"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BLAŽEK Jaroslav

VI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

na změnu § 8 zák. ze dne 19. prosince 1919 o stálých seznamech voličských, č. 663 Sb. z. a n., t. 350.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na vydání zákona o organisaci služby v dílnách a výtopnách čsl. stát. drah, t. 1369.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelní pohromě v okrese lounském a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních, t. 3583.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku, t. 3655.

146, 14. VI. 1922; 816. V.

na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 3657.

146, 14. VI. 1922; 880. V.

o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných, t. 4228.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na vydání zákona o jmenování úředníků v kancelářské službě, t. 4764.

280, 26. VI. 1924; 1120. IX.

na novelisaci zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 5382.

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 536. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679) k §§ 3, 4, 6, 7 a k tabulce zaopatřov. požitků.

156, 26. VI. 1922; 1483. V.

16 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944) k §§ 1, 2, 4-8, 10-12, 14, 17, 18.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1671-1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934) k § 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1972. VI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367) k §§ 1, 3 a 4.

249, 20. III. 1924; 128. IX.

22 pozměňov., 1 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 1, 3-19, 21, 23, 26-28, 30 a 31.

317, 18. XII. 1924; 1004-6. X.

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně předpisů o odpočivných a zaopatřovacích požitcích stát. civilních a jiných veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5019) k §§ 2, 4, 6, 8, 10 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1006-7. X.

4 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro r. 1926 (zpr. t. 5329) ke kapit. XXI a XXI A.

370, 5. X. 1925; 1207. XI.

aby se přes vládní předlohu zákona o překládání státních zaměstnanců (t. 3320) přešlo k dennímu pořadu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1972. VI.

Resoluce:

3 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1926 (zpr. t. 5329), týkající se zák. na podporu staveb. ruchu, další podpory válečných poškozenců a stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců.

371, 6. X. 1925; 1309. XI.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 280. II.

o vlastní naléh. interp. o náhradě veškerých škod, jež byly učiněny střelbou vojska do lidu 14. XII. 1920 v Mostě (t. 2507).

72, 14. VII. 1921; 478. III.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 2715).

83, 5. VIII. 1921; 1117. III.

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1629. IV.

o propočítání služební doby příslušníkům čsl. četnictva (zpr. t. 3750).

156, 26. VI. 1922; 1456. V.

o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679).

156, 26. VI. 1922; 1479. V.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1617. VI.

o stanovení novo lhůty k přihláškám o důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 4205).

217, 28. VI. 1923; 547. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 419. VIII.

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 123. IX.

o zák. o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736).

277, 24. VI. 1924; 1024. IX.

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 957. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1267. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany K, jímž protestuje proti odkladu definitivní úpravy státně zaměstnanecké otázky.

378, 15. X. 1925; 1578. XI.

Interpelace:

naléhavá, o urychleném poskytnutí náhrady pozůstalým po usmrcených, náhrady za umělé údy a náhrady bolestného a ušlého výdělku za dobu léčení všem postiženým střelbou četnictva a vojska při událostech 14. prosince 1920 v Mostě,

t. 2507. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

naléhavá, o výluce ve sklářském průmyslu a hrozícím uhašení pecí,

t. 3455. 132, 20. III. 1922; 127. V.

odpov. t. 3790/I. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

naléhavá, o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců,

t. 4038. 197, 9. III. 1923; 2495. VI.

odpov. t. 4065/XVIII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

naléhavá, o bezdůvodném rozpuštění okr. správní komise v Lounech,

t. 4299. 227, 20. XI. 1923; 267. VIII.

odpov. t. 4550/IV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, o zrovnoprávnění staropensistů s novopensisty, o nové úpravě a zvýšení místního přídavku a o odčinění křivd spáchaných zákonem z 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4689. 274, 17. VI. 1924; 984. IX.

odpov. t. 4741. 275, 18. VI. 1924; 1006. IX.

naléhavá, o protizákonném postupu min. železnic při udělování dovolené na zotavenou smluvním dělníkům,

t. 5288. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

naléhavá, ve věcí definitivní úpravy poměrů kancelářských zaměstnanců státní sociální péče a přiznání jim odměn za r. 1924 a 1925 ve smyslu zákona č. 289 z r. 1914,

t. 5391. 379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o surovém nakládání se zatčenými vězni a o nezavedení vyšetřování s nimi,

t. 1255. 44, 20. I. 1921; 1778. II,

odpov. t. 1893. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o konfiskaci časopisu "Náš Sever",

t. 1688. 60, 8. III. 1921; 2466. II.

odpov. t. 2113. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o konfiskační praxi,

t. 3190/I. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/X. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o bezohledné konfiskační praxi, zahájené poslední dobou politickými úřady naší republiky,

t. 3201/IV. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3430/XIII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

v záležitosti konfiskační praxe,

t. 3442/XXVI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3790/XII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o jednání důstojnictva u čsl. pěšího pluku č. 9 v Mostě, t. 4009/I.

194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4179/XXIII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o časté a bezpříkladné konfiskaci periodického časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4174/VI. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4243/XXII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o nové konfiskaci kladenského časopisu "Svoboda",

t. 4178/VI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XVIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o konfiskaci časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4233/IV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4395/V. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o konfiskační praxi okr. politické správy v Lounech,

t. 4233/V. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

odpov. t. 4395/XI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zabavení časopisu "Průboj" v Lounech,

t. 4596/VI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/V. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zákazu stavovské odborové organisace výkonného četnictva čsl. a vůbec o poměrech četníků,

t. 4677/VI. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4904/IV. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o konfiskaci odborového časopisu "Interessen des Eisenbahners" v Praze,

t. 4781/III. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4891/V. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o zlořádech na hradeckém ředitelství státních drah,

t. 4793/VII. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 5035/XXIV. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o stranickém postupu Státního pozemkového úřadu. ve věci přídělu rozptýlené půdy ze dvora Pnětluky v okrese lounském,

t. 4857/I. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 4974/XIV. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o konfiskaci časopisu "Zájmy železničáře" čís. 27. z 10. IX. 1924,

t. 4857/VI. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 4974/XVII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o nedostatečném provádění intimace a stabilisace železničních zaměstnanců k 1. lednu a k 1. červenci 1924,

t. 5040/II. 322, 11. II. 1925; 1123. X.

odpov. t. 5153/VII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o nedostatečném provádění intimace a stabilisace železničních zaměstnanců k 1. lednu a k 1. červenci 1925,

t. 5290/XIII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Dotazy:

stran propouštění z práce deputátních rodin zeměd. dělnictva následkem přídělového zákona na okrese Louny.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

pro porušování zákonného ustanovení a protizákonných návrhů okresních hejtmanů na suspendování obecních starostů a členů obecních zastupitelstev.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o šikanování železničních zřízenců nepohodlného politického přesvědčení.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o prodeji cukrovaru v Postoloprtech panství Schwarzenberského, podléhajícího záborovému zákonu.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

pro neodůvodněné propuštění několikaletých zaměstnanců v dílnách čsl. státních drah v Lounech.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

jak hodlá min. škol. naložiti se žádostí obce Mikovic, okr. Kralupy, aby učitelka Jandová znovu byla dosazena na tamější školu, kde dříve učila.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o neplacení alimentů Marii Veiglové a jejím 4 dítkám Karlem Emilem Mathierem, Saská Kamenice, Leipzigerstrasse 65 v Německé republice.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

o zastavení dolování na hnědouhelném dole "Jaroslav" v Bitozevsi u Postoloprt.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o surovém nakládání strážmistra a četnictva s rodinou zemědělského dělníka Klimeše v Tytrech v okrese rakovnickém.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

o prodloužení dělnického vlaku č. 429 do stanice Vraňany.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kralupech (přestupek podle čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. na rok 1863, § 491 tr. z.).

69, 24. VI. 1921; 193. III.

řízení zast. 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

okr. s. v Jihlavě (přestupek proti bezpečnosti cti ve smyslu § 491 tr. z. a čl. V. zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

323, 12. II. 1925; 1133. X.

zpr. t. 5181; zprav. V. Votruba;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1562. XI.

okr. s. v Karlíně (podezření z přestupku podle § 491 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. října 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jehož se dopustil řečí na schůzi 18. ledna 1925 ve Vysočanech)

330, 16. III. 1925; 1324. X.

zpr. t. 5120; zprav. J. Mach;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1508. XI.

Volán k pořádku:

181, 15. a 16. XII. 1922; 1620. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

209, 11. V. 1923; 325. VII.

229, 22. XI. 1923; 421, 422. VIII.

247, 6. III. 1924; 24, 25. IX.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 8 schůzí

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na 10 schůzí a zbaven poslaneckého platu na měsíc březen

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.

 

BOBEK Bedřich, dr.

I. voleb. kraj

A

Nastoupil za Rychteru Jaroslava, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč., posl. vydáno 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Byl členem výb. soc. pol. a ústav. práv.

Resignoval na členství v ústavním soudu

342, 22. V. 1925; 107. XI.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 5291 (změna řádu volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n.).

375, 13. X. 1925; 1454, 1479. XI.

korektury 367, 13. X. 1925; 1512. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5293 (změna zák. o složení a pravomoci senátu z 29. II. 1920, č. 124 Sb. z. a n.).

375, 13. X. 1925; 1463. XI.

korektury 376, 13. X. 1925; 1512. XI.

 

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - inic. - rozp. - soc. pol. a úsp. kom.

Návrhy:

na zřízení německých odborných škol nebo prozatímních poboček na Slovensku, t. 4468.

250, 26. III. 1924; 154. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v §§ 1 a 10.

78, 1. VIII. 1921; 881, 883. III.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zák. o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 3, 4, 6 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1, 2, 5 a 11.

241, 12. XII. 1923; 1382, 1383, 1385. VIII.

10 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o dani z obratu a dani přepych. (zpr. t. 4371) k §§ 1, 4, 8, 10, 12, 17 a 49.

245, 19. XII. 1923; 1628-32, 1634. VIII.

Resoluce:

6 resol. k osnově finančního zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se armády a podpory stát. pro "Dům milosrdenství" ve Velichově.

28, 1. XII. 1920; 805, 808. II.

11 resol. k témuž předmětu, týkajících se zřízení automobilových tratí na Moravě, zřízení telegrafních stanic v Brunzeifu, Lomnici a Friedlandu, zřízení poštovního úřadu v Nebanicích, zřízení tratě z Moravské Třebové do Šilperku, poskytnutí výhod na drahách pro duchovní a pro učitele soukromých škol, snížení rychlíkových tarifů, vystavění nádraží v Chomutově a přestavby nádraží v Čes. Lípě, Trutnově a Novosedlicích.

31, 4. XII. 1920; 1230-33. II.

3 resol. k osnově finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

4 resol. k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350), týkající se změn v §§ 46, 55 a 56 zákona o dávce z majetku z 8. IV. 1920, čís. 309 Sb. z. a n. a splácení dávky z majetku půdou.

241, 12. XII. 1923; 1386. VIII.

3 resol. k osnově zákona o dani z obratu a dani přepych. (zpr. t. 4371), týkající se vyloučení některých předmětů ze seznamu předmětů podléhajících dani přepychové.

245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 662. II. (něm. 710)

o zákonu, jímž se zřizuje Ředitelství stát. dluhu R. Č. (zpr. t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1455. II.

o poskytnutí úvěru ku krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2833. II. (něm. 2866)

o poskytnutí úvěru státní železniční správě na opatření vozidel pro rok 1921 (zpr. t. 2529).

75, 22. VII. 1921; 693. III. (něm. 717)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 747. III. (něm. 792)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 466. IV. (něm. 527)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1623. VIII. (něm. 1676)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1331. IX. (něm. 1364)

Interpelace:

o pronásledování křesťanského dělnictva soc. demokr. odborovými sdruženími,

t. 395. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1389. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

že žamberská okr. politická správa zakázala schůze katolického lidového spolku v Králíkách,

t. 3780/VII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3940/IX. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

o rozpuštění magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebního poměru zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

jak opavský zemský soud vyřídil žádost o zápis do rejstříku družstva "Kredit und Wirtschaftsgemeinschaft Wige".

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 305 trest. zák.).

66, 31. III. 1921; 5. III.

zpr. t. 2597; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 89, 21. X. 1921; 211. IV.

sedrie v Košicích (podezření z přečinu pobuřování podle § 173 tr. z.).

119, 12. I. 1922; 2014. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4164; zprav. J. Konečný;

nevydán 215, 27. VI. 1923; 532, 533. VII.

Volán k pořádku:

19, 10. XI. 1920; 269. II.

 

BOBOK Arnold

XVIII. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a zahran.

Zemřel 31. X. 1924. 297, 11. XI. 1924; 179. X.

Za něho nastoupil Sivák Josef.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malorolníkům postiženým živelní pohromou, t. 4213.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na utvoření parlamentní komise k vyšetření úplatků z lihovarnických fondů, t. 4682.

273, 13. VI. 1924; 945. IX.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o změně dávky z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k §§ 1 a 3.

241, 12. XII. 1923; 1382-3. VIII.

pozměň. návrh k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku (zpr. t. 4733) k § 3.

279, 25. VI. 1924; 1084. IX.

doplň. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 4733) k § 20.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

Resoluce:

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. IX., týkající se úpravy o přesném vyznačování Slováků a ne Čechoslováků ve statistickém úřadě (zpr. t. 4300).

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, kapit. XXII.), týkající se zlikvidování minist. zásobování (zpr. t. 4300).

236, 30. XI. 1923; 1162. VIII.

k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku, týkající se rozšíření zákona z 23. V. 1919, č. 274 Sb. z. na nestátní učitelstvo na Slovensku (zpr. t. 4733).

279, 25. VI. 1924; 1085. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 1877 (mimořádná župní přirážka na Slovensku).

66, 31. III. 1921; 15. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2834 (válečné přirážky k daním přímým na Slovensku a Podkarpatské Rusi na rok 1921).

84, 6. VIII. 1921; 1210. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2837 (úprava práva promlčení k vyměřování a vymáhání daní a dávek na Podkarpatské Rusi).

89, 21. X. 1921; 209. IV.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

25, 24. XI. 1920; 442. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

92, 17. XI. 1921; 389. IV.

o zdravotní přirážce a veř. fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1489. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2143. IV.

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (zpr. t. 3406).

128, 27. I. 1922; 2697. IV.

o naléhavých interpelacích t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

147, 16. VI. 1922; 974. V.

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1032. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1539. V.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 511. VI.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1914. VI.

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1359. VIII.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení válečné přirážky k přímým daním na rok 1924 (zpr. t. 4379).

246, 20. XII. 1923; 1758. VIII.

o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 4552).

264, 16. IV. 1924; 697. IX.

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672); prohlašuje jménem klubu slov. ľud. poslanců, že časopisecké zprávy o úplatcích z lihových fondů straně ľudové jsou smyšlenkou.

272, 12. VI. 1924; 897. IX.

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1081. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o právních poměrech mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834); prohlášení o krvavých událostech v březnu.

292, 24. IX. 1924; 2105. IX.

Prohlášení:

jménem strany LS při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1922; 2377. VI.

Interpelace:

v záležitosti podomních obchodníků,

t. 4354/VI. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4458/VIII. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o bezuzdné censuře slovenského tisku,

t. 4436/III. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4550/XVI. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o zabavení "Slováka" ze dne 6. dubna 1924, čís. 81,

t. 4781/X. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 4808/V. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu  "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob  "B" resp. Boh-Bol  "B" resp. Bor-Blo  "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP