CHALUPA Albín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - zásob. - zeměd. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o změně finančního zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2254. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

234, 29. XI. 1923; 986. VIII.

Interpelace:

ve věci velké stávky na panství křivoklátském (býv. Fürstenbergské), jež jest pod vnucenou správou Pozemkového úřadu,

t. 665. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1137. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

Dotazy:

o poškozování zemědělských dělníků a zaměstnanců vůbec na zabraných pozemcích v Kolinci a okolních obcích.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

 

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. práv. - rozp. - stát. zříz. a zahran.

Návrhy:

na převzetí obchodní akademie v Hořicích do správy státní, t. 263.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

o ustanovení výše úrokové míry při zápůjčkách, t. 4114.

206, 3. V. 1923; 288. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě hospodaření ve státních závodech (zpr. t. 3891) k § 2.

177, 7. XII. 1922; 1513. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Resoluce:

k osnově zák. o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1501. IV.

k osnově zák. o změně a doplnění ustanovení o soudních poplatcích. (zpr. t. 3268).

109, 16. XII. 1921; 1565. IV.

k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

k osnově zák. o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 3743).

164, 7. XI. 1922; 358. VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1025 (zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům v. v., invalidům atd.)

33, 15. XII. 1920; 1335. II.

rozp. výb. zpr. t. 1069 (zřízení Ředitelství státního dluhu R. Č.).

35, 17. XII. 1920; 1452. II.

rozp. výb. zpr. t. 1068 (změna zákona o evidenci katastru daně pozemkové).

40, 11. I. 1921; 1578. II.

rozp. výb. zpr. t. 1523 (splatnost stát. daní přímých, o přirážkách k nim a o úrocích).

54, 14. II. 1921; 2190. II.

rozp. výb. zpr. t. 1600 (záležitost požáru v Horním Hričově).

60, 8. III. 1921; 2468. II.

rozp. výb. zpr. t. 2021 (změna ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

69, 24. VI. 1921; 200. III.

rozp. výb. zpr. t. 2815 (válečné přirážky k daním přímým vyjímaje daň z příjmu za r. 1921, mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus).

83, 5. VIII. 1921; 1076. III.

rozp. výb. zpr. t. 2648 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových).

83, 5. VIII. 1921; 1123. III.

rozp. výb. zpr. t. 3305 (určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění).

115, 20. XII. 1921; 1810. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3385 (změna §§ 85 a 100 hlavy 1. zák. z 3. I. 1913, č. 5 ř. z., a z 23. I. 1914, č. 13 ř. z. o dani výdělkové).

138, 6. IV. 1922; 299. V.

rozp. výb. zpr. t. 3832 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec).

166, 9. XI. 1922; 376. VI.

doslov 167, 14. XI. 1922; 429. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3890 (úprava daně výdělkové s ohledem na družstva a společenstva).

178, 12. XII. 1922; 1561, 1565. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3945 (prodloužení a změna zákona o podpoře nezaměstnaných).

183, 18. XII. 1922; 1836, 1851. VI.

4 rozp. výb. zpr. t. 4342 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1275, 1296. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4341 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

240, 11. XII. 1923; 1277. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 878, 904. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4674 (zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské).

273, 13. VI. 1924; 945. IX.

rozp. výb. zpr. t. 5075 (změna ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích).

332, 18. III. 1925; 1346, 1356. X.

korektury 334, 20. III. 1925; 1470. X.

rozp. výb. zpr. t. 5278 (zákon o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu R. Č.).

360, 15. VII. 1925; 539, 547. XI.

rop. výb. zpr. t. 5364 (nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců).

378, 15. X. 1925; 1562, 1582. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 782. II.

o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741).

80, 3. VIII. 1921; 985. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 782. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.)

172, 23. XI. 1922; 930. VI.

o naléh. interpelacích ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.).

201, 17. IV. 1923; 79. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 613. VIII.

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1938. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.)

304, 24. XI. 1924; 504. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1173. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.)

369, 2. X. 1925; 1027. XI.

Interpelace:

ve věci obmýšleného zrušení aktivní kontroly u československých státních drah,

t. 3785/XI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 4033/I. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

Dotazy:

o vyplacení zadrženého stravného zřízencům potravní daně v Brně.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

 

CHALUPNÍK Josef

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - kult. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zahran. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na změnu §§ 77 a 82 živnost. řádu, nov. z r. 1885, t. 688.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na zařadění obnosu 5 mil. kor. do stát. rozpočtu pro rok 1921 na stavbu stát. prům. školy ve Vítkovicích na Moravě, t. 696.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

na poskytnutí podpory živelní katastrofou postiženým v obci Petřvaldě, Porembě a Radvanicích na Těšínsku, t. 2442.

70, 30. VI. 1921; 317. III.

na zřízení elektrotechnické školy mistrovské při státní průmyslové škole ve Vítkovicích, t. 3234.

105, 7. XII. 1921; 1465. IV.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3223 (zcizení několika pozemků města Frýdku, usn. sen.)

105, 7. XII. 1921; 1445. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3408 (přechodná ustanovení k zákonu náhradovému, pokud jde o parcely ze zabraného majetku pozemkového).

129, 27. I. 1922; 2738. IV.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 105. V.

Interpelace:

o vydávání a potvrzování dělnických průkazů na levnější jízdu po dráze,

t. 1486. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mor. Ostravě (urážka na cti ca Ferd. Nádvorník)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3841; zprav. J. Koudelka;

vydán: 167, 14. XI. 1922; 432. VI.

 

CHARVÁT Vincenc, dr.

I. voleb. kraj

ČSD SS ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Stal se členem klubu poslanců SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu posl. strany ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Byl členem výb. kult. a zahran.

Řeč v rozpravě:

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1963. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1420. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konfer. ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 546. V.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1095. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.).

201, 17. IV. 1923; 48. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

232, 27. XI. 1923; 701. VIII.

o prohlášení min. předsedy A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (zpr. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 54. IX.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 535. IX.

o zákonech o inkompatibilitě a o volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 666. IX.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti revise Živnostenské banky,

t. 4064. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením ministra fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 56. VII.

naléhavá, o porušení ústavy volebním soudem,

t. 4218. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4251/VI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "SocialistaŤ ze dne 2. listopadu 1923,

t. 4310. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

odpov. t. 4395/XII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o neplnění zákona o legionářích čís. 462 z 24. VII. 1919,

t. 869. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1718. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

že soudy a orgány veřejné obžaloby zjevně nedbají zákonů,

t. 4317/VI. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4442/XV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o nesprávnostech při vedení a správě záležitostí občanských matrik,

t. 4317/VII. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4607/III. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

Dotazy:

jak se nedbá zákona o legionářích.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

proč se neplní zákon o legionářích.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o chování majora Kokše v Parkáni na Slovensku.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o přijímání legionářů do služeb ministerstva financí.

66, 31. III. 1921; 34. III.

o pomíjení legionářů při jmenování zaměstnanců do vyšších hodnostních tříd,

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o posledním jmenování kancelistů v ministerstvu financí. podán 31. III. 1921 (dle spisů).

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

v záležitosti legionáře Ludvíka Brna z Vertpusty, župa Komárenská.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o některých nepřístojnostech praxe u soudu.

211, 12. V. 1923; 360. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

 

CHLEBOUNOVÁ Anna

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členkou výb. doprav. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy v okresu lanškrounském, žambereckém a Ústí nad Orl., t. 3663.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208) k §§ 1, 3 a 4.

267, 3. VI. 1924; 788. IX.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2476. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1024; 682. X.

Dotazy:

o výkupu dlouhodobých pachtů na Žamberecku a netaktním jednání přednosty okresního soudu z. r. dr. Šimáka v Žamberku.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. polit. správy v Litomyšli (přestupek dopravního řádu)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 891; zprav. dr. Kubíček;

nevydána 32, 14. XII. 1920; 1312. II.Přihlásit/registrovat se do ISP