OKTÁVEC Josef

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - kuly - rozp. - vyšetřov. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na rozšíření zákona ze dne 20. II. 1919, č. 111 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost § 303 tr. z. na Slovensko, t. 697.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1154. II.

o stát., rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1033. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. škol.).

235, 29. XI. 1923; 1045. VIII.

Interpelace:

naléhavá, ohledně provedení zákona z 29. října 1919, č. 608, o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických a zákona ze 17. prosince 1919, č. 3 Sb., o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců,

t. 2603. 74, 19. VII. 1921; 647. III.

odpov. t. 3221/XV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

ohledně převzetí a definitivního jmenování obecních a okresních notářů na Slovensku,

t. 1257. 43, 18. I. 1921; 1760. II.

odpov. t. 2076. 67, 19. V. 1921; 111. III.

ve věci Ľudové banky v Ružomberku,

t. 4157/I. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 5134/IV. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

Žádost ve věcech imunity:

hl. st. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem contra župan Schnabl)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4132; zprav. J. Koudelka;

nevydán 211, 12. V. 1923; 386. VII.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, bod 1 a § 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil článkem uveřejněným v časopise "Ruszinszkoi Népszava" proti dr. Šimonovi)

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4744; zprav. J. Konečný;

nevydán 326, 10. III. 1925; 1282. X.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Šimon)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4957; zprav. K. Moudrý;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. X.

 

ONDERČO Štefan

XXI. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. vyšetřov. - zahran. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na vyšetření usmrcení J. Huly v Dolním Šebeši dne 6. července 1925 vyšetřujícím výborem posl. sněmovny, t. 5276.

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XIV. (zpr. t. 4300), týkající se zrušení daně z vodní síly, z obratu a přírůstku na majetku a unifikace všech daní v celé R. Č.

236, 30. XI. 1923; 1154. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 741. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 1921; 2399. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 698. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o konferenci v Janově z 23. V. 1922.

142, 30. V. 1922; 608. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 714. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 173. VIII.

o imunitní záležitosti dr. Jurigy a Fl. Tománka (zpr. t. 4759); krvavé události v Nižním Šebeši.

355, 9. VII. 1925; 459. XI.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. a rep. Polskou ze 7. IV. 1925 (zpr. t. 5331).

365, 29. IX. 1925; 714. XI.

Interpelace:

v záležitosti násilného překážení veřejnému shromáždění lidu dne 28. I. 1923 v Prešově

t. 4017/IV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4247/VII. 19, 30. X. 1923; 18. VIII.

o zabavení 73. čísla "Slováka ze dne 28. března 1924,

t. 4617/VI. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 4794/VII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o nezákonném jednání četnictva na Slovensku,

t. 5303/VI. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastup. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 312, 12. XII. 1924; 850. X.

sedrie v Prešově (přečin urážky na cti podle § 2, § 3 zák. čl. XLI z r. 1914 contra dr. Duchoň)

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

zpr. t. 4848; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 328, 12. III. 1925; 1308. X.

Volán k pořádku:

170, 21. XI. 1922; 716. VI.

355, 9. VII. 1925; 459. XI.

 

ORÍŠEK Martin

leg. posl.

A

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 180. III.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veřej. školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 5360.

372, 7. X. 1925; 1345. XI.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1088. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 958. IV.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1199. V.

Interpelace:

že Stát. pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. XI. 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

ve věci zavraždění správce čsl. finanční stanice v Hyme Jana Sedláčka, maďarskou pohraniční hlídkou,

t. 4085/XI. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4593/II. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

pro nestoudný útok časop. "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem", sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem Akciovou společností v Č. Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

Dotazy:

o nedodržování stanov učitelské organisace jejím okresním předsedou učitelem Janem Kušeliem a o zneužívání úřední moci stát. školským inspektorem Josefem Ozábalem.

178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o výrocích faráře Josefa Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.Přihlásit/registrovat se do ISP