Zasedání Národního shromáždění československého roku 1919.

Tisk 1845.

Návrh

členů Národního shromáždění Frant. Zeminové, dr. Vrbenského, J. Stříbrného, P. Maxy a spol.

1.

aby Národní shromáždění československé schválilo do 14 dnů mimořádný úvěr 1 miliardy korun, určených výhradně na rychlý návrat slavné naší sibiřské armády domů,

2.

aby Národní shromáždění československé schválilo ihned projev, který by se poslal telegraficky za ministrem Benešem, a ve kterém by N. S. apelovalo prostřednictvím ministra Beneše na dohodu, aby slíbený lodní prostor a zahraniční úvěr na návrat sibiřské armády určenému účelu byl co nejdříve odevzdán,

3.

aby splnomocněn byl ihned náš vyslanec v Tokiu, aby ihned pronajal aspoň 10 velkých nákladních lodí dopravních v Japonsku, neb kdekoliv jinde, jež by dirigoval do Vladivostoku, aby s naloďováním a přepravou armády naší mohlo se ve velkém slohu započíti a

4.

aby bylo jmenováno nové vedení politické i vojenské na Sibiři a aby bylo toto vedení vyzváno telegraficky, aby naše armáda v Sibiři do vnitřních sporů a bojů ruských nijak nezasahovala, ale zachovala až do svého odjezdu úplnou neutralitu politickou i vojenskou.

Celý nekonečně dlouhý rok očekává 60.000 našich nejlepších lidí a nejslavnějších vojáků v dalekých končinách sibiřských rozhodný čin národa - povolání a dopravení do osvobozené vlasti.

Od historického, státního převratu našeho uplynulo 12 měsíců a za celou tu dobu vrátilo se nám jich 5000! Statisíců příslušníků legionářských rodin i celé naší sibiřské armády zmocňuje se ohromný smutek, rozčilení a obavy, že při takovéto rychlosti přepravní mohl by návrat trvati kolik let.

Denní výdaje na sibiřskou armádu činí na 5 milionů K, vyživovací podpory rodinám legionářským měsíčně 12-15 milionů K. Musí tudíž náš stát za uplynulý rok zaplatiti na 1.5-2 miliardy výdajů, aniž sibiřská armáda i stát z toho něco mají.

Láska, úcta a vděčnost k našim hochům na Sibiři diktuje nám proto apel na N. S., aby povolen byl okamžitě dostačující úvěr 1 miliardy na jejich návrat, aby ministr Beneš požádán byl o nové uspíšení zahraničního úvěru a lodního prostoru jménem Národního shromáždění, dále aby vedle toho jednalo se okamžitě též o získání lodí v Japonsku a vedení armády sibiřské aby bylo vyzváno k přísné neutralitě a k všemožnému šetření života a zdraví našich vojáků sibiřských.

Dovoláme se zajisté pomocí dohody k obrovskému úkolu, dopraviti z takové vzdálenosti armádu naši domů. Ale považujeme jako poslanci národa československého za povinnost, vyzvati Národní shromáždění a vládu, abychom se o návrat slavných legií starali především sami!

Po stránce formální budiž náš návrh přikázán výboru finančnímu, zahraničnímu a legionářskému, které do 14 dnů návrhy tyto projednají a předloží Národnímu shromáždění k schválení.

V Praze dne 18. listopadu 1919.

Františka Zeminová, Dr. Vrbenský, J. Stříbrný, P. Maxa,

St. K. Neumann, Dr. Bartošek, Buříval, J. Svozil, Dr. Krejčí, Skorkovský, Slavíček, Konečný, Prof. Sladký, Srnec, Dr. Rambousek, Emil Špatný, Jan Kvidera, Tučný, Pelikán, Drobný, Moudrý, Dr. Klouda, Jan Hrizbyl, Jul. Kopeček.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP