Zasedání Národního shromáždění československého r. 1919.

Tisk 1832.

Odpověď

ministra školství a národní osvěty na dotaz členů Národního shromáždění Aloise Konečného, Smrtky a soudruhů (tisk č. 1595) o protizákonnosti výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 18. srpna 1919 č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách.

Dotazem přikládá se školské správě úmysl zavésti pravděpodobně na učitelských ústavech via facti dvě kategorie hlavních učitelů:

1. hlavní učitele ročníků učitelských ústavů a pravděpodobně

2. ostatní hlavní učitele učitelských ústavů.

Úmyslu toho nebylo. Výnosem se dvě kategorie hlavních učitelů na učitelských ústavech nezavádějí. Jím mělo býti postaráno o vyloučení jakéhokoliv nedorozumění o pojmenování učitelů na středních školách, tedy také na učitelských ústavech. K poměrům na cvičných školách, t. j. na obecných školách, spojených s učitelskými ústavy, se výnosem prozatím nehledělo; o nich jsou připravena vynesení zvláštní. Výnosem také nebere se hlavním učitelům učitelských ústavů, kteří působí na cvičné škole s ústavem spojené, právo na pojmenování "profesor", které i nadále podle § 10. zákona ze dne 19. března 1872 nesporně náleží všem hlavním učitelům. Užilo-li se ve výnosu slova "ročníků" učitelských ústavů, stalo se to jen proto, aby bylo naznačeno, že ne každý učitel na učitelských ústavech jest již zároveň profesorem. Učitelé cvičných škol, kteří nejsou učiteli hlavními, mají i nadále býti jmenováni "cviční učitelé".

Ježto tedy jest patrno, že v dotaze jde jen o pravděpodobný výklad uvedeného výnosu, jímž v žádném případě se dosavadní zákony neruší, nebudou zajisté pp. tazatelé trvati na zrušení výnosu jako protizákonného.

V Praze dne 12. listopadu 1919.

Ministr školství a národní osvěty:
G. Habrman v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP