Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1862.

Odpověď

ministra pošt a telegrafů

na dotaz člena Národního shromáždění Aloise Konečného a společníků

(tisk č. 86)

o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době

pracovní v poštovní službě na Moravě.

Odpovídaje na dotaz členů Národního shromáždění Aloise Konečného a společníků o nejasnostech při provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě ze dne 7. října 1919, oznamují:

Bylo zjištěno, že ředitelství pošt a telegrafů v Brně skutečně mylně si vykládalo nařízení vlády republiky československé ze dne 13. června 1919, sb. z. a n. č. 322, o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinné době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní a zastavilo další provádění úpravy služebních a platových poměrů sluhů, zaměstnaných u třídních poštovních úřadů, Jež byla nařízena podle zákona o osmihodinné době pracovní.

Podle zprávy ředitelství pošt a telegrafů v Brně, byla již nesprávnost napravena a to takto:

1. Sluhové, zaměstnaní nad 45 hodin týdně, byli dodatečně jmenováni venkovskými poštovními sluhy, po případě jako takoví zřízenci převzati pak podle zákona z 11. července 1919, č 390 sb. z. a n., do stavu služebnictva státního. Předpokladem jmenování ovšem bylo, že dotčený sluha byl i v době, kdy jeho dodatečné jmenování přišlo v úvahu, plně zaměstnán, t. j. vykazoval průměrnou pracovní dobu nad 45 hodin týdně, ježto jmenování venkovským poštovním sluhou, nebo výpomocným poštovním sluhou a sluhou poštovního úřadu, může se státi pouze na pracovní místo plně zaměstnaného sluhy. Oni sluhové, jejichž průměrná pracovní doba následkem změny ve sluhovských výkonech klesla mezi tím na 45 hodin nebo pod týdně, mohli by býti jmenováni výpomocnými poštovními sluhy, nebo sluhy poštovního úřadu pouze na služební místa plně zaměstnaných sluhů u jiných poštovních úřadů; není však závady, aby zůstali jako neplně zaměstnaní sluhové (poštovní poslové) ve službě u dosavadního poštovního úřadu.

2. Přeshodinné bylo počátkem měsíce října 1919 znovu poukázáno a dodatečně vyplaceno.

3. Nové rozdělení sluhovských výkonů na základě 8hodinné pracovní doby se děje se vším možným urychlením, takže jest odůvodněna naděje, že během několika týdnů bude sluhovský personál poštovních úřadů třídních přesystemisován na podkladě 8hodinné doby pracovní..

V Praze 18. listopadu 1919.

Ministr pošt a telegrafů:

F. Staněk v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP