"F" resp. Far-Fei "F" resp. Fey-Fis "F" resp. Fis-Fus

FISCHER Rudolf

V. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - zásob. a živnost.

Návrhy:

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2340, 2341. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 186.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 31.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767), týkající se změny v nadpisu zákona.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1596. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. IX.

173, 24. XI. 1922; 1028, 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 10.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIV. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1172. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 2.

241, 12. XII. 1923; 1382. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 3 a 17.

245, 19. XII. 1923; 1628, 1632. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě) k § 5.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 689. IX.

5 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o cedulové bance (zpr. t. 5130) k čl. III, IV, VIII a), XII, XXI a XXIV.

341, 2. IV. 1925; 65. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě výhod poskytnutých stát. zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290), týkající se § 2.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828) k § 2.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

aby se přes předlohu t. 4352 (změna ustanovení zákona o dopravních daních) přešlo k dennímu pořadu.

243, 14. XII. 1923; 1522. VIII.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se úvěru konsumním družstvům.

28, 1. XII. 1920; 815. II.

k témuž předmětu, týkající se transportu bramborů.

31, 4. XII. 1920; 1241. II.

k usnesení Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (ústní zpr. o t. 560, příl. A, C, D, Ch) ohledně novelisace tohoto usnesení.

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

k osnově zák. o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373), týkající se předložení zprávy o provedených revisích Nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

125, 25. I. 1922; 2500. IV.

2 resol. k osnově zák. o hospodářských ujednáních uzavřených mezi R. Č. a říší Německou v Praze 29. VI. 1920 (zpr. t. 3447), týkající se uspíšení vyjednávání o celní a obchodní dohodě s Německem a úlev v malém pohraničním styku.

136, 5. IV. 1922; 268. V.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se předkládání zpráv o revisích, které Nejvyšší účetní kontrolní úřad provádí.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se poskytování podpory organisacím pro péči o dítě a o mládež.

236, 30. XI. 1923; 1161. VIII.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542), týkající se všeobecného vyhlášení nařízení vydaných vládou podle § 12, odst. 9.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 504. I. (něm. 547)

o činnosti Stálého výboru na podkladě zpr. t. 560, příl. A, C, D, Ch.

37, 18. XII. 1920; 1536. II. (něm. 1550)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2321. II. (něm. 2363)

o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

79, 2. VIII. 1921; 919. III. (něm. 943)

o úhradě schodku z moučného hospodářství (zpr. t. 2833).

85, 6. VIII. 1921; 1245. III. (něm. 1293)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 744. IV. (něm. 321)

o hospodářských ujednáních uzavřených mezi R. Č. a říší Německou v Praze 29. VI. 1920 (zpr. t. 3447).

136, 5. IV. 1922; 263. V. (něm. 271)

o změně zákona o celním sazebníku (zpr. t. 3605).

145, 13. VI. 1922; 779. V. (něm. 802)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 969. VI. (něm. 1012)

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 69. VII. (něm. 87)

o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4941).

217, 28. VI. 1923; 596. VII. (něm. 628)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1356. VIII. (něm. 1423)

o dalším zmocnění. vlády k prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 4362).

242, 13. XII. 1923; 1458. VIII. (něm. 1505)

o změně ustanovení zákona o daních dopravních (zpr. t. 4370).

243, 14. XII. 1923; 1519. VIII. (něm. 1563)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 366. IX. (něm. 413)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2044. IX. (něm. 2080)

o závěrečném účtu stát. výdajů a příjmů R. Č., o účtu stát. melioračního fondu a stát. bytového fondu za rok 1921 a o účtu dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce r. 1921 (zpr. t. 5060).

326, 10. III. 1925; 1275. X. (něm. 1284)

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 27. XI. (něm. 44).

Interpelace:

o zdražení cukru,

t. 4085/VII. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4391/XIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskaci č. 8 časopisu "Volksstimme" ze dne 28. ledna 1923, vycházejícího ve Varnsdorfu,

t. 4174/V. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4249/XVII. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

 

FÖLDESSY József, dr.

XVI. voleb. kraj

MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 510. I.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 288. II. (něm. 308)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1543. V. (maď. 1670)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 684. VI. (maď. 757)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 194. VIII. (maď. 214)

Interpelace:

o nakládání s nováčky maďarské národnosti,

t. 946. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1835. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o vyměřování daní na Slovensku,

t. 1155. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1972. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o vyplacení 300.000 K mimořád. stát. podpory městu Komárnu,

t. 1170. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1946. 67, 19. V. 1921; 108. III.

Dotazy:

v záležitosti Parkáňského přístavu.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Nových Zámcích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Karicsonyi)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4946; zprav. J. Mach;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 396. XI.

 

FRANKE Emil, dr.

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stál. a ústav.

Podal demisi jako ministr železnic 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Jmenován ministrem pro zásobování lidu 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen řízením ministerstva pošt a telegrafů 18. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Pověřen řízením ministerstva železnic 20. VII. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na vydání zákona o odstranění pomníků členů rodiny habsburské a habsbursko-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

obnoven t. 3910/XX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na stanovení jednotné ceny za 1 kg cukru v R. Č., jakož i stanovení nezměnitelné dávky, t. 894.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zák. o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

doplňov. návrh ke zpr. o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchod. v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na zřízení nových výborů ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

aby o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922 byla zahájena rozprava ve příští schůzi.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

22 resol. k osnově zákona o schválení smlouvy mezi R. Č. a rep. Rakouskou o ochraně menšin a státním občanství (zpr. stál. výb. t. 286), týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a soukrom. vídeňského školství čsl.

11, 8. VII. 1920; 607. I.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zařadění obnosu 5 milionů Kč do rozpočtu na stát. odměny pro vědecké pracovníky, umělce a spisovatele.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

k usnesení Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (zpr. ústní o t. 560, příl. A, C, D, CH), týkající se novelisace tohoto usnesení.

37, 18. II. 1920; 1535. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 166. I.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1303. II.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 228. IV.

Interpelace:

naléhavá, o sporu v kovoprůmyslu,

t. 3580. 142, 30. V. 1922; 587. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19, V. 1921; 110. III.

stran obsazení místa ředitelky na měšť. dívčí škole v Chrasti,

t. 2443. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

odpov. t. 2898. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

o poměrech v Podkarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Dotazy:

ve věci provedení zákona a resoluce z 9. X. 1919, týkající se studentstva.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 24, 18. III. 1924; 101. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 51 zákona o právu autorském ca prof. Spirago)

265, 27. V, 1924; 740. IX.

zpr. t. 4778; zprav. inž. Záhorský;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 777. X.

 

FÜSSY Kálmán

XVI. voleb. kraj

MNL MAP

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Vystoupil z klubu poslanců strany MNL a stal se členem klubu poslanců strany MAP.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

Návrhy:

ve věci výpomoci pro obec Visk (župa marmarošská), jež byla poškozena povodní Tisy a jinými živelními pohromami, t. 4227.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

o změně zákona ze dne 25. září 1919, čís. 533 Sb. z. a n. a ze dne 22. prosince 1920, čís. 677 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové, t. 4337.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

7 pozměňov. návrhů k osnově živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 1, 2, 20, 22, 74, 122 a 249.

293, 25. IX. 1924; 2141-3. IX.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se doplňku § 9.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

Řeč v rozpravě:

o úpravě uhelného hospodářství (zpr. t. 1766).

64, 15. III. 1921; 2671. II. (maď. 2733)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 746. III. (maď. 792)

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 233. IV. (maď. 244)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 977. V. (maď. 1009)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1171. VI. (maď. 1268)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 849. VIII. (maď. 909)

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1367. VIII. (maď. 1427)

o výkupu místní dráhy v údolí Borže (zpr. t. 4339).

242, 13. XII. 1923; 1469. VIII. (maď. 1508)

o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927 (zpr. t. 4643).

272, 12. VI. 1924; 873. IX. (maď. 919)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2062. IX. (maď. 2090)

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o právních poměrech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

292, 24. IX. 1924; 2108. IX. (maď. 2117)

o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřej. živelního pojištění (zpr. t. 4871).

293, 25. IX. 1924; 2169. IX. (maď. 2207)

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti vyjádření, které učinil dr. Št. Volkmann, komárenský župan a vládní komisař, na sokolské slavnosti dne 3. června,

t. 2607. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

stran znovupronajmutí pastvin vojenského státního eráru u Komárna,

t. 203. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 554. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o protiprávně rekvirovaných hospodářských vozech,

t. 426. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1094. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

ohledně poškozování obecních pastvišť města Komárna vojenskými cvičeními,

t. 2465. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3099. 86, 18. X. 25. 1921; IV.

v záležitosti nepřístojností vyskytujících se při nákupu koní pro vojsko,

t. 2664. 77, 29. VII. 1921; 810. III.

odpov. t. 3113. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o odnárodňování maďarské obecné školy v Kismánya a o neprávněném zasahování nitranského župana do školských záležitostí,

t. 3954/VII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4746/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o postupu finančního ředitelství v Ipolsk. Šahách při projednávání dávky z majetku,

t. 4226/XII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4410/1. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o používání pozemkové reformy ke kolonisaci,

t. 4892/XVI. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5134/V. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o zdanění pozemků poblíž řeky Ipoly, které leží v území maďarského státu,

t. 5066/IX. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5209/III. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

Dotazy:

v záležitosti nápravy závad na některých tratích státních železnic zpozorovaných, hlavně se zřetelem ke kouření a osvětlení.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o odepření výhod, náležejících sportovním spolkům, footballovým spolkům maďarské národnosti na Slovensku.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o brutálním jednání četnictva v Gútě (župa Komárno).

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

odpov. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

o liknavém provádění povýšení vrchního inženýra Petra Gaysslera, jmenovaného ku státnímu kulturně-měřickému úřadu v Komárně a mistra vodáka Imricha Nestlingera.

178, 12. XII. 1922; 1539. VI.

odpov. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o neoprávněném a protizákonném zasahování policejního ředitele v Užhorodě do obchodních a živnostenských záležitostí.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o odnětí legitimací k překročení hranic obchodníkům z Parkáně a okolí.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

v záležitosti nočních cvičení pěchoty v Komárně.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o zavření, resp. násilném odnárodnění maďarské lidové elementární školy v Ini (župa Komárno).

198, 23. III. 1923; 5. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o postupu, jímž školní dozorce v Kapušanech praktikuje jazykový zákon.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o dani z obratu, vyměřené Štefanu Vázsonyimu v Peredě.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci Arpáda Lovásze, býv. obvodního notáře v Ipolských Šahách.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nezákonném propuštění Margarety Jávorové, finanční úřednice v Ipolských Šahách.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o nekvalifikovaném chování Rudolfa Klimenta, obvodního notáře obcí Dolní Várad, Horní Várad a Tura vůči obyvatelstvu.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o nucení maďarského státního občana Jana Budaiho ml. ke konání vojenské služby.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o vyučovací řeči obecné školy v Ini.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o křivdícím provedení pozemkové reformy v Malém Kiare.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

ve věci Fráni Németha z Komárna, býv. kancelářského oficianta nemocnice čsl. divise č. 10, jenž byl propuštěn na základě anonymních dopisů bez pense a bez disciplinárního vyšetřování.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 333, 19. III. 1925; 1367. X.

o pošlapání dětí Štefana Kicsindiho vojenskými jezdci.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o obchodech velkomlýna v Oroske.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

o podpoře povodní postižených obyvatelů na Slovensku, jmenovitě na Žitném Ostrově.

337, 31. III. 1925; 4. XI.

o umístění Vincence Vendégha ve vojenské nemocnici.

361, 18 IX. 1925; 559. XI.

ve věci vojenských cvičení rolníků, čeledi a ženců.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o úpravě požitků župní pensistky vdovy po Gabrielovi Szücsovi.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Košicích (podezření z přečinu pobuřování podle § 173 tr. z.)

119, 12. I. 1922; 2014. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4164; zprav. J. Konečný;

nevydán 215, 27. VI. 1923; 532, 533. VII.

Volán k pořádku:

233, 28. XI. 1923; 851. VIII.

"F" resp. Far-Fei "F" resp. Fey-Fis "F" resp. Fis-FusPřihlásit/registrovat se do ISP