Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1874.

Návrh

člena Národního shromáždění Dra. F. Lukavského a soudr.

na sestátnění reálného gymnasia v Chorěboři.

Kuratorium městského reálného gymnasia v Chotěboři zažádalo náležitě odůvodněnou žádostí z 6. srpna 1919, č. 1589, podanou k ministerstvu školství a národní osvěty o sestátnění tamního reálného gymnasia a za podporu na stavbu budovy ústavní, kterou obec byla nucena ještě letos dostaviti, poněvadž ústav nemohl již nalézti dalších provisorních místností, ježto v městě panuje nejvyšší nouze bytová.

Jmenované reálné gymnasium, založené šk. r. 1913/14, má býti sestátněno až příštím rokem školním, resp. od 1. září 1920. Poněvadž však město Chotěboř je vydržováním ústavu již tak finančně vyčerpáno, a náklady na vydržování dostoupnou poslední úpravou platů profesorských - učitelé jsou placení jako na ústavech státních - takové výše, že by obec takového zatížení, kdyby mělo trvati ještě po celý šk. rok 1919/1920, nesnesla, činí podepsání návrh, aby reálné gymnasium v Chotěboři bylo sestátněno již od 1. ledna 1920 a aby na dostavbu budovy ústavní, jejíž celkový náklad činí 1 milion K, zvýšena byla subvence státní na 500.000 K. Po stránce formální budiž tento návrh přikázán výboru kulturnímu a finančnímu.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Dr. F. Lukavský,

Sís, Petrovický, G. Navrátil, Dr. Brabec, Dr. Matoušek, Kunětická, Dyk, Boh. Fischer, Mattuš, Dr. Weyr, K. St. Sokol, Dr. Rašín, Dr. Hajn,Dr. Budínský, J. Veselý, Dr. Jaroslav Stránský, B. Král, Dr. Vaněk, V. Čipera, Dr. Fáček.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP