Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1893.

Zpráva

živnostenského výboru

o vládním návrhu zákona (tisk č. 890)

na zřízení instruktorátu pro podniky k přechovávání cizinců.

O vládní předloze jednal živnostenský výbor ve schůzi dne 19. listopadu 1919. Výbor uznal jednomyslně důvody vlády pro zřízení instruktorátu pro podniky k přechovávání cizinců, zejména proto, že podle intence tohoto zákona má býti instruktor rádcem, důvěrníkem a učitelem hostinství ve všech otázkách zakládání, vybudování a vedení podniků. Proto také kladl živnostenský výbor důraz na to, aby instruktor hotelový byl v kontaktu s příslušnými ústavy na zvelebování živností, odbornými ústředními organisacemi hostinských a hotelierů, svazy pro povznesení návštěvy cizinců atd.

Živnostenský výbor navrhuje tedy, aby připojené vládní osnově dáno bylo ústavní schválení usnesením Národního shromáždění.

V Praze 19. listopadu 1919.
Předseda:
Zpravodaj:
Jan Slavíček v. r.
Vlad. Hatlák v. r.Zákon

ze dne..................................................1919,

jímž zřizuje se instruktorát pro podniky k přechovávání cizinců.

§ 1.

Pro podniky živnostenské k přechovávání cizinců ustanovuje se instruktorát, podřízený ministerstvu průmyslu, obchodu a živností.

§ 2.

Činnost instruktora tohoto vztahuje se na hotely, pensionáty a hostince v celé oblasti republiky československé, zabývající se po živnostensku přechováváním cizinců.

Instruktor dohlíží k tomu, aby podniky jmenované vyhovovaly všem požadavkům vzorného ubytování cizinců. Majitelé jejich, nebo jejich zástupci jsou povinni, dovoliti jemu vstup do veškerých místností, provozování živnosti sloužících, vykáže-li se legitimací ministerstva průmyslu, obchodu a živností.

Na zjištěné nedostatky a vady má instruktor majitele podniku upozorňovati a nápravu v zájmu podniku doporučovati.

Instruktor není oprávněn revidovati obchodní vedení podniků, t. j. nahlížeti do knih a korespondence.

Dále pomáhá instruktor radou i skutkem při zakládání, vybudování a vedení jmenovaných podniků, aby vyhovovaly požadavku shora uvedenému.

V tomto směru má úlohu bezplatného poradce, na něhož se ve všech otázkách bude lze obrátiti,

Živnostenské úřady jsou povinny, vyslechnouti instruktora včas jako znalce, by zjistily způsobilost místností, sloužících přechovávání cizinců.

§ 3.

Instruktor povinen jest o výsledcích svých revisí podávati zprávy ministerstvu průmyslu, obchodu a živností. příslušným ústavům na zvelebování živností, odborným ústředním organisacím hostinských a svazům pro povznesení návštěvy cizinců a činiti návrhy na povznesení tohoto odvětví živnosti.

Na návrh jeho může býti osvědčeným podnikům vysloveno uznání ministerstva průmyslu, obchodu a živností. Podniky ty budou v adresáři, jejž ministerstvo průmyslu, obchodu a živností bude každého roku vydávati, zvlášť vyznačeny.

Podniky nevyhovující budou z adresáře toho vyloučeny.

§ 4.

Instruktor požívá při svých úředních výkonech ochrany veřejného úředníka a podroben jest ustanovením, platným pro státní zřízence.

Působnost jeho upravena bude zvláštní instrukcí.

§ 5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho ukládá se ministru průmyslu, obchodu a živností.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP