Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1833.

Vládní návrh.

Zákon

ze dne .......................................................... 1919,

jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sbírky zákonů a nařízení o zemském správním výboru pro Čechy.

Článek I.

Zákon ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38 Sbírky zákonů a nařízení, jímž zřízen byl zemský správní výbor pro Čechy, mění se takto:

§ 3. zní:

Zemský správní výbor skládá se z předsedy a osmi členů. Předsedu a členy zemského správního výboru jmenuje vláda, jež ustanoví jednoho z členů za náměstka předsedova.

Předseda i členové zemského správního výboru mohou býti vládou kdykoliv sproštěni svého úřadu.

Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Článek III.

Zákon provede ministr vnitra.

Důvodová zpráva.

Podle ustanovení § 3. zákona ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sbírky zákonů a nařízení, jmenuje předsedu a členy zemského správního výboru pro Čechy Národní shromáždění a to na dobu jednoho roku. Podle sdělení presidia zemského správního výboru končí jednoroční období předsedy a členů zemského správního výboru dne 19. listopadu 1919.

Vláda považuje za účelné, aby složení oněch orgánů, jež nyní obstarávají agendu zemských výborů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo co do způsobu jmenování jich členů jednotné. Podle dosavadního stavu byli předseda a členové zemského správního výboru pro Čechy volení Národním shromážděním, kdežto předsedu, místopředsedu a členy zemské správní komise pro Slezsko jmenovala podle § 2. zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 212 Sbírky zákonů a nařízení, vláda, a také za členy a náhradníky zemského výboru moravského, kteří se vzdali, nebo vzdají, jmenuje vláda podle §u 1. zákona ze dne 27. května 1919, čís. 288 Sbírky zákonů a nařízení, nové členy a náhradníky.

Předloženým návrhem má býti vládě vyhraženo právo jmenovací též u zemského správního výboru pro Čechy.

Podle ustanovení §u 3. zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 38 Sbírky zákonů a nařízení, může si předseda zemského správního výboru jmenovati náměstka. Vláda považuje za účelnější, aby jednak jmenování náměstka předsedova, bylo obligatorní, jednak aby náměstek byl ustanoven přímo vládou ze členů, jí jmenovaných; podobné ustanovení má také § 2. zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 212 Sbírky zákonů a nařízení.

Vládě záleží na tom, aby předložený zákon mohl býti ústavně projednán do 19. listopadu 1919, kdy končí funkční období zemského správního výboru.

Po stránce formální navrhuje se, aby návrh přikázán byl výboru ústavnímu a to vzhledem k neobyčejné naléhavosti věci se lhůtou 48 hodin.

V Praze 17. listopadu 1919.

Ministr vnitra:
Švehla v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP