Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1866.

Návrh

člena Národního shromáždění Jos. Šamalíka, Vinc. Ševčíka,

Dra Stojana, Fr. Navrátila, Fr. Mlčocha, Fr. Čapky a soudruhů

na úpravu kontribučenských fondů na Moravě.

Organisace kontribučenských fondů na Moravě stala se v době poválečné naprosto nevhodnou; ba možno říci, že kontribučenské fondy, pokud z nich nebyly zřízeny veřejné spořitelny, staly se pro zemědělce bezúčelnými.

Úpravou volebního řádu do obci stal se i organisační řád kontribučenských fondů přežilým a nutno ho přizpůsobiti novým poměrům. V kontribučenských fondech nebyly po celou dobu války provedeny volby ani širších výborů, ani správ.

Pokud se volby nové mohou konati, musí se použíti za podklad starého volebního řádu obecního.

Zemědělské zájmy nutně toho vyžadují, aby kontribučenské fondy vráceny byly svému původnímu účelu: býti svépomocí zemědělců při provozování jejich hospodářství.

Kontribučenské sýpky, jako zajištění osiv nebude třeba už obnovovati. Jde tudíž o to, jak nejvhodněji využíti kapitálu, který je v kontribučenských fondech uložen a který na nízké úroky jest zabezpečen v různých bankách, čímž podílníkům nepřináší žádných výhod.

Pozemková reforma, která se bude nyní prováděti v naší republice, může býti velmi výhodně spojena s našimi kontribučenskými fondy, neboť pomocí jich může býti získán levný a snadný úvěr pro výkup velkostatkářských pozemků pro malozemědělce. Proto mohly by býti spojeny naše kontribučenské fondy v zemskou kontribučenskou banku, jsouce napřed zreorganisovány u okresní kontribučenské spořitelny.

Takto pomocí jich mohl by býti opatřen úvěr pro malý zemědělský lid pro výkup půdy velkostatků, ovšem, mohlo by se takto soustředěného kapitálu kontribučenského upotřebiti pro účely meliorační, elektrisační a pod. v jednotlivých okresích.

Poněvadž považujeme podílnické právo kontribučenských fondů za právo soukromoprávní, přísluší rozhodující právo o přeměně kontribučenských fondů podílníkům.

Z té příčiny svrchu uvedené buďtež kontribučenské fondy na Moravě vyzvány, aby vzhledem k uvedeným veledůležitým úkolům národohospodářským vyjádřily se v určené lhůtě o reorganisaci kontribučenských fondů na Moravě a na základě jejích odpovědí budiž přikročeno za součinnosti ministerstva zemědělství k reformě kontribučenských fondů v ten smysl, aby se staly úvěrním střediskem malých zemědělců při výkupu velkostatků.

Výboru pro pozemkovou reformu, po dohodě s výborem zemědělským budiž uloženo, aby v tom smyslu Nár. shromáždění předložilo osnovu zákona.

Návrh tento budiž přidělen výboru zemědělskému a pro pozemkovou reformu.

V Praze 4. listopadu 1919.

Jos. Šamalík, V. Ševčík, Dr. Stojan, Fr. Navrátil, Fr. Mlčoch,

Fr. Čapka,

J. Rýpar, Dr. Dolanský, Dr. Mazanec, V. Myslivec, B. Bezděk, Šolle, Valoušek,

F. Šabata, Kadlčák, Čuřík, Dr. Novotný, Jílek, Zavoral, Dr. Hruban, Sedláček.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP