297, 11. XI. 1924; 179. X.

Za něho nastoupil Sauer Alois.

Návrhy:

aby byli na roveň postavení všichni státní pensisté, vdovy a sirotci, t. 4279.

225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XXII. (stát. výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1170. VIII.

Resoluce:

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XI. (zpr. t. 4300), týkající se zadávání vojenských dodávek zemědělských výrobků zemědělským družstvům.

235, 29. XI. 1923; 1074. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1106. II. (něm. 1199)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1148. IV. (něm. 1242)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921; (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2416. IV. (něm. 2449)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1208. VI. (něm. 1274)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

233, 28. XI. 1923; 857. VIII. (něm. 911)

Žádost ve věcech imunity:

lichev. s. u okres. s. v Šumperku (přestupek podle § 7 zák. ze 17. X. 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

lichev. s. u okres. s. v Šumperku (přestupek podle § 6 zák. ze 17. X. 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

kraj. s. v Novém Jičíně (přestupky §§ 3, 14, 19 shrom. zákona, jichž se dopustil na schůzi v Hranicích 12. VII. 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

žád. odvolána

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

okr. s. v Starém Městě na Moravě (zločin podle § 65, lit. b) tr. zák., jehož se dopustil řeči pronesenou na schůzi 21. I. 1923 ve Starém Městě

187, 13. II. 1923; 2151. VI.

vyřízeno zpr. t. 4330 ve schůzi 240, str. 1313. VIII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 1 a přestupek podle § 18 zák. na ochranu republiky, jichž dopustil se v řeči pronesené na schůzi 21. I. 1923 ve Starém Městě na Moravě)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4330; zprav. J. Konečný;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 65 b) tr. z., spáchaný řečí na schůzi ve Šternberku 12. XI. 1922)

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

zpr. t. 4435; řízení zast. před projednáním v plenu

249, 20. III. 1924; 120, 139. IX.

 

ROUČEK Jaroslav

XI. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - kult. a ústav.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu Kn

342, 22. V. 1925; 108. XI.

Návrhy:

na vyvlastnění velkostatkářských mlýnů, t. 690.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4121 (im. H. Tausika).

208, 8. V. 1923; 314. VII.

im. výb. zpr. t. 4122 (im. Fr. Warmbrunna).

208, 8. V. 1923; 315. VII.

im. výb. zpr. t. 4388 (im. V. Mikulíčka).

248, 1. III. 1924; 108. IX.

im. výb. zpr. t. 4389 (im. A. Malé).

248, 18. III. 1924; 108. IX.

im. výb. zpr. t. 4421 (im. H. Tausika).

248, 18. III. 1924; 110. IX.

im. výb. zpr. t. 4460 (im. H. Tausika).

250, 26. III. 1924; 174. IX.

im. výb. zpr. t. 4461 (im. T. Koutného).

250, 26. III. 1924; 174. IX.

im. výb. zpr. t. 4459 (im. G. Borovszkého).

251, 28. III. 1924; 213. IX.

im. výb. zpr. t. 4475 (im. K. Kreibicha)

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4476 (im. H. Tausika).

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4482 (im. Š. Daruly).

253, 1. IV. 1924; 245. IX.

im. výb. zpr. t. 4486 (im. H. Tausika).

253, 1. IV. 1924; 246. IX.

im. výb. zpr. t. 4487 (im. H. Tausika).

253, 1. IV. 1924; 246. IX.

im. výb. zpr. t. 4488 (im. Š. Daruly).

255, 3. IV. 1924; 267. IX.

im. výb. zpr. t. 4509 (im. K. Svetlika).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4511 (im. K. Svetlika).

25, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4514 (im. H. Tausika).

256, 4. IV. 1924; 289. IX.

im. výb. zpr. t. 4527 (im. H. Tausika).

259, 9. IV. 1924; 463, 464. IX.

im. výb. zpr. t. 4537 (im. K. Svetlika).

269, 5. VI. 1924; 833. IX.

im. výb. zpr. t. 4539 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 833. IX.

im. výb. zpr. t. 4540 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4541 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4560 (im. K. Svetlika).

269, 5. VI. 1924; 835. IX.

im. výb. zpr. t. 4561 (im. H. Tausika).

270, 6. VI. 1924; 850. IX.

im. výb. zpr. t. 4590 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4591 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4649 (im. R. Kunsta).

73, 13. VI. 1924; 952. IX.

im. výb. zpr. t. 4650 (im. H. Tausika).

273, 13. VI. 1924; 953. IX.

im. výb. zpr. t. 4651 (im. H. Tausika).

273, 13. VI. 1924; 953. IX.

im. výb. zpr. t. 4652 (im. Št. Daruly).

273, 13. VI. 1924; 954. IX.

im. výb. zpr. t. 4685 (im. K. Svetlika).

280, 26. VI. 1924; 1142. IX.

im. výb. zpr. t. 4630 (im. Fr. Matznera).

280, 26. VI. 1924; 1143. IX.

im. výb. zpr. t. 4950 (im. J. Černého [A]).

321, 29. I. 1925; 1089. X.

im. výb. zpr. t. 4769 (im. dr. Brunara).

328, 12. III. 1925; 1308. X.

im. výb. zpr. t. 4988 (im. dr. Schollicha).

330, 16. III. 1925; 1328. X.

im. výb. zpr. t. 4853 (im. dr. Jabloniczkého).

340, 1. IV. 1925; 52. XI.

im. výb. zpr. t. 4879 (im. dr. Körmendy-Ékese).

341, 2. IV. 1925; 96. XI.

im. výb. zpr. t. 4947 (im. J. Knirsche).

341, 2. IV. 1925; 96. XI.

im. výb. zpr. t. 5140 (im. Fl. Tománka).

348, 23. VI. 1925; 319. XI.

im. výb. zpr. t. 4999 (im. dr. Körmendy-Ékese).

349, 23, VI. 1925; 329. XI.

im. výb. zpr. t. 5105 (im. J. Bubníka).

351, 1. VII. 1925; 374. XI.

im. výb. zpr. t. 5100 (im. dr. Lelleye).

351, 1. VII. 1925; 374. XI.

im. výb. zpr. t. 5099 (im. Ferd. Bendy).

376, 13. X. 1922; 1505. XI.

im. výb. zpr. t. 5366 (im. inž. Kalliny).

377, 14. X. 1925; 1532. XI.

im. výb. zpr. t. 5367 (im. dr. Hanreicha).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

im. výb. zpr. t. 5368 (im. dr. Labaje).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

im. výb. zpr. t. 5369 (im. dr. Hanreicha).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1661. II.

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1061. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2368. VI.

o zpr. im. výb. t. 4849 (im. I. Mondoka),

v níž protestuje proti souzení posl. H. Tausika v případech, v nichž posl. sněmovnou ke stíhání vydán nebyl.

328, 12. III. 1925; 1309. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1262. XI.

Prohlášení:

jménem klubu Kn, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1553. XI.

Interpelace:

o persekuci dělnictva na Moravě,

t. 1235. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

odpov. t. 2066. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o brutálním nakládání s politickými vězni,

t. 1684. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 2543. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o nelidském týrání zatčených horníků v Oslavanech,

t. 1685. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

odpov. t. 2054. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o katastrofě na dole "Kukla" v Oslavanech,

t. 2167. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3058. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

že se nedodržuje zákon o sestavování stálých voličských seznamů v Morav. Ostravě,

t. 2616. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3067. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o konfiskaci v krajinském čas. "Pravda" dne 16. září 1921,

t. 3201/III. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3430/XI. 130, 28. I. 1922; 10. V.

o konfiskační praxi v Brně,

t. 3917/I. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4045/III. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o konfiskaci časopisu "Šlehy" v Brně,

t. 4076/V. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4134/IX. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskační praxi a persekuci komunistické mládeže v Brně,

t. 4157/VII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4247/XI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o konfiskaci časopisu "Pravda" v Brně,

t. 4178/VII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XX. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Dotazy:

o persekuci sociál. demokrat. hnutí (levice) v okresu vyškovském (Morava).

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o snaze zakrýti násilnosti, spáchané četníky na zatčených v Oslavanech.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o konfiskační praxi v Brně.

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vyškově (přestupek § 2 a 19 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

3, 2. VI. 1920; 33. I.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Proč jsem revolucionářem" v časopise "Pravda" z 10. května 1923, č. 19, roč. 1.)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

Volán k pořádku:

19, 6. III. 1923; 2368. VI.

"R" resp. Rad-Rem "R" resp. Ros-Rou "R" resp. Rou-Rych "R" resp. RýpPřihlásit/registrovat se do ISP