Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1855.

Dotaz

členů Národního shromáždění Josefa Šamalíka, Frant. Mlčocha,

Fr. Navrátila a soudruhů

na ministra pro zásobování lidu

pro rekvisice polních plodin, provedené u rolníků a domkářů

v Břestě na Moravě.

Obci Břestu předepsán byl obilní kontingent tak vysoký, že zemědělci nebyli s to, aby jej dodali. Proto vyjednávaly s úřady o jeho úpravu. Zemědělci čekali s odevzdáním kontingentu obilí, až se jednání o snížení dodávky skončí. Pan okr. hejtman kroměřížský s úředními silami dostavil se do Břestu vyjednati obilní dodávky. Nejednal však s obecním úřadem, nýbrž v hostinci jal se jednati s několika přítomnými hosty. Někteří z těchto byli podnapilí a v tomto stavu se k p. místodržitelskému radovi neslušně zachovali. Následek byl, že do obce Brestu bylo dne 7. listopadu t.r. posláno 80 vojáků s rekvisičním komisařem p. Janem Jelínkem z Kroměříže.

Prvním činem této rekvisiční výpravy bylo, že dala poraziti jalovici, z níž se hned dal uvařiti guláš. Vojenská rekvisice rozdělena byla na čtyři oddíly, které začaly dům od domu, nehledíce na to, zda jde o rolníka či domkáře, v pravém slova smyslu rabovat. Zrekvirovalo se osivo, obilí pro výživu i pro výkrm dobytka. Obyvatelům ponechaly se jen nepatrné zásoby obili nebo mouky, ostatní se zabavilo a odváželo z obce pryč.

Protesty lidu nic nepomáhaly. Přes to, že malí zemědělci v té době byli od dodávek osvobozeni, rabovalo se u nich také.

Používáme toho tvrdého výrazu o rabování úmyslně, poněvadž postup této rekvisiční komise byl tak krutý a nesprávný, že jinak klidný a mírný lid hanácký se vzbouřil. Hrozilo krveprolití. Vojsko samo přišlo k přesvědčení, že se lidu zemědělskému děje křivda a zdráhalo se pak k dalším násilnostem sahati.

Na telefonické zakročení bylo teprve okr. hejtmanstvím další rekvirování zastaveno, neprávem odvezené obilí do Břestu dovezeno a lidu vráceno.

Zemědělci v Břestě se zavázali správně vyměřený kontingent v určené lhůtě dodati.

Rekvisiční postup proti zemědělcům v Břestě byl neoprávněný a nezákonitý.

Zástupce politického úřadu má vyjednávati o dodání předepsaného kontingentu obilí s obecními úřady a nikoliv s jednotlivci v hostinci. Když pak volí tento způsob úředního jednání, pak nemá vyvozovati tak krutých důsledků pro celou obec, pro neslušné jednání několika hostů v hostinci.

Rovněž postup rekvisiční komise nebyl správný. Poražení Jalovice a vaření masa pro vojsko a členy rekvisiční komise, hned po jejich příchodu do obce Břestu, jest víc než neobvyklý.

Provádění rekvisice u domkářů, kteří mají méně než 15 měr orné půdy,

dále rekvisiční odběr obilí na setí, obilí pro výživu zemědělských rodin (25 kg měsíčně na hlavu - až do nové sklizně) obilí pro výkon dobytka (35% ječmene) jest činem protizákonným.

Jest podivno, proč právě zástupce soc. demokratické strany, člen obecní rady města Kroměříže - p. Jan Jelínek - byl rekvisičním komisařem? Kdo a proč ho touto funkcí pověřil?

Proč okresní hejtmanství, když rekvisici v obci Břestě zařizovalo, neustanovilo rekv. komisařem obezřetného úředníka z okr. hejtmanství?

Jednání okres. hejtmanství jest tím nepochopitelnějším, že p. Jan Jelínek napadá v časopisu "Stráž Lidu" č. 35 rolnictvo z obce Břestu, podepsaným článkem pobuřuje kroměřížské a okolní obecenstvo, proti rolnictvu v Břestě tvrzením, že u břestských je tolik obilí, že kdyby se bylo rekvírovalo jen jeden den, bylo by se našlo nejméně devět vagonů. Proč takovou proti rolnictvu předpojatou osobu ustanovuje okr. hejtmanství za předsedu rekv. komise?

Podepsaní se táží:

Jsou Vám, pane ministře, shora uvedené podrobnosti provedené rekvisice v obci Břestě známy?

Jste ochoten přispěti ku uklidnění zemědělského obyvatelstva v obci Břestu tím způsobem, že zabezpečíte všem zemědělcům v Břestě jejich spotřební kvotu osev a krmiva podle zákonných ustanovení?

Jste ochoten dáti poučení okr. hejtmanství v Kroměříži, aby rozvážnějším způsobem, při odběru polních plodin, postupovalo a rekvisičních odběrů, nezařizovalo bez důležitých příčin.

Jste ochoten naříditi všem okr. polit. správám, aby při nutných rekvisicích stanovily jen takové osoby k provádění jich, které nejsou proti zemědělskému lidu zaujaty, znají zákonná ustanovení a dovedou s lidem slušně jednati?

V Praze 19. listopadu 1919.

J. Šamalík, Fr. Mlčoch, Fr. Navrátil,

Zavoral, F. Šabata, A. Kaderka, Šrámek, Dr. Novotný, Čapka, Valoušek, Čuřík, Myslivec, Sedláček. Dr. Dolanský, Jílek, Rýpar, Dr. Mazanec, Dr. Stojan, Dr. Hruban, Šolle, Ševčík, Bezděk.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP