Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1875.

Návrh

člena národního shromáždění Aloise Konečného a soudr.

na zařadění města Židlochovic do druhé (II.)

eventuelně do třetí (III.) třídy státního přídavku

pro úředníky a zřízence státní.

Město Židlochovice u Brna jest zařaděno do poslední (IV) třídy místních přídavků státních úředníků, poněvadž počet jeho obyvatelstva nedostoupil výše zákonem požadované.

Nestejnost místních přídavků státních úředníkův a řadění jednotlivých měst v různé třídy jejich, předpokládá různé drahotní poměry místní: že by však počet obyvatelstva toho kterého města byl vždy správným měřítkem drahotních poměrů jeho, nelze tvrditi, ano, jest i pravý opak toho skutečností prokázán, neboť drahotní poměry i v městech s větším počtem obyvatelstva bývají příznivější, než v jiných, o počtu daleko menším.

Poměry drahotní řídí se spíše jinými okolnostmi, jako jsou: soustředění úřadův a škol v místě, vzrůst života továrního, rozšíření železniční sítě, zvláště však blízkost místa od velikého města.

Město Židlochovice má sice jen něco přes 2600 obyvatel se 380 domy, avšak drahotní poměry jsou tam daleko horší, nežli v Brně samém.

Město Židlochovice jest město tovární, vedle sladovny, kruhové cihelny a válcového velkomlýna, je v místě rozsáhlý cukrovar a v Hrušovanech, se Židlochovicemi téměř souvisících, rozsáhlá cukerní rafinerie s parní pilou. Dělnictvo a úřednictvo těchto podniků je převážnou většinou v Židlochovicích domovem.

V Židlochovicích jest dále obrovský velkostatek bývalého arcivévody Bedřicha, který zaměstnává rovněž spoustu úřednictva a zřízenectva, usedlého v Židlochovicích.

Nejvíce však zhoršuje poměry drahotní blízkost Židlochovic u hlavního města Brna. (Asi 1/2 hodiny drahou.)

Obyvatelstvo zemědělské, Židlochovic a okolí, využívajíc příznivé konjunktury, odváží veškeré potraviny a životní potřeby do blízkého Brna, aby je tam za horrentní peníze zpeněžilo. Týdenní trhy, které se dříve v Židlochovicích konaly, nejsou nyní potravinami vůbec obesílány. Mimo to den co den celé karavany Brňáků, soukromníkův i překupníků přijíždějí do Židlochovic a okolí, a za přehnané ceny zkoupí, kde se co dá. důsledek toho je, že chudé obyvatelstvo Židlochovic, v první řadě arciť úřednictvo, je nuceno rovněž potraviny a životní potřeby draho platit, anebo pro potraviny jezditi do Brna, aby je tam nakoupilo, přirozeně značně zdražené.

Paliva je v Židlochovicích katastrofální nedostatek, neboť poblíže města není žádných lesů - lesy vzdálené byly za války vykáceny - a uhlí dostati lze jen výjimečně, ovšem že za ceny horrentní.

Židlochovice jsou sídlem české školy obecné a měšťácké chlapecké a dívčí, německé školy měšťanské a obecné, sídlem okresního soudu, berního úřadu, úřadu zeměměřičského, pošty, dráhy a úřadu finanční stráže.

Střední školy v místě žádné není, takže úřednictvo jest nuceno své dítky dáti na výchovu školní do Brna, což spojeno je se značnými náklady. Při tom všem je v Židlochovicích velký nedostatek bytů, které se přirozeně velkou poptávkou po nich zdražují.

Již v míru byly drahotní poměry v Židlochovicích nepříznivější, nežli v Brně samém, tím hůře jest ovšem nyní.

Všemi těmito nanejvýš nepříznivými poměry jest těžce postiženo státní úřednictvo, které musí ze svých fixních platů stále více nakládati na výlohy nejnutnější výživy a bytů, omezujíc všemožně svou míru životní na úkor zdraví svého a svých příslušníků.

Z uvedených důvodů domnívá se veškeré státní úřednictvo v Židlochovicích, že zasluhuje plným právem, aby ulehčeno mu bylo v těchto tísnivých poměrech jeho tím, že se zařadí Židlochovice do II. případně III. třídy místního přídavku, přiměřeného vylíčeným poměrům. Úprava jeho nebude pro státní pokladnu tak zatěžující, neboť přiděleni jsou k úřadům tamním úhrnem:

1. 3 úředníci XI. dietní třídy.

2. 5 úředníků X. dietní třídy.

3. 8 úředníků IX. dietní třídy.

4. 2 úředníci VIII. dietní třídy.

Z uvedených všech důvodů činí podepsaní návrh:

Slavné národní shromáždění, račiž se usnésti:

"Vládě se ukládá, aby město Židlochovice zařadila do II. resp. III. třídy místních přídavků státních úředníků."

V ohledu formálním navrhujeme přikázání návrhu výboru státně zřízenckému.

V Praze dne 29. října 1919.

Al. Konečný,

Dr. Krejčí, Buříval, Brodecký, Maxa, Dr. bouček, Dr. Uhlíř, Srnec, Kvidera, Dr. Rambousek, sladký, Moudrý, Pelikán, Jul. Kopeček, Tučný, Stříbrný, Klofáč, Slavíček, Špatný, Dr. Klouda, Dr. Krouský.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP