Zasedání Národního shromáždění československého r.1919.

Tisk 1895.

Návrh

člena Národního shromáždění Josefa Šamalíka a soudruhů,

aby byl zaveden jed notný, moderní, spravedlivý honební zákon

pro celou československou republiku.

Zemskými sněmy: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ustanoveny byly pro tyto jednotlivé země zemské honební zákony. Pro Slovensko rovněž platí zvláštní honební ustanovení. Jelikož nastává pronikavá reforma pozemkové držby velkostatků, čímž ruší se jisté výsady velkostatků, jelikož zrušeny jsou i šlechtické tituly a různé privilegie šlechty, a jelikož i hospodářské poměry ve státě vyžadují jednotného postupu v honeb. právech a výkonech, míní podepsaní, že jest nutno, nejrychlejším způsobem provésti reformu honebních práv tím způsobem, že v československé republice zaveden bude moderní, spravedlivý, pro všecky země československého státu jednotný honební zákon.

Proto podepsaní navrhují:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vláda československé republiky se vyzývá, aby předložila Národnímu shromáždění co nejdříve nový honební zákon, jednotný pro všecky země československé republiky, odpovídající nynější době, poměrům a potřebám zemědělství.

Návrh tento budiž přidělen výboru zemědělskému,

V Praze 19. listopadu 1919.

Jos. Šamalík,

Dr. Hruban, Dr. Novotný, V. Myslivec, A. Kaderka, Dr. Mazanec Zavoral, Čapka Fr, Mlčoch, Dr. Dolanský, Dr. Stojan, Sedláček" F. Šabata, Čuřík, Šrámek, Bezděk, Kadlčák, Šolle, Jílek, Valoušek, Rýpar, Navrátil F.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP