"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-Buř

BERGMAN Rudolf

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - socialisač. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě užívání obecního statku, t. 2190.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým v obci Vracovice v okrese vlašimském, t. 3145.

90, 26. X. 1921; 242. IV.

ve příčině fondů pro opatření strojených hnojiv, t. 3202.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

na úpravu pachtovného ze zemědělských pozemků, t. 3362.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

na změnu zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3595.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

aby byly vyšetřeny škody způsobené živelní pohromou v okresu. lounském a poškozeným aby poskytnuta byla výpomoc ze státních prostředků, t. 3656.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na vydání zákona ohledně zajištění existence trvalých i vysloužilých zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku, t. 3640.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na vydání zákona o potírání řádění cikánů, t. 3877.

173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o změně ustanovení konkursního a vyrov. řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zák. o požadování dopravních prostřed. pro účely vojen. (zpr. t. 4471), týkající se úpravy povolávání koní.

251, 28. III. 1924; 210. IX.

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 1471 (zaopatřovací požitky bývalých velkostatkářských zaměstnanců).

54, 14. II. 1921; 2196. II.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1055. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 606. VI.

o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění (zpr. t. 4204).

217, 28. VI. 1923; 566. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 482. VIII.

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných. (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1282. VIII.

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471).

251, 28. III. 1924; 207. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 443. X.

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

373, 12. X. 1925; 1381. XI.

Interpelace:

stran kritické situace našeho zemědělství,

t. 144. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 519. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o stanovení cen z nové sklizně a zřízení cenové obilní komise,

t. 142. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 557. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o zrušení hospodářských rad,

t. 175. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

stran vydání zák. o starobním a invalidním pojištění, jakož i stran vybudování chudobinců ve venkovských obcích,

t. 309. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 855. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

v zálež. vynětí velkostatku Velké Dvory ze záboru a způsobu jeho zadlužení,

t. 602. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1064. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

ohledně zabezpečení existence úředníků a zřízenců zabraných a rozparcelovaných velkostatků,

t. 1374. 50, 3. II. 1021; 2054. II.

odpov. t. 1860. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o nové zákonodárné úpravě výměnku na podkladě všeob. a závazného pojišťování rolnictva,

t. 1392. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 2129. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o jmenování odborných poradců pro příděl zabrané pudy stát. Pozemkovým úřadem v Praze,

t. 1422. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

odpov. t. 1861. 66, 31. III. 1921; 12. III.

o provedení revise krátkodobých pachtů dle § 63. přídělového zákona uzavřených,

t. 1478. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2119. 67, 19. V. 1921; 112. III.

k vládě, kdy hodlá zrušiti vázané hospodářství,

t. 1479. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2739. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

k min. zásob. a zeměd., kdy zamýšlejí stanoviti závazné ceny zemědělských plodin a výrobků,

t. 1480. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2015. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o nezákonném rozvrhu okres. kontingentu obilního na jednotlivé zemědělské podniky,

t. 1502. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

odpov. t. 1951. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o zastoupení zemědělského živlu ve Státním úřadě pozemkovém, t. 1531.

55, 16. II. 1921; 2226. II.

odpov. t. 1901. 66, 31. III. 1921; 12. III.

v příčině přípravných opatření k provádění agrárních operací v souvislosti s pozemkovou reformou,

t. 1609. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 3119. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o řádném vybudování zemědělského školství,

t. 1680. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2118. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o zřizování závazných veřejnoprávních zemědělských zastupitelstev,

t. 1679. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 2623. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

o závazné úpravě existenčních poměrů aktivních úředníků a zřízenců velkostatků,

t. 1764. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2125. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o stanovisku k náhradě za škodu, způsobenou odnětím erárních koní jejich uživatelům před válkou,

t. 1880. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2198. 68, 31. V. 1921; 140. III.

jak se hodlá vláda zachovati k nájemcům zabrané půdy,

t. 1998. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2323. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o otázce Kubatových Blat,

t. 2173. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2981. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

ve příčině spravedlivé úpravy pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků, t. 3181/II.

103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

ve příčině modifikace zákona o osmihodinné době pracovní vzhledem k potřebám zemědělské produkce, t. 3351/I.

128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o ohrožování osobní a majetkové bezpečnosti v Novém Městě nad Váhem v župě nitranské,

t. 3696/III. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3755. 156, 26. VI. 1922; 1488. V.

o pozemkové reformě na poděbradském panství,

t. 3610/I. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3847/XI. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

ve příčině zmírnění úroků z prodlení u daní přímých ve lhůtě vyměřené nezaplacených,

t. 4009/XX. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4247/V. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o nemírném kácení dříví v obecních lesích,

t. 4098/VII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4395/XIII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o provádění pozemkové reformy na panství dobříšském,

t. 4098/VIII. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4333/XX. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o zákazu obcím vybírati přirážky.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o nesprávném postupu při rekvisicích obilí na venkově.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

v záležitosti pojištěnců u náhradního ústavu zvaného "Pensionsfonds der Graf Waldsteinschen Angestellten des Christian Graf Waldsteinschen Realfideikommisses".

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o zabezpečování nároků zaměstnanců velkostatků ze smluv služebních a zaopatřovacích při schvalování trhových smluv Státním pozemkovým úřadem.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o provedení § 73 náhradového zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a úpravy správy fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků, zřízeného u Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o zabezpečení odpočivných požitků zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o zabezpečení nároků zaměstnanců velkého majetku pozemkového ze smluv služebních a zaopatřovacích.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o přídělu otrub zemědělcům z obilí, dodaného na kontingent.

92, 17. XI. 1921; 339. IV.

že vojenská správa vrací odvedené evidenční a přípřežové koně.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o protizákonném postupu četnictva při zabírání obytných místností.

99, 25. XI. 1921; 1141. IV.

stran sociálního zabezpečení zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

ve příčině odpisu daně pozemkové.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

min. zeměd. a vnitra, aby předložili osnovu zákona, kterým by se odstranily křivdy způsobené starousedlíkům ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o svobodné úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o nespravedlivém a protizákonném předpisování a vymáhání náhrady za nedodaný kontingent obilní.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o předložení osnovy zákona, kterým by se upravilo spravedlivě užívání obecního statku a odstranily křivdy způsobené starousedlým zákonem ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

o státním velkostatku Kácov a osudu jeho zaměstnanců.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o přemírném chovu bažantů na státním velkostatku v Židlochovicích.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o sociálním zabezpečení trvalých zaměstnanců na zabrané půdě.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o pozemkové a lesní reformě na panství dobříšském.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o novelisaci zákona ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

o provádění agrárních operací v souvislosti s pozemkovou reformou.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o stranickém zadávání zbytkových statků při provádění pozemkové reformy.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o postupu při nesprávném vyvlastňování vlečky Lounské rolnické akviové rafinerie v Tuchoměřicích pro státní cukrovar ve Zvoleněvsi.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o provedení zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o zmírnění agrární krise.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o pustošení obecních lesů.

40, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že některé okresní správní komise nesprávně vykládají zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o kácení dříví v drobných soukromých lesích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o nové zájmové organisaci zemědělců.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 281, 4, IX. 1924; 1175. IX.

o disponování melioračním fondem a fondem pro opatření strojených hnojiv.

249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. 281, 4, IX. 1924; 1175. IX.

o neoprávněném propuštění ze záboru velkostatku Želetavy, náležejícího posl. Staňkovi.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

ohledně pozemkové reformy na velkostatcích průmyslníka Jos. Simonka.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ve věci subvenční akce.

323, 12. II. 1925; 1133. X.

ve příčině novelisace zákona, kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

ve věci požitečných práv majitelů domů a příbytků osady města Poličky uvnitř hradeb.

352, 2. VII. 1925; 386. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2569; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 771. III.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný obsahem článků otištěných v č. 290 a 298 časopisu "Role" ze dne 11. a 21. prosince 1921 a v čís. 8 téhož časopisu ze dne 10. ledna 1922, k soukromé žalobě min. dr. Bohuslava Vrbenského)

124, 24. I. 1922; 2362. IV.

řízení zast. 272, 12. VI. 1924; 868. IX.

 

BEUTEL Franz

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem kom. pro dávku z maj., výb. doprav. - imunit. - práv. - rozp. a zásob.

Návrhy:

na zařadění měst Krammlu, Nestomic, Novosedlic, Bukova, Předlic, Střekova a Trmice do II. tř. míst. příd., t. 1035.

32, 14. XII. 1920; 1315. II.

na zařadění města Chabařovic do II. tř. místních přídavků, t. 1036.

34, 16. XII. 1920; 1415. II.

pozměňov. návrh k osnově finanč. zák. pro r. 1921, týkající se zvýšení položky pro pense.

28, 1. XII. 1920; 769. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468), týkající se přijetí usnesení senátu.

70, 30. VI. 1921; 288. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 1.

78, 1. VIII. 1921; 881. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 183.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě finanč. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se § 21.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 5.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k čl. IV.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k § 6.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

pozměňov. návrh k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. II.

173, 24. XI. 1922; 1028. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 8.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1675. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 29.

184, 19, a 20. XII. 1922; 2017. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. I.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 153. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. IX. a XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1163-4. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 40.

245, 19. XII. 1923; 1634. VIII.

event. pozměň. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 23.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

event. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 18.

264, 16. IV. 1924; 682. IX.

Resoluce:

4 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení důvěrnických výborů u dělnictva poštovního, zřízení kontrolních úředníků při živnostech stavebních, poskytnutí subvence škole slepců v Ústí n. L. a vydávání instrukcí ministerstva železnic dvojjazyčně.

31, 4. XII. 1920; 1230, 1234, 1237, 1239. II.

k osnově zák. o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468), týkající se přiřčení výhod zákona pro majitele pojistek u kterékoli pojišťovny uzavřených.

70, 30. VI. 1921; 288. III.

k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XVI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1292. IV.

k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podpory hudebních škol a školy pro slepce v Ústí n. L.

175, 29. XI. 1922; 1385. VI.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 789. II. (něm. 892).

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady, zpr. t. 1847).

66, 31. III. 1921; 26. III. (něm. 40)

o změně zák. z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních (zpr. t. 2468).

70, 30. VI. 1921; 287. III. (něm. 325)

o naléh. interp. R. Mlčocha o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339)

72, 14. VII. 1921; 474. III. (něm. 508)

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 794. IV. (něm. 849)

o finančním zák. pro r. 1923; (zpr. t. 3856; skup. fin.).

171, 22. XI. 1922; 843. VI. (něm. 890)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1994. VI. (něm. 2088)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.)

236, 30. XI. 1923; 1098. VIII. (něm. 1225)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 444. IX. (něm. 480)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1648. IX. (něm. 1745)

Interpelace:

naléhavá, o výtržnostech při veřejném shromáždění pod širým nebem, uspořádaném Sdružením Československé obce legionářské Ústí-Krásné. Březno s Národní jednotou severočeskou dne 31. července 1921 na náměstí v Ústí n. L.,

t. 2786. 81, 4. VIII. 1921; 1020. III.

odpov. t. 3322/XXXVIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o snížení cen dělnických jízdních lístků,

t. 248. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 786. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o zabavení sociálně-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 3181/XVII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zabavení časopisu "Volksrecht", čís. 134 ze dne 15. června 1921, periodicky vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 3201/XV. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

že ústecká okres. pol. správa zabavila 20. číslo časopisu "Verbandszeitung", vycházejícího v Ústí n. L. ze dne 20. října 1922,

t. 3816/XV. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3953/XXIV. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o nedostatečném poukazování obecních přirážek,

t. 3887/VI. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4249/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.,

t. 4048/IV. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí n. L. a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okresního školního výboru,

t. 4115/IV. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o zabavení čís. 289 periodického tiskopisu "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L. ze dne 22. prosince 1922,

t. 4178/IV. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4254/XVI. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o postupu ústecké okres. politické správy při květnové slavnosti v Ústí,

t. 4226/IX. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4410/XIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

o zabavení sociálně-demokratického deníku "Volksrecht", vycházejícího v Ústí n. L.,

t. 4405/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4500/IX. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o rovnoprávném přikazování práce na nouzových stavbách v Ústí nad Lab.

t. 4721/III. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

odpov. t. 4808/II. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

Dotazy:

o zabavení německé mateřské školky v Žalhošticích pro účely české menšinové školy.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Litoměřicích (přestupek proti bezpečnosti cti tiskem spáchaný ca Knirsch)

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

žád. odvolána 201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem obsahem článku "Der Tag lügt" uveřejněného v časopise "Volksrecht" z 20. srpna 1925)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5399; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557. XI.

okr. s. v Ústí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti ca Habesohn)

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný článkem v časopise "VolksrechtŤ ze dne 11. července 1925)

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Volán k pořádku:

184, 19. a 20. XII. 1922; 2030. VI.

"B" resp. Bae-Bar  "B" resp. Beč-Ber "B" resp. Bergmann "B" resp. Ber-Beu "B" resp. Bez-Bla "B" resp. Bla-Bob "B" resp. Boh-Bol "B" resp. Bor-Blo "B" resp. Brunar  "B" resp. Bub-Bud  "B" resp. Bud-BuřPřihlásit/registrovat se do ISP