Zasedání Národní shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1858.

Odpověď

ministra vnitra

na dotaz členů Národního shromáždění Dra. Mazance, Kadlčáka a

soudr. tisk č. 986,

o komisionálních prohlídkách, vykonaných ve dnech 22. a 29. dubna

t. r. ve Františkánském klášteře v Hájku.

O věci shora označené oznamuji podle výsledku konaného šetření toto:

V zastoupení československé péče o dítě dostavila se na Kladno sl. dr. Alice Masaryková se členy americké misse a při projednávání jednotlivých otázek, péče této se týkajících, navrhoval poslanec Aust, aby jako letní sídlo pro zotavení dětí zabral se zámek Buštěhrad a klášter Hájek.

Jednotliví členové schůze poukazovali na to, že místnosti v Hájku pro účel ten se nehodí, že jsou malé, málo vzdušné, lékařská pomoc vzdálená atd., načež prohlásila sl. dr. Masaryková, že místnosti ty osobně prohlédne. Za Kladno prohlídky této zúčastniti měl poslanec Aust, dále správce zdejších válečných kuchyní pekař Jahelka a tajemník bývalého Národního výboru učitel Náprstek.

Slečna dr. Masaryková k stanovené prohlídce kláštera však nepřijela, nýbrž vyslala k ní ředitele československého červeného kříže magistrátního radu Groha a kapitána americké misse Shawa.

Komise tato dostavila se do řečeného kláštera neohlášeně a provedla prohlídku místností. Prohlídka tato nebyla politickým úřadem nařízena a nezúčastnil se ji také zástupce tohoto úřadu.

Teprve dne 28. dubna t. r. navštívil klášter přednosta okresní správy politické na Kladně spolu s poručíkem amer. vojska H. E. Sproulem. Tito pánové, chovajíce se zcela korektně, shlédli několik místností a seznavše, že místnosti jsou méně vhodné, poděkovali a odjeli. Při této příležitosti bylo si přednostovi okresní politické správy stěžováno do urážlivého prý chování pana poslance Austa při prvé prohlídce.

Na telefonický rozkaz ministerstva veřejných prací vyslán ke shlédnutí místnosti shora uvedeného kláštera dne 20. května 1919 (tedy týden po podání výše uvedeného dotazu) vrchní stavební komisař inž. Bohumil Burda, který prohlídku vykonal zcela sám a o ní sepsal protokol. Chování tohoto úředníka při prohlídce kláštera bylo zajisté při jeho charakteru a osobních vlastnostech vůči zástupci představeného p. Tomáši Friebovi v každém směru zcela korektní a slušné, o čemž může svědčiti ta okolnost, že zástupce představeného protokol sepsaný bez výhrady podepsal a prohlásil, že přiznává disposiční právo nad obytnými místnostmi nadbytečnými v klášterní budově v Hájku ministerstvu veřejných prací a zachová se podle daných pokynů.

Z toho jde, že pokud jde o orgány politické správy, chovaly se tyto orgány ve věci svrchu uvedené slušně a řádně, v okolnosti pak, že prohlídky v zájmu veřejném byly vykonány, nelze spatřovati neodůvodněného obtěžování kláštera.

V Praze dne 4. listopadu 1919.

Ministr vnitra:

Švehla v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP