Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1890.

Odpověď

ministerského předsedy

na dotaz členů Národního shromáždění Jaroslava Kvapila, Dra Boh.

Němce a soudr. (tisk č. 1685)

o výprodeji uměleckých a historických památek v republice rakouské.

Na uvedený dotaz odpovídám, že vláda republiky československé neopomenula včas učiniti nutné kroky, aby výprodejem památek v republice rakouské nebyly dotčeny nároky našeho státu na umělecké a historické předměty, které podle ustanovení čl. 191 - 193 a 195 - 196 mírové smlouvy St. Germainské mají býti vydány republice československé.

Úřad plnomocníka čs. republiky ve Vídni již podnikl důraznou akci, aby zmíněné předměty nebyly pro nás ztraceny a vyžádal si od rakouské vlády podrobný seznam věcí ku prodeji určených, aby se mohlo kontrolovati, nejsou-li mezi nimi také předměty, na něž si činí republika československá nárok podle mírové smlouvy.

Našemu zástupci pak bylo při ústní intervenci slíbeno, že rakouská vláda bude ve smyslu mírové smlouvy přesně toho dbáti aby nebyl zcizen žádný předmět, o jehož původu by byla sebe menší pochybnost. Celé věci se věnuje stálá pozornost, a bude vždy včas podniknuto, aby národní majetek československý nebyl ohrožen.

Prosím pány tazatele, aby vzali tuto odpověď na vědomí.

V Praze 22. listopadu 1919.

Ministerský předseda:

Tusar v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP