Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1883.

Dotaz

členů Národního shromáždění Bradáče, Berana a soudr.

na ministerského předsedu Vl. Tusara

o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou

kanceláří v otázkách zásobovacích.

Československá tisková kancelář rozšířila dne 12. listopadu

1919 následující zprávu:

"V minulých dnech provedena byla v obci Štěnovicích u Plzně, jak oznamuje "Nová Doba" za assistence vojska a četnictva rekvisice obilí, protože 12 tamních rolníků dosud neodvedlo ničeho vůbec, nebo jen nepatrnou část předepsaného kontingentu. Všechny dosavadní kroky, aby rolníci po dobrém odváděli obilí, byly bezvýsledny, a proto usnesla se okresní hospodářská rada v Plzni sáhnouti k rekvisici vojenské. Ve dvou dnech bylo vykoupeno za této assistence 90% celého předepsaného kontingentu. Obilí bylo nalezeno všude vymlácené, takže není omluvy proč rolníci je neodváděli. Výlohy rekvisice, dosti značné, ponesou vinníci a kromě toho z ceny obilí sraženo 20%. Protože na plzeňském soudním okresu z předepsaného kontingentu 507 vagonů bylo dosud odvedeno jen 260, bude tohoto prostředku použito i v jiných obcích, kde rolníci takto sabotují zásobování obyvatelstva republiky. V soudním okresu blovickém dosud z předepsaných 388 vagonů byly odvedeny jen 34 vagonv, takže jeví se nutnost rázného zakročení. Celá řada obcí v tomto okrese neodvedla dosud pro veřejné zásobování ani zrna obilí. List vyslovuje politování nad tím, že věci došly tak daleko a vítá energický postup úřadů, jako počátek ozdravení."

Na základě této zprávy, ve které rolnictvo jest obviňováno ze sabotáže, zahájili jsme hned příslušné šetření v těchto okresích a od okresní organisace naší dostalo se nám tohoto sdělení:

"V říjnu dodáno 50 vagonů obilí z našeho okresu, v listopadu dodáno tolik, že hospodářské družstvo ani převzíti obilí nepostačuje, místnosti jsou přeplněny. Zdejší mlýny, které melou 10 vagonů obilí výhradně pro aprovisaci, ani hodinu ode žní nestály a jsou teď přeplněny tak, že obilí nadále přebírati nebudou. Za tím účelem přijel do Blovic okresní hejtman Valtr s inspektorem Kodlem zajistiti nějaké místnosti pro další ukládání obilí a najali sýpky velkostatkáře Klikara a Aloise Vlnaře, obchodníka z Blovic. Prvá sýpka má místo na 50 vagonů, druhá na 25 vagonů. Takto vypadá dodávání obilí na Blovicku.

Dále správce Hospodářského družstva má již 5 dní objednané 4 vagony na brambory, které dosud nedošly. Ač dodavatelé byli již s brambory na nádraží, museli se vrátiti zpět a brambory jsou teď naloženy na vozech ve stodolách, kde při 7 stupňů mrazu přirozeně mrznou. Mimo to pozastavily konsumy v Plzni témuž hospodářskému družstvu 2 vagony brambor, protože byly mezi nimi některé drobné; brambory tyto zmrzly, než-li se celá tato záležitost urovnala. Týž úředník Hospodářského družstva marně již 6 dní čeká na disposici o obilí od obilního ústavu a když konečně disposici dostane, čeká dalších 6 dní na vagony. Tak se stalo, že zakoupený vagon zelí v Křimicích u Plzně naložený dne 8. t. m. došel za 5 dní, v kteréžto době zelí úplně zmrzlo. Při dobré dopravě mohlo býti zelí za 4 hodiny na místě."

Nepravdivá zpráva československé tiskové kanceláře, ve které hanoben jest celý stav zemědělský, hluboce dotkla se všech zemědělců tamních okresů a vyvolala opravdové rozhořčení. Jestliže československá tisková kancelář rozšiřuje takovéto nepravdivé zprávy, jest zcela přirozeno, že děje se tak na úkor státu.

Vzhledem k tomu táží se podepsaní:

1. Jest p. předsedovi ministerstva známo toto jednání československé tiskové kanceláře?

2. Jest p. ministerský předseda ochoten zjednati v této věci okamžitou nápravu a postarati se o to, aby napříště zabráněno bylo šíření nepravdivých zpráv československé tiskové kanceláře, jako stalo se v tomto případě?

V Praze dne 21. listopadu 1919.

Bradáč, Beran,

Fr. Jan Kroiher, Dr. Jos. Černý, Dr. Rolíček, Dr. Velich, Jos. Sechtr, Donát, Dr. Kubíček, Jonáš, Jos. Smrtka, Okleštěk, Jar. Rychtera, Chlebounová, Slavík, Vraný, Zíka, Vahala, Dr. Zahradník, Dr. Hnídek, F. Hybš, Špaček Josef, Udržal.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP