Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1851.

Zpráva

kulturního výboru

o návrhu člena Národního shromáždění Dra Stojana

a soudruhů (tisk. č. 579)

na úpravu platů profesorů theologických ústavů.

Profesoři na theologických ústavech jsou podle zákonů z 1. května 1889, ř. z. č. 68, z 2. ledna 1902 ř. z. č. 25 a 4. února 1907 ř. z. č. 55 v platu postaveni na roveň profesorům škol středních.

Návrh dra Stojana cíli k tomu, aby byli v platu postaveni na roveň mimořádným profesorům universitním, poněvadž theologické ústavy jsou věcně rovnocenné s theologickými fakultami, ježto jsou na ně přijímáni jen absolventi gymnasií s maturitou, a ke skládání rigoros stačí studium na theologických ústavech, a že na profesorech theologických ústavů se požaduje táž kvalifikace odborná a vědecká jako od profesorů na theologických fakultách.

Školský výbor nepřijal tohoto návrhu, nýbrž usnesl se, že mají profesoři theologických ústavů býti úplně a ve všem postaveni na roveň profesorům středoškolským, tak že by pro ně platila stejná též ustanovení pragmatiky a všechna zařízení povolená středoškolským profesorům, tedy: drahotní a nákupní přídavky, i převzetí dam a poplatků státem, pokud bylo to vše profesorům theologických ústavův odpíráno.

Školský výbor usnesl se dále, aby theologické ústavy, které by nebyly dostatečně navštěvovány, byly zrušeny.

Navrhuje se tedy:

Národní shromáždění, račiž se usnésti:

1. Vláda se vyzývá, aby profesorům theologických ústavů biskupských byly vypláceny platy, drahotní a nákupní příspěvky, tak jako profesorům středoškolským a aby též jejich postup byl zařízen podle služební pragmatiky profesorů středoškolských.

2. Aby theologické ústavy, které by neměly dostatečnou návštěvu, zrušila.

V Praze dne 25. července 1919.

Předseda:
Zpravodaj:
Dr. Srdínko, v. r.
Dr. F. Mareš, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP