Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1894.

Odpověď

ministra obchodu

na dotaz členů Národního shromáždění Vlad. Hatláka, Vil. Votruby

a soudruhů (tisk č. 1657),

zda bude uvolněn hospodářský život živnostenský příděly zboží.

Ministerstvo obchodu vedeno jest při řešení otázek vnitřní politiky obchodní snahou, hospodářský život v československé republice uvolniti měrou co nejrozsáhlejší, aby co nejdříve nastal návrat k volnému hospodářství dob mírových.

Z toho důvodu jest činnost ústředen, pokud byly z bývalého mocnářství rak.-uherského převzaty, event. nově zřízeny, důsledně omezována na nejnutnější míru. Obchod s kožemi byl uvolněn úplně a československé komisi pro kůže a usně uloženo, aby svou činnost zlikvidovala.

Rovněž činnost československé textilní komise, jež vztahovala se ostatně pouze na kontrolu výroby a na rozdělování surovin a polotovarů, kdežto hotové zboží bylo zásadně ponecháváno k rozprodeji oděvnímu úřadu a jen ve výjimečných případech přímo dobročinným a veřejným ústavům, byla omezena v poslední době pouze na hospodaření se lnem a lněnou přízí; oděvnímu úřadu, jenž ostatně ministerstvu obchodu nepodléhá, bylo již taktéž uložen, aby provedl svou likvidaci.

Na přidělování cukru nemá ministerstvo obchodu přímého vlivu, ježto československá komise cukerní, jež příděly provádí, mu nepodléhá. Přes to však ministerstvo obchodu požádalo československé komise cukerní, aby přezkoumala organisaci rozdělování cukru, načež komise podle své zprávy ze dne 3. listopadu t. r. vyžádala si dobrozdání a návrhy okresních politických správ.

Pokud pak se přídělu líhu týče, přiděluje lihová prodejna československé komise lihové konsumentům líh, nehledíc na to, pracovali-li již před válkou či provozují-li svoji živnost teprve od doby pozdější.

O snaze ministerstva obchodu, aby malým živnostníkům, kteří teprve za války nebo po válce živnost provozovati počali, bylo zboží přidělováno, svědčí na př. ustanovení § 9. nařízení ze dne 15. května 1919, čís. 247. sb. z. a n. o úpravě obchodu s kostmi, kde výslovně je stanoveno, že sice nárok na příděl kostí mají jen ty podniky kosti zpracovávající, jež v roce 1918 pracovaly, že však ustanovení toto netýče se živností soustružnických a knoflíkářských.

Ubezpečuji pány podavatele dotazu, že ve snaze, hospodářský život co možno uvolniti, budu pokračovati a při tom vždy náležitou měrou dbáti zájmů a potřeb kruhů živnostenských.

V Praze 19. listopadu 1919.

Ministr železnic

v zastoupení nepřítomného ministra obchodu

Dr. Emil Franke v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP