"L" resp. Lab-Lan "L" resp. Lau "L" resp. Leh-Lei "L" resp. Lel "L" resp. Lod "L" resp. Low-Luk "L" resp. Lus

LABAJ Ludevít, dr.

XIX. voleb kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - stát. zříz. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu ústavní listiny R. Č. ze dne 29. února 1920, kterým se uzákoňuje samospráva Slovenska, t. 4303.

130, 28. III. 1922; 7. V.

obnoven č. 3757; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1 a 2.

202, 19. IV. 1923; 155, 156, 160. VII.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 10.

257, 7. IV. 1924; 319, 321. IX.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. XX. (zpr. t. 4300), týkající se podpory státních podniků na Slovensku, aby se zamezilo vystěhovalectví.

236, 30. XI. 1923; 1159. VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1099 (im. M. Tomika).

40, 11. I. 1921; 1581. II.

im. výb. zpr. t. 1849 (im. A. Hlinky).

67, 19. V. 1921; 60. III.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 669. II.

o vlastní naléh. interp. (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1358. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 963. IV.

o změně zákona, jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení (zpr. t. 1642).

101, 29. XI. 1921; 1323. IV.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 141. VII.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 362. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1552. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1176. XI.

Věcná poznámka:

v níž vysvětluje případ vysokého honoráře, který požádal jako advokát, v záležitosti, kterou uvedl ve své řeči posl. I. Hrušovský u příležitosti kritiky činnosti slovenských ľudových poslanců.

162, 27. X. 1922; 321. VI.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti námestovské vraždy,

t. 630. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

zodpověděna prohlášením ministra nár. obrany Ot. Husáka.

33, 15. XII. 1920; 1356. II.

naléhavá, o stranickém postupu trnavského okres. náčelníka a tamějšího četnictva na ľudovém shromáždění v Trnavě,

t. 4835. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

odpov. t. 4974/XI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

naléhavá, o nesprávném provádění parcelace na Prónayovském majetku v Madočanech,

t. 5190. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

naléhavá, o zlomyslném ničení státních naftových dolů v Gbelech a nesprávném propuštění tam zaměstnaného slovenského úřednictva a dělnictva se strany tam zaměstnaného českého úřednictva a ministerstva veřejných prací,

t. 5279. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

ohledně vyhlašování zákonů a nařízení v slovenské řeči,

t. 228. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 503. 14, 26. X. 1920; 29. II.

v záležitosti nesprávného manipulování při hlavním lesním ředitelství v Žarnovicích,

t. 2573. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3065. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

pro nespravedlivé provádění pozemkové reformy v Madočanech,

t. 4952/XV. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

odpov. t. 5051/II. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Dotazy:

v záležitosti přehmatů četnické stráže v Rybárpoli u Ružomberku.

18, 9. XI. 1920; 203. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločin pobuřování)

70, 30. VI. 1921; 276. III.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., jehož se dopustil dne 12. září 1924 na soc.-dem. schůzi v Ružomberku)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5123; zprav. dr. Kubiš;

355, 9. VII. 1925; 469. XI.

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 2 a § 9, č. 4 zák. čl. XI-1 z r. 1914, jíž se dopustil ve zmateční stížnosti R. Čavojského proti soudní tabuli v Bratislavě a Nejvyššímu soudu v Brně).

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5264; zprav. J. Mach;

nevydán 362, 18. IX. 1925; 595. XI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, spáchaný řečí na veřejném shromáždění v Spišské Bělé 14. června 1925)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5368; zprav. J. Rouček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1533. XI.

Volán k pořádku:

142, 30. V. 1922; 593. V.

 

LANDOVÁ-ŠTYCHOVÁ Luisa

I. voleb. kraj.

ČS, SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. kult. - práv. - úsp. kom. - ústav.-práv. a zdrav.

Přestala býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stala se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbavena posl. mandátu nálezem volebního soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za ní nastoupil Záhorský Jan, inž. ČS.

Návrhy:

týkající se stavební povinnosti bank a peněžních společností v R. Č., t. 692.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na doplnění ustanovení zákonů o pojištění pracujících vrstev povinným pojištěním mateřským, t. 698.

20. II. XI. 1920; 277. II.

obnoven t. 3910/XVI.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na novelisaci ustanovení trest. zák. o vyhnání plodu ze života, t. 694.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na zřízení stát. odborné školy mlynářské ve mlýně čp. 218 a 303 v Karlíně, jenž jest státním majetkem, t. 723.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3910/XVII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona k zamezení nemravného inserování v časopisech, t. 1366.

48, 27. I. 1921; 1918. II.

aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v Rep. Čsl., t. 1476.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

na povolení celkem 3,000.000 Kč v rozpočtovém roce 1921 za účelem dobudování vzorných učeben a dílen při Bakulově experimentálním ústavě pro výchovu životem a prací, t. 2265.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

aby zákonem zřízena byla kontrolní a disciplinární parlamentní komise, t. 3688.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

aby zákonem na přechodnou dobu, t. j. do provedení odluky církve od státu, upraveno bylo použití obnosů na kultus vynakládaných ve shodě s předpisy platné ústavy republiky Českoslov., t. 3689.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

na novelisaci ustanovení XVI. hlavy I. dílu všeobec. trestního zák. z 27. V. 1852 o vyhnání plodu ze života, t. 3851.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění některých ustanovení advokátních řádů (zpr. t. 3278), týkající se § 3, lit. d).

112, 19. XII. 1921; 1730. IV.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zavedení lékařských prohlídek pravidelných a povinného vyučování tělovědě a zdravovědě na všech školách,

28, 1. XII. 1920; 811. II.

Zpravodajem:

kult. výb. ke zpr. t. 3395 (reorganisace dívčích škol odborných a úprava poměrů učitelstva na nich).

128, 27. I. 1922; 2676. IV.

zdrav. výb. ke zpr. t. 3726 (zákon o potírání pohlavních nemocí).

154, 24. VI. 1922; 1320, 1336. V.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 665. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1189. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2135. IV.

Interpelace:

v zálež. propuštění ženských úřednických sil ze stát. úřadů,

t. 624. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1728. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

v zálež. vyřizování oznámení o výstupu z církve,

t. 633. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1340. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

ve věci poměrů v ubikacích slovenských vystěhovalců a vykořisťování jich agenty dopravních společností,

t. 782. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

odpov. t. 1439. 51, 4. II. 1921; 2103. II.

o exekučním vyklizení bytů dělnických rodin v Chorvatské Nové Vsi, povoleném okresním soudem v Břeclavě,

t. 4085/XV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4391/XVII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

Dotazy:

ve věci vyškrtávání těch voličů z voličských seznamů, kteří neodevzdali přihlášky zásob ve svých domácnostech.

10, 19. VI. 1920; 524. I.

o zrušení statistického oddělení revisního odboru ministerstva financí.

48, 27. I. 1921; 1833. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o výnosu, kterým se odstraňuje ze žákovských knihoven kniha prof. Seiferta "Přírodou a životem k čistému lidství".

146, 14. VI. 1922; 816. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

 

LANGR František

XI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - socialisač. -¨soc. pol. a zeměd.

Návrhy:

na odloučení soudního okresu Velká Byteš na Moravě od župy jihlavské a přidělení k župě brněnské, t. 896.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících

zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. ústní k osnově zákona o zabírání bytů obcemi (t. 1046).

37, 18. XII. 1920; 1539. II.

soc. pol. výb. zpr. t. 2533 (drahotní přídavky k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

84, 6. VIII. 1921; 1205. III.

soc. pol. výb. zpr. ústní o t. 3316 (prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků).

117, 21. XII. 1921; 1929. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3675 (návrh posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádná opatření bytové péče).

147, 16. VI. 1922; 921, 931. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3679 (úprava zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém).

156, 26. VI. 1922; 1478, 1484. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3952 (výhody pro stavbu budov).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2009, 2031. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4077 (zákon o ochraně nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 105, 166. VII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4342 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1274, 1294. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4341 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1277. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4542 (zákon o ochraně nájemníků).

257, 7. IV. 1924; 300. IX.

doslov 258, 8. IV. 1924; 370. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4939 (prodloužení a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče).

310, 4. XII. 1924; 818. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5113 (ochrana nájemníků).

333, 19. III. 1925; 1395. X.

doslov 334, 20. III. 1925; 1453. X.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imun. záležitosti (udělení důtky za výrok proti posl. dr. Baeranovi).

48, 27. I. 1921; 1836. II.

o omezení práva stěhovacího

(zpr. t. 1441). 52, 8. II. 1921; 2124. II.

o naléh. interp. (t. 2499, 2524, 2550 a 2561) o stávce bankovního zaměstnanectva.

80, 3. VIII. 1921; 991. III.

o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (stranický výklad zákona o závodních výborech zaměstnavateli v neprospěch dělníků).

122, 19. I. 1922; 2232. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 108. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 408. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

234, 29. XI. 1923; 934. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1641. IX.

Interpelace:

ohledně provedení likvidace cizozemských pojišťoven,

t. 651. 18, 4. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1629. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o předání nemocničního pavilonu při veř. nemocnici v Třebíči jeho účelu,

t. 834. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1275. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

o zařadění železnič. vrátných pod § 12 zák. o osmihodinné době pracovní,

t. 836. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 2029. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o přeložení německ. zřízenců z Hrušovan Šanova,

t. 979. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

stran neoprávněného věznění a týrání Vojtěcha Fraňka, zřízence vojenského velitelství v Bratislavě, soudními úřady v Maďarsku,

t. 2756. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

odpov. t. 3159/II. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

ohledně lichvy, daňových podvodů a hygienických závad v továrně na cement fy Leo Czech a Co. v Brně-Maloměřicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o nestejnoměrném jmenování úředníků poštovních.

14, 26. X. 1920; 20. II.

ohledně povolení a uspíšení státní garancie na stavbu 6 domků v Bučovicích na Moravě, jakož i ohledně potvrzení podnikatele, jemuž byla stavba zadána.

14, 26. X. 1920; 20. II.

v zálež. zřízení čekárny na zastávce v Černovicích u Brna.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o zadržení přídavků revisním orgánům při lichevním úřadě v Brně.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

"L" resp. Lab-Lan "L" resp. Lau "L" resp. Leh-Lei "L" resp. Lel "L" resp. Lod "L" resp. Low-Luk "L" resp. LusPřihlásit/registrovat se do ISP