Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1891.

Odpověď

ministra obchodu

na dotaz členů Národního shromáždění Viléma Votruby, Hatláka

a soudruhů (tisk č. 1673)

o poškozování legitimního obchodu přikazováním rozdělu cukru

zemědělským družstvům.

Po vyšetření věci, dotčené v tomto dotazu, dovoluji si sděliti:

Jakmile ministerstvo obchodu bylo upozorněno na akci Moravských zemědělských podniků družstevních, společnosti s r. o. v Brně, zaslalo Československé komisi cukerní v Praze list, v němž uvedlo, že považuje splnění požadavků Moravských zemědělských podniků za nevhodné, ježto obchodování s cukrem vymýká se oboru působnosti hospodářských družstev, kdežto naopak vyloučením obchodníků byl by obvyklý oběh zboží ve většině případů zcela neoprávněně na úkor obchodu porušen. Pokud proti jednotlivým dosavadním subkomisionářům ze závažných důvodů vyskytají se námitky, nebude jistě příčiny, proč by jim subkomisionářství nemělo býti odňato, ale v zájmu legitimního obchodu jest nutno žádat, aby takoví vadní subkomisionáři byli zásadně nahrazováni zase subkomisionáři z obchodního stavu.

Současně bylo Československé komisi cukerní uloženo, aby vzhledem k důležitosti zásadního rozhodnutí této otázky oznámila ministerstvu obchodu v době nejkratší, v jakém stadiu otázka ta jest a podle jakých zásad chce se komise při rozhodování říditi.

Na podnět ministerstva obchodu také ministerstvo pro zásobování lidu listem ze dne 16. října t. r. upozornilo Československou komisi cukerní v Praze, že splnění požadavků Moravských zemědělských podniků družstevních považuje za nevhodné a požádalo ji, by rozdělování cukru ponechala také nadále legitimnímu obchodnictvu a event. aby rozdělovatelé cukru, kteří by ze závažných důvodů museli být odstraněni, byli nahražováni zase rozdělovateli z obchodního stavu.

V odpověď na zmíněný výměr ministerstva obchodu oznámila Československá komise cukerní listem ze dne 4. listopadu 1919, že o této věci bylo jednáno v plenární schůzi komise, jež se usnesla vyžádati si ode všech okresních politických správ na Moravě přesné zprávy, do jaké míry jsou spokojeny s dosavadními rozdělovateli cukru a zda snad navrhují nějakou změnu. Dotazník tohoto znění byl také všem okresním politickým správám na Moravě již zaslán a podle oznámení Československé komise cukerní bude v příští plenární schůzi komise podána zpráva o výsledku.

Bude mojí snahou, by při definitivním rozhodnutí zájmy legitimního obchodu nebyly poškozeny.

V Praze 20. listopadu 1919.

Ministr železnic

v zastoupení nepřítomného ministra obchodu:

Dr. Emil Franke v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP