Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1865.

Návrh

členů Národního shromáždění Kadlčáka, Sedláčka a druhů,

aby byla zrušena vázanost vkladů.

Dle zaručených zpráv ze všech stran docházejících, příslušné úřady berní zpravidla zamítají žádosti o uvolnění vkladů, aneb alespoň velmi neochotně vyřizují a protahují vyřízení, nehledíce na poměry vkladatelů. To platí zvláště o drobných vkladatelích venkovských v krajích chudičkých. Tak na př. na Holešovsku a Vizovsku.

Žádosti o vyplacení peněžních vkladů, zadržených při okolkování, jsou ponejvíce zamítavě vyřizovány. Právě v těchto dnech byli tam mnozí o tom písemně uvědoměni. Nebylo by divu, kdyby to proklínání ubožáků bylo slyšet až v Praze. Vždyť jsou mnozí skutečně tím aspoň dočasně ožebračeni. Z mnohých uvádíme jeden velmi křiklavý případ.

Josef Křivák ze Lhoty Podkopné, v okr. holešovském na Moravě, živí se domácí výrobou dřevěného náčiní. Jest přes 50 roků stár, ženatý, majitelem dřevěné chaloupky, která jest na spadnutí. Pole nemá žádného, zahrady 1 1/2 m. Před válkou, dne 21. listopadu 1913, uložil si v Holešově v městské spořitelně K 2000,- z nichž mu tam zbylo 1402 K. Menší částky měl půjčeny mezi lidmi asi 3000 K. Byl 2 roky na vojně, část z předválečné úspory byl donucen upsati na rak. válečnou půjčku, proto se vklad zmenšil. Válkou takto poškozen, vrátil se domů, kde ho čekala naléhavá oprava stavení. Pracoval pilně, před okolkováním dlužníci mu pohledávky splatili. Byl pak nucen předložiti k okolkování K 3000,- svou celou téměř úsporu pro stáří. Z toho dosud 1500 K zadrženo ve spořitelně města Vizovic (č. 1528), žádost za vydání odmítnuta berní správou v Holešově rozhodnutím ze dne 24. října 1919 č. 2945.

A tak teď v stáří nemá žádného majetku a chalupa mu letí. A jde přec o nepatrné předválečné úspory chuďasovy.

Podobných a ještě žalostnějších případů lze naznačiti na sta, kde chudobní lidé i v nejnaléhavějších případech nesmírně trpí byrokratickou přísností, ba zlovůlí úředníků, kteří nemají smyslu pro dobro lidu.

Z těchto důvodů navrhují podepsaní:

Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby všechny vklady v peněžních ústavech při okolkování zadržené chudším vrstvám občanstva československé republiky bez nákladných a obtížných formalit ihned uvolnila.

Návrh tento budiž přidělen výboru finančnímu, aby jej rychle projednal.

V Praze 16. listopadu 1919.

Kadlčák, Sedláček,

Čuřík, Valoušek, Fr. Mlčoch, Myslivec, Zavoral, Dr. Mazanec, A. Kaderka, Dr. Novotný, Čapka, Šamalík, Šolle, Bezděk, Dr. Hruban, Ševčík, Šrámek, Dr. Dolanský, Rýpar, Fr. Navrátil, Šabata.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP