Zasedání národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1876.

Návrh

člena Národního shromáždění Buřívala a spol.

na zřízení dopravního dohlédacího úřadu

v republice československé.

Po převratu utvořily se na rychlo centrální úřady. Pro obr železniční zřízeno bylo generální ředitelství, které vybudováním ministerstva železnic bylo zrušeno. Forma ministerstva železnic zůstala tatáž jako za starého Rakouska s tím toliko rozdílem, že veškeré agendy shrunuty do tohoto ústředního úřadu včetně generální inspekce. I tuto agendu obstarává nyní ministerstvo železnic, ač co úřad výkonný nemůže býti úřadem dohlédacím.

Touto na rychlo stvořenou organisací přibylo velmi mnoho práce povahy exekutivní nejvyššímu úřadu ve prospěch zásadního rozhodování, týkající se dopravnictví, povstává tu nový anachronismus spočívající v tom, že se ministerstvo železnic zatížilo neobyčejně prováděním provozu na škodu úřadování ve směru dohlédacím. to má a může míti v zápětí, že některý odbor ministerstva železnic v určitých případech rozhodne, aby to či ono se provádělo, co je a bude v odporu se zájmy ať již bezpečnostními nebo jinými, anebo rozhodne dnes či zítra proti některé soukromé dráze, aby pozítří, jako představitelka správy železniční s toutéž drahou vyjednávala a v téže věci aneb jiné, ať již se o tu neb onu výhodu jedná, vyjednávala jako strana. Prostě není hranice mezi úřadem dohlédacím a nejvyšším správou státních drah.

Tedy organisace ministerstva železnic, nehledě k tomu, že je to kopií vídeňského úřadu, neodpovídá uvedenému nazírání na rozvoj dopravních prostředků. Poněvadž nelze objektivně postupovati v otázkách vlastních a v otázkách vlastních a v otázkách veřejných všeobecně prospěšného rázu, zejména kde jedná se o bezpečnost dopravní a vyhledávání, po případě potrestání vinníka, který tuto bezpečnost svým vlastním jednáním ohrožuje.

Máme nyní co činiti se značnými poruchami dopravními. Zdá se nám, že spor ministerstva železnic s ministerstvem veřejných prací ve příčině přiznání potřebného kontingentu uhlí, mluví více než srozumitelně. Časté poruchy dopravní, z nichž je ministerstvo železnic obviňováno, jsou předmětem úvah jak legislativy tak i časopisů. Zbývá otázka, kdo je kompetentní učiniti rozhodnutí? Kdo má právo činiti soudce? Tak jak věci vypadají, není pražádného orgánu, který by byl zmocněn eventuelní závady nejen konstatovati, nýbrž i mocí svého úřadu odstraňovati. Ale nejedná se jen o železnice. Jsou tu úřady poštovní. V ministerstvu pošt a telegrafů pracuje se na zákonu, jímž organisovati se má provoz automobilová a autobusový. Opírati se při této výstavbě s novými komunikačními prostředky o zastaralý regál a různé zastaralé dvorské patenty nelze. V době brzké bude vzduchoplavba nabývati významu a vybojuje si svého místa v oboru dopravním. Je zde paroplavba, mluví se vážně o nových vodních cestách - to vše musí podléhati státnímu dozoru, kterého dnes nemáme.

Z té příčiny navrhují podepsaní:

Slavné Národní shromáždění račiž se usnésti:

Vláda se vyzývá, aby zřízen byl dopravní dohlédací úřad československé republiky.

Z důvodů formálních budiž tento návrh přikázán výboru dopravnímu a technickému.

V Praze dne 14. listopadu 1919.

Buříval,

Boh. Vrbenský, Srnec, Dr. Krejčí, Tučný, j. Kopeček, Kvidera, Ing. Záruba - Pfeffermann, Skorkovský, Jan Hrizbyl, Dr. Klouda, Dr. Rambousek, Pelikán, Špatný Emil Freiman, Slavíček, V. Drobný, Laube R. sladký, J. Svozil, St. K. Neumann.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP