Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1889.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu

na dotaz člena Národního shromáždění R. Malíka a soudr. (tisk č. 1614)

pro zákaz pálení slivovice ze švestek.

Ministerstvo pro zásobování lidu nevydalo nové nařízení, jímž se zakazuje výroba slivovice ze švestek, jak v dotazu uvedeno.

Po dohodě s ministerstvem financí ponechalo ministerstvo pro zásobování lidu v platnosti i pro letošní hospodářské období ministerské nařízení ze dne 5. září 1918, čís. 328 ř. z. o výrobě jemných kořalek.

Podle § 1. citovaného nařízení jest používání švestek a jiných druhů ovoce v cit. nařízení vyjmenovaných k výrobě kořalky zakázáno.

Aby širší veřejnost o tom byla vyrozuměna, uveřejnilo ministerstvo pro zásobování lidu svého času v časopisech následující noticku:

»Výroba slivovice není dovolena. Poněvadž letošní úroda švestek je celkem slabá a sklizeň vystačí sotva ke krytí tuzemské potřeby, nebude v zájmu zásobení obyvatelstva švestkami v čerstvém a sušeném stavu udělováno pro letošní hospodářské období povolení k výrobě slivovice. Pokud se týče zpracování jiných druhů ovoce na líh, zůstavají i pro letošní hospodářské období v platnosti ustanovení ministerského nařízení ze dne 5. září 1918 č. 328 ř. z. o výrobě jemné kořalky.«

Tato noticka byla asi podkladem dotazu člena Národního shromáždění R. Malíka a soudruhů.

V zájmu zásobení obyvatelstva švestkami, které jsou jak v syrovém tak i v sušeném stavu velice hledaným druhem ovoce všech vrstev obyvatelstva, bylo ministerstvo pro zásobování lidu nuceno učiniti opatření, aby potřeba obyvatelstva byla vzhledem k celkové letošní neúrodě švestek aspoň poněkud zajištěna.

Z důvodů hospodářských nečiní ministerstvo pro zásobování lidu žádných námitek proti tomu, aby ovoce k lidskému používání nezpůsobilého a ovocných odpadků bylo ve smyslu § 2. cit. nařízení po užito k výrobě lihu a aby jednotlivým podnikům bylo od případu k případu v dohodě s ministerstvem financí uděleno povolení ke zpracování zkaženého ovoce a ovocných odpadků na líh.

Ke konci se podotýká, že k daně prosté výrobě kořalky k domácí potřebě se podle výslovného ustanovení § 1. cit. nařízení stávající zákaz o zpracování ovoce na líh nevztahuje.

V Praze 14. listopadu 1919.

Ministr pro zásobování lidu:

Houdek v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP