"C" resp. Czech "C" resp. Čer-Čun "C" resp.Čuřík

ČERMAK Karl

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. - vyšetřov. - zahran. a zásob.

Zemřel 31. X. 1924. 296, 31. X. 1924; 95. X.

Za něho nastoupil Schiller Rudolf.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 4.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 7 a 10.

115, 20. XII. 1921; 1871, 1872. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. XIV.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 5.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1550. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k čl. II.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

pozměňov. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856) ke kap. IX.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 11 a 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675, 1677. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 4.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. VI. a XIII, (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1163, 1168. VIII.

doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 154. VII.

event. návrh k osnově zák. o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470. I.

návrh na zahájení rozpravy o prohlášení min. dr. Beneše, jímž zodpovídá se interp. dr. Lodgmana (t. 1986) a interp. dr. Hajna (t. 1976).

66, 31. III. 1921; 32. III.

Resoluce:

3 resol. k osnově finančního zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se jednání u úřadů ústředních a nejvyšších soudů v jazyku stran, předložení úmluv s Rumunskem a Jugoslavií parlamentu ke schválení a složení okres. výborů dle národnostního poměru.

28, 1. XII. 1920; 803, 805, 807. II.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vydání zákona sjednocujícího práva dělníků a živnostenských soudů.

31, 4. XII. 1920; 1236. II.

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2777. II.

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se urychlení státních dodávek s ohledem na rostoucí nezaměstnanost.

67, 19. V. 1921; 90. III.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284, 1286. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení veškerého materiálu o zavírání německých škol.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se prováděcího nařízení k jazykovému zákonu.

236, 30. XI. 1923; 1150. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 444. II. (něm. 502)

o změně zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2774. II. (něm. 2847)

naléh. interp. posl. Blažka o náhradě mosteckým obětem (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 620. III. (něm. 672)

o prohlášení dr. Beneše, jímž podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 226. X. 1921; 230. IV. (něm. 244)

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1423. IV. (něm. 1438)

o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (zpr. t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1286. V. (něm. 1309).

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany NSD, v němž protestuje proti prostředkům, jichž použila sněmovní většina a předsednictvo při projevech německého parlamentního svazu ve schůzi 2. VIII. 1921.

80, 3. VIII. 1921; 968. III. (něm. 998)

jménem klubu posl. strany NSD, jímž vyslovuje protest proti nakládání s německými oposičními poslanci.

153, 23. VI. 1922; 1285. V. (něm. 1307)

Interpelace:

naléhavá, o výtržnostech legionářů v Teplicích a Liberci dne 28. října 1920,

t. 737. 20, 11. XI. 1920; 297. II.

odpov. t. 2006. 67, 19. V. 1921; 109. III.

naléhavá, o krvavých událostech v Mostě,

t. 1239. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 2255. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

naléhavá, o nejnovějším rušení škol,

t. 3563. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 844. V.

naléhavá, že se odpírá povolení, aby zrušené třídy škol vedly se na útraty obcí,

t. 3566. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 849. V.

o zaopatření pozůstalých po padlých v březnu v Kadani r. 1919,

t. 2672. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

odpov. t. 3092. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o obtěžování redaktora dr. Sigmunda Kunfiho četníky v Králíkách,

t. 2717. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

odpov. t. 3011. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XIX. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reálné gymnasium,

t. 4044/XV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/II. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/I. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení deníku "Sozialdemokrat" ze dne 6. března 1923,

t. 4178/III. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4250/X. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o novém poškození německého školství a o nestejnoměrném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4178/IX. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/XIV. 229, 22. XI. 1923; 435. VIII.

Dotazy:

o důvodech k vyhlášení stanného práva na Slovensku.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o koupi Cumberlandského paláce ve Vídni pro čsl. vyslanectví.

45, 20. I. 1921; 1812. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o utlačování něm. školy obecné ve Fryšavě.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 727. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Litoměřicích (přestupek §u 9. tisk. zákona)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1598; zprav. J. Koudelka;

nevydán 59, 3. III. 1921; 2451. II.

okr. s. v Teplicích-Šanově (přestupek §u 496 tr. z. k soukromé žalobě JUDra Karla Stradala, advokáta v Teplicích Šanově)

118, 10. I. 1922; 1986. IV.

zpr. t. 4024; zprav. dr. Dérer;

nevydán 197, 9. III. 1923; 2492. VI.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2592. II.

80, 3. VIII. 1921; 968. III.

 

ČERNÝ Antonín

II. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - inic. - soc.-pol. - ku prozkoum. zpr. o čin. stál. výb. - stát.-zříz. - úst.-práv. a zeměd.

Návrhy:

aby byly prodlouženy drobné pachty pozemků, t. 331.

14, 26. X. 1920; 13. II.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1370. VI.

Dotazy:

o protekčním systému při zadávání vojenských koní zemědělcům.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. ca Zdenka Hassmannová)

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

 

ČERNÝ Jan, inž.

III. voleb. kraj.

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o reorganisaci dívčích škol odborných (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 118 (odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a IV. stát. půjčka R. Č.).

9, 18. VI. 1920; 399. I.

rozp. výb. t. 640 (nouzová výpomoc civilních i vojenských stát. zaměstnanců).

18, 9. XI. 1920; 227. II.

rozp. výb. t. 1038 (oběh čsl. státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Čsl. Těšínsku Podkarp. Rusi a Slovensku).

40, 11. I. 1921; 1581. II.

rozp. výb. zpr. t. 1026 (daň z obchodu cennými papíry).

41, 13. I. 1921; 1592. II.

rozp. výb. zpr. t. 1535 (přepisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

55, 16. II. 1921; 2234. II.

doprav. výb. zpr. t. 1669 (mezinárodní parlamentní konference v Paříži ve dnech 24.-28. listop. 1920).

62, 10. III. 1921; 2512. II.

rozp. výb. zpr. t. 1765 (zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského).

64, 15. III. 1921; 2698. II.

oprav. výb. zpr. t. 1848 (doplnění zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace).

66, 31. III. 1921; 13. III.

rozp. výb. zpr. t. 2447 (úprava služebních požitků zřízenců obecních a okresních).

70, 30. VI. 1921; 303. III.

rozp. výb. zpr. t. 2179 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení moru a nákaz zvířecích).

72, 14. VII. 1921; 437. III.

rozp. výb. zpr. t. 2530 (užití 5 % zemské investiční zápůjčky elektrisační z roku 1921).

74, 19. VII. 1921; 581. III.

rozp. výb. zpr. t. 2639 (daň z vodní síly).

76, 27. VII. 1921; 730. III.

rozp. výb. zpr. t. 2741 (změna ustanovení o dani důchodové a z příjmu).

80, 3. VIII. 1921; 980. III.

rozp. výb. zpr. t. 2797 (změna ustanovení uherských zákonných článků o daních z příjmu).

83, 5. VIII. 1921; 1073. III.

rozp. výb. zpr. t. 2831 (úprava cla na automobily motorové pluhy a motory).

85, 6. VIII. 1921; 1280. III.

rozp. výb. zpr. t. 3254 (povolení užíti dílčích dluhopisů 5 % čes. zem. investiční půjčky elektrisační v hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních a pod. kapitálů).

108, 15. XII. 1921; 1531. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3377 a t. 3378 (válečné přirážky k přímým daním za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarp. Rus a válečné přirážky k přímým daním za léta 1922 a 1923 pro Slovensko a Podkarpatskou Rus).

125, 25. I. 1922; 2522. IV.

doprav. výb. zpr. t. 3376 (přistoupení R. Č. k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané r. 1875 v Paříži).

125, 25. I. 1922; 2537. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3445 (zmocnění ministra financí k uzavírání půjček v cizí měně).

131, 29. III. 1922; 21, 53. V.

rozp. výb. zpr. t. 3672 (změna ustanovení zákona o dani z cukru).

147, 16. VI. 1922; 935. V.

rozp. výb. zpr. t. 3753 (úprava služebních požitků četnických vrchních strážmistrů).

156, 26. VI. 1922; 1451. V.

rozp. výb. zpr. t. 3750 (propočítání služební doby příslušníkům čsl. četnictva).

156, 26. VI. 1922; 1455, 1457. V.

rozp. výb. zpr. t. 3772 (návrhy posl. Berana a Adámka na změnu zákona o opatření strojených hnojiv pro rok 1921).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1624, 1627. V.

rozp. výb. zpráva ústní (prodloužení platnosti ustanovení o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1640. V.

rozp. výb. zpr. t. 3928 (rozšíření platnosti zákona o úpravě promlčení práva k výměře a vymáhání daní a dávek na rok 1921 a 1922).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1943. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4158 (finanční a právní výhody na odporu soustavné elektrisace).

213, 14. V. 1923; 424. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4203 (poplatkové a daňové úlevy při splynutí nebo při přeměně podniků veřejně účtujících).

217, 28. VI. 1923; 590. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4758 (prodloužení působnosti zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n.).

279, 25. VI. 1924; 1091. IX.

doprav. výb. zpr. t. 4995 (prodloužení lhůty k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné).

315, 16. XII. 1924; 919. X.

rozp. výb. zpr. t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1008. X.

rozp. výb. zpr. t. 5027 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů).

321, 29. I. 1925; 1087. X.

rozp. výb. zpr. t. 5058 (zcizení státního mlýna v Nymburce).

326, 10. III. 1925; 1269. X.

rozp. výb. zpr. t. 5188 (zmocnění vlády, aby převzala. státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren).

348, 23. VI. 1925; 314. XI.

zeměd. a rozp. výb. zpr. t. 5206 (zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu).

355, 9. VII. 1925; 441, 447. XI.

zprav. rozp. výb. zpr. t. 5333 (stát. pomoc při živelních pohromách 1925 a opatření k zamezení škod v budoucnosti).

372, 7. X. 1925; 1349. XI.

doslov 375, 13. X. 1925; 1450. XI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 797. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hosp.).

305, 25. XI. 1924; 572. X.

Interpelace:

ve věci projektu na využití spádu Vltavy u Štěchovic,

t. 408. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 813. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

Dotazy:

o neudržitelných poměrech u okres. soudu v Hradci Králové, pokud se týče provádění exekucí.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

 

ČERNÝ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - ku prozkoum. zpr. o čin. stát. výb. - stát. zřít. - ústav. práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na zařadění částky 28,000.000 Kč do stát. rozpočtu pro rok 1921, pro potřeby Slezska a Hlučínska, t. 752.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na změnu zák. z 30. III. 1920, č. 219. Sb. z. a n. o podpoře soukromého stavebního podnikání, t. 1033.

34, 16. XII. 1920; 1415. II.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1706), týkající se zřízení oddělení pro stavební ruch ve Slezsku, Hlučínsku a Ostravsku.

62, 10. III. 1921; 2502. II.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy započtení příspěvkové doby dělníkům z přivtěleného Hlučínska.

288, 8. IX. 1924; 1732. IX.

Dotazy:

o omezení dovozu syfonových hlavic do R. Č.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o vybudování obytných budov pro zřízence státních drah v Opavě na východním nádraží.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

Žádost ve věcech imunity:

zem. s. v Opavě (přečin podle §§ 487 a 488 tr. z., jichž se dopustil článkem uveřejněným v časopise "Opavan" ze dne 25. července 1924, č. 30 nadepsaným "Pane presidente Šrámku, budeme míti pokoj?"

299, 17. XI. 1924; 240. X.

zpr. t. 4950; zprav. J. Rouček;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1089. X.

 

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - inic. - práv. - úsp. kom. - ústav. - ústav. práv. a vyšetřov.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátního řádu, t. 1964.

67, 19. V. 1921; 53. III.

Zpravodajem:

práv. výb. t. 1132 (trestní řízení stanné na Slovensku a Podkarp. Rusi).

54, 14. II. 1921; 2193. II.

práv. výb. zpr. t. 1710 (trestání nedovoleného zcizování půdy).

62, 10. III. 1921; 2506. II.

vyšetřov. výb. zpráva ústní (o událostech v Krompachu na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2571. II.

práv. výb. zpr. t. 2333 (zákon o ochraně hraničních mezníků).

70, 30. VI. 1921; 308. III.

práv. výb. zpr. t. 2832 (zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních).

84, 6. VIII. 1921; 1188. III.

im. výb. zpr. t. 4119 (im. H. Tausika).

207, 4. V. 1923; 301. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4343 (ochrana čsl. měny a oběhu zákonných platidel).

242, 13. XII. 1923; 1452. VIII.

im. výb. zpráva ústní o žádosti posl. R. Mlčocha za udělení důtky posl. inž. L. Novákovi, min. obchodu.

243, 14. XII. 1923; 1547. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4433 (změna ustanovení o trestání válečné lichvy).

250, 26. III. 1924; 154, 172. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4766 (zákon o zrušení svěřenství).

280, 26. VI. 1924; 1145. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4925 (prodloužení zákona o zřizování státních policejních úřadů).

299, 17. XI. 1924; 241. X.

im. výb. zpr. t. 4728 (im. dr. Lodgmana, dr. Brunara a inž. Kalliny).

310, 4. XII. 1924; 822. X.

im. výb. zpr. t. 4724 (im. V. Myslivce).

315, 16. XII. 1924; 925. X.

im. výb. zpr. t. 4727 (im. Št. Daruly).

319, 19. XII. 1924; 1052. X.

im. výb. zpr. t. 4725 (im. H. Tausika).

326, 10. III. 1925; 1281. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5119 (zákon o svátcích a památných dnech R. Č.).

336, 21. III. 1925; 1483, 1538. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5126 (exekuce na výměnky).

337, 31. III. 1925; 7, 8. XI.

Dotazy:

ohledně jmenování notáře Šimka v Brandýse n. L.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

 

ČUNDRLÍK Vincenc

XIX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - vyšetřov. - zásob. - zeměd. a živnost.

Interpelace:

ohledně umístění politického sekretariatu národní a rolnické strany v domě županského úřadu v Rimavské Sobotě,

t. 2121. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2926. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin podle § 20 čl. XLI z r. 1914).

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 3839; zprav. J. Koudelka; nevydán

167, 14. XI. 1922; 431, 432. VI.

 "C" resp. Czech "C" resp. Čer-Čun "C" resp.ČuříkPřihlásit/registrovat se do ISP