Zasedání Národní shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1857.

Zpráva

finančního výboru

o vládním návrhu zákona (čís. tisku 1818),

kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených

s přípravami a provedením mírových jednání.

Vláda předstupuje před Národní shromáždění se žádostí o další úvěr k úhradě nákladů spojených s mírovým jednáním v částce 30 milionů korun a odůvodňuje požadavek tento výlohami spojenými s obsazením území bývalé říše německé, jež mírovou smlouvou připadnouti má našemu státu. Ačkoliv celkový stav financí státních jest neutěšený a každý nový výdaj jeví se býti tíživým, přece finanční výbor, jemuž tento návrh přikázán byl k rychlému vyřízení, nemůže se uzavírati pádnosti důvodů, o které vládní požadavek se opírá, a odporučuje tudíž jednomyslně Národnímu shromáždění, aby žádaný úvěr 30 milionů korun k uvedenému účelu povolilo a předložený zákon v navrženém znění schválilo.

V Praze 19. listopadu 1919.
Předseda:
Zpravodaj:
J. Malypetr v. r.
Dr. Horáček v. r.


Zákon

ze dne ............... 1919,

kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a

provedením mírových jednání.

§ 1.

K úhradě nákladů, spojených s přípravami a provedením mírových jednání, povoluje se další úvěr až do 30,000.000 K, z čehož 10 mil. korun připadá pro státní rozpočet na rok 1919 a 20 mil. korun pro rozpočet na rok 1920. Výplaty z úvěru toho dějí se k poukazu předsedy vlády.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.

Zákon provede předseda vlády v dohodě s ministrem financí.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP