Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1850.

Dotaz

člena Nár. shromáždění Antonína Nováka a soudruhů na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra veřejných prací a ministra zásobování

o poměrech, v jakých jsou v přítomné době veřejné nemocnice v Čechách.

Správy v. v. nemocnic v Čechách obracejí se s naléhavými žádostmi na zemský správní výbor v Praze, aby zakročil u ministerstva veřejného zdravotnictví, veřejných prací a zásobování, aby nemocnicím přiděleno bylo dostatečné množství uhlí, prádla, obvazových látek, léčiv, jakož i patřičné množství potravin.

Nedostatkem těchto nezbytných potřeb jest krajně a vážně ohrožena činnost všeob. veřejných nemocnic, zejména nemocnic velkých, ježto nemocnice bude nutno zavřít a ošetřovance, zejména tuberkulosní, odkázati do domácího ošetřování.

V dnešních denních zprávách jest uvedeno, že pavilon pro nemoci plicní při v. v. nemocnici v Benešově bylo nutno uzavříti pro naprostý nedostatek uhlí a potravin.

Rovněž je citelný nedostatek prádla ve v. v. nemocnicích v Čechách. Správy nemocnic nemohou v čas prádlo vyměňovat a dávají prádlo, které častým spravováním je již úplně vetché a nelze je již spravovati.

Vedle naprostého nedostatku potravin pociťuje se i nedostatek obvazových látek a léčiv.

Zemský správní výbor ve své působnosti nemůže ve věci nic zaříditi, ježto nemá žádného vlivu na příděl uhlí, potravin, prádla, obvazových látek a léčiv.

Zajisté netřeba vyličovati, jaký neblahý účinek na zdravotní stav občanstva by mělo v zápětí uzavření nemocnic a odkázání ošetřovanců, stižených zejména tuberkulosou i jinými chorobami sdělnými, do domácího ošetřování.

Podepsaní se táží:

Jest ministerstvu veřejného zdravotnictví, veřejných prací a výživy znám tento neblahý stav, v jakém jsou v přítomné době nemocnice české a co hodlá učinit, aby těmto nedostatkům bylo v nejkratší době pomoženo.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Novák Antonín,
  1. Němec, Dr. Meissner, Svěcený, Svoboda Frant., Filipinský, Aust, Ullrich, Hummelhans, Johanis Teska, Dr. Soukup, Pik, Kouša, Brodecký, Skurský, Dědic, Houser, Marek.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP