Zasedání národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1872.

Návrh

člena Národního shromáždění V. Čipery a soudr.

ohledně sklizně bramborů, řepy a zelí.

Až dosud je nesklizeno veliké množství brambor, řepy a zelí. To platí zejména téměř o všech velkostatcích a o větších rolnických usedlostech.

Rovněž setba ozimního obilí není ani s polovice provedena a zaseto je z pravidla jenom žito. Jeteliny, po nichž se z pravidla seje pšenice, jsou dokonce dosud nezorány.

Tento hrozný stav hospodářský budí vážné obavy, že roku letošního nebude obyvatelstvo zásobeno bramborami a že utrpí i ujmu na cukru. poněvadž i řepa po většině rovněž není ze země dobyta. Tyto neblahé poměry budou míti dalekosáhlé zlé následky i pro příští rok, kdy nedostatek obilin, následkem nedostatečného provedení podzimních polních prací, bude ještě větší.

Aby tyto neblahé poměry alespoň s části byly napraveny, dovolujeme si navrhnouti:

I. aby vláda nařídila bezodkladně všem obecním starostům, aby, jakmile to počasí dovolí, v každé obci za nucené součinnosti veškerého obyvatelstva provésti dali sklizeň bramborů a řepy,

2. aby vláda nařídila všem obecním starostům, aby v obcích, v jejichž katastru jest ve značném množství neosetá půda velkostatkářská, bezodkladně dali provésti všechny nutné práce polní, zejména zorati jeteliny a oseti je pšenici za nucené součinnosti všech zemědělců v obci, kteří by byli povinni súčastniti se těchto polních prací svým potahem, za odměnu, již stanovila by vláda.

Dodatečně se připomíná, že na Šumavě dosud jest na polích pokosené, ale ještě nesklizené obili, pšenice, ječmen a oves a také v tomto případě vyzývá se vláda, aby tamnímu obyvatelstvu poskytla pomoc za účelem sklizení tohoto obili, jemuž hrozí úplná zkáza. - Návrh budiž přikázán zásob. výboru.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

V. Čipera,

Dr. Weyr, V. Dyk, Dr. Budínský, Dr. Jar. Stránský, Dr. Lukavský, Dr. Matoušek, J. Veselý, Sís, G. Navrátil, Dr. Jar. Brabec, Petrovický, Dr. Hajn, Mattuš, Viková Kunětická, Dr. Rašín, Dr. Vaněk, Hatlák, Dr. Fáček, J. Král, Rebš.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP