Zasedání Národní shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1860.

Odpověď

ministra pro zásobování lidu

na dotaz členů Národní shromáždění Al. Kaderky

a soudruhů, tisk č. 1621,

pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentů dodávek obilí

malým rolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry.

Zkušenosti o šablonovitém rozvrhu obilních kontingentů datují se již z roku 1915, kdy byl v Čechách zaveden systém kontingentování. Byla-li i původně příčinou těchto závad neznalost zúčastněných činitelů systému kontingentovacího, může platiti tato omluva nyní jen ve výjimečných případech. Důvodem dalšího vyskytování se uvedených závad může býti zejména jen pohodlnost a obava zodpovědnosti orgánů, pověřených rozvrhem kontingentů, kteří rozvrhují kontingent podle jednoduchých klíčů, hlavně podle výměry osevní plochy, domnívají se totiž, že se nejlépe vyhnou odpovědnosti tím, použijí-li při rozvrhu kontingentu strnulých zásad, které však ve svých důsledcích přivádějí největší nespravedlnosti a ohrožují konečný výsledek kontingentováni.

Ministerstvo pro zásobování lidu věnovalo již této nepřístojnosti největší pozornost, neboť má především zájem na tom, aby kontingent byl rozvržen individuálně přesně podle výkonnosti každého jednotlivce.

Největší nebezpečí záleží v tom, že jedna skupina zemědělců, zejména větších, byla by při tomto šablonovitém kontingentu příliš málo zatížena a tím uvolnily by se jí zásoby ku prodeji pod rukou za lichvářské ceny. Naproti tomu nebylo by lze vůbec potom vykoupiti kontingenty oněch zemědělců, kteří byli příliš zatíženi, tak že veřejné zásobování by vyšlo na prázdno.

Ministerstvo pro zásobování lidu nařídilo proto již několika výnosy, týkajícími se výkupu obilí, aby byly kontingenty správně rozděleny a aby byla této akci, která jest nejdůležitějším úkolem obilních výkupních úřadů na začátku nového hospodářského období, věnována všemožná píle a svědomitost. Rozvrhem obilních kontingentů na jednotlivé, dodávkami povinné zemědělce byly pověřeny obecní obilní komise, jež se skládají ze zástupců producentů, zejména menších zemědělců a konsumentů, jejíž členové přece dobře znají poměry každého zemědělce v obci. Mimo to jest hlavním úkolem výkupních komisařů, kteří jsou přímými orgány okresních obilních úřadů, aby přezkoumali rozvrh obecního kontingentu na místě samém, a vyřizovali stížnosti po dobrém přímo v obci. Ve vyšší instanci příslušejí pak stížnosti okresnímu obilnímu úřadu, jehož přednosta a obilní inspektor rovněž má cestovati po okrese, aby vyšetřil a odstranil shledané závady.

Ministerstvo pro zásobování lidu nepokládá za nutné vydati v této věci nové všeobecné pokyny, poněvadž dosavadní nařízení úplně postačují. Pokud v jednotlivých případech předpisů výše uvedených by snad nebylo šetřeno, nutno každý takový konkrétní případ hlásiti, aby mohla býti zjednána náprava.

Těžiště rozvrhu kontingentu spočívá v okresích a obcích, kde všichni zúčastnění, počínaje rolníkem, od něhož se vyžaduje poctivé přiznání jeho výkonnosti, musí pracovati ke společnému cíli, aby se dodala pro veřejné zásobování množství co největší.

Není-li každý jednotlivec proniknut snahou přispěti k vyplnění tohoto úkolu, dochází potom k šablonovitému rozvrhu kontingentů, aniž se může zde pomoci nejzevrubnějšími pokyny ministerstva.

V Praze dne 13. listopadu 1919.

Ministr pro zásobování lidu:

Houdek v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP