Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1873.

Návrh

člena Národního shromáždění Otomara Hrejsy, Fr.

Chaloupky, Rud. Malíka, Ad. Prokůpka a soudruhů

na zrušení rekvisicí dobytka, uvolnění trhův a

na provedení nákupu dobytka a masa

na Slovensku a v cizině.

Stálými rekvisicemi dobytka za Rakouska, jakož i v době trvání republiky, poklesl stav dobytka hovězího jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Podle sčítáni dobytka z 31. prosince 1910 bylo v Čechách hovězího dobytka:

pod 1 rokkusů469.955
býků" 59.558
jalovic"297.247
krav"1,122.152
volů"341.675
úhrnem2,290.587

Podle sčítáni z 31. října 1918:

pod 1 rokkusů308.883
býků" 25.589
jalovic"107.923
krav"923.659
volů"183.684
úhrnem1,549.738

Zmenšil se počet dobytka v tomto období o 32.35%. Pokud se týká váhy, jest pokles daleko větší.

Podle sčítáni dobytka z 31. prosince 1910 bylo na Moravě hovězího dobytka:

pod 1 rokkusů161.650
býků" 13.368
jalovic"104.090
krav"450.562
volů"71.508
úhrnem801.178

Podle sčítání z 31. října 1918 (data dle sčítání z 31. května 1919 nejsou ze všech okresů po ruce):

pod 1 rokkusů119.353
býků" 7.531
jalovic"66.191
krav"351.149
volů"39.076
úhrnem583.300

Zmenšil se tedy počet dobytka v tomto období o 27.20%.

Obdobné poměry jsou ve Slezsku.

Podle nařízeni vlády z 26. srpna 1919, čís. 491 sb. z. a n. nesmí se rekvirovati jalovice a voli do stáří 2 a půl roků a býci do stáří 2 rokův. Měla-li by se krýti stoupající potřeba masa, muselo by se sáhnouti výlučně na krávy a tažné voly, což by mělo v zápětí úplnou zkázu zemědělství a tím i státu. Nedostatečná výroba chlévské mrvy by se ještě více zmenšila a tím i výnos půdy, nebylo by mléka, tuků a dorostu, aby pokleslý stav dobytka mohl býti postupně během 4 - 5 roků doplněn. Ostatně, budou-li se zachovávati směrnice, vydané zemskou politickou správou na Moravě dne 24. června 1919, čís. 16-427/A/2 ("Jednotné předpisy pro odběr jatečního dobytka") a nařízení úřední vydávají se snad za tím účelem, aby v prvé řadě státními orgány byla zachována - podle nichž jest bez podmínečně nutno chrániti kusy znatelně březí, krávy a jalovice, dojnice a tažný dobytek (do deseti měr, pokud toho dovolují poměry dotyčné obce, jest ponechati 1 kus, do 35 měr pár krav nebo jednu krávu a jednoho volka, do 50 měr jest ponechati vždy 1 pár volů) nebude až na malé výjimky možno zrekvirovati potřebný kontingent dobytka, aby obyvatelstvo a armáda mohla býti masem zásobována. Již tato závažná okolnost nutí k tomu, aby trhy byly uvolněny a hlavně aby sorganisován byl volný nákup dobytka na trzích na Slovensku, kde nejeví se ve velké části žup žádný patrný úbytek dobytka, po popřípadě jen nepatrný. Na Slovensku zavedený volný nákup dobytka pro vojenskou správu a civilní konsum (viz příloha Věstníku min. pro zásobování lidu v Českosl. republice, roč. 1, str. 13.) se velmi dobře osvědčil, neboť bylo opatřeno potřebné množství dobytka a to dobré jateční jakosti, nikoliv telata 5 měsíců až 1 rok stará, jichž veliké množství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nerozumně a k nenahraditelné škodě zemědělství a s velikým poškozením veřejných zájmů bylo vybito.

Uvolněním trhů bude také chovatelům dobytka umožněno, aby nahradili staré, jalové krávy a staré těžké voly k tahu již neschopné, mladšími. Za nynějšího řádu není možno chovatelům dobytka tak učiniti, neboť kdyby odvedli takové krávy a voly k rekvisici, nemají možnosti náhradní dobytek vůbec si opatřiti leč pod rukou a to s obrovskou ztrátou peněz, jelikož úředně stanovené ceny dobytka daleko neodpovídají výrobním nákladům.

Uvolněním trhů a zrušení rekvisic vykoná také blahodárný vliv v tom směru, že zemědělci budou odstavovati všecka jen poněkud k odstavu schopná telata, čímž urychlí se regenerace našeho dobytka a umožní v kratší době naše soběstačnost, pokud se týká zásobování měst a dělnictva masem, tuky a mléčnými výrobky.

Nepopíráme, že nákupem dobytka a masa na Slovensku a v cizině zdraží se přechodně maso, potřebné k zásobování vojska, za to však jest nad všecky pochybnosti povýšeno, že větší tento náklad bude stonásobně vyvážen tím, že zemědělství naše bude uchráněno před neodvratnou katastrofou, která by se neúprosně musela dostaviti, kdyby v dosavadním vybíjení dobytka bylo pokračováno, jakož i tím, že naší soběstačnost v zásobování masem, tuky a mléčnými výrobky během 4 - 5 roků bude s určitostí dosaženo.

Vzhledem k tomu navrhujeme:

Národní shromáždění račiž se usnésti:

1. Rekvisice hovězího dobytka se zrušují.

2. Trhy na dobytek se uvolňují.

3. Nákup hovězího dobytka chovaného, užitkového a jatečného budiž v celém státě uvolněn.

4. Vládě se ukládá, aby v případě potřeby opatřila zámořské maso zmrzlé k zásobování civilního obyvatelstva a vojska.

5. Vládě s ukládá, aby co nejrychleji sprostředkovala nákup chovného dobytka pro naše poměry vhodných rac ze Švýcarska.

Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán výboru zásobovacímu a aby mu byla dána čtrnáctidenní lhůta k podání zprávy.

V Praze dne 21. listopadu 1919.

Otm. Hrejsa, Fr. Chaloupka, R. Malík, Ad. Prokůpek,

Špaček Jos., Dr. Hnídek, B. Bradáč, Udržal, Jar. Rychtera, J. Malypetr, Dr. Rolíček, Jonáš, Chlebounová, J. Marcha, Donát, Fr. J. Kroiher, J. Sechtr, Dr. Velich, J. Vraný, Zatloukalová - Coufalová, Josef Smrtka, Okleštěk, Dr. Josef Černý, Dr. Horáček, Vojta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP