Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1887.

Návrh

člena Národního shromáždění Václava Johanise, B. Jakubky a soudr.

stran paušalování poštovného u nemocenských pokladen v §u 11.

zákona nemocenského ze dne 15. května 1919, č. 268. sb. z. a n.

uvedených.

Okresním nemocenským pokladnám jako členům Jednoty poskytováno bylo paušalování poštovného; z výhody té vyloučeny byly pokladny jiné, jež nejsouce členy Jednoty, neb jiného Svazu (členství nepovinné), neměly legitimního representanta. Stav zhoršil se pak rozpuštěním Jednoty okresních nemocenských pokladen, jež stalo se císař. nařízením ze dne 4. ledna 1917 č. 6 ř. z. Poskytování paušálu poštovného mohlo se díti jen v jednotlivých případech a bylo nutno uzavírati s každou pokladnou smlouvu zvlášť. Změna nastala zákonem ze dne 15. května 1919 č. 268 sb. z. a nař., jímž uložena nemocenským pokladnám povinnost býti členy některého ze stávajících Svazů. Zákonem tím uloženy pokladnám také daleko větší úkoly, obor působnosti rozšířen. Nemocenské pokladny převzaly četné sociálně zdravotní a humánní úkoly, které by jinak uvaleny byly na bedra státu. Jest jisto, že za tohoto stavu, kdy korespondence nemocenských pokladen je zvýšena, styk se stranami a úřady jest čím dále čilejší, jsou pokladny, mají-li při nedostatku sil a zvýšené režii súčtovati a registrovati každou vydanou známku, velice zaneprázdňovány a zatěžovány na úkor vlastní humánní působnosti. By stav tento zákonnou cestou byl odstraněn, navrhují podepsaní:

Slavné Národní shromáždění račiž usnésti se o tomto zákoně.


Zákon

ze dne ................................................................ 1919,

jímž doplňuje se zákon o pojištění dělníků pro případ nemoci.

§ 1.

Nemocenské pokladny a jejich svazy požívají výhody při poštovních zásilkách, tím, že mohou poštovné paušalovati.

§ 2.

Svazy nemocenských pokladen, vyhovující ustanovení čl. IV. ze dne 15. května 1919, č. 268 sb. z. a n. a v §u 11. téhož zákona, požívají při úředních stycích se stranami a úřady poštovních úlev.

§ 3.

Jako odškodné zaplatí nemocenské pokladny svými svazy státní pokladně paušál, který sjednán bude mezi ministerstvem pošt a telegrafů, ministerstvem financí, sociální péče a zástupci interesovaných svazů.

§ 4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1920.

Po stránce formální přikazuje se tento návrh výboru sociálně - politickému.

V Praze 21. listopadu 1919.

V. Johanis, B. Jakubka,

Nádvorník, Brožík, J. Marek, A. Němec, K. Dědic, Eckstelnová, Hummlhans, Jos. Ulrich, Brodecký, Biňovec, Hrdlička, Teska, Fr. Houser, Skurský, Stivín, Svěcený, Kříž, Dr. Soukup, Zavadil.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP