Zasedání Národní shromáždění československého roku 1919

Tisk 1838.

Odpověď

ministra pošt a telegrafů

na dotaz člena Národního shromáždění Landové-Štychové a soudruhů tisk č. 1648

o bezdůvodném ignorování žádostí ženských maturantův o místa při poštovním ředitelství.

Poštovní správa je daleka toho, by znemožňovala způsobilým ženským uchazečům vstup do svých služeb, z toho důvodu, že jde o ženy, a nestaví se zásadně proti tomu, aby maturantky mohly býti přijímány jako úřednice skupiny C státních úředníků.

V tomto směru vydány byly také příslušné pokyny podřízeným úřadům.

Podotknouti ovšem nutno, že podle ustanovení, platných v oboru poštovní a telegrafní správy pro přijímání praktikantů (čekatelů na úřednická místa) úřednické skupiny C, mohou v úvahu přijíti jen maturantky z gymnasií, reálek, obchodních akademií a ústavů pro vzdělání učitelek, nikoliv však též absolventky dívčích lyceí.

Přes tuto ochotu není však tohoto času možno ženské síly přijímati do služeb poštovního a telegrafního ústavu, ježto jsou stanovené úřednické stavy úplně obsazeny, tak že bylo nutno v okresu ředitelství pošt a telegrafů v Praze další přijímání sil mužských i ženských, pro úřednickou skupinu C i D vůbec zastaviti.

Nehledíc k tomu, nemohla by, nebo nemůže poštovní správa tou dobou k žádostem ženských uchazečů o praktikantská místa úřednických skupin C i D přihlížeti z toho důvodu, že je podle zákona ze dne 24. července 1919, čís. 462 sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům, povinna se starati o umístění co největšího počtu legionářů ve svých službách; mimo to musí hleděti i na oprávněné poddůstojníky (§ 2 zákona ze dne 13. května 1919, č. 250 sb. z. a n.), a z důvodů slušnosti také na invalidy.

Mimo to nelze přehlížeti, že poštovní služba činí v mnohých odvětvích zejména v intervenční službě nádražní a ve službě vlakových pošt, pak při velkých návalech ve službě pošty povozné, na zaměstnance velké tělesné požadavky, předpokládající silný tělesný organismus a fysickou zdatnost, načež dlužno již při přijímání žen přihlížeti pro vyvarování pozdějších potíží v provozu.

V tomto směru se podotýká, že poměr počtu poštovních zaměstnanců mužských a ženských je dnes ve prospěch žen překročen více, než je hledě na službu žádoucno, takže je nutno zaměstnávati muže úkony ohrožujícími život a zdraví, měrou daleko větší, než by odpovídalo jejich početnosti vzhledem k zaměstnancům ženským, což by nebylo nikterak v souladu s nynějším zrovnoprávněním mužův a žen také po stránce pracovních výkonů.

V Praze dne 5. listopadu 1919

Ministr pošt a telegrafů:

F. Staněk, v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP